Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан роботи щодо забезпечення відкритості у діяльності Держфінпослуг у 2005 році

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            20.12.2005 N 5146
 
 
        Про стан роботи щодо забезпечення
       відкритості у діяльності Держфінпослуг
              у 2005 році
 
 
   Розглянувши на виконання доручення Кабінету Міністрів України
від 25.04.2005 N 21482/1/1-05 стан роботи щодо забезпечення
відкритості  діяльності  Держфінпослуг,  функціонування  та
інформаційного  наповнення  офіційного  веб-сайту  комісії  і
заслухавши інформацію заступника Голови Левченко В.П.  про стан
цієї роботи, Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Інформацію про заходи щодо забезпечення відкритості у
роботі Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, що здійснювались у 2005 році відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п )
"Про  порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади" (додається), взяти до відома.
 
   2. З метою забезпечення прозорості діяльності Держфінпослуг,
громадського обговорення проектів планів та регуляторних актів, що
розробляються Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України, та участі громадськості у реалізації державної
політики з питань, віднесених до компетенції комісії:
 
   2.1. членам  Комісії,  керівникам структурних підрозділів
продовжити  роботу  по  забезпеченню  відкритості  діяльності
Держфінпослуг,  повноцінному  і  безперебійному функціонуванню
відомчого веб-сайту та залученню громадськості до обговорення
проектів планів та нормативно-правових актів Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг;
 
   2.1. заступнику  Голови  Левченко В.П.,    управлінню
організаційно-аналітичного забезпечення   роботи   керівника
(Шевченко Т.М.),   управлінню   інформаційних   технологій
(Двойленко І.В.)  забезпечити своєчасне виконання  робіт  по
модернізації  та оновленню офіційного сайту Держфінпослуг та
реалізацію заходів з інтеграції сайту в систему "Електронний уряд"
відповідно до доручень Президента та Кабінету Міністрів України.
 
   3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за
Головою Комісії.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 20 грудня 2005 р. N 188
 
 
                   Додаток
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
       про заходи щодо забезпечення відкритості
       у роботі Державної комісії з регулювання
        ринків фінансових послуг України,
       що здійснювались у 2005 році відповідно
       до постанови Кабінету Міністрів України
      від 4 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п ) "Про
        Порядок оприлюднення у мережі Інтернет
      інформації про діяльність органів виконавчої
             виконавчої влади"
 
 
   Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України (www.dfp.gov.ua) створено та введено в
експлуатацію відповідно  до  наказу  Голови від 24 листопада
2003 року "Про забезпечення  функціонування  та  оперативного
інформаційного поповнення відомчого веб-сайту Комісії" в грудні
2003 року. Структура, зміст та форма представлення інформації,
розміщення її на сторінках сайту відповідає вимогам постанови
Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п )
"Про  Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади" та Порядку функціонування
веб-сайтів  органів  виконавчої  влади, затвердженого наказом
Державного комітету  інформаційної  політики,  телебачення  і
радіомовлення  України,  Державного  комітету  зв'язку  та
інформатизації України  від  25  листопада   2002   року
N 327/225 ( z1022-02 ). Вся інформація,  яка  розміщується  на
офіційному веб-сайті, має захист від несанкціонованої модифікації
та внесення змін до неї.
 
   З початку функціонування веб-сайт відіграє провідну роль у
забезпеченні широкого інформування громадськості про діяльність
Держфінпослуг,  отримання  зворотнього  зв'язку  від  читачів
інформації, розміщеної на сайті, організації оприлюднення та
громадського  обговорення  проектів  регуляторних  актів,  що
розробляються Держфінпослуг.
 
   З початку 2005 року сайт відвідало 185 тисяч користувачів, з
них 52 тисячі оригінальних.
 
            ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
         відвідувань сайту за 2005 рік
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування показника   |    Значення показника    |
|-------------------------------+--------------------------------|
|1. Мови, якими подається    |Українська           |
|інформація на веб-сайті    |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|2. Орієнтовна чисельність   |       4850       |
|оригінальних відвідувачів   |                |
|веб-сайту за місяць      |                |
|-------------------------------+--------------------------------|
|3. Кількість зареєстрованих  |       151        |
|звернень електронною поштою  |                |
------------------------------------------------------------------
 
   Середня чисельність відвідувачів за місяць за друге півріччя
2005 року становить 15450 осіб.
 
            ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
        наповнення рубрик сайту за 2005 рік
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |Наявність |Обсяг розміщеної| Періодичність |
| (зміст) рубрики | (+/-)  |  текстової  |  оновлення  |
|   веб-сайту   |інформації| інформації (в | інформації в |
|          |в рубриці |аркушах формату |  рубриці   |
|          |     |   А4)    |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Нормативно-правові |  +   |Понад 1800   |Після державної |
|акти з питань, що |     |сторінок    |реєстрації в  |
|належать до    |     |        |Міністерстві  |
|компетенції    |     |        |юстиції України |
|Держфінпослуг   |     |        |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Порядок реєстрації,|  +   |Понад 300    |Відповідно до  |
|ліцензування    |     |сторінок    |динаміки змін  |
|окремих видів   |     |        |законодавчої  |
|діяльності (зразки |     |        |бази      |
|документів,    |     |        |        |
|розрахункові    |     |        |        |
|рахунки для    |     |        |        |
|внесення необхідних|     |        |        |
|платежів, їх розмір|     |        |        |
|тощо)       |     |        |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Перелік та умови  |  -   |    -    |    -    |
|отримання     |     |        |        |
|громадянами послуг,|     |        |        |
|що надаються    |     |        |        |
|органом, форми і  |     |        |        |
|зразки документів, |     |        |        |
|правила їх     |     |        |        |
|заповнення     |     |        |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Відомості про   |  +   |9 сторінок   |По факту    |
|проведення     |     |        |оголошення   |
|закупівлі товарів |     |        |тендерів та   |
|(робіт, послуг) за |     |        |проведення   |
|державні кошти   |     |        |закупівель   |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Показники     |  +   |Понад 750    |Щоквартально,  |
|діяльності органу, |     |сторінок    |щорічно     |
|у тому числі    |     |        |        |
|статистична    |     |        |        |
|інформація     |     |        |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Поточні та     |  +   |Близько 500   |По факту    |
|заплановані заходи |     |сторінок    |проведення   |
|і події у     |     |        |заходів та   |
|відповідній сфері |     |        |надання     |
|          |     |        |підсумкової   |
|          |     |        |інформації   |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Проекти      |  +   |Понад 350    |По факту    |
|нормативно-правових|     |сторінок    |схвалення    |
|актів, що     |     |        |Комісією для  |
|розробляються   |     |        |оприлюднення  |
|Держфінпослуг   |     |        |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Розпорядження   |  +   |Понад 10000   |По факту    |
|Держфінпослуг   |     |сторінок    |прийняття    |
|          |     |        |розпоряджень  |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Новини       |  +   |700 сторінок  |По факту    |
|          |     |        |проведення   |
|          |     |        |заходів та   |
|          |     |        |прийняття рішень|
|          |     |        |Комісією    |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Публікації про   |  +   |Понад 1000   |По мірі виходу |
|Держфінпослуг в  |     |сторінок    |публікацій   |
|друкованих та   |     |        |        |
|електронних ЗМІ  |     |        |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Державний реєстр  |  +   |Понад 1700   |Щомісячно    |
|фінансових установ |     |сторінок    |        |
|-------------------+----------+----------------+----------------|
|Інші реєстри та  |  +   |Понад 1000   |Щомісячно    |
|переліки, що    |     |сторінок    |        |
|ведуться      |     |        |        |
|Держфінпослуг   |     |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Протягом другого півріччя 2005 року проводиться робота по
створенню  електронної  версії  Державного реєстру фінансових
установ, тестову версію якого зараз розміщено на внутрішньому
сайті Держфінпослуг. У січні 2006 року планується розмістити його
в якості окремого сайту www.registry.dfp.gov.ua, доступ до якого
буде можливий як за власною адресою, так і через офіційний сайт
комісії.
 
   У грудні 2005 року відбувся  тендер  на  оновлення  та
модернізацію офіційного веб-сайту Держфінпослуг. Згідно з умовами
договору тестова версія оновленого сайту буде функціонувати з
січня 2006 року.
 
   Підготовлене технічне завдання передбачає розробку механізмів
подальшої інтеграції сайту Держфінпослуг в систему "Електронний
уряд" відповідно до доручень Президента та Кабінету Міністрів
України. Також буде модифіковано структуру сайту та розроблено
механізм здійснення зворотнього зв'язку з відвідувачами сайту,
експорт новин та інформації з інших інформаційних ресурсів з
питань діяльності Держфінпослуг, передбачено можливість проведення
веб-конференцій.
 
 Заступник Голови                    В.Левченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка