Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Положення про Державну установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" та призначення Директора цієї установи

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            29.11.2005 N 668
 
 
      Про внесення змін та доповнень до Положення
      про Державну установу "Агентство з розвитку
       інфраструктури фондового ринку України"
       та призначення Директора цієї установи
 
 
   З метою впорядкування діяльності та підвищення ефективності
роботи Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України" Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення до Положення про Державну
установу "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України" ( vr094312-98 ) (далі - Агентство), виклавши його в новій
редакції (додається).
 
   2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Положення про
Агентство та зміною керівних органів установи звільнити Петрика
Євгена Олексійовича з посади Генерального директора Агентства та
призначити його Директором Агентства.
 
   3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Непрану М.І. забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до чинного законодавства України.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії В.Петренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 29 листопада 2005 р. N 41
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   29.11.2005 N 668
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну установу "Агентство з розвитку
       інфраструктури фондового ринку України"
 
 
   1. Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України" (далі - Агентство) створена Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з
метою  організаційного,  технічного,  ресурсного  забезпечення
реалізації повноважень Комісії в сфері регулювання ринку цінних
паперів та розвитку інфраструктури фондового ринку України.
 
   2. Агентство у своїй діяльності  керується  Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), чинним законодавством України та цим
Положенням.
 
   3. У складі структури Агентства:
   Агентство;
   державні підприємства, засновані Агентством;
   філіали;
   представництва;
   дочірні підприємства;
   відділення.
 
   4. Напрями діяльності Агентства:
 
   4.1. створення та ведення інформаційної бази даних про ринок
цінних  паперів  для  інформаційного  забезпечення діяльності
центрального апарату Комісії та її територіальних управлінь,
учасників фондового ринку та інших осіб;
 
   4.2. створення та ведення єдиної бази даних інформації, яка
підлягає оприлюдненню і публікується  в  офіційних  виданнях
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
   4.3. розповсюдження інформації, що підлягає оприлюдненню,
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів
Комісії;
 
   4.4. моніторинг фондового  ринку  та  аналіз  діяльності
підприємств;
 
   4.5. розробка програмного забезпечення учасників фондового
ринку та участь у його сертифікації;
 
   4.6. підтримка ведення державного реєстру цінних паперів та
професійних учасників фондового ринку в електронній формі;
 
   4.7. видавнича діяльність;
 
   4.8. створення інформаційного порталу в мережі Інтернет;
 
   4.9. здійснення освітніх програм для населення та учасників
фондового ринку;
 
   4.10. підготовка керівників підприємств та фахівців з питань
корпоративного управління, професійних учасників фондового ринку,
в тому числі за допомогою  методу  дистанційного  навчання,
консультування з питань права, обліку, професійної діяльності
тощо;
 
   4.11. здійснення інших видів діяльності, що не суперечать
чинному законодавству.
 
   5. Для  досягнення мети, з якою створено Агентство, та
забезпечення виконання напрямів його діяльності Агентство:
 
   5.1. бере участь у розробці стратегії розвитку інфраструктури
фондового ринку України;
 
   5.2. готує  пропозиції  щодо  вдосконалення  механізму
регулювання ринку цінних паперів України, захисту прав інвесторів,
інформаційної та економічної безпеки інфраструктури фондового
ринку України;
 
   5.3. організовує вивчення роботи інфраструктури  світових
фондових  ринків,  розповсюдження  прогресивних  технологій
міжнародних ринків капіталу з метою активізації інвестиційних
процесів в Україні, проводить конференції, семінари, виставки, у
тому числі міжнародні;
 
   5.4. здійснює  організаційне,  технічне  та  ресурсне
забезпечення затверджених Комісією проектів і програм розвитку
ринку цінних паперів України та його інфраструктури;
 
   5.5. здійснює інші функції, покладені на Агентство.
 
   6. Агентство має право:
 
   6.1. вести власну господарську діяльність відповідно  до
цивільно-правових угод, укладених з іншими підприємствами та
організаціями, реалізовувати продукцію та надавати послуги (у тому
числі - юридичні);
 
   6.2. від свого імені укладати угоди, набувати майнові та
немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем  та
відповідачем у суді, господарському чи третейському суді, укладати
мирові угоди;
 
   6.3. вести зовнішньоекономічну діяльність відповідно до своїх
функцій;
 
   6.4. створювати   постійно   діючі  та/або  тимчасові
науково-дослідні групи з питань розробки,  супроводження  та
координації  програм  і проектів, що є предметом діяльності
Агентства;
 
   6.5. залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних
вчених, фахівців та експертів для виконання ними робіт та надання
послуг, пов'язаних з діяльністю Агентства;
 
   6.6. залучати  на  конкурсній  основі  підприємства  та
організації для виконання ними робіт та надання послуг, пов'язаних
з діяльністю Агентства;
 
   6.7. брати  участь  у  роботі  міжнародних  конференцій,
конгресів, симпозіумів і нарад з питань розвитку фондового ринку
та інших суміжних проблем;
 
   6.8. створювати  представництва,  дочірні  підприємства,
відділення, філіали Агентства;
 
   6.9. затверджувати фінансові плани підпорядкованих державних
підприємств, представництв, дочірніх  підприємств,  відділень,
філіалів,  здійснювати контроль за виконанням цих фінансових
планів;
 
   6.10. укладати контракти  з  керівниками  підпорядкованих
державних  підприємств,  представництв,  дочірніх підприємств,
відділень, філіалів відповідно до  законодавства,  установчих
документів та контрактів;
 
   6.11. замовляти наукові дослідження з питань, що належать до
сфери розвитку фондового ринку і залучати на контрактній основі
вітчизняних та іноземних вчених, фахівців, експертів;
 
   6.12. утворювати   експертні,   науково-технічні   та
консультаційні ради при Агентстві для забезпечення виконання
проектів програм, затверджених Комісією;
 
   6.13. створювати за рішенням Колегії Агентства авторські
колективи (на контрактній основі) для підготовки проектів законів
та їх експертизи;
 
   6.14. здійснювати інші дії, які не суперечать законодавству
України.
 
   7. Агентство здійснює свої повноваження безпосередньо або
через засновані Агентством державні підприємства, представництва,
дочірні підприємства, відділення, філіали.
 
   8. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
   створює Агентство;
   затверджує Положення про Агентство, вносить до нього зміни та
доповнення;
   затверджує кількісний та особовий склад Колегії Агентства та
вносить, за необхідністю, зміни до особового складу Колегії. До
складу Колегії Агентства входять Голова Колегії та члени Колегії;
   призначає та  звільняє  за пропозицією Колегії Директора
Агентства;
   затверджує програми Агентства щодо розвитку фондового ринку
України та його інфраструктури.
 
   9. Органами управління Агентством є Колегія та Директор.
 
   9.1. До повноважень Колегії Агентства відносяться:
 
   9.1.1. внесення на затвердження Комісією:
   програм Агентства щодо розвитку фондового ринку України та
його інфраструктури;
   пропозицій стосовно  кандидатури  на посаду Директора та
стосовно звільнення особи, яка обіймає дану посаду;
   9.1.2. затвердження річної програми діяльності Агентства та
звіту про її виконання;
   9.1.3. погодження  фінансових планів, змін до фінансових
планів Агентства та підпорядкованих йому державних підприємств,
представництв, дочірніх підприємств, відділень, філіалів;
   9.1.4. затвердження штатного розкладу, чисельності та фонду
оплати праці працівників Агентства;
   9.1.5. погодження тарифів на формування послуг та робіт
Агентства;
   9.1.6. здійснення контролю за виконанням фінансових планів
Агентства,  підпорядкованих  йому  державних  підприємств,
представництв, дочірніх підприємств, відділень, філіалів, програм
розвитку фондового ринку та діяльністю посадових осіб Агентства;
   9.1.7. затвердження положень про представництва,  дочірні
підприємства, відділення, філіали Агентства.
 
   9.2. Колегія щорічно інформує Комісію про річні фінансові
плани, річні програми діяльності Агентства та про стан  їх
виконання.
 
   9.3. Організація роботи Колегії Агентства.
   9.3.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання, які
проводяться,  як  правило,  планові - один раз на квартал,
позапланові - за необхідністю.
   9.3.2. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого
щорічного  плану  засідань  (позапланові  -  відповідно  до
затвердженого Головою Колегії проекту-плану засідань), у якому
зазначаються питання, що потребують розгляду, терміни, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання,
орієнтовні дати засідань.
   9.3.3. Дата,  час,  місце  проведення та порядок денний
засідання визначаються Головою Колегії.
   9.3.4. Для розгляду на засіданні Колегії подаються такі
документи:
   проект порядку  денного засідання Колегії із зазначенням
доповідачів з кожного питання;
   довідка з питань порядку денного засідання із викладенням
обґрунтованих висновків та пропозицій;
   проект рішення Колегії;
   перелік членів Колегії;
   перелік запрошених осіб;
   довідковий матеріал.
   9.3.5. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за
три дні до проведення засідання,  а  у  разі  позачергового
засідання 0 не пізніше, ніж за один день.
   9.3.6. Засідання Колегії веде Голова Колегії, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови
Колегії.
   9.3.7. Члени Колегії беруть участь у засіданні особисто.
   9.3.8. Засідання проводиться у разі, якщо у ньому беруть
участь більше половини членів Колегії.
   9.3.9. Порядок  денний  засідання  і  рішення  Колегії
затверджуються  членами  Колегії  шляхом голосування. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини
присутніх на засіданні членів Колегії.
   9.3.10. Рішення  Колегії  оформлюються  протоколами,  які
ведуться уповноваженою на це особою, та підписуються головуючим на
засіданні.
   9.3.11. Рішення  Колегії  реалізуються  Директором шляхом
видання наказів та розпоряджень, якщо інше  не  передбачено
рішенням.
   9.3.12. Матеріали  засідань  зберігаються  у  порядку,
встановленому Головою Колегії.
   9.3.13. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.
   9.3.14. Матеріально-технічне забезпечення  роботи  Колегії
здійснюється за рахунок Агентства.
 
   9.4. Директор організовує виконання рішень Комісії та Колегії
Агентства, роботу спеціалістів та виконання цього Положення.
 
   9.5. До повноважень Директора відносяться:
   9.5.1. організація поточної роботи Агентства;
   9.5.2. видання наказів і  розпоряджень,  організація  та
контроль за їх виконанням;
   9.5.3. призначення і  звільнення  з  роботи  працівників
Агентства;
   9.5.4. укладення трудових договорів, договорів на виконання
робіт  і  надання послуг з підприємствами та організаціями,
фізичними особами відповідно до затверджених програм, планів
діяльності Агентства;
   9.5.5. здійснення дій від імені Агентства без довіреності,
розпорядження коштами у межах погоджених з Колегією фінансових
планів;
   9.5.6. подання на розгляд Колегії проекту річної програми
діяльності Агентства та проектів програм Агентства щодо розвитку
фондового ринку України та його інфраструктури;
   9.5.7. подання на розгляд та на затвердження Колегії проектів
договорів, що перевищують суму 25 (двадцять п'ять) тисяч гривень;
   9.5.8. утворення  представництв,  дочірніх  підприємств,
відділень, філіалів Агентства та подання Колегії на затвердження
положень про них;
   9.5.9. надання  Міністерству  економіки  України  повної
фінансової звітності та іншої інформації на окремі запити;
   9.5.10. надання Міжвідомчій координаційній раді з питань
погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів
господарювання та державного бюджету інформації про структуру та
обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості  державних
підприємств, що належить до сфери його управління;
   9.5.11. забезпечення умов для виконання Колегією Агентства
повноважень, передбачених цим Положенням.
 
   10. Майно Агентства.
 
   10.1. Майно Агентства формується за рахунок майна, переданого
йому засновником, у тому числі бюджетних коштів, доходів від
госпрозрахункової  діяльності Агентства, інших надходжень, не
заборонених законодавством.
 
   10.2. Майно Агентства є об'єктом права державної власності та
перебуває у повному господарському віданні Агентства. Відчуження
майна Агентства здійснюється відповідно до рішення Комісії у
порядку, встановленому законодавством.
 
   10.3. Агентство   несе   відповідальність  за  своїми
зобов'язаннями згідно із законодавством.
 
   11. Агентство є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
   Повне найменування Агентства:
   українською мовою: Державна установа "Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України" (скорочено - ДУ АРІФРУ);
   російською мовою: Государственное учреждение "Агентство по
развитию инфраструктуры фондового рынка Украины" (скорочено - ГУ
АРИФРУ);
   англійською мовою: Official body "Stock Market Infrastructure
Development Agency of Ukraine" (скорочено - SMIDA).
   Юридична адреса  Агентства:  Україна,  01030,  м.  Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 26-Б.
 
   12. Агентство створюється, реорганізується та ліквідується
відповідно до законодавства України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка