Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку списання та продажу основних фондів підприємств, що входять до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку України

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            22.10.2004 N 943
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                    транспорту та зв'язку
    N 211 ( v0211650-06 ) від 03.03.2006 }
 
      Про затвердження Порядку списання та продажу
     основних фондів підприємств, що входять до сфери
        управління Міністерства транспорту
            та зв'язку України
 
 
   З метою приведення процесу списання та продажу основних
фондів підприємств, установ та підрозділів, що входять до сфери
управління Міністерства транспорту та зв'язку України (далі -
підприємства), у відповідність до вимог Господарського кодексу
України ( 436-15 ) та інших нормативно-правових актів, згідно
Декрету Кабінету Міністрів від 15.12.92 N 8-92  (  8-92  )
"Про управління  майном, що є у загальнодержавній власності"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок списання та продажу основних фондів
підприємств,  що  входять  до  сфери управління Міністерства
транспорту та зв'язку України, що додається.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінтрансу від
24.12.2002 N 919 "Про затвердження інструкції про порядок списання
та відчуження шляхом продажу основних засобів підприємств, що
знаходяться в сфері управління Міністерства транспорту України" та
від 23.12.2003 N 999 про внесення змін та доповнень до вказаної
інструкції.
 
   3. Державним      департаментам,      Укрзалізниці,
Держспецтрансслужбі,      Укрморпорту,      Департаменту
нормативно-правового  забезпечення  і Управлінню власності та
структурних перетворень апарату міністерства прийняти цей наказ до
керівництва в роботі та довести його до підприємств.
 
   4. Керівникам підприємств забезпечити неухильне дотримання
Порядку списання та продажу основних фондів підприємств, що
входять до сфери управління Мінтрансзв'язку.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.
 
 Міністр                         Г.М.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінтрансзв'язку
                   України
                   22.10.2004 N 943
 
 
               ПОРЯДОК
     списання та продажу основних фондів підприємств,
      що входять до сфери управління Міністерства
         транспорту та зв'язку України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Порядок списання та продажу основних фондів підприємств,
що входять до сфери управління Міністерства транспорту та зв'язку
України (далі - Порядок), розроблено відповідно до Господарського
кодексу України ( 436-15 ), Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав  та  професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), Положення про порядок відчуження основних засобів, що
є державною власністю ( z0573-99 ), затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 29.03.2004 року N 604 ( z0471-04 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2004 р. за
N 471/9070, та інших нормативно-правових актів.
 
   1.2. Порядок визначає процес підготовки  документів,  їх
розгляд, прийняття відповідного рішення та здійснення контролю за
його виконанням щодо списання та продажу майнових об'єктів права
державної власності, які належать до основних фондів і закріплені
за державними  об'єднаннями,  підприємствами,  установами  та
підрозділами; державними підприємствами, які перебувають в процесі
корпоратизації; суб'єктами підприємницької діяльності, щодо яких,
відповідно  до  їхніх  статутів,  поширюються  норми чинного
законодавства України, встановлені для державних підприємств (далі
- підприємства).
 
   1.3. Порядок поширюється на підприємства, що входять до сфери
управління Міністерства транспорту та зв'язку України (далі -
Мінтрансзв'язку).
 
   1.4. Дія цього Порядку не поширюється на цілісні майнові
комплекси, об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані та
заставлені об'єкти, а також майно, на яке звернено стягнення за
рішенням суду та інше майно, порядок відчуження якого визначається
відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами України.
 
   1.5. Списання  матеріальних  цінностей (продаж, передача,
ліквідація) з балансу бюджетних установ та організацій,  що
перебувають у сфері управління Мінтрансзв'язку, здійснюється у
порядку, визначеному Типовою інструкцією про порядок списання
матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженою
наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки
України від 10.08.2001 р. N 142/181 ( z0787-01 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 р. за N 787/5978, а
також цим Порядком.
 
   1.6. Звернення підприємств щодо списання чи продажу основних
фондів відповідно з розділом 2 або 3 цього Порядку розглядаються з
урахуванням  планів оновлення основних фондів підприємств за
належністю майна до:
   - залізничного  транспорту  -  Державною  адміністрацією
залізничного транспорту України;
   (далі - Укрзалізниця);
   - морського і річкового транспорту - Державним департаментом
морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот);
   - автомобільного  транспорту  -  Державним  департаментом
автомобільного транспорту (Укравтотранс);
   - підприємств, що входять до складу Державного департаменту з
питань  зв'язку  та  інформатизації,  -  цим  департаментом
(Держзв'язку);
   (далі - Державні департаменти);
   - Державної    спеціальної    служби    транспорту
(Держспецтрансслужба) - Адміністрацією Держспецтрансслужби (далі -
Адміністрація ДССТ);
   - підприємств, що входять до складу Державного об'єднання
"Укрморпорт", - цим об'єднанням (далі - Укрморпорт).
 
   1.7. Звернення  Державних  департаментів,  Укрзалізниці,
Укрморпорту  та  підприємств,  безпосередньо  підпорядкованих
Мінтрансзв'язку, щодо отримання згоди Мінтрансзв'язку на списання
чи продаж основних фондів, розглядаються згідно з розділом 2 або 3
цього Порядку.
 
   2. Списання основних фондів
 
   2.1. Списання  основних  фондів  (інвентарних  об'єктів)
проводиться безпосередньо підприємствами, на балансі яких вони
знаходяться, у разі дотримання умов, зазначених у цьому розділі.
 
   2.2. Забороняється  здійснювати  демонтаж  та  розбирання
основних фондів до отримання згоди органу управління майном на їх
списання, крім випадків, які потребують термінового проведення
таких дій з метою недопущення аварії та усунення пошкоджень,
заподіяних внаслідок аварії чи стихійного лиха, з обов'язковим
оформленням відповідних документів.
 
   2.3. Списання  повністю  амортизованих  основних  фондів
первісною вартістю інвентарного об'єкта здійснюється:
   2.3.1. До 5 тис. грн. - за рішенням керівника підприємства.
   2.3.2. Понад 5 тис. грн. - за згодою відповідного Державного
департаменту, Укрзалізниці, Адміністрації ДССТ.
 
   2.4. Списання не повністю амортизованих основних фондів, а
також прискорена їх амортизація (незалежно від первісної їх
вартості) здійснюється за згодою Мінтрансзв'язку, а за належністю
таких основних фондів до майна залізничного транспорту - за згодою
Укрзалізниці.
   Отримання згоди Мінтрансзв'язку щодо списання  зазначених
основних  фондів розглядається Мінтрансзв'язком після подання
відповідного Державного департаменту, Адміністрації ДССТ.
 
   2.5. Звернення  підприємств,  які  входять  до  складу
Укрморпорту, щодо отримання згоди на списання їх основних фондів
розглядаються Укрморрічфлотом за попереднім поданням Укрморпорту.
 
   2.6. Списання основних фондів (повністю амортизованих  з
первісною вартістю інвентарного об'єкта понад 5 тис. грн. або не
повністю амортизованих), які перебувають на балансі підприємств,
безпосередньо підпорядкованих Мінтрансзв'язку, а також бюджетних
установ (первісною вартістю інвентарного об'єкта понад 5 тис.
грн.) здійснюється з дозволу Мінтрансзв'язку.
 
   2.7. Для розгляду питання щодо списання основних фондів
підприємство (за підписом керівника) подає відповідному Державному
департаменту,  Укрзалізниці,  Адміністрації  ДССТ, Укрморпорту
наступні документи:
   2.7.1. Звернення підприємства.
   2.7.2. Техніко-економічне  обґрунтування  (з  необхідними
розрахунками) доцільності списання основних фондів із зазначенням
напрямків використання очікуваних від цього коштів та матеріальних
цінностей.
   2.7.3. Відомість  про  вартість  основних  фондів,  які
пропонуються до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку
на дату оцінки (додаток 1).
   2.7.4. Акт інвентаризації основних фондів, які пропонуються
до списання (додаток 2), а при вмісті у них дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння - відповідний перелік.
   2.7.5. Акт технічного стану основних фондів, які пропонуються
до списання (з їх кольоровими фотокартками), складений на дату
оцінки та затверджений керівником підприємства.
   2.7.6. Довідку про те, чи перебувають списувані основні фонди
(на час розгляду пропозиції) в оренді, заставі або чи на них не
звернено стягнення за рішенням суду.
   У разі пропозиції на списання судна або інших плавзасобів
підприємство надає Укрморрічфлоту експертний висновок Регістра
судноплавства України або  іншого  визнаного  Мінтрансзв'язку
експерта щодо проведеного ним технічного огляду таких основних
фондів з метою найбільш ефективного їх подальшого використання на
підставі укладеного між цими сторонами відповідного договору.
   На вимогу відповідного Державного департаменту, Укрзалізниці,
Адміністрації  ДССТ, Укрморпорту підприємством надаються інші
необхідні документи.
 
   2.8. Відповідний  Державний  департамент,  Укрзалізниця,
Адміністрація ДССТ, Укрморпорт з урахуванням вимог пунктів 2.3 -
2.6 цього Порядку в 15-денний термін з дня надходження документів,
зазначених  у  пункті 2.7 цього Порядку, розглядає отриману
пропозицію і готує відповідне рішення (згоду або відмову).
   Рішення про згоду на списання основних фондів оформлюється
наказом відповідного  Державного  департаменту,  Укрзалізниці,
Адміністрації ДССТ та підписом його керівника.
   У разі відмови в наданні згоди на списання основних фондів
підприємству надається обґрунтована відповідь.
 
   2.9. Якщо для списання основних фондів підприємству потрібно
отримати  згоду  Мінтрансзв'язку,  то  відповідний  Державний
департамент,  Адміністрація  ДССТ  у 15-денний термін з дня
надходження документів, зазначених у пункті 2.7 цього Порядку,
надає Мінтрансзв'язку на ім'я першого заступника Міністра -
керівника апарату крім цих документів письмові висновки про
доцільність  такого  списання та підготовлений проект наказу
Мінтрансзв'язку, завізований керівником відповідного Державного
департаменту, Адміністрації ДССТ.
   На вимогу Мінтрансзв'язку відповідний Державний департамент,
Адміністрація ДССТ, підприємство надають інші необхідні документи.
 
   2.10. Для розгляду пропозицій щодо списання основних фондів
підприємств, безпосередньо підпорядкованих Мінтрансзв'язку, цим
підприємствам  необхідно подати до Мінтрансзв'язку документи,
зазначені у пункті 2.7 цього Порядку.
 
   2.11. Документи, зазначені у пунктах 2.7 та 2.9  цього
Порядку,  реєструються  у загальному відділі Мінтрансзв'язку,
розглядаються керівництвом Міністерства і  направляються  для
опрацювання до Управління власності та структурних перетворень,
яке (у разі надходження повного пакета документів) у 15-денний
термін готує проект відповідного рішення і погоджує його із
структурними  підрозділами  апарату  Мінтрансзв'язку,  які
відповідальні за проведення цієї роботи, та заступниками Міністра
згідно з розподілом обов'язків.
 
   2.12. Рішення про згоду  на  списання  основних  фондів
оформлюється наказом Мінтрансзв'язку за підписом Міністра або
особи, що його заміщує.
   У разі відмови в наданні згоди на списання основних фондів
відповідному Державному департаменту, Адміністрації  ДССТ  та
підприємству надається обґрунтована відповідь.
 
   2.13. Списання основних фондів, переданих в оренду, заставу
чи на які звернено стягнення за рішенням суду, здійснюється
відповідно з розділом 2 цього Порядку тільки після виведення
підприємством (орендодавцем, заставодавцем) зазначеного майна із
складу орендованого, заставленого чи на яке звернене стягнення за
рішенням суду.
 
   2.14. Для списання основних фондів на підприємстві за наказом
його керівника створюється постійно діюча комісія, яка готує
необхідні документи  і  керується  в  своїй  роботі  чинним
законодавством.
 
   2.15. Усі деталі, вузли, агрегати та матеріали розібраних та
демонтованих основних фондів, які придатні для ремонту інших
основних фондів, оприбутковуються в регістрах складського обліку
та відображаються на відповідних субрахунках  бухгалтерського
обліку,  а не придатні оприбутковуються та відображаються в
бухгалтерському обліку як інші матеріали (вторинна сировина,
металобрухт)  і  підлягають  обов'язковій  здачі  (продажу)
підприємству, на яке відповідно до чинного законодавства покладено
збір такої сировини.
 
   2.16. Вилучені після демонтажу деталі і вузли, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відповідно до Положення
про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, затвердженого наказом Мінфіну,
Мінекономіки, Держкомресурсу, Нацбанку, Держкомітету по рідкісних,
дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 р.
N 54/11/161/91/15 ( z0159-94 ) і зареєстрованого в Мін'юсті
08.07.94 р. за N 159/368, підлягають здачі на спеціалізовані
підприємства  України,  що здійснюють приймання та переробку
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
 
   2.17. У тих випадках, коли підприємства не використовують для
своїх потреб матеріальні цінності, отримані від списання основних
фондів, і вони не підлягають обов'язковій здачі встановленому
підприємству,  такі  цінності  можуть бути реалізовані самим
підприємством на конкурентних засадах з оформленням відповідних
документів.
 
   2.18. Після затвердження керівником підприємства Акта на
списання основних фондів один із його примірників та звіт,
наведений  у  додатку  3  цього  Порядку, протягом 30 днів
направляються   Мінтрансзв'язку,   відповідному   Державному
департаменту, Укрзалізниці, Адміністрації ДССТ, Укрморпорту, згоду
на списання від яких було отримано.
 
   2.19. Посадові особи, які  порушили  порядок  зберігання
матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них, несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону
України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі,  організації  розкраданням,  знищенням  (псуванням),
нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
та валютних цінностей" ( 217/95-ВР ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 22.01.96 р. N 116 ( 116-96-п ) "Про
затвердження порядку визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей".
 
   3. Продаж основних фондів
 
   3.1. Відчуження майна державного підприємства, функції з
управління яким в установленому порядку передані державним органам
приватизації, здійснюється з дозволу Фонду державного  майна
України або його відповідного регіонального відділення, Фонду
майна Автономної Республіки Крим (далі - Фонд).
 
   3.2. Відчуження шляхом продажу за грошові кошти (далі -
продаж)  основних  фондів  (інвентарних об'єктів) проводиться
безпосередньо підприємствами, на балансі яких вони знаходяться, у
разі дотримання умов, зазначених у цьому розділі.
 
   3.3. Продаж основних фондів підприємств (незалежно від їх
первісної вартості) здійснюється лише за попередньою  згодою
Мінтрансзв'язку  після  отримання  підприємством  погодження
відповідного Державного департаменту, Укрзалізниці, Адміністрації
ДССТ.
   Звернення підприємств, які входять до складу Укрморпорту,
щодо отримання згоди Мінтрансзв'язку на продаж їх основних фондів
розглядаються Укрморрічфлотом за попереднім поданням Укрморпорту.
 
   3.4. Продаж основних фондів (незалежно від їх первісної
вартості)   підприємств,   безпосередньо   підпорядкованих
Мінтрансзв'язку, здійснюється з дозволу Мінтрансзв'язку.
 
   3.5. Для розгляду пропозицій щодо продажу основних фондів
підприємству  (за  підписом  керівника)  необхідно подати до
відповідного Державного департаменту, Укрзалізниці, Адміністрації
ДССТ, Укрморпорту наступні документи:
   3.5.1. Звернення підприємства.
   3.5.2. Техніко-економічне  обґрунтування  (з  необхідними
розрахунками) доцільності продажу основних фондів із зазначенням
напрямків використання очікуваних від цього коштів.
   3.5.3. Відомість  про  вартість  основних  фондів,  як:
пропонуються до продажу, згідно з даними бухгалтерського обліку на
дату оцінки (додаток 1).
   3.5.4. Акт інвентаризації основних фондів, які пропонуються
до продажу (додаток 2), а при вмісті в них дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння - відповідний перелік.
   3.5.5 Акт технічного стану основних фондів, які пропонуються
до продажу (з їх кольоровими фотокартками), складений на дату
оцінки та затверджений керівником підприємства.
   3.5.6. Довідку про кон'юнктуру ринку продажу аналогічних
об'єктів та пропозицій від потенційних покупців, які бажають
придбати запропонований до продажу майновий об'єкт (з інформацією
про таких покупців).
   3.5.7. Довідку про те, чи перебувають запропоновані на продаж
основні Фонди (на час розгляду пропозиції) в оренді, заставі або
чи на них не звернено стягнення суду.
   У разі пропозиції на продаж судна або інших плавзасобів
підприємство надає Укрморрічфлоту експертний висновок Регістра
судноплавства України або  іншого  визнаного  Мінтрансзв'язку
експерта щодо проведеного ним технічного огляду таких основних
фондів з метою найбільш ефективного їх подальшого використання на
підставі укладення між цими сторонами відповідного договору.
   На вимогу відповідного державного Департаменту, Укрзалізниці,
Адміністрації  ДССТ, Укрморпорту підприємством надаються інші
необхідні документи.
 
   3.6. Відповідний  Державний  департамент,  Укрзалізниця,
Адміністрація  ДССТ,  Укрморпорт  в  15-денний термін з дня
надходження документів, зазначених у пункті 3.5 цього Порядку,
розглядає надану пропозицію і письмово (за підписом керівника)
надсилає підприємству обґрунтовану відповідь (погодження  або
відмову).
 
   3.7. У  разі  погодження  продажу  основних  фондів
підпорядкованого підприємства відповідний Державний департамент,
Укрзалізниця,  Адміністрація  ДССТ у 15-денний термін з дня
надходження документів, зазначених у пункті 3.5 цього Порядку,
надає Мінтрансзв'язку на ім'я першого заступника Міністра -
керівника апарату, крім цих документів письмові висновки про
доцільність  такого  продажу  та підготовлений проект наказу
Мінтрансзв'язку, завізований керівником відповідного Державного
департаменту, Укрзалізниці, Адміністрації ДССТ.
 
   3.8. Для розгляду пропозицій щодо продажу основних фондів
підприємств, безпосередньо підпорядкованих Мінтрансзв'язку, цим
підприємствам  необхідно  надати  на  розгляд Мінтрансзв'язку
документи, зазначені в пункті 3.5 цього Порядку.
   На вимогу Мінтрансзв'язку відповідний Державний департамент,
Укрзалізниця, Адміністрація ДССТ, підприємство  надають  інші
необхідні документи.
 
   3.9 Документи, зазначені у пунктах 3.5, 3.7 цього Порядку,
реєструються у загальному відділі Мінтрансзв'язку, розглядаються
керівництвом міністерства і направляються для опрацювання до
Управління власності та структурних перетворень, яке у 15-денний
термін готує проект відповідного рішення і погоджує його із
структурними  підрозділами  апарату  Мінтрансзв'язку,  які
відповідальні за проведення цієї роботи, та заступниками Міністра
згідно з розподілом обов'язків.
 
   3.10. Після попереднього опрацювання  наданих  документів
підприємство, відповідний Державний департамент, Укрзалізниця,
адміністрація ДССТ повідомляються про необхідність проведення
оцінки  запропонованого  до  продажу  майна  та  подання до
Мінтрансзв'язку звіту про оцінку майна та рецензії на такий звіт.
 
   3.11. Звіт про оцінку майна та рецензія на нього здійснюються
згідно з вимогами Закону України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні" та оформляються
відповідно до вимог Національного стандарту N 1 "Загальні засади
оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.2003 р. N 1440 ( 1440-2003-п ).
   Разом із звітом та рецензією надаються копії сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності, які виконували звіт про оцінку
майна та рецензію на нього, а також свідоцтв про реєстрацію їх в
Державному реєстрі оцінювачів.
 
   3.12. Після проведення оцінки забороняється здійснювати дії
щодо об'єкта продажу, які можуть призвести до зміни його вартості.
 
   3.13. Рішення  про  згоду  на  продаж  основних  фондів
оформлюється наказом Мінтрансзв'язку за підписом Міністра або
особи, що його заміщує.
 
 
                   Додаток 1
                   до пунктів 2.7.3, 3.5.3
                   Порядку списання та продажу
                   основних фондів підприємств,
                   що входять до сфери
                   управління Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                   Керівник підприємства
                   _________ _________________
                   (підпис)  (прізвище та
                          ініціали)
 
                   "___" ____________ 200_ р.
 
                        (М.П.)
 
 
              Відомість
    про вартість основних фондів, які пропонуються до
      ____________________________________________
            (списання, продажу)
 
       за станом на "___" ____________ 200_ р.
 
 
--------------------------------------------------------------------------
| N |Назва | Рік  |  Номер   |Кількі-|Варті-|Балан-| Сума |Балансо-|
|п/п|інвент.|випуску|інвентарного | сть  | сть |сова |нарахо-| ва  |
|  |об'єкта|    | об'єкта  |капіта-|кап. |(пер- |ваного |(залиш- |
|  |    |    |-------------|льних |ремон-|вісна)|зносу, |кова)  |
|  |    |    |інвен-|завод-|ремон- |тів, |варті-| грн. |вартіс- |
|  |    |    |тарний|ський | тів  |грн. |сть, |    |ть, грн.|
|  |    |    |   |   |(дата |   |грн. |    |    |
|  |    |    |   |   |прове- |   |   |    |    |
|  |    |    |   |   |дення |   |   |    |    |
|  |    |    |   |   |остан- |   |   |    |    |
|  |    |    |   |   |нього) |   |   |    |    |
|---+-------+-------+------+------+-------+------+------+-------+--------|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  9  | 10  |
|---+-------+-------+------+------+-------+------+------+-------+--------|
|  |    |    |   |   |    |   |   |    |    |
|---+-------+-------+------+------+-------+------+------+-------+--------|
| 1 |    |    |   |   |    |   |   |    |    |
|---+-------+-------+------+------+-------+------+------+-------+--------|
| 2 |    |    |   |   |    |   |   |    |    |
|---+-------+-------+------+------+-------+------+------+-------+--------|
| 3 |    |    |   |   |    |   |   |    |    |
|---+-------+-------+------+------+-------+------+------+-------+--------|
|  |    |    |   |   |    |   |   |    |    |
|---------------------------------+-------+------+------+-------+--------|
|             Всього:|  +  | +  | +  |  +  |  +  |
--------------------------------------------------------------------------
 
   Відомості про дорогоцінні метали:
(Подаються у разі їх наявності по кожному інвентарному об'єкту)
 
 Головний бухгалтер   ________  ______________________
 підприємства      (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 
                   Додаток 2
                   до пунктів 2.7.4, 3.5.4
                   Порядку списання та продажу
                   основних фондів підприємств,
                   що входять до сфери
                   управління Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
 
                   "ЗАТВЕРДЖУЮ"
                   Керівник підприємства
                   _________ _________________
                   (підпис)  (прізвище та
                          ініціали)
 
                   "___" ____________ 200_ р.
 
                        (М.П.)
 
 
                АКТ
    інвентаризації основних фондів, які пропонуються до
         _____________________________
            (списання, продажу)
 
   _____________________________________________________________
   (Назва об'єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо),
де проводилась інвентаризація)
 
На підставі наказу (розпорядження) від "___" _________ 200_р. N __
комісією у складі
__________________________________________________________________
     (Посада, прізвище та ініціали членів комісії)
 
__________________________________________________________________
проведено інвентаризацію основних фондів, які підлягають
(списанню, продажу), числяться на балансовому рахунку
N ___ станом на "___" ____________ 200_ р.
 
Інвентаризація почата "___" ____________ 200_ р.
 
Інвентаризація закінчена "___" ____________ 200_ р.
 
   При інвентаризації встановлене таке:
 
---------------------------------------------------------------------------
|N |Назва | Рік  |Номер інвентарного |Значиться на      |Примітка|
|п/п|об'єкта|випуску|   об'єкта    |"___"____________ 200_р.|    |
|  |    |    |          |------------------------|    |
|  |    |    |          |Фактично  | По даним  |    |
|  |    |    |          |виявлено  |бухгалтерсь-|    |
|  |    |    |          |      |кого обліку |    |
|  |    |    |-------------------+-----------+------------|    |
|  |    |    |інвен-|завод-|пас- |кіль-|вар- |кіль-|вар- |    |
|  |    |    |тарний|ський |порту|кість|тість|кість|тість |    |
|---+-------+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+------+--------|
| 1 |  2  | 3  |  4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  |  11  |
|---------------------------------------+-----+-----+-----+------+--------|
|                Всього:| + | + | + | +  |    |
---------------------------------------------------------------------------
 
 Всього по   а) порядкових номерів  ____________
 акту:                  (прописом)
 
        б) загальна кількість  ____________
        одиниць, фактично     (прописом)
 
        в) на суму, грн.     ____________
        фактично         (прописом)
 
 
 
 Голова комісії ________  ________  ______________________
         (посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 
 Члени комісії  ________  ________  ______________________
         (посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 
                   Додаток 3
                   до пунктів 2.18, 3.23, 4.6
                   Порядку списання та продажу
                   основних фондів підприємств,
                   що входять до сфери
                   управління Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
 
 
                ЗВІТ
        про результати ____________ майна і
             (списання, продажу)
       використання отриманих від цього коштів
          та матеріальних цінностей
             за ____________
               (період)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва,|Назва| N  |Назва,|Назва,|Назва,|Номер,|Сума |Використан-|Використан-| Адреса |
|п/п|адреса|орга-|дата |інв. N|адреса|адреса|дата |отри- |ня коштів в|ня коштів в|рахунку,|
|  |під- |ну, |доку-|об'єк-|посе- |покуп-|реєст-|маних |(матеріаль-|(матеріаль-|  N  |
|  |приєм-|нада-|мен- |та  |редни-|ця  |рації |кош- |них ціннос-|них ціннос-|рахунку |
|  |ства |вшого|та, |   |ка  |(бір- |конт- |тів, |тей) згідно|тей)    |та дата |
|  |   |згоду|яким |   |прода-|жі,  |ракту |мате- |  ТЕО   |практично |надхо- |
|  |   |   |була |   | жу  |аукці-|   |ріаль-|      |      |дження |
|  |   |   |нада-|   |   |ону, |   |них  |      |      |на нього|
|  |   |   | на |   |   |конку-|   |цінно-|      |      |отрима- |
|  |   |   |згода|   |   |рсу) |   |стей, |      |      |них   |
|  |   |   |   |   |   |   |   | в  |      |      |коштів |
|  |   |   |   |   |   |   |   |грн. |      |      |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |-----------+-----------|    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |приз-|обсяг|приз-|обсяг|    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |наче-| грн.|наче-| грн.|    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |ння |   |ння |   |    |
|---+------+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------|
|1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |10  |11  |12  |13  | 14  |
|---+------+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------|
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---+------+-----+-----+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------|
|  |   |   |   |   |   |   |Всьо- | +  |   |+  |   |+  |    |
|  |   |   |   |   |   |   |го:  |   |   |   |   |   |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Підприємства, які надсилають звіт згідно п. 2.18 та
3.23, повинні в обов'язковому порядку надавати довідку за підписом
керівника про напрямки використання матеріальних цінностей та
конкретних сум коштів, їх надходження на рахунок підприємства та
вказати про це в колонках 12, 13, 14.
 
 Керівник підприємства  ____________ ______________________
               (підпис) (прізвище та ініціали)
 
 Головний бухгалтер    ____________ ______________________
               (підпис) (прізвище та ініціали)
 
         (М.П.)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка