Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок заповнення звіту про надходження та використання об'єктів промислової власності

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 168 від 06.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 липня 1995 р.
 vd950706 vn168            за N 237/773
 
 
    ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
              Державного комітету статистики 
     N 558 ( z1377-04 ) від 14.10.2004 )
 
                        Додаток N 3
                        Затверджено
                  наказом Міністерства статистики
                  України від 06.07.95 р. N 168
                  за погодженням з Держпатентом
                  України ( z0235-95 )
 
 
              Інструкція
      про порядок заповнення звіту про надходження
     та використання об'єктів промислової власності
             за формою N 4-нт
 
 
 
            Загальні вказівки
 
   1. Звіт про надходження та використання об'єктів промислової
власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків і
раціоналізаторських пропозицій за формою N 4-нт складають і
подають незалежно від форми власності об'єднання, промислові,
спільні та малі підприємства, кооперативи і їх спілки, організації
(наукові, проектно-конструкторські, будівельні та ін.), установи,
міністерства  та   відомства,   вищі   учбові   заклади,
сільськогосподарські підприємства*, що перебувають на самостійному
балансі, за адресами і в терміни, зазначені у бланку форми.
--------------
   * Далі - підприємство
 
   Виробничі та науково-виробничі об'єднання складають і подають
звіт статистичному управлінню за  місцем  знаходження  свого
головного підприємства, включаючи дані, що стосуються їх самих та
структурних підрозділів, розташованих на території тієї ж області,
Автономної Республіки Крим, що й головне підприємство.
   Структурні підрозділи, котрі входять до складу виробничого
або науково-виробничого об'єднання та розташовані на території
іншої  області,  Автономної  Республіки  Крим,  ніж  головне
підприємство,  подають  звіт за формою N 4-нт статистичному
управлінню за місцем свого знаходження.
   Винахід, корисна модель - результат творчої діяльності людини
у будь-якій галузі технології. Об'єктом винаходу може бути:
продукт, пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини, спосіб. Об'єктом корисної моделі може бути
конструктивне виконання пристрою.
   Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у
галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може
бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання,  що
визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для
задоволення естетичних та ергономічних потреб.
   Раціоналізаторською визнається  пропозиція, що є новою і
корисною для підприємства, якому вона подана, та передбачає
створення чи зміну конструкції виробів, технології виробництва і
застосовуваної техніки або складу матеріалу.
   2. До звіту за формою N 4-нт включаються відомості:
   - про число винахідників (винахідник - людина, творчою працею
якої  створено винахід, корисну модель), авторів промислових
зразків і раціоналізаторських пропозицій;
   - про  кількість  поданих заявок на об'єкти промислової
власності;
   - про кількість отриманих охоронних документів;
   - про використання об'єктів промислової власності;
   - про  витрати,  пов'язані  з охороною прав на об'єкти
промислової власності;
   - про прибуток (доход) від використання винаходів, корисних
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.
   3. Звіт за формою N 4-нт складають на основі даних первинного
обліку за типовими формами, затвердженими наказом Міністерства
статистики України N 79 від 24.03.95 р. та зареєстрованими в
Міністерстві  юстиції  України  N 90/626  (  z0090-95 ) від
27.03.95 р.:
   журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності
(винаходи, корисні моделі, промислові зразки) (форма ПВ-1);
   журнал реєстрації заявок на об'єкти промислової власності
(винаходи, корисні моделі, промислові зразки), що подані до
зарубіжних патентних відомств (форма ПВ-2);
   акт про використання об'єкта промислової власності (винаходу,
корисної моделі, промислового зразка) (форма ПВ-3);
   журнал реєстрації використаних об'єктів промислової власності
(винаходів, корисних моделей, промислових зразків) (форма ПВ-4);
   заява на раціоналізаторську пропозицію (форма Р-1);
   журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій (форма Р-2);
   акт про використання раціоналізаторської пропозиції (форма
Р-3).
   Методику визначення  прибутку  (доходу)  від використання
винаходів,  корисних  моделей,  промислових  зразків   і
раціоналізаторських пропозицій, розроблену Держпатентом України,
буде доведено додатково.
   Звіт за  формою  N 4-нт підписують керівник і головний
бухгалтер підприємства, а у разі їх відсутності - особи, які
виконують їх обов'язки.
 
    1. Число винахідників, авторів промислових зразків
         і раціоналізаторських пропозицій
 
   1.1. У графі 1 розділу показують число винахідників та
авторів промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій за
даними журналів реєстрації (форми ПВ-1, Р-2). При цьому необхідно
керуватися таким:
   у графі 1 підприємство-заявник показує число винахідників,
авторів промислових зразків і раціоналізаторських  пропозицій
незалежно від того, чи є вони працівниками даного підприємства, чи
ні.
   Якщо в заявці на видачу охоронного документа вказано декілька
підприємств-заявників, то у графі 1 підприємство, вказане в заявці
першим, показує число всіх авторів. Інші підприємства-заявники
авторів не показують.
   Винахідник, автор промислового зразка, раціоналізаторської
пропозиції у звітному періоді враховується тільки один раз.
 
     2. Подання заявок на видачу охоронних документів
 
   2.1. У графах 2, 3, 4 згідно із журналом реєстрації (форма
ПВ-1), показують кількість заявок на видачу охоронних документів
відповідно на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, дата
подання яких до Держпатенту України припадає на звітний рік.
   Якщо у заявці на видачу охоронного документа вказано декілька
підприємств-заявників,  то   графи  2,  3,  4   заповнює
підприємство-заявник, вказане у заявці першим.
   2.2. У графі 5 підприємство-заявник вказує окремим рядком
назву кожної зарубіжної країни, куди подано заявки на видачу
охоронних документів на об'єкти  промислової  власності,  що
відображаються відповідно у  графах  7, 8, 9. Якщо подається
міжнародна заявка, то вказується кожна країна, зазначена в цій
заявці.
   2.3. Графу 6 підприємство-заявник не заповнює.
   2.4. У графах 7, 8, 9 підприємство-заявник показує кількість
поданих заявок на видачу охоронних документів, окремо - на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки до патентних відомств
країн, що приведені у графі 5. У графі 7 міжнародну заявку
показують стільки разів, скільки країн у ній зазначено.
 
         3. Отримано охоронних документів
 
   3.1. У графі 10 показують кількість патентів України на
винаходи, отриманих у звітному році, включаючи патенти, видані
замість авторських свідоцтв СРСР.
   3.2. У графі 11 показують кількість патентів на корисні
моделі, отриманих у звітному році.
   3.3. У графі 12 показують кількість патентів на промислові
зразки, отриманих у звітному році, включаючи патенти, видані
замість свідоцтв СРСР на промислові зразки.
   3.4. У  графі 13 показують окремим рядком назву кожної
зарубіжної країни, де отримано охоронні документи на винаходи,
корисні моделі та промислові зразки.
   3.5. Графу 14 підприємство не заповнює.
   3.6. У графах 15, 16, 17 показують кількість охоронних
документів, отриманих у країнах, котрі вказані у графі 13, окремо
на винаходи (гр.15), корисні моделі (гр.16) та промислові зразки
(гр.17).
 
     4. Використання об'єктів промислової власності
 
   4.1. У  графі  19  показують  кількість  винаходів,  що
використовувались у звітному році (форма ПВ-4), в тому числі -
винаходи, захищені авторськими свідоцтвами СРСР. Дані показуються
протягом всього періоду використання, за винятком даних про
винаходи, захищені авторськими свідоцтвами СРСР, використання яких
розпочалося до 11 липня 1994 року. В останньому випадку дані
показуються протягом 5 років від дати початку використання.
   Якщо авторським  свідоцтвом  або патентом захищено групу
винаходів, то у графі 19 враховують використання кожного винаходу,
що включено до групи винаходів.
   4.2. У графі 20 наводять кількість корисних моделей, що
використовувались у звітному році. Дані показуються протягом
всього періоду використання.
   4.3. У графі 21 показують кількість промислових зразків, що
використовувались у звітному році, в тому числі - промислові
зразки, захищені свідоцтвами СРСР. Дані наводяться протягом всього
періоду використання, за винятком даних про промислові зразки,
захищені  свідоцтвами  СРСР, використання  яких розпочалося до
11 липня 1994 року. В останньому випадку дані показуються протягом
5 років від дати початку використання.
   4.4. У  графі  22  показують  кількість  використаних
раціоналізаторських пропозицій за звітний рік. Дані показуються
протягом 2 років від дати початку використання.
 
     5. Витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти
           промислової власності
 
   5.1. У графі 23 показують фактичні витрати на підприємстві,
пов'язані  з охороною прав на об'єкти промислової власності
(гр.23 = гр.24 + гр.25).
   5.2. У графі 24 показують суму витрат на сплату зборів
відповідно до чинного законодавства України.
   5.3. У графі 25 показують суму витрат на виплату винагороди
винахідникам, авторам промислових зразків, раціоналізаторських
пропозицій на виплату винагороди за сприяння запровадженню, на
плату послуг Держпатенту України, тощо.
 
   6. Прибуток (доход) від використання винаходів, корисних
 моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій
 
   6.1. У графі 26 показують загальну суму прибутку (доходу),
одержаного у звітному році, від використання винаходів, корисних
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.
   6.2. У  графі 27 показують суму прибутку, отриманого у
звітному році від використання винаходів, врахованих у гр.19.
   6.3. У  графі 28 показують суму прибутку, отриманого у
звітному році від використання корисних моделей, врахованих у
гр.20.
   6.4. У графі 29 показують суму прибутку, отриманого  у
звітному році від використання промислових зразків, врахованих у
гр.21.
   6.5. У графі 30 показують суму доходу (прибутку), отриманого
у звітному році від використання раціоналізаторських пропозицій,
врахованих у гр.22.
   Всі вартістні показники приводять у млн.крб.  з  одним
десятковим знаком після коми.
 
             Управління статистики науки, інформатики
             та інновацій Мінстату України
 
 
         Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------
|               Коди                |
|----------------------------------------------------------------|
|форми|органі|терито|галузі|види еко|організа-|форми|мініс-|конт-|
|доку-|зації-|рії за|за  |номічної|ційно-пра|влас-|терст-|роль-|
|менту|склада|СПАТО |ЗКГНГ |діяльнос|вової фор|ності|ва,ві-|на  |
|за  |ча - |   |   |ті за  |ми госпо-|за  |домст-|сума |
|УКУД |іденти|   |   |УКВЕД  |дарювання|КФВ |ва,  |   |
|   |фікаці|   |   |    |     |   |МДО, |   |
|   |йний |   |   |    |     |   |конце-|   |
|   |код  |   |   |    |     |   |рну, |   |
|   |ЕДРПОУ|   |   |    |     |   |асоці-|   |
|   |   |   |   |    |     |   |ації |   |
|   |   |   |   |    |     |   |за  |   |
|   |   |   |   |    |     |   |СПОДУ |   |
|-----+------+------+------+--------+---------+-----+------+-----|
| 1 |  2 | 3  | 4  |  5  |  6  | 7 |  8 | 9 |
------------------------------------------------------------------
                   -----------------------------
Кому подається ___________________  |              |
          (назва)     |    Форма N 4-нт    |
__________________________________  |Затверджена наказом Мінста-|
    (адреса одержувача)      |ту України від 06.07.95 р. |
Міністерство, відомство, головне   |N 168           |
управління, МДО, концерн, асоціа-  |за погодженням з Держпатен-|
ція ______________________________  |том України        |
__________________________________  |   Поштова - річна    |
Назва виробничого об'єднання, під-  | Подають до 10 лютого   |
приємства, організації повна _____  |об'єднання, промислові,  |
__________________________________  |спільні та малі підприємст-|
скорочена ________________________  |ва, кооперативи і їх спіл- |
Адреса ___________________________  |ки, організації, установи, |
__________________________________  |вищі учбові заклади, сіль- |
Форма власності __________________  |ськогосподарські підприємс-|
Організаційно-правова форма госпо-  |тва незалежно від форми  |
дарювання ________________________  |власності         |
Основний вид економічної діяльнос-  | статистичному органу за  |
ті _______________________________  |місцем знаходження     |
                   -----------------------------
 
                Звіт
 про надходження та використання об'єктів промислової власності
              за 199__ рік
------------------------------------------------------------------
|1. Число|2. Подано заявок на видачу охоронних документів у   |
|винахід-|-------------------------------------------------------|
|ників, | Держпатент України|патентні відомства зарубіжних країн|
|авторів,|-------------------+-----------------------------------|
|промисло|вина|корисні|проми-|   країна   |вина|корисні|проми|
|вих зраз|ходи|моделі |слові |----------------|ходи|моделі |слові|
|ків і ра|  |    |зразки| назва | код  |  |    |зраз-|
|ціоналі-|  |    |   |    |    |  |    |ки  |
|заторсь-|  |    |   |    |    |  |    |   |
|ких про-|  |    |   |    |    |  |    |   |
|позицій |  |    |   |    |    |  |    |   |
|--------+----+-------+------+-------+--------+----+-------+-----|
|  1  | 2 |  3  | 4  |  5  |  6  | 7 |  8  | 9 |
|--------+----+-------+------+-------+--------+----+-------+-----|
-----------------------------+-------+--------+----+-------+-----|
               |-------+--------+----+-------+-----|
               |-------+--------+----+-------+-----|
               |-------+--------+----+-------+-----|
               |-------+--------+----+-------+-----|
               -------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|        3. Отримано охоронних документів         |
|----------------------------------------------------------------|
|   України   |       зарубіжних країн        |
|------------------+---------------------------------------------|
|вина|кори-|промис-|  країна  |винаходи|корисні |промислові |
|ходи|сні |лові  |--------------|    |моделі  |зразки   |
|  |моде-|зразки | назва | код |    |     |      |
|  |лі  |    |    |   |    |     |      |
|----+-----+-------+-------+------+--------+---------+-----------|
| 10 | 11 | 12  | 13  | 14 |  15  |  16  |  17   |
|----+-----+-------+-------+------+--------+---------+-----------|
-------------------+-------+------+--------+---------+-----------|
          |-------+------+--------+---------+-----------|
          |-------+------+--------+---------+-----------|
          |-------+------+--------+---------+-----------|
          |-------+------+--------+---------+-----------|
          -----------------------------------------------
     ------------------------------------------------
     |4. Використання об'єктів промислової власності|
     |----------------------------------------------|
     | Винаходи | Корисні | Промислові | Раціоналі- |
     |     | моделі | зразки   | заторські |
     |     |     |      | пропозиції |
     |----------+---------+------------+------------|
     |  19  |  20  |   21   |   22   |
     |----------+---------+------------+------------|
     ------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
| 5. Витрати, пов'язані з охороною прав на об'єкти промислової  |
|           власності, млн.крб.            |
|----------------------------------------------------------------|
|     Всього    |        з них          |
|            |----------------------------------------|
|            |   збори:   |   інші витрати  |
|-----------------------+------------------+---------------------|
|      23     |    24    |     25     |
|-----------------------+------------------+---------------------|
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|6. Прибуток (доход) від використання винаходів,|Контрольна сума |
|корисних моделей, промислових зразків і раціо- |        |
|налізаторських пропозицій, млн.крб.      |        |
|-----------------------------------------------|        |
|Всього |  в тому числі від використання   |        |
|    |--------------------------------------|        |
|    |винахо-|корисних|промисло-|раціоналіза|        |
|    |дів  |моделей |вих зраз-|торських  |        |
|    |    |    |ків   |пропозицій |        |
|--------+-------+--------+---------+-----------+----------------|
|  26  |  27 |  28  |  29  |  30   |    31    |
------------------------------------------------------------------
 
"_____" ____________ 199__ р.      Керівник _________________
___________________________________   Головний бухгалтер _______
 прізвище і N телефону виконавця
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка