Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Кримське управління з питань банкрутства (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь)

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             02.11.2004 N 397
 
 
         Про затвердження Положення про
       Кримське управління з питань банкрутства
      (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь)
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                          економіки
    N 421 ( v0421665-05 ) від 15.11.2005
    N 493 ( v0493665-05 ) від 09.12.2005 )
 
   Відповідно до пункту 6 наказу Міністерства від 30.07.2004
N 284 ( va284569-04 ) "Про ліквідацію територіальних  органів
з питань банкрутства Міністерства та утворення територіальних
управлінь (відділів)  з  питань  банкрутства  Міністерства"
Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити Положення про Кримське  управління  з  питань
банкрутства (Автономна  республіка  Крим,  м. Севастополь), що
додається.
 
 Міністр                         М.Деркач
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   02.11.2004 N 397
                   (у редакції наказу
                   Міністерства економіки
                   України
                   від 09.12.2005 N 493
                   ( v0493665-05 )
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Кримське управління з питань банкрутства
     (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь)
 
 
   1. Кримське  управління  з питань банкрутства (Автономна
Республіка Крим та місто Севастополь) (далі - Кримське управління)
є територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом.
   Кримське управління підзвітне і підпорядковане Мінекономіки.
Діяльність Кримського управління спрямовується та координується
відповідними  структурними  підрозділами  центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
 
   2. Кримське управління утворено з метою  організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в  місцевих  органах
виконавчої  влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополі.
 
   3. Кримське  управління  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
 
   4. Основними завданнями Кримського управління є:
   участь у  реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов  реалізації  процедур
відновлення  платоспроможності  боржника  або  визнання  його
банкрутом,  передбачених  Законом  України  "Про  відновлення
платоспроможності боржника  або  визнання  його  банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон);
   забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов,  необхідних  для  реалізації  процедур  відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
   узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства,  розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення   умов   реалізації   процедур   відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
   підготовка на  запити  суду,  прокуратури  або  іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств  чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;
   супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків;
   забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення  нових  робочих  місць,  соціального  захисту  і
перепідготовки  працівників,  які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами;
   забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства,  щодо  яких порушено провадження у справі про
банкрутство;
   виконання інших  завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як  у  письмовій  (передані  телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
 
   5. Кримське управління відповідно до покладених на нього
завдань:
   аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки;
   здійснює контроль  за  додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками  майна,  керуючими  санацією,  ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
   забезпечує в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі
реалізацію процедур банкрутства щодо відсутнього боржника;
   організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення;
   бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству;
   уносить пропозиції  щодо  проведення  досудової  санації
державних підприємств;
   пропонує кандидатури  арбітражних  керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких  частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду  щодо  кандидатур  арбітражних  керуючих,
затвердженого  наказом  Міністерства  економіки  України  від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607;
   надає безкоштовну  консультаційну,  інформаційну  й  іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства;
   щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу;
   забезпечує систематичне інформування  населення,  місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
 
   6. Кримське управління має право:
   робити запити та одержувати безоплатно  в  установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства;
   користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться  місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики;
   здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами)  ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів);
   під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення  в  арбітражного  керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна,  керуючого  санацією  або
ліквідатора;
   за результатами  перевірки,  за  наявності  законодавчо
визначених  підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
 
   7. Кримське управління під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським  судом  у  Автономній
Республіці Крим та місті Севастополі.
 
   8. Кримське управління очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
 
   9. Начальник Кримського управління:
   здійснює керівництво діяльністю Кримського управління;
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Кримське управління завдань;
   визначає функції та ступінь відповідальності  працівників
Кримського управління;
   у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки;
   подає на  затвердження  до  Мінекономіки  штатний розпис
Кримського управління;
   здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Кримського управління, встановлює їм  надбавки,  доплати  до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу;
   видає у межах своєї компетенції  накази,  контролює  їх
виконання.
 
   10. Кримське  управління  утримується  за рахунок коштів
державного бюджету.
   Гранична чисельність  та  фонд  оплати праці працівників
Кримського управління затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань.
   Штатний розпис   Кримського   управління   погоджується
відповідними  структурними  підрозділами  центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
 
   11. Кримське управління є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
 
( Положення в редакції Наказу  Міністерства економіки N 493
( v0493665-05 ) від 09.12.2005 )
 
 Перший заступник Міністра
 економіки та з питань
 європейської інтеграції
 України у зв'язках з Верховною
 Радою України                    В.Вощевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка