Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про загальні засади співробітництва між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Державним комітетом статистики України

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              17.11.2005
 
 
               УГОДА
        про загальні засади співробітництва
       між Міністерством охорони навколишнього
      природного середовища України та Державним
          комітетом статистики України
 
 
   Міністерство охорони навколишнього  природного  середовища
України (далі - Мінприроди України) в особі Міністра Ігнатенка
Павла Миколайовича, з однієї сторони, та Державний  комітет
статистики України (далі - Держкомстат України) в особі Голови
Держкомстату України Осауленка Олександра Григоровича, з другої
сторони, які в подальшому іменуються Сторонами, керуючись Законами
України "Про  охорону  навколишнього  природного  середовища"
( 1264-12 ) та "Про державну статистику" ( 2614-12 ), Указами
Президента України від 10.02.2004 р. N 176/2004 ( 176/2004 ) "Про
Положення  про  Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України" та від 19.01.2004 р. N 60 ( 60/2004 ) "Про
Державний комітет статистики України" домовились про наступне.
 
   1. Сторони будуватимуть свої взаємовідносини на підставі
чинного законодавства України.
 
   2. Сторони в межах  своєї  компетенції,  відповідно  до
законодавства та на підставі цієї Угоди:
   - здійснюють обмін реєстраційними, статистичними, довідковими
та  аналітичними  матеріалами, методичними рекомендаціями, що
становлять взаємний інтерес;
   - за взаємною згодою направляють своїх представників для
участі у спільних заходах;
   - у разі необхідності створюють робочі групи для підготовки
та проведення спільних заходів;
   - реалізують інші форми взаємодії.
   Конкретні механізми  співробітництва,  перелік  необхідних
відомостей, порядок взаємодії інформаційних систем визначатимуться
Сторонами та затверджуватимуться Протоколами, підготовленими на
підставі та в розвиток цієї Угоди.
 
   3. Обмін інформацією здійснюється територіальними органами
Сторін на електронних носіях.
 
   4. Структура інформації, що надається, характеристики файлів
обміну, спосіб та терміни їх передачі за окремими напрямами обміну
інформацією узгоджуються Сторонами та затверджуються Протоколами,
які є невід'ємною частиною Угоди.
 
   5. Сторони  вживають  заходів для збереження інформації,
забезпечення  захисту  від  несанкціонованого  використання
конфіденційної інформації, отриманої відповідно до цієї Угоди.
 
   6. Сторони  зобов'язуються  при  виконанні  цієї  Угоди
підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів
для забезпечення ефективності та розвитку їхніх зв'язків.
 
   7. Угода набирає чинності з моменту її підписання і діє до
31 грудня поточного року. Угода вважається  продовженою  без
додаткового узгодження на наступний рік за умови, якщо будь-яка з
Сторін не заявить про свій намір припинення дії Угоди письмовим
повідомленням  не пізніше, ніж за два місяці до закінчення
поточного року.
 
   8. До Угоди, за згодою Сторін, можуть бути внесені зміни та
доповнення, що оформлюються додатковими угодами, що є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
 
   9. Угода укладена в двох примірниках, кожний з яких має
однакову юридичну силу.
 
        Юридичні адреси та реквізити Сторін:
 
------------------------------------------------------------------
|   Міністерство охорони   | Державний комітет статистики |
|  навколишнього природного  |      України      |
|    середовища України    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|індекс: 03035          |індекс: 01023         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Київ-35,           |м. Київ-23,          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|вул. Урицького, 35       |вул. Ш.Руставелі, 3      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|телефон: (044) 206-31-00    |телефон: (044) 287-24-22    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|факс: (044) 206-31-07      |факс: (044) 235-37-39     |
------------------------------------------------------------------
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України            П.М.Ігнатенко
 
 Голова Державного комітету
 статистики України                 О.Г.Осауленко
 
 
                   Додаток
 
 
               ПРОТОКОЛ
      до Угоди про загальні засади співробітництва
       між Міністерством охорони навколишнього
      природного середовища України та Державним
   комітетом статистики України від 17 листопада 2005 р.
 
         від 17 листопада 2005 року N 1
 
 
   Міністерство охорони навколишнього  природного  середовища
України  (далі - Мінприроди України), з однієї сторони, та
Державний комітет статистики України (далі - Держкомстат України),
з  другої сторони, відповідно до Угоди про загальні засади
співробітництва від 17 листопада 2005 р. погодили даний Протокол
стосовно  структури файлів обміну інформації та термінів їх
передачі.
 
   1. Територіальні органи Мінприроди України до 1 грудня року,
що передує звітному, надають територіальним органам Держкомстату
України інформацію за структурою, наведеною у додатку 1:
   - перелік об'єктів, які справляють шкідливий вплив на стан
атмосферного повітря та перебувають на державному обліку  в
Мінприроди України та дані про сумарні обсяги потенційних викидів
забруднюючих речовин за структурою, наведеною  у  додатку  1
(файл POV.XLS);
   - перелік об'єктів, яким встановлені ліміти обсягів гранично
допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та дані про
обсяги гранично допустимих скидів, за структурою, наведеною у
додатку 1 (файл VODA.XLS);
   - перелік об'єктів, яким встановлені ліміти на розміщення
відходів та дані про сумарні обсяги розміщених таких відходів, за
структурою, наведеною у додатку 1 (файл VIDX.XLS).
 
   2. Територіальні  органи  Держкомстату  України  надають
територіальним органам Мінприроди України інформацію з ЄДРПОУ щодо
суб'єктів, які за Класифікацією інституційних секторів економіки
відносяться до сектора нефінансових корпорацій:
   - одноразово - інформацію в повному обсязі за структурою,
наведеною в додатку 2 (файл REESTR.DBF);
   - щоквартально - інформацію про суб'єкти, які були включені в
ЄДРПОУ за квартал або по яким проводились зміни в ЄДРПОУ за
структурою, наведеною в додатку 2 (файли REESTR.DBF та ISDEL.DBF);
   - класифікатори    видів   економічної   діяльності,
адміністративно-територіального устрою України, держав  світу,
організаційно-правових форм господарювання, інституційних секторів
економіки, органів державного управління за структурою, наведеною
у додатку 3.
 
   3. Обмін  інформації  здійснюється  засобами електронного
зв'язку або на магнітних носіях на територіальному рівні у такі
терміни:
   - територіальні органи Мінприроди України надають інформацію
до 1 грудня року, що передує звітному;
   - територіальні  органи  Держкомстату  України  надають
інформацію:
   одноразово - після підписання Угоди;
   щоквартально - на 10 день наступного за кварталом місяця.
 
   4. Відповідальними  виконавцями за надання інформації на
територіальному рівні визначені:
   - з боку Держкомстату України - начальники головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики у місті Севастополі;
   - з боку Мінприроди України - голова  Республіканського
комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних
ресурсів та начальники Державних управлінь екології та природних
ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі.
 
 Перший заступник Міністра охорони
 навколишнього природного
 середовища                       С.О.Лизун
 
 Заступник Голови Держкомстату
 України                       Ю.М.Остапчук
 
 
                   Додаток 1
                   до протоколу
                   17.11.2005 N 1
                   до Угоди про загальні засади
                   співробітництва
                   між Мінприроди України
                   та Держкомстатом України
                   17.11.2005
 
 
               ФАЙЛИ,
        що передаються Мінприроди України
            Держкомстату України
 
 
          1. Структура файла POV.XLS
 
     Перелік об'єктів, які справляють шкідливий вплив
      на стан атмосферного повітря та перебувають
      на державному обліку в Мінприроди України
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля     |Ідентифіка-| Формат |Значність|
|                |  тор  |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Ідентифікаційний код суб'єкта  |  kd   | Numeric |  8  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Повна назва суб'єкта українською|  nu   |Character|  200  |
|мовою              |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Місцезнаходження суб'єкта:   |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Поштовий індекс         |  pi   | Numeric |  6  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тип населеного пункту      |  ci   |Character|  1  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Назва населеного пункту     |  pu   |Character|  60  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Назва вулиці          |  st   |Character|  30  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер будинку          |  bu   |Character|  5  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер корпусу          |  ko   | Numeric |  2  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер квартири         |  kv   | Numeric |  4  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Телефон: основний        |  ot   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|додатковий           |  dt   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Одиниця виміру потенційних   |  vp   |Character|  10  |
|обсягів викидів         |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Сумарні потенційні обсяги    |  op   | Numeric | 10,3* |
|викидів             |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * 10 - кількість  цілих знаків, 3 - кількість десяткових
знаків.
 
          2. Структура файла VODA.XLS
 
      Перелік об'єктів, яким встановлені ліміти
     обсягів гранично допустимих скидів забруднюючих
           речовин у водні об'єкти
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля     |Ідентифіка-| Формат |Значність|
|                |  тор  |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Ідентифікаційний код суб'єкта  |  kd   | Numeric |  8  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Повна назва суб'єкта українською|  nu   |Character|  200  |
|мовою              |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Місцезнаходження суб'єкта:   |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Поштовий індекс         |  pi   | Numeric |  6  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тип населеного пункту      |  ci   |Character|  1  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Назва населеного пункту     |  pu   |Character|  60  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Назва вулиці          |  st   |Character|  30  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер будинку          |  bu   |Character|  5  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер корпусу          |  ko   | Numeric |  2  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер квартири         |  kv   | Numeric |  4  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Телефон: основний        |  ot   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|додатковий           |  dt   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Одиниця виміру обсягів гранично |  vp   |Character|  10  |
|допустимих           |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Сумарні обсяги гранично     |  op   | Numeric | 10,3* |
|допустимих скидів        |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * 10 - кількість  цілих знаків, 3 - кількість десяткових
знаків.
 
          3. Структура файла VIDX.XLS
 
        Перелік об'єктів, яким встановлені
         ліміти на розміщення відходів
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля     |Ідентифіка-| Формат |Значність|
|                |  тор  |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Ідентифікаційний код суб'єкта  |  kd   | Numeric |  8  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Повна назва суб'єкта українською|  nu   |Character|  200  |
|мовою              |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Місцезнаходження суб'єкта:   |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Поштовий індекс         |  pi   | Numeric |  6  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Тип населеного пункту      |  ci   |Character|  1  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Назва населеного пункту     |  pu   |Character|  60  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Назва вулиці          |  st   |Character|  30  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер будинку          |  bu   |Character|  5  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер корпусу          |  ko   | Numeric |  2  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Номер квартири         |  kv   | Numeric |  4  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Телефон: основний        |  ot   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|додатковий           |  dt   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Одиниця виміру обсягів     |  vp   |Character|  10  |
|розміщення відходів       |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Сумарні обсяги розміщення    |  op   | Numeric | 10,3* |
|відходів            |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * 10 - кількість цілих знаків, 3 - кількість десяткових
знаків.
 
 
                   Додаток 2
                   до протоколу
                   17.11.2005 N 1
                   до Угоди про загальні засади
                   співробітництва
                   між Мінприроди України
                   та Держкомстатом України
                   17.11.2005
 
 
               ФАЙЛИ,
     що передаються Держкомстатом України Мінприроди
     України з Єдиного державного реєстру підприємств
           та організацій України
 
 
         1. Структура файла REESTR.DBF
 
       Файл підприємств та організацій України
      (Зміни та доповнення до файла підприємств
           та організацій України)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля     |Ідентифіка-| Формат |Значність|
|                |  тор  |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Ідентифікаційний код суб'єкта  |  kd   | Numeric |  8  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Повна назва суб'єкта українською|  nu   |Character|  200  |
|мовою              |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Код території за КОАТУУ     |  te   | Numeric |  10  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Поштовий індекс         |  pi   | Numeric |  6  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Місцезнаходження суб'єкта:   |  ad   |Character|  120  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Телефон: основний        |  ot   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|додатковий           |  dt   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Телефакс            |  of   | Numeric |  11  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Код органу управління за СПОДУ |  gu   | Numeric |  5  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Прізвище керівника       |  pk   |Character|  45  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Код форми власності за КФВ   |  fv   | Numeric |  2  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Локальний код інституційного  |  KICE  | Numeric |  2  |
|сектору економіки за КІСЕ    |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Ознака особи (1 - юридична, 2 - |  uo   | Numeric |  1  |
|без права юридичної особи)   |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Код організаційно-правової форми|  pf   | Numeric |  3  |
|господарювання за КОПФГ     |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Код видів діяльності за     | e1 - eб |Character|  7  |
|КВЕД е1 - основний       |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Головна організація (для    |      |     |     |
|суб'єктів без права юридичної  |      |     |     |
|особи):             |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ  |  kdg  | Numeric |  8  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|- Код країни          |  kk   | Numeric |  3  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Реєстраційні дані:       |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|- Дата проведення реєстраційних |  dr   | Numeric |  8  |
|дій (ррррммдд)         |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|- Орган виконавчої влади, в   |  nor  |Character|  150  |
|якому здійснено реєстраційну дію|      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Дата проведення змін в ЄДРПОУ  |  dz   | Numeric |  8  |
|(ррррммдд)           |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
         2. Структура файла ISTDEL.DBF
        Дані про припинення юридичної особи
        (закриття відокремленого підрозділу)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля     |Ідентифіка-| Формат |Значність|
|                |  тор  |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   |  kd   | Numeric |  8  |
|суб'єкта            |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Орган виконавчої влади, в якому |  nor  |Character|  60  |
|проведено реєстраційну дію   |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Дата припинення юридичної особи,|  dr   | Numeric |  8  |
|закриття відокремленого     |      |     |     |
|підрозділу (ррррммдд)      |      |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Дата проведення змін в ЄДРПОУ  |  dz   | Numeric |  8  |
|(ррррммдд)           |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до протоколу
                   17.11.2005 N 1
                   до Угоди про загальні засади
                   співробітництва
                   між Мінприроди України
                   та Держкомстатом України
                   17.11.2005 р.
 
 
           СТРУКТУРИ КЛАСИФІКАТОРІВ
 
 
           Структура файла KFV.DBF
         (Класифікація форм власності)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля    |Ідентифікатор| Формат |Значність|
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Код форми власності      |   kd   | Numeric |  2  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва українською мовою    |   nu   |Character|  50  |
------------------------------------------------------------------
 
           Структура файла OPF.DBF
        (Класифікація організаційно-правових
            форм господарювання)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля     |Ідентифіка-| Формат |Значність|
|                |  тор  |     |     |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Код організаційно-правової форм |  kd   |Numeric |  3  |
|--------------------------------+-----------+---------+---------|
|Назва українською мовою     |  nu   |Character|  90  |
------------------------------------------------------------------
 
           Структура файла KS.DBF
          (Класифікатор держав світу)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля    |Ідентифікатор| Формат |Значність|
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Цифровий код держави світу  |   kd   | Numeric |  3  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Літерний код Альфа-2     |   code2  |Character|  2  |
|(двозначний)         |       |     |     |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Літерний код Альфа-3     |   code3  |Character|  3  |
|(тризначний)         |       |     |     |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва українською мовою    |   nu   |Character|  50  |
|(коротка)           |       |     |     |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва українською мовою    |   ukr2  |Character|  60  |
|(офіційна)          |       |     |     |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва англійською мовою    |   nr   |Character|  50  |
------------------------------------------------------------------
 
           Структура файла KVED.DBF
      (Класифікатор видів економічної діяльності)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля    |Ідентифікатор| Формат |Значність|
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Секція            |   sek   |Character|  1  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Підсекція           |  psek   |Character|  1  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Код виду діяльності      |   kod   |Character|  7  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва українською мовою    |   nu   |Character|  250  |
------------------------------------------------------------------
 
          Структура файла KOATUU.DBF
     (Класифікатор адміністративно-територіального
             устрою України)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля    |Ідентифікатор| Формат |Значність|
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Код території         |   te   | Numeric |  10  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Код населеного пункту     |   np   |Character|  1  |
|(с - село, т - смт, м - місто,|       |     |     |
|щ - селище, р - район міста) |       |     |     |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва українською мовою    |   nu   |Character|  80  |
------------------------------------------------------------------
 
          Структура файла COOGU.DBF
       (Система позначень об'єктів державного,
      господарського та інших видів управління)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля    |Ідентифікатор| Формат |Значність|
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Код органу управління     |   kd   | Numeric |  5  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва українською мовою    |   nu   |Character|  150  |
------------------------------------------------------------------
 
           Структура файла KICE.DBF
     (Класифікатор інституційних секторів економіки)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля    |Ідентифікатор| Формат |Значність|
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Код локальний         |   kd   | Numeric |  2  |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Код інституційного сектору  |   kod  |Character|  7  |
|економіки           |       |     |     |
|------------------------------+-------------+---------+---------|
|Назва українською мовою    |   nu   |Character|  150  |
------------------------------------------------------------------
 
        Поля, якими доповнюється структура
    відповідного класифікатора при формуванні файла змін
   (для класифікаторів, перелік яких надано у Додатку 1)
 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля     |Ідентифікатор| Формат |Значність|
|-------------------------------+-------------+--------+---------|
|Код, який змінюється*     |   kds   |    |     |
|-------------------------------+-------------+--------+---------|
|Дата проведення змін      |   dz   |Numeric |  6  |
|-------------------------------+-------------+--------+---------|
|Вид обробки:          |   vo   |Numeric |  1  |
|1 - введення нового      |       |    |     |
|2 - заміна коду        |       |    |     |
|3 - заміна назви        |       |    |     |
|4 - скасування         |       |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * - Якщо Вид обробки 2 або 4, поле kds  заповнюється
обов'язково.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка