Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про основні критерії оцінки виконання державними службовцями функцій з управління корпоративними правами держави в господарських товариствах, у статутних фондах яких є державна частка

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.10.2004 N 2243
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна
     N 3147 ( v3147224-05 ) від 12.12.2005 )
 
     Про основні критерії оцінки виконання державними
     службовцями функцій з управління корпоративними
      правами держави в господарських товариствах,
      у статутних фондах яких є державна частка
 
 
   На виконання Основних концептуальних підходів до підвищення
ефективності  управління  корпоративними  правами  держави,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого
2004 року N 155 ( 155-2004-п ), з метою здійснення контролю за
діяльністю  представників  держави  в  органах  управління
господарських товариств, у статутних фондах яких є державна
частка, та покращення управління корпоративними правами держави
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Основні критерії оцінки виконання державними
службовцями функцій з управління корпоративними правами держави в
господарських товариствах, у статутних фондах яких є державна
частка.
 
   2. Департаменту з питань управління корпоративними правами
держави у відкритих акціонерних  товариствах   (Гудзь А.А.),
Департаменту спільних підприємств, міждержавних майнових відносин
та власності за кордоном (Бобровніков О.Ф.) довести цей Наказ до
відома відповідальних представників держави в органах управління
господарських товариств, у статутних фондах яких є державна
частка.
 
   3. Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних
прав держави (Сачівко А.І.) забезпечити подання зазначеного Наказу
для  опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію", додатку-газеті "Відомості приватизації".
 
   4. Департаменту взаємодії з засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Гриненко А.С.) забезпечити розміщення
цього Наказу на офіційному інформаційному сервері Фонду.
 
   5. Контроль за виконанням цього Наказу залишаю за собою.
 
 Перший заступник Голови Фонду            Є.Григоренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ФДМУ
                   25.10.2004 N 2243
 
 
             ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ
     оцінки виконання державними службовцями функцій
      з управління корпоративними правами держави
       в господарських товариствах, у статутних
         фондах яких є державна частка
 
 
   1. Основні критерії оцінки виконання державними службовцями
функцій  з  управління  корпоративними  правами  держави  в
господарських товариствах, у статутних фондах яких є державна
частка, розроблені на виконання Основних концептуальних підходів
до  підвищення ефективності управління корпоративними правами
держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11.02.2004 р. N 155 ( 155-2004-п ), відповідно до Цивільного
( 435-15 ) та Господарського Кодексів України ( 436-15  ),
постанови Кабінету  Міністрів України від 15.05.2000 р. N 791
( 791-2000-п ) "Про управління корпоративними правами держави" та
інших нормативно-правових актів.
 
   2. Метою цього нормативного акту є встановлення вимог щодо
якості виконання державними  службовцями,  які  представляють
інтереси держави в органах управління господарських товариств, у
статутних фондах яких є державна частка (далі - Представники
держави), функцій з управління корпоративними правами держави.
 
   3. Якість  виконання  Представниками  держави  функцій з
управління корпоративними правами держави визначається на підставі
оцінки  результатів  діяльності  господарських  товариств,  у
статутному фонді яких є державна частка, професійного рівня та
відповідальності Представників держави.
 
   4. Проведення  оцінки  діяльності  Представників  держави
покладається  на  постійно  діючу  Комісію  з  проведення
фінансово-економічного  аналізу  господарської діяльності ВАТ,
утворену наказом ФДМУ від 10.04.2000 р. N 744.
   Повноваження щодо здійснення оцінки діяльності представників
держави можуть покладатися на комісію іншого органу управління
корпоративними правами держави (далі-органу управління).
 
   5. Звітним періодом, за який проводиться оцінка Представників
держави та здійснюється контроль за їх діями, є календарний
квартал, рік.
 
   6. Організація  діяльності  комісій  з проведення оцінки
діяльності Представників держави покладається на  відповідний
Департамент  Фонду  державного майна України або структурний
підрозділ органу управління, до повноважень  якого  належить
управління  корпоративними  правами  держави  в  акціонерних
товариствах.
 
   7. Оцінка діяльності Представників держави здійснюється на
підставі   аналізу   їх   звітності   та   результатів
фінансово-господарської  діяльності  акціонерних  товариств  з
урахуванням фінансово-майнового стану, соціальної ролі, державних
потреб в результатах функціонування  товариства  та  ступеню
корпоративного контролю держави в товаристві (розміру державної
частки у статутному фонді).
   Порядок та терміни подання звітності Представників держави
здійснюється відповідно до  Порядку  звітності  представників
органів,  уповноважених  управляти відповідними корпоративними
правами держави в органах управління господарських товариств,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
15.05.2000 р. N 791 ( 791-2000-п ).
   Датою подання звіту вважається день фактичної її передачі за
належністю, а у разі надсилання його поштою - дата одержання
адресатом звіту, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що
обслуговує адресата.
   Неподання звіту у визначені терміни без поважних причин
розглядається як невиконання представника держави функцій  з
управління корпоративними правами держави.
 
   8. Оцінка діяльності Представника держави здійснюється шляхом
порівняння показників, встановлених договором доручення, укладеним
Представником  держави  з  відповідним органом управління, з
показниками, які фактично досягнуті та представлені в звіті.
   Результати фінансово-господарської  діяльності акціонерного
товариства оцінюються відповідно до критеріїв оцінки ефективності
управління  корпоративними правами держави, визначених Фондом
державного майна України.
 
   9. На підставі аналізу звіту Представника держави відповідний
Департамент  Фонду  державного майна України або структурний
підрозділ іншого органу управління готує висновки щодо:
 
   9.1. Результатів   фінансово-господарської   діяльності
акціонерного товариства.
 
   9.2. Виконання фінансового плану акціонерного товариства.
 
   9.3. Виконання умов контракту керівником виконавчого органу
акціонерного товариства.
 
   9.4. Виконання договору доручення представником держави.
 
   10. Оцінка діяльності Представників держави може мати такі
значення:
   ефективна;
   задовільна;
   неефективна.
 
   11. Діяльність  Представника  держави  щодо  управління
корпоративними  правами  держави  вважається ефективною, якщо
Представник держави забезпечив виконання показників, визначених
пунктами 9.1, 9.2, 9.4.
 
   12. Діяльність  Представника  держави  щодо  управління
корпоративними правами держави вважається  задовільною,  якщо
Представник держави забезпечив покращення показників, передбачених
пунктами 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, але при цьому не виконано планових
показників, визначених цими завданнями.
 
   13. Діяльність  Представника  держави  щодо  управління
корпоративними правами держави вважається незадовільною, якщо
Представник держави не лише не забезпечив виконання планових
показників, визначених пунктом 9, але і допустив їх погіршення
(частини з них).
 
   14. Якщо Представником держави у звітному періоді забезпечене
"ефективне управління" пакетом акцій, що належить державі, Фондом
державного  майна  України  або  іншим  органом  управління
застосовуються заходи матеріального  стимулювання  у  вигляді
додаткової  винагороди  або  іншого заохочення, якщо останні
передбачені умовами договору доручення, та враховуються під час
прийняття рішень про присвоєння чергового рангу, встановлення
передбачених законодавством надбавок або зміни  їх  розміру,
переведення  на  вищу посаду, вирішення соціальних питань у
пріоритетному порядку.
 
   15. У випадку "задовільного" управління більше трьох періодів
поспіль,  питання  щодо  діяльності  Представника  держави
розглядається на засіданні комісії Фонду державного майна України
або іншого органу управління, яка здійснює оцінку діяльності, де
розглядається пояснення причин невиконання функцій з управління
корпоративними правами держави та надаються цій особі пропозиції
щодо підвищення ефективності управління корпоративними правами
держави  і  визначається  можливість  подальшого  перебування
зазначеного Представника на цій посаді.
 
   16. У разі  трактування  дій  Представника  держави  як
"неефективне управління" за результатами двох звітних періодів
поспіль Фонд державного майна України або інший орган управління
застосовують  позбавлення  додаткових  винагород  та  заходи
матеріального стимулювання (якщо такі передбачені).
   Якщо оцінка  діяльності Представника держави "неефективне
управління" визнана більше двох періодів поспіль Фонд державного
майна України або інший орган управління має вжити відповідних
заходів щодо усунення цієї особи від виконання  функцій  з
управління в порядку, встановленому чинним законодавством, з
визначенням причин такого усунення.
   У разі безвідповідального ставлення Представника держави до
виконання функцій з управління корпоративними правами держави
Комісія, яка здійснює оцінку діяльності Представника держави,
подає пропозиції Голові Фонду державного майна України  або
керівнику іншого органу управління про звільнення Представника
держави з посади.
 
   17. Про результати кожного засідання комісії її  голова
повідомляє Голову Фонду або керівника іншого органу управління,
згідно з наказом якого проводилась оцінка діяльності Представників
держави.
 
 Директор Департаменту стратегії
 управління та обліку корпоративних
 прав держави                     А.І.Сачівко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка