Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності цільового фінансування

    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА
 
               Л И С Т
 
 N 042/16/1-541 від 04.02.2005
 
                   Керівникам підприємств,
                   установ, організацій,
                   що належать до комунальної
                   власності територіальної
                   громади м. Києва
 
 
    Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку
     та фінансовій звітності цільового фінансування
 
 
   Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації), враховуючи численні порушення статей 3, 4 Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в
Україні" ( 996-14 ) на підприємствах, установах та організаціях,
що належать до комунальної власності  територіальної  громади
м. Києва, в частині бухгалтерського обліку окремих операцій із
надходження та використання коштів цільового фінансування, з метою
забезпечення єдиної методології їх обліку, направляє методичні
рекомендації щодо порядку відображення зазначених операцій в
бухгалтерському обліку та розкриття їх у фінансовій звітності:
 
   1. Відображення надходження коштів цільового фінансування
 
   Згідно з  Інструкцією  про  застосування  Плану рахунків
бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою
наказом Мінфіну від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ) (далі  -
Інструкція),  для  обліку  коштів  цільового  фінансування
використовується рахунок N 48 "Цільове фінансування і цільові
надходження".
 
   Надходження коштів  цільового фінансування на банківський
рахунок відображується в бухгалтерському обліку записом:
 
   Дебет    31        Кредит    48
 
   2. Особливості визнання цільового фінансування доходом
 
   Відповідно до  пунктів  16,  17  Положення  (стандарту)
бухгалтерського обліку (П(с)БО) 15 "Дохід", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 ( z0860-99 ),
цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує
підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає
умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування
визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані
витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.
 
   Таким чином,  цільове фінансування на здійснення витрат,
пов'язаних з веденням виробництва продукції (товарів, робіт,
послуг) - із зовнішнього благоустрою, комунальних, управлінських
та інших публічних послуг - визнається доходом протягом звітного
періоду, в якому визнаються витрати на виробництво цієї продукції.
 
   Визнання доходів відображається в обліку записом у дебет
рахунку N 48, у кореспонденції із відповідними рахунками класу 7
(70, 71, 74). У випадку, коли за рахунок коштів отриманого
цільового  фінансування  здійснюється  основна  діяльність
(виробництво основної продукції - товарів, робіт, послуг), то
визнання доходів рекомендується оформлювати записом:
 
   Дебет    48       Кредит   70
 
   Такі доходи відображаються в Звіті про фінансові результати
( z0397-99 ) (форма N 2) у статті "Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)" (рядок 010).
 
   Необхідно зауважити, що у випадках, коли кошти цільового
фінансування не надійшли й немає достовірного підтвердження, що
кошти будуть отримані підприємством протягом звітного періоду,
однак мають місце витрати, понесені у зв'язку отриманням цього
фінансування, віднесення таких витрат до складу витрат звітного
періоду є неправомірним, оскільки порушує встановлений статтею 4
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ) основний принцип бухгалтерського обліку та
фінансової звітності - нарахування та відповідності доходів і
витрат.
 
   Отже, в такому разі понесені витрати слід визнавати витратами
майбутніх періодів, що відображається в обліку записами в дебет
рахунку N 39 "Витрати майбутніх періодів":
 
   Дебет   39         Кредит 20, 22, 23, 31 та ін.
 
   У звітному  періоді, в якому відбулося отримання коштів
цільового фінансування або достовірних відомостей щодо отримання
таких коштів, витрати, зазнані у зв'язку з отриманням цього
фінансування, що накопичені по дебету рахунку N 39, включаються до
складу  витрат звітного періоду, що відображається в обліку
записами:
 
   Дебет 90, 91, 92, 93, 94   Кредит 39,
 
а в разі застосування рахунків класу 8 - із залученням відповідних
рахунків класу 8:
 
   Дебет   80 - 85          Кредит   39;
   Дебет   90, 91, 92, 93, 94    Кредит   80 - 85.
 
   У цьому ж періоді отримані кошти цільового фінансування
визнаються доходом із відповідним оформленням у бухгалтерському
обліку.
 
   Дебет     31     Кредит     48,
   Дебет     48     Кредит     70 (71, 74).
 
   Цільове фінансування,  що  отримується  підприємством  як
субсидії на покриття збитків, як фінансова підтримка, на зарплату
чи  інші  поточні  витрати, хоча й пов'язані з операційною
діяльністю, однак, не являються платою за реалізовану продукцію
(товари, роботи, послуги), визнається доходом як інші операційні
доходи, що відображається в обліку записом:
 
   Дебет     48     Кредит     719.
 
   Ці доходи відображаються в Звіті про фінансові результати
( z0397-99 ) (форма N 2) у статті "Інші операційні доходи" (рядок
060).
 
   3. Облік витрат на капітальне будівництво, придбання або
   створення різних видів основних засобів за рахунок коштів
           цільового фінансування
 
   Згідно з Інструкцією ( z0892-99  ),  зазначені  витрати
накопичується  по  дебету  рахунку синтетичного обліку N 15
"Капітальні інвестиції" (субрахунки 151 "Капітальне будівництво",
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", 153 "Придбання
(виготовлення)  інших  необоротних  матеріальних  активів"  і
відображаються такими записами:
 
   Дебет   15      Кредит   20, 22, 31, 65, 66 та ін.
 
   До моменту введення в експлуатацію об'єктів інвестування
отримане цільове фінансування обліковується як залишки (сальдо) за
кредитом  рахунку N 48 та відображається в статті "Цільове
фінансування" (рядок 420) балансу підприємства.
 
   При введені в експлуатацію об'єктів капітального будівництва,
придбаних (створених) основних засобів складається запис:
 
   Дебет      10, 11      Кредит     15
 
   Звертаємо увагу, що цільове  фінансування  на  капітальні
інвестиції не включається до складу доходів звітного періоду, а
витрати,  направлені  на  здійснення  таких інвестицій - не
включаються до витрат звітного періоду, а тому в Звіті  про
фінансові результати ( z0397-99 ) (форма N 2) не відображаються.
 
   Відповідно до пункту 18 П(с)БО 15 "Дохід" ( z0860-99 ),
цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом
протягом  періоду корисного використання відповідних об'єктів
інвестування (основних засобів, нематеріальних активів  тощо)
пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів.
 
   Тому, одночасно із введенням в експлуатацію основних засобів,
придбаних (збудованих) за рахунок коштів цільового фінансування,
складається бухгалтерський запис:
 
   Дебет      48      Кредит      69
 
   У процесі  експлуатації  основних  засобів,  придбаних
(збудованих) за рахунок коштів цільового фінансування, на суму
амортизації цих об'єктів щомісячно (щоквартально) складається
бухгалтерський запис:
 
   Дебет      69      Кредит      745
 
   Визнаний на вказану суму дохід від безоплатно одержаних
активів відображається  в  Звіті  про  фінансові  результати
( z0397-99 ) в статті "Інші доходи" (рядок 130).
 
   Для забезпечення  належного  обліку  зазначених  операцій
рекомендується придбані за рахунок коштів цільового фінансування
обліковувати на окремих субрахунках (другого, третього порядку)
рахунку N 10 "Основні засоби" або в окремих регістрах аналітичного
обліку.
 
   Відповідно до пункту 6, підпунктів 58, 61 пункту 7, пункту 11
Положення про Головне управління комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого рішенням Київради від
10.07.2003 N 584/744 ( ra0584023-03 ) (зі змінами, внесеними
рішенням Київради від 29.04.2004 N 224/1434 ( ra0224023-04 ),
доручення Головного управління комунальної власності м. Києва з
методологічних  питань  обліку майна комунальної власності є
обов'язковими до виконання.
 
   З огляду  на  це, просимо   забезпечити   відображення
вищезазначених операцій в бухгалтерському обліку та розкриття у
фінансовій звітності, відповідно до наведеного вище порядку.
 
 Заступник голови Київської
 міської державної адміністрації -
 начальник Головного управління              І.Лисов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка