Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 402/2003 ( 402/2003 ) від 13.05.2003 )
 
 
       Про заходи щодо вдосконалення діяльності
       Координаційного комітету по боротьбі з
       корупцією і організованою злочинністю
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
    N 102/96 від 31.01.96 
    N  70/99 від 27.01.99
    N 1659/99 від 31.12.99
    N 155/2000 від 02.02.2000
    N 229/2000 від 12.02.2000 )
 
 
 
   З метою вдосконалення діяльності Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України ( 561/93 ) та відповідно до  Закону  України  "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Установити, що Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю (далі - Координаційний
комітет) очолює Голова. Голову Координаційного комітету призначає
Президент України. ( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 1659/99 від 31.12.99 )
   Затвердити персональний  склад  Координаційного  комітету
(додається).
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 102/96 від 31.01.96 )
 
   2. ( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 102/96 від 31.01.96 ) Покласти керівництво Підкомітетом з
координації діяльності правоохоронних та інших державних органів
з питань запобігання криміналізації сфери економіки на заступника
Голови Координаційного комітету.
 
   3. ( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1659/99 від 31.12.99 ) Установити, що до затвердження Верховною
Радою України Положення про Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю завданнями Координаційного
комітету є:
   здійснення координації  роботи  правоохоронних  та  інших
державних органів  щодо  проведення  боротьби із злочинністю,
корупцією, іншими формами організованої злочинності;
   організація контролю за виконанням правоохоронними, іншими
органами  виконавчої  влади,  підприємствами,  установами  та
організаціями усіх форм власності актів законодавства України з
питань боротьби зі злочинністю і корупцією, захисту прав, свобод,
законних інтересів, життя і здоров'я громадян, прав юридичних
осіб; ( Абзац третій статті 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   об'єднання зусиль  державних  органів та громадськості у
здійсненні комплексних заходів щодо усунення причин і умов, які
сприяють злочинності, та запобігання злочинним проявам;
   розробка пропозицій   щодо   запобігання   встановленню
корумпованих зв'язків  з  державними службовцями та посадовими
особами, втягнення їх у злочинну діяльність;
   організація співробітництва з питань боротьби з організованою
злочинністю з  відповідними  органами  іноземних  держав  та
міжнародними установами;
   підготовка щорічних і спеціальних доповідей (інформацій) про
стан злочинності  в  Україні, основні напрямки та результати
боротьби з нею і внесення їх на розгляд Президента України та
Верховної Ради України;
   підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства  з
питань боротьби зі злочинністю та її організованими формами;
   надання практичної та методичної допомоги координаційним
комітетам по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських державних адміністраціях у вдосконаленні
їх діяльності, проведення семінарів голів цих комітетів, вивчення
та поширення позитивного досвіду їх роботи; ( Статтю 3 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 102/96 від 31.01.96; із
змінами,  внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
   координація діяльності Міжвідомчого науково-дослідного центру
з проблем боротьби з корупцією і організованою  злочинністю,
аналітичних центрів з цих проблем та інших державних органів щодо
узагальнення стану боротьби з найбільш небезпечними злочинами та
вироблення пропозицій щодо запобігання їм; ( Статтю 3 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 102/96 від 31.01.96 )
   інформування населення про заходи, які вживаються державними
органами щодо боротьби із злочинністю. ( Статтю 3 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 102/96 від 31.01.96 )
 
   4. ( Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1659/99 від 31.12.99 ) Координаційний комітет має право:
   заслуховувати доповіді  міністрів,   керівників   інших
центральних органів виконавчої влади та голів місцевих державних
адміністрацій щодо стану боротьби зі злочинністю, приймати рішення
з цих питань, які є обов'язковими до виконання; ( Абзац другий
статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99
від 27.01.99 )
   давати обов'язкові для органів виконавчої влади, підприємств,
установ  і  організацій  всіх  форм  власності доручення та
рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяли злочинним
проявам; ( Абзац третій статті 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   доручати відповідним державним  органам  або  створюваним
Координаційним комітетом комісіям проведення перевірок додержання
органами  виконавчої  влади,  підприємствами,  установами  і
організаціями усіх форм власності вимог чинного законодавства,
фінансово-кредитної дисципліни, сплати податків та внесення інших
платежів до бюджету; в разі виявлення фактів, що свідчать про
вчинення  правопорушень,  передавати матеріали до відповідних
органів для вирішення питання щодо відповідальності винних осіб;
( Абзац четвертий статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   безперешкодно  відвідувати  міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації всіх
форм власності, знайомитися в установленому порядку і в межах
своїх повноважень з відповідними документами і матеріалами та
витребовувати їх; ( Абзац п'ятий статті 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   утворювати робочі групи, в тому числі на контрактній основі,
для розробки пропозицій з питань, що входять до його компетенції,
залучати  фахівців  міністерств,  інших  центральних  органів
виконавчої влади, наукових установ і навчальних закладів; ( Абзац
шостий статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
 
   засновувати в установленому порядку друкований орган.
( Статтю 4 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 102/96 
від 31.01.96 )
 
   ( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 155/2000 від 02.02.2000 ) 5. Для підготовки матеріалів до
засідань  Координаційного комітету та здійснення контролю за
реалізацією прийнятих рішень утворюється Апарат організаційного
забезпечення діяльності Координаційного комітету. Структура та
Положення про нього затверджуються Главою Адміністрації Президента
України. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
Групи здійснюється Адміністрацією Президента України. ( Стаття 5
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1659/99 від
31.12.99 )
 
   ( Стаття 6 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 229/2000 від 12.02.2000 ) 6. Уряду Автономної Республіки Крим,
головам  обласних, Київської та Севастопольської міських Рад
народних депутатів на здійснення делегованих повноважень державної
виконавчої влади утворити Координаційні комітети по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю та групи організаційного
забезпечення їх діяльності.
 
   7. Визнати  таким,  що  втратило чинність, Розпорядження
Президента України від 24 липня 1993 року N 84 ( 84/93-рп ) "Про
Групу  організаційного забезпечення діяльності Координаційного
комітету з питань боротьби зі злочинністю".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 30 грудня 1994 року
   N 829/94
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Указом  Президента  України
                 від 30 грудня 1994 року N 829/94
 
               СКЛАД
       Координаційного комітету по боротьбі з
       корупцією і організованою злочинністю
 
   МАРЧУК         - Перший віце-Прем'єр-міністр України,
 Євген Кирилович       Голова Координаційного комітету
 
   ДУРДИНЕЦЬ       - перший заступник Голови Координацій-
 Василь Васильович      ного комітету, голова Підкомітету з
               координації діяльності правоохорон-
               них та інших державних органів з пи-
               тань зміцнення правопорядку
 
   ДАЦЮК         - Генеральний прокурор України, зас-
 Владислав Володимирович   тупник Голови Координаційного комі-
               тету (за згодою)
 
   БАННИХ         - виконуючий обов'язки голови Держав-
 Віктор Іванович       ного комітету у справах охорони дер-
               жавного кордону України
 
   БЄЛЯЄВ         - заступник голови Служби безпеки Ук-
 Анатолій Михайлович     раїни, начальник Головного управлін-
               ня по боротьбі з корупцією та орга-
               нізованою злочинністю
 
   ГАВРИЛОВ        - помічник Президента України
 Юрій Петрович
 
   ІЛЬЇН         - заступник Міністра фінансів України,
 Віталій Никифорович     начальник Головної державної подат-
               кової інспекції України
 
   ІЩЕНКО         - перший заступник Міністра внутрішніх
 Олександр Михайлович     справ України, начальник Головного
               управління по боротьбі з організова-
               ною злочинністю
 
   КРАВЧЕНКО       - голова Державного митного комітету
 Юрій Федорович        України
 
   МАЛІКОВ        - голова Служби безпеки України
 Валерій Васильович
 
   ОНОПЕНКО        - Міністр юстиції України
 Василь Васильович
 
   РАДЧЕНКО        - Міністр внутрішніх справ України
 Володимир Іванович
 
   ТАЦІЙ         - Президент Академії правових наук,
 Василь Якович        ректор Української юридичної акаде-
               мії, академік
 
   ЮЩЕНКО         - голова правління Національного банку
 Віктор Андрійович      України
 
   ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ     - керівник Групи організаційного за-
 Олександр Володимирович   безпечення діяльності Координаційно-
               го комітету - секретар
 
       Підкомітет з  координації діяльності
       правоохоронних  та інших  державних
       органів з питань зміцнення правопорядку
 
   БОРОДИЧ        - перший заступник Міністра внутрішніх
 Леонід Васильович      справ України, заступник Голови Під-
               комітету
 
   КОЛІНЬКО        - заступник Генерального прокурора Ук-
 Ольга Михайлівна       раїни, заступник Голови Підкомітету
 
   БІЖАН         - заступник Міністра оборони України
 Іван Васильович
 
   КОНДРАТЬЄВ       - ректор Української академії внутріш-
 Ярослав Юрійович       ніх справ
 
   КУХАРЕЦЬ        - командуючий Національною  гвардією
 Володимир Олексійович    України
 
   ПІДДУБНИЙ       - начальник Головного управління МВС
 Микола Олегович       України по м.Києву
 
   ПШЕНИЧНИЙ       - завідуючий відділом з питань правоо-
 Валерій Григорович      хоронних органів і боротьби з орга-
               нізованою злочинністю Кабінету Мі-
               ністрів України
 
 
   Глава Адміністрації
   Президента України                Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка