Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           XI сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 428/2889 від 24.11.2005
 
 
    Про затвердження Положення про Головне управління
     з питань торгівлі та побуту виконавчого органу
           Київської міської ради
      (Київської міської державної адміністрації)
 
 
   Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 10 Закону України
"Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), рішення
Київської міської ради від 21.04.2005 N 262/2837 ( ra0262023-05 )
"Про створення Головного управління з питань торгівлі та побуту"
та  враховуючи  розпорядження  Київської  міської  державної
адміністрації від 21.10.2005 N 1932 "Про затвердження Положення
про Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації) Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про Головне управління з питань
торгівлі та побуту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), згідно з додатком.
 
   2. Встановити, що Положення, зазначене у пункті 1 цього
рішення, набирає чинності з моменту прийняття цього рішення.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, додаток N 17 та
додаток N 19 до рішення Київської міської ради від 10.07.2003
N 584/744 ( ra0584023-03 ) "Про затвердження Положень про Головні
управління, управління та інші структурні підрозділи виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київської міської ради з питань ринкових відносин.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 24.11.2005 N 428/2889
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Головне управління з питань торгівлі та побуту
      виконавчого органу Київської міської ради
      (Київської міської державної адміністрації)
 
   1. Головне управління з питань торгівлі та побуту виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (далі -  Головне  управління)  є  структурним
підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), підзвітним та підконтрольним
Київській міській раді та підпорядковується Київському міському
голові.
   Головне управління  є  юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах Державного казначейства України,
печатку  із  зображенням  Державного  Герба України і своїм
найменуванням, інші необхідні печатки, бланки, штампи.
   Місцезнаходження Головного управління: 01004, м. Київ-4, вул.
Басейна, 1/2-а.
 
   2. Головне  управління  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), постановами Верховної Ради
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
рішеннями  Київської міської ради, розпорядженнями Київського
міського голови, розпорядженнями Київської міської  державної
адміністрації, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами
та цим Положенням.
 
   3. Головне управління є правонаступником Головного управління
споживчого ринку та торгівлі виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та Головного
управління побутового обслуговування та ринків виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   4. Основними завданнями Головного управління є:
 
   4.1. Забезпечення  реалізації державної політики у сфері
розвитку внутрішньої торгівлі, ринків, харчової та переробної
промисловості,  сприяння  забезпеченню  міста  продовольчими
ресурсами; організації оптової, роздрібної торгівлі, ресторанного
господарства,  побутового  обслуговування населення на основі
використання ринкових механізмів господарювання.
 
   4.2. Створення сприятливих умов для розвитку харчової та
переробної промисловості міста з метою більш повного забезпечення
попиту населення на продукцію вітчизняних товаровиробників.
 
   4.3. Залучення на споживчий ринок міста товарних ресурсів з
інших регіонів України та з-за кордону для забезпечення харчової
та переробної промисловості сировиною, а населення - необхідними
товарами.
 
   4.4. Участь у межах своєї компетенції і у встановленому
законодавством  порядку  у  здійсненні  контролю  за  якістю
торговельного обслуговування громадян суб'єктами господарювання
незалежно від форм власності, що  здійснюють  підприємницьку
діяльність на території м. Києва у сфері торгівлі та побутового
обслуговування.
 
   4.5. Надання методичної, консультативної і організаційної
допомоги  підприємствам харчової та переробної промисловості,
торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства,
ринкам незалежно від форм власності з питань, що відносяться до
компетенції Головного управління.
 
   4.6. Створення сприятливих умов для розвитку садівницьких і
городницьких  товариств і спілок, координація їх діяльності,
надання їм допомоги у проведенні виставкових та  ярмаркових
заходів, популяризація їх досягнень.
 
   4.7. Розробка проектів програм, спрямованих на підвищення
рівня забезпечення населення продовольчими та непродовольчими
товарами,  послугами,  збільшення обсягів виробництва товарів
харчової та переробної галузі.
 
   5. Головне управління відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   5.1. Здійснює координацію роботи структурних підрозділів з
питань торгівлі та побуту виконавчих органів районних у м. Києві
рад (районних у м. Києві державних адміністрацій), визначає
пріоритети у розвитку торговельної, харчової  та  переробної
галузей, ринків, побутового обслуговування.
 
   5.2. Розробляє  самостійно  або  разом  з  відповідними
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської
ради  (Київської міської державної адміністрації), суб'єктами
господарювання пропозиції, спрямовані на збільшення виробництва
продовольчих товарів, насичення споживчого ринку продовольчими
товарами та товарами непродовольчої групи і подає їх виконавчому
органу  Київської  міської ради (Київській міській державній
адміністрації).
 
   5.3. Організовує роботу у межах своєї компетенції, спрямовану
на підтримку та захист вітчизняного товаровиробника.
 
   5.4. Бере участь у розробці пропозицій щодо забезпечення
сприятливих умов діяльності підприємств харчової та переробної
промисловості, надання їм консультативної підтримки в організації
виробництва продукції та маркетингу.
 
   5.5. Забезпечує, в межах своєї  компетенції,  проведення
моніторингу,  економічного аналізу рівня та динаміки цін на
регіональному, вітчизняному ринках продовольства, бере участь у
розробці пропозицій щодо проведення цінової політики на споживчому
ринку міста, у створенні системи інформування про попит  і
пропозиції на зазначеному ринку.
 
   5.6. Сприяє відновленню традиційних та освоєнню нових ринків
продовольчих товарів, налагодженню співробітництва з суб'єктами
господарювання.
 
   5.7. Забезпечує  популяризацію продукції, що випускається
підприємствами харчової та переробної промисловості міста, сприяє
участі підприємств, установ і організацій у виставках, ярмарках,
аукціонах.
 
   5.8. Бере участь у розробці програм та укладанні угод на
поставку сільськогосподарської продукції, в тому числі з областями
України.
 
   5.9. Забезпечує  координацію  організаційної  роботи  із
завезення, переробки та закладки на міжсезонне зберігання картоплі
та плодоовочевої продукції.
 
   5.10. Залучає   підприємства   торгівлі,   ресторанного
господарства, переробної промисловості міста до участі у розвитку
стаціонарної фірмової та сезонної торговельної мережі, проведенні
ярмарків,  торговельному  обслуговуванні державних та міських
заходів.
 
   5.11. Готує подання Міністерству економіки та з  питань
європейської  інтеграції  України  про присвоєння працівникам
підприємств  торгівлі,  ресторанного  господарства   звань
"Майстер-кухар" і "Майстер-кондитер".
 
   5.12. Аналізує  стан  діяльності  підприємств  торгівлі,
побутового обслуговування міста, систематизує їх показники і готує
пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств.
 
   5.13. Здійснює в межах, визначених законодавством, контроль
за  дотриманням  підприємствами  торгівлі  та  побутового
обслуговування правил торгівлі та побутового обслуговування.
 
   5.14. Надає допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування у впровадженні нових
видів і форм обслуговування, штрихових систем кодування товарів.
 
   5.15. Сприяє розробці галузевих правил і норм з питань
охорони  праці та технічного оснащення підприємств торгівлі,
ресторанного господарства, побутового обслуговування, харчової та
переробної промисловості.
 
   5.16. Бере  участь,  в  межах, визначених законодавством
України, у роботі, пов'язаній із здійсненням державного захисту
прав споживачів.
 
   5.17. Надає пропозиції Київській міській раді, виконавчому
органу Київської міської ради (Київській  міській  державній
адміністрації) стосовно доцільності приватизації та передачі до
комунальної власності територіальної громади міста підприємств
торгівлі,  харчової  та  переробної промисловості, побутового
обслуговування та інших суб'єктів господарювання.
 
   5.18. Надає пропозиції підприємствам торгівлі, побутового
обслуговування, ресторанного господарства щодо забезпечення їх
кваліфікованими кадрами, бере участь в організації підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів.
 
   5.19. Бере участь у виконанні заходів з  мобілізаційної
підготовки та мобілізації, а також безпосередньо у створенні
мобілізаційних  запасів  у  сфері  торгівлі,  ресторанного
господарства;  планує,  організовує  мобілізаційну  підготовку
споживчого ринку м. Києва; здійснює координацію цієї роботи у
районах міста.
 
   5.20. Організовує  і  бере  участь  у проведенні нарад,
семінарів, конкурсів з питань діяльності суб'єктів господарювання,
що здійснюють підприємницьку діяльність на території м. Києва у
сфері торгівлі та побутового обслуговування.
 
   5.21. Розглядає звернення підприємств, установ, організацій
та громадян з питань, що належать до компетенції Головного
управління, приймає щодо них рішення, проводить прийом громадян.
 
   5.22. Надає пропозиції виконавчому органу Київської міської
ради  (Київській  міській  державній  адміністрації) стосовно
доцільності місця розташування або реконструкції  діючих  та
новозбудованих  підприємств  торгівлі, харчової та переробної
промисловості,   ресторанного   господарства,   побутового
обслуговування,  ринків,  застосування  на  цих підприємствах
відповідних технологій та профілю діяльності.
 
   6. Головне управління має право:
 
   6.1. Залучати   спеціалістів   структурних  підрозділів
виконавчого орган) Київської міської ради (Київської міської
державної  адміністрації), підприємств установ і організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками для розгляду
питань, що належать до його компетенції.
 
   6.2. Одержувати  від Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України  методичну  та  методологічну
інформацію,   інші   нормативно-правові   акти,  прогнозні
макроекономічні показники та орієнтири розвитку держави, які
необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 
   6.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), виконавчих органів районних у
м. Києві рад (районних у м. Києві державних адміністрацій),
підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші
матеріали,  які необхідні для виконання покладених на нього
завдань.
 
   6.4. Одержувати від Головного управління статистики у місті
Києві необхідну інформацію для здійснення аналізу та прогнозування
стану розвитку споживчого ринку міста.
 
   6.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
 
   6.6. Утворювати, при необхідності, за погодженням з іншими
зацікавленими органами виконавчої влади в межах своєї компетенції
комісії та експертні групи, в тому числі із залученням до них
фахівців на договірній основі.
 
   6.7. Вносити до  центральних  органів  виконавчої  влади
пропозиції  з питань удосконалення законодавства, що регулює
правила зайняття торговельною діяльністю і правила торговельного
та побутового обслуговування населення.
 
   6.8. Утворювати координаційні комісії, експертні та робочі
групи для науково-організаційного супроводу державних програм і
проектів,  залучати  (з  укладанням  контрактів,  договорів)
спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для
надання  консультацій,  здійснення аналізу стану і складання
прогнозів  розвитку  торговельної  діяльності,  побутового
обслуговування населення.
 
   6.9. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю з
регіонами України, встановлювати  зв'язки  з  підприємствами,
навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн,
міжнародними організаціями, фондами тощо.
 
   6.10. Організовувати і проводити в установленому порядку
конференції, семінари, круглі столи.
 
   7. Головне управління в межах своєї компетенції видає накази,
організує і контролює їх виконання.
 
   8. Накази Головного управління, що зачіпають права, свободи й
законні  інтереси  громадян  або мають міжвідомчий характер,
підлягають державній реєстрації в установленому порядку.
 
   9. Головне управління у процесі виконання покладених на нього
завдань співпрацює з постійними комісіями Київської міської ради,
взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації), органами місцевого самоврядування, територіальними
органами міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та
об'єднаннями громадян, іншими юридичними особами.
 
   10. Головне управління очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади Київським міським головою.
 
   10.1. Начальник Головного управління має заступників, які за
його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади
Київським міським головою.
 
   11. Начальник Головного управління:
 
   11.1. Здійснює керівництво діяльністю Головного управління,
без доручення діє від імені Головного управління та представляє
його інтереси у відносинах з державними органами,  органами
місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами,
організаціями незалежно від форм власності.
 
   11.2. Має право укладати та підписувати договори, де стороною
виступає Головне управління.
 
   11.3. Несе  персональну  відповідальність  за  виконання
покладених на Головне управління завдань та прийнятих ним рішень.
 
   11.4. Розподіляє обов'язки між першими  заступниками  та
заступниками  начальника  Головного  управління,  керівниками
структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.
 
   11.5. Затверджує положення про структурні  підрозділи  і
посадові інструкції працівників Головного управління.
 
   11.6. Подає  на затвердження заступнику голови Київської
міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків
кошторис, план асигнувань та штатний розпис Головного управління в
межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.
 
   11.7. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників
Головного управління.
 
   11.8. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису
доходів і видатків на утримання Головного управління.
 
   11.9. Погоджує призначення на посади начальників структурних
підрозділів  з питань торгівлі та побуту виконавчих органів
районних у м. Києві рад (районних у  м.  Києві  державних
адміністрацій).
 
   11.10. Готує пропозиції щодо призначення на посаду керівників
підприємств торгівлі, побутового обслуговування,  ресторанного
господарства, ринків що належать до сфери управління виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   11.11. Вносить  пропозиції  головам районних у м. Києві
державних  адміністрацій  стосовно  доцільності  подальшого
перебування на займаних посадах або притягнення до дисциплінарної
відповідальності начальників структурних підрозділів з питань
торгівлі та побуту виконавчих органів районних у м. Києві рад
(районних у м. Києві державних адміністрацій), їх заступників та
працівників.
 
   12. Для  узгодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Головного управління, в Головному управлінні може
утворюватися  дорадчий  орган  у складі начальника Головного
управління, заступників начальника Головного  управління  (за
посадою), керівників структурних підрозділів з питань торгівлі та
побуту виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у
м. Києві  державних  адміністрацій),  інших  представників
підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян.
   До складу дорадчого органу можуть входити депутати Київської
міської ради, представники органів виконавчої влади, структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
   Рішення про створення дорадчого органу приймається Київським
міським головою.
   Склад дорадчого  органу  затверджується Київським міським
головою за поданням начальника Головного управління.
 
   13. Головне управління утримується за рахунок коштів міського
бюджету. Гранична чисельність працівників Головного управління,
чисельність його управлінь, відділів, секторів, інших підрозділів
затверджується Київським міським головою.
   Видатки на утримання Головного управління, в тому числі на
оплату праці його працівників, затверджуються у бюджеті м. Києва
на відповідний рік.
   Структура Головного управління  затверджується  виконавчим
органом  Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією).
   Штатний розпис  Головного  управління  в межах граничної
чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується
Київським міським головою після експертизи, проведеної Головним
фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
 
   14. Майно Головного управління є  комунальною  власністю
територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві
оперативного управління.
 
   15. Припинення діяльності Головного управління здійснюється
за рішенням Київської міської ради, рішенням суду в порядку,
визначеному законодавством України.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В. Яловий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка