Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил встановлення телефонного номера населенню в кредит

          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 272 від 30.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 березня 1997 р.
                   за N 80/1884
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                    транспорту та зв'язку
    N 774 ( z0060-06 ) від 21.11.2005 )
 
     Про затвердження Правил встановлення телефонного
          номера населенню в кредит
 
 
 
   З метою  створення  сприятливих  умов  для  забезпечення
доступності всіх  категорій  споживачів  до  послуг  зв'язку,
своєчасного введення та використання ємностей АТС Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Правила  встановлення  телефонного  номера
населенню в кредит (додаються).
   2. Генеральним  директорам   об'єднання   "Укртелеком",
підприємств електрозв'язку  забезпечити впровадження зазначених
Правил і контроль за їх дотриманням.
   3. Відповідальність  за  впровадження  та  додержання
затверджених цим наказом Правил покласти на керівників підприємств
та філіалів підприємств електрозв'язку.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра зв'язку Третякова О.М.
 
 Міністр                        Д.А.Худолій
 
                          Затверджено
                       наказом Міністерства
                       зв'язку України від
                       30.12.96 р. N 272
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 березня 1997 р.
                   за N 80/1884
 
               Правила
    встановлення телефонного номера населенню в кредит
 
   1. Ці Правила регламентують порядок встановлення населенню
телефонного номера  (надалі - телефон)  в  кредит  оплати
господарюючими суб'єктами усіх форм власності, які надають послуги
місцевого телефонного зв'язку і мають відповідну ліцензію на
зазначений вид діяльності.
   2. До телефонних номерів, які підлягають встановленню в
кредит, відносяться  номери  як  новозбудованих  автоматичних
телефонних станцій (АТС), так і тих, що розширюються, а також
абонентські номери, що вивільняються на діючих АТС.
   3. В кредит можуть бути встановлені тільки основні телефони
(абонентські номери).
   4. Господарюючі суб'єкти - юридичні особи, які мають в
підпорядкуванні регіональні або районні структурні підрозділи, що
складають окремий баланс, та можуть передавати їм право укладання
договорів.
   5. Встановлення телефону  в  кредит  і  сплата  внесків
здійснюється за тарифами, що діють на день його підключення.
Наступна зміна тарифів не тягне за собою перерахунку.
   6. Плата за встановлення телефону визначається відповідно до
граничних тарифів ( z0589-96 ), затверджених Мінзв'язку, або
відповідно до умов укладеного договору при залученні коштів,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.94 р.
N 576 ( 576-94-п ) "Про залучення коштів підприємств, організацій
та громадян для розвитку місцевих телефонних мереж".
   7. Встановлення телефону в кредит здійснюється громадянам,
які постійно мешкають і мають постійну прописку у місті або іншому
населеному пункті, де знаходиться господарюючий суб'єкт та при
наявності технічної  можливості  встановлення  з  урахуванням
черговості на встановлення згідно з Законом України "Про зв'язок"
( 160/95-ВР ).
   8. Відносини сторін регулюються договором, відповідно до
якого господарюючий суб'єкт зобов'язується встановити телефон, а
громадянин-споживач провести розрахунки за встановлення телефону у
терміни і в розмірах, передбачених зазначеним договором. Зразок
договору наведено в додатку до Правил.
   9. Господарюючий  суб'єкт зобов'язаний встановити телефон
споживачу в строк, обумовлений договором,  та  ознайомити  з
правилами користування телефонним зв'язком.
   10. Підключення телефону, що  встановлюється  в  кредит,
здійснюється при сплаті споживачем не менше 30 відсотків плати за
встановлення, а при вартості послуги понад 20 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян - не менше 50 відсотків.
   11. Решта  вартості  встановлення  телефону  сплачується
споживачем протягом  6 місяців шляхом обов'язкових щомісячних
внесків у розмірі її однієї шостої  частини  з  нарахуванням
відповідних процентів від суми наданого кредиту, якщо інше не
передбачено в договорі. Споживач має право дострокового погашення
кредиту.
   12. При встановленні телефону в кредит від споживачів на
користь господарюючого  суб'єкта  (відповідно  до  договору)
нараховуються відсотки від суми наданого кредиту, але не більше 15
відсотків річних.
   13. Споживач,  якому  встановлено  телефон  в  кредит,
зобов'язаний сплачувати абонентну плату та рахунки за надані
міжміські і міжнародні послуги  телефонного  зв'язку  з  дня
підключення телефону  і  в  терміни,  передбачені  чинним
законодавством України.
   14. Договір на встановлення телефонного номера населенню в
кредит складається у двох примірниках: перший залишається у
господарюючого суб'єкта, другий - у споживача.
   15. Терміни та розмір щомісячної плати за  встановлення
телефону в кредит обумовлюються договором.
   16. Щомісячні платежі за встановлений телефон в кредит можуть
здійснюватися споживачем  шляхом сплати готівкою через пункти
прийому платежів підприємств зв'язку чи установи банків  або
перерахунку грошових коштів у безготівковому  порядку  через
установи банків на рахунок господарюючого суб'єкта.
   17. Факт   сплати  чергового  платежу  підтверджується
видачею споживачеві касового чека, квитанції або іншого платіжного
документа та при безготівкових розрахунках - надходженням коштів
на рахунок підприємства.
   18. Господарюючий  суб'єкт  організує  аналітичний  облік
надходження коштів від споживачів за кредит та здійснює контроль
за своєчасністю оплати відповідно до умов договорів.
   19. За несвоєчасне внесення споживачем чергових платежів на
користь господарюючого суб'єкта стягується пеня від простроченої
суми за кожний день прострочки у розмірі, який  обумовлений
договором, але не більше передбаченого статтею 14 Закону України
"Про зв'язок" ( 160/95-ВР ).
   В разі  затримки  зазначеного  платежу  понад  15  днів
господарюючий суб'єкт  письмово  повідомляє  споживача  про
необхідність оплати і має право через наступні 15 днів відмовити
йому в наданні послуг. Відновлення роботи телефону здійснюється
тільки  після  сплати  простроченого  платежу  з  відповідно
нарахованою пенею і після  надходження  коштів  на  рахунок
господарюючого суб'єкта або при пред'явленні платіжного документа
про оплату боргу.
   За час, коли телефон було відключено, абонементна плата
споживачем не сплачується.
   20. У випадку, коли споживач розриває договір за власним
бажанням, розрахунки  з  ним  (повернення  сплачених  коштів)
провадяться, виходячи  з вартості послуги на час підключення
телефону. При цьому сплачені відсотки за наданий кредит поверненню
не підлягають.
   21. В окремих випадках, коли споживач не сплатив чергового
платежу за установку телефону в кредит в строк, зазначений в
договорі, з поважних причин і це підтверджується  відповідними
документами, керівник  господарюючого  суб'єкта  може  надати
відстрочку платежів, але не більше ніж на 2 місяці, про що
повідомляється споживачеві письмово і робиться відповідна позначка
в примірнику договору, який знаходиться у господарюючого суб'єкта.
   22. Якщо  споживачем  допущено прострочення сплати трьох
чергових платежів,  вся  сума  заборгованості  та  пеня  від
простроченої суми  за  кожен день прострочення стягуються із
споживача в судовому порядку незалежно від  настання  строку
чергових платежів.
   23. Бухгалтерський облік щодо встановлення телефонів в кредит
здійснюється господарюючим суб'єктом установленим порядком.
   24. Господарюючий суб'єкт при встановленні телефонів в кредит
включає у звіт форми 12-зв'язок "Звіт про доходи від послуг
зв'язку" загальну суму вартості за встановлення телефону.
 
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство економіки України        А.Г.Врублевський
 
Міністерство фінансів України        А.В.Литвин
 
Державний комітет України у
справах захисту прав споживачів       С.О.Сивоконь
 
                          Додаток
                      до Правил встановлення
                      телефонного   номера
                      населенню в кредит
 
              Договір ____
   на встановлення телефонного номера населенню в кредит
 
   м. _____________          "___" ___________ 199_ р.
_________________________________________________________________,
       (повна назва господарюючого суб'єкта)
що іменується надалі "Господарюючий суб'єкт" в особі _____________
_________________________________________________________________,
       (посада) (прізвище, ім'я, по батькові)
діючого на підставі Статуту, з одного боку, та громадянин-споживач
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
що іменується надалі "Споживач", з другого боку, уклали Договір
про наступне:
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Господарюючий суб'єкт надає послуги щодо встановлення
Споживачу телефонного номера в кредит.
   1.2. Споживач проводить розрахунки за встановлення телефону в
кредит у строки і в розмірах, передбачених цим договором.
 
            2. Обов'язки сторін
 
   2.1. Господарюючий суб'єкт зобов'язується:
   2.1.1. Встановити  телефонний  номер  Споживачу в строк,
обумовлений цим договором.
   2.2. Споживач зобов'язується:
   2.2.1. Провести розрахунки за встановлення телефону в строки
і розмірах, передбачених цим договором.
   2.2.2. Сплачувати абонементну плату та рахунки за надані
міжміські і  міжнародні послуги  телефонного  зв'язку від дати
підключення телефону в терміни, передбачені чинним законодавством.
 
          3. Умови та порядок оплати
 
   3.1. За встановлення телефону Споживач сплачує перший внесок
в сумі __________ грн., після чого протягом _________________ днів
Господарюючий суб'єкт підключає телефон до мережі.
   3.2. Решта  плати в сумі _____________ грн. сплачується
Споживачем протягом _____________ місяців шляхом  обов'язкових
щомісячних внесків у розмірі ____________ грн. _________ коп. з
нарахуванням ________ відсотків річних від суми наданого кредиту
не пізніше __________ числа кожного місяця.
   3.3. Споживач має право дострокового погашення кредиту.
   3.4. Щомісячні  платежі  за установку телефону в кредит
Споживач здійснює: _______________________________________________
        (вказати, яким чином будуть проводитись розрахунки:
шляхом сплати готівкою через пункти прийому платежів підприємств
зв'язку чи установи банків або перерахунку грошових коштів у
безготівковому порядку  через  установи  банків  на  рахунок
Господарюючого суб'єкта).
   3.5. В окремих випадках, коли Споживач не сплатив чергового
платежу за встановлення телефону в кредит в строк, зазначений в
договорі, з поважних причин і це підтверджується відповідними
документами, керівник  Господарюючого  суб'єкта  може  надати
відстрочку платежів, але не більше ніж на 2 місяці, про що
повідомляється Споживачеві письмово.
   3.6. Якщо Споживачем допущено прострочення сплати  трьох
чергових платежів,  вся  сума  заборгованості  та  пеня  від
простроченої суми за кожен день прострочення  стягуються  із
Споживача в судовому порядку згідно з чинним законодавством.
 
          4. Відповідальність сторін
 
   4.1. В  разі  несвоєчасного внесення Споживачем чергових
платежів за  встановлення  телефону  в  кредит  на  користь
Господарюючого суб'єкта  стягується  пеня  в  розмірі _______
відсотків від простроченої суми за кожний день прострочки.
   4.2. У випадку, коли Споживач розриває договір за власним
бажанням, розрахунки  з  ним  (повернення  сплачених  коштів)
провадяться, виходячи  з вартості послуги на час підключення
телефону. При цьому сплачені проценти за наданий кредит поверненню
не підлягають.
   4.3. При простроченні платежу понад 15 днів Господарюючий
суб'єкт письмово повідомляє Споживача про необхідність своєчасної
оплати і через наступні 15 днів має право відключити телефон
Споживачеві. Відновлення роботи телефону здійснюється  тільки
після сплати простроченого платежу з відповідно нарахованою пенею
і надходження коштів на рахунок Господарюючого суб'єкта або при
пред'явленні платіжного документа про оплату боргу.
   За час, коли телефон було відключено, абонементна плата
Споживачем не сплачується.
 
            5. Додаткові умови
 
   5.1. Зміна тарифів на  установку  телефону  після  дати
підписання цього договору не тягне за собою перерахунку.
 
           6. Строк дії договору
 
   6.1. Даний договір набирає чинності з "___" _________ 199_ р.
і діє до повного погашення суми кредиту і відсотків, визначених
п.3.2. цього договору.
 
           7. Заключні положення
 
   7.1. Договір складено у двох примірниках: перший залишається
у Господарюючого суб'єкта, другий - у Споживача.
 
          8. Юридичні адреси сторін
 
   "Господарюючий суб'єкт"          "Споживач"
_______________________________  _______________________________
(назва господарюючого суб'єкта)   (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________  _______________________________
Адреса: _______________________  Паспорт _______________________
_______________________________  _______________________________
Р/р ___________________________  Серія ________ N _____________,
_______________________________  Дата видачі ___________________
Адреса банку __________________  Ким виданий ___________________
_______________________________  _______________________________
_______________________________  Адреса:________________________
_______________________________  _______________________________
      (підпис)              (підпис)
"___" _________________ 199_ р.  "___" _________________ 199_ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка