Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності, Інструкцій до їх складання з питань чисельності, переселення жителів районів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, та чисельності осіб, що мають статус постраждалих

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 182 від 24.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 серпня 1997 р.
 vd970724 vn182            за N 343/2147
 
      ( Наказ втратив чинність з 1 січня 2001 року
            на підставі Наказу Держкомстату
       N 154 ( z0332-00 ) від 12.05.2000 )
 
     Про затвердження форм державної статистичної
     звітності, Інструкцій до їх складання з питань
     чисельності, переселення жителів районів, які
     постраждали від катастрофи на Чорнобильській
     АЕС, та чисельності осіб, що мають статус
              постраждалих
 
 
   Для забезпечення  органів  державної  влади  оперативною
інформацією про хід виконання завдань щодо ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  форми  державної  статистичної  звітності,
Інструкції до їх складання, і ввести в дію починаючи зі звіту за I
квартал 1998 року:
   - N 1 (Чорнобиль) "Звіт про переселення жителів районів, які
постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони"
(поштова - квартальна);
   - N 2 (Чорнобиль) "Звіт про прийняття жителів із населених
пунктів, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в
чисті зони" (поштова - квартальна);
   - N 3 (Чорнобиль) "Звіт про чисельність населення, яке
проживає в зонах радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи
на Чорнобильській АЕС" (поштова - піврічна);
   - N 7 (Чорнобиль) "Звіт про чисельність громадян, які мають
статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС"
(поштова - піврічна).
   2. Управлінню демографічної статистики та перепису населення
(Стельмах Л. М.) підготувати інструментарій для передачі до друку.
   3. Економічному  управлінню (Шевченко Т. М.) забезпечити
фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою, тиражуванням та
відправленням бланків звітності.
   4. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В. Г.) забезпечити збір і
розробку державної статистичної звітності з питань чисельності,
переселення жителів районів, які постраждали від катастрофи на
Чорнобильській АЕС, та осіб, що мають статус постраждалих.
   5. Скасувати наказ Міністерства статистики  України  від
18.08.1995 р. N 214.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра статистики України Тарнавську В.П.
 
 Перший заступник Міністра               В.А.Головко
 
                       Затверджено
                   наказом Мінстату України від
                   24 липня 1997 р. N 182
 
             Інструкція N 1
   до складання форми державної статистичної звітності N 1
   (Чорнобиль) "Звіт про переселення жителів районів, які
 постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони"
 
   Звіт про переселення жителів територій, що постраждали від
катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони надсилається
щоквартально сільськими,  селищними,  міськими  радами.  Звіт
складається на підставі списків сімей і окремих громадян, що
переселяються, а також документів поточного обліку населення (книг
погосподарського обліку, домових книг,  карток  поквартирного
обліку). При заповненні звіту по міських поселеннях можуть бути
використані дані адресно-довідкової служби районних (міських)
відділів внутрішніх справ.
   Сільські, селищні, міські ради при заповненні розділу I
наводять дані по кожному населеному пункту, в якому мало місце
переселення сімей і окремих громадян, а також їх повернення на
попереднє місце проживання. Після переліку населених пунктів
наводиться підсумок по раді, яка складає звіт.
   В графах 1-10 проставляються відомості про тих, хто отримав
направлення на переселення та працевлаштування (або був включений
до списків на обов'язкове відселення) та виписався зі свого
населеного пункту, в графах 11-15 - про тих, хто заявив про
бажання відселитися та був включений до відповідних списків. В
графах 16-20 наводяться дані про тих, хто повернувся у населений
пункт, в якому був раніше прописаний.
   При заповненні розділу II наводяться: назва України, назви
її областей, районів (міст) в межах кожної області,  назви
іноземних держав, куди виїхали або бажають виїхати сім'ї та окремі
громадяни із даної ради. В графах 16-20 проставляються відомості
про тих, хто повернувся на попереднє місце  проживання  із
зазначеної області, району (міста), іноземної держави. Показники
по області повинні дорівнювати сумі по районах (містах) даної
області, показники по Україні - сумі по областях, загальний
підсумок - сумі по Україні та іноземних державах.
   Відомості про кількість одинаків та сімей заповнюються на
підставі вказаних списків або книг погосподарського  обліку,
домових книг, карток поквартирного обліку та ін. Одинаком слід
вважати особу, яка за місцем попереднього  проживання  була
прописана лише сама і виїхала сама, або була прописана разом із
кимось, але виписалася та виїхала сама. Сім'єю є група із двох та
більше осіб, які знаходяться у спорідненні, виписалися та виїхали
одночасно. Особами старшими від працездатного віку є чоловіки,
яким на дату від'їзду виповнилося 60 років, та жінки, яким
виповнилося 55 років. Кількість населення (гр. 4, 9, 14, 19)
обчислюється як сума одинаків і всіх членів сімей: графа 4
дорівнює сумі граф 1 і 3, графа 9 - сумі граф 6 і 8, графа 14 -
сумі граф 11 і 13, графа 19 - сумі граф 16 і 18.
   Районні (міські) відділи статистики надсилають звіт в обласні
управління статистики з переліком сільських, селищних, міських рад
та населених пунктів, підпорядкованих кожній із рад.
   Обласні управління статистики надсилають звіт у ГОЦ Мінстату
України з переліком сільських районів, міст, смт, з яких мало
місце переселення в чисті зони (або в які було повернення з чистих
зон). В розділі II наводяться: назва України, назви регіонів
України, районів та міст обласного підпорядкування (окремо по
кожному регіону), іноземних держав.
 
         Державна статистична звітність
 
Кому надсилається __________________________________
Область ____________________________________________
Район ______________________________________________
Сільська, селищна, міська рада _____________________
 
---------------------------------------------------------
|             Коди             |
|-------------------------------------------------------|
|-----------------+----------------------+---------+----|
| Форми документа|організації-складача -|території|  |
|   за ДКУД   |ідентифікаційний код |за СПАТО | КС |
|         |  за ЄДРПОУ     |     |  |
|-----------------+----------------------+---------+----|
|    1    |      2     |  3  | 4 |
---------------------------------------------------------
               Форма N 1 (Чорнобиль)
               Затверджена наказом Мінстату України
               від 24 липня 1997 р. N 182
 
                       Поштова - квартальна
   Надсилають:
   1. Сільські, селищні і міські ради - районному (міському)
відділу статистики за місцем розташування 2 числа після звітного
періоду.
   2. Районні (міські) відділи статистики - обласному управлінню
статистики 6 числа після звітного періоду.
   3. Обласні управління статистики - ГОЦ Мінстату України 12
числа після звітного періоду.
   Інструкція N 1 до складання форми додається.
 
                Звіт
    про переселення жителів районів, які постраждали від
     катастрофи на Чорнобильській АЕС, в чисті зони
           за січень -   199_ р.
 
 ---------------------------------------------------------
 |           |  Переселено з початку року  |
 |           |    по обов'язковому     |
 |           |     переселенню      |
 |           |                 |
 |  Області, райони, |---------------------------------|
 |  населені пункти  |одина-|сі-|в них |всього|із них у|
 |           |ків  |мей|членів|чоло- |віці,  |
 |           |   |  |сімей |вік  |старшому|
 |           |   |  |   |   |за пра- |
 |           |   |  |   |   |цездат- |
 |           |   |  |   |   |ний   |
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |     А      | 1  | 2 | 3  | 4  |  5  |
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |Розділ I       |   |  |   |   |    |
 |Переселено - всього |   |  |   |   |    |
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |в тому числі із насе-|   |  |   |   |    |
 |лених пунктів    |   |  |   |   |    |
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |Розділ II      |   |  |   |   |    |
 |Із загального підсум-|   |  |   |   |    |
 |ку (розділ І) пересе-|   |  |   |   |    |
 |лено в район (місто) |   |  |   |   |    |
 |України, іноземну  |   |  |   |   |    |
 |державу       |   |  |   |   |    |
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |---------------------+------+---+------+------+--------|
 |Не вказали бажане  |   |  |   |   |    |
 |місце відселення   | х  | х |  х | х  |  х  |
 ---------------------------------------------------------
                    Продовження таблиці
 ---------------------------------------------------------------
 |              Крім того            |
 |-------------------------------------------------------------|
 |   виїхало по вільному   |    виявило бажання    |
 |     переселенню     |    переселитися     |
 |------------------------------+------------------------------|
 |одина|сі-|в них |всьо|із них у|одина|сі-|в них |всьо|із них у|
 |ків |мей|членів|го |віці,  |ків |мей|членів|го |віці,  |
 |   |  |сімей |чоло|старшому|   |  |сімей |чоло|старшому|
 |   |  |   |вік |за пра- |   |  |   |вік |за пра- |
 |   |  |   |  |цездат- |   |  |   |  |цездат- |
 |   |  |   |  |ний   |   |  |   |  |ний   |
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |  6 | 7 |  8 | 9 |  10  | 11 | 12| 13 | 14|  15  |
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |-----+---+------+----+--------+-----+---+------+----+--------|
 |   |  |   |  |    |   |  |   |  |    |
 | х | х | х  | х |  х  |   |  |   |  |    |
 ---------------------------------------------------------------
        Продовження таблиці
 -----------------------------------
 |                 |
 |  Повернулося на попереднє   |
 |    місце проживання     |
 |                 |
 |---------------------------------|
 |одина-|сі-|в них |всього|із них у|
 |ків  |мей|членів|чоло- |віці,  |
 |   |  |сімей |вік  |старшому|
 |   |  |   |   |за пра- |
 |   |  |   |   |цездат- |
 |   |  |   |   |ний   |
 |------+---+------+------+--------|
 | 16 | 17| 18 | 19 |  20  |
 |------+---+------+------+--------|
 |   |  |   |   |    |
 |   |  |   |   |    |
 |------+---+------+------+--------|
 |   |  |   |   |    |
 |   |  |   |   |    |
 |------+---+------+------+--------|
 |------+---+------+------+--------|
 |   |  |   |   |    |
 |   |  |   |   |    |
 |   |  |   |   |    |
 |   |  |   |   |    |
 |   |  |   |   |    |
 |   |  |   |   |    |
 |------+---+------+------+--------|
 |------+---+------+------+--------|
 |------+---+------+------+--------|
 |------+---+------+------+--------|
 |------+---+------+------+--------|
 |   |  |   |   |    |
 | х  | х | х  | х  |  х  |
 -----------------------------------
 
"___" ____________ 199_ р.         Голова
                 сільської, селищної, міської ради
 
                       Затверджено
                   наказом Мінстату України від
                   24 липня 1997 р. N 182
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 1997 р.
                   за N 343/2147
 
             Інструкція N 2
   до складання форми державної статистичної звітності N 2
   (Чорнобиль) "Звіт про прийняття жителів із населених
   пунктів, які  постраждали  від  катастрофи  на
        Чорнобильській АЕС, в чисті зони"
 
   Звіт складається виконкомами сільських, селищних, міських рад
або відповідними підрозділами державної адміністрації на підставі
списків реєстрації прийнятих сімей та окремих громадян із зон, які
зазнали радіоактивного забруднення. Підставою  для  складання
списків є рішення сільських, селищних, міських і районних рад про
їх поселення та прописку на території даної ради.
   В розділі I наводяться дані по особах, прийнятих із зон
радіоактивного забруднення. З інших територій України жителі по
переселенню не направляються. До граф 7-12 звіту включаються лише
особи, які мають направлення на переселення та працевлаштування на
територію даної ради.
   Рядок 02 дорівнює сумі рядків від 03 до 14.
   В розділі II наводяться дані по прийнятих з інших країн, в
тому числі по громадянах, які були евакуйовані або відселилися в
інші країни, а зараз повернулися в Україну. При цьому заповнюються
тільки графи 7-12. Рядки з 20 до 26 призначені для запису назв
інших країн, крім Білорусі та Російської Федерації.
   Рядок 15 дорівнює сумі рядків 16, 18, 20-26. Рядок 01
дорівнює сумі рядків 02 та 15.
   Чисельність одинаків (графи 1, 7) визначається як число осіб,
які були прописані у квартирі, гуртожитку, приватному будинку лише
самі, або разом з особами, з якими вони не мають родинних
відносин.
   Сім'єю (графи 2, 8) вважається декілька осіб, які були
прописані разом і мають між собою родинні відносини. Такі особи
вважаються членами сімей (графи 3, 9).
   Чисельність осіб, прийнятих по обов'язковому та вільному
переселенню, обчислюється як сума одинаків та всіх членів сімей:
графа 4 дорівнює сумі граф 1 і 3, графа 10 дорівнює сумі граф 7 і
9.
   Вік прийнятих по переселенню визначається на підставі записів
про дату народження у документах реєстрації населення. Особами у
працездатному віці (графи 5, 11) вважаються чоловіки, яким на
момент приїзду виповнилося від 16 до 59 повних років включно, та
жінки, яким виповнилося від 16 до 54 повних років включно. Особами
у віці, старшому за працездатний (графи 6, 12), вважаються
чоловіки, яким виповнилося 60 повних років і більше та жінки, яким
виповнилося 55 повних років і більше.
   Показники звіту за січень - червень, січень - вересень,
січень - грудень не можуть бути менше відповідних показників
попереднього квартального звіту.
 
         Державна статистична звітність
 -------------------------------------------------------
 |             Коди            |
 |-----------------------------------------------------|
 |---------------+----------------------+---------+----|
 |Форми документа|організації-складача -|території|  |
 |  за ДКУД   |ідентифікаційний код |за СПАТО | КС |
 |        |  за ЄДРПОУ     |     |  |
 |---------------+----------------------+---------+----|
 |   1    |      2     |  3  | 4 |
 -------------------------------------------------------
               Форма N 2 (Чорнобиль)
               Затверджена наказом Мінстату України
               від 24 липня 1997 р. N 182
 
                       Поштова - квартальна
   Надсилають:
   1. Державні  адміністрації  районів,  міст  обласного
підпорядкування - районному, міському відділу статистики за місцем
розташування 2 числа після звітного періоду.
   2. Державні адміністрації міст Києва і Севастополя - міським
управлінням статистики 2 числа після звітного періоду.
   3. Районні (міські) відділи  статистики  -  Держкомстату
Автономної Республіки Крим, обласному управлінню статистики 5
числа після звітного періоду.
   4. Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське
та Севастопольське міські управління статистики - ГОЦ Мінстату
України 15 числа після звітного періоду.
   Інструкція N 2 до складання форми додається.
 
Кому надсилається ________________________________________________
Область __________________________________________________________
Район ____________________________________________________________
Сільська, селищна, міська рада ___________________________________
 
 ----------------------------------------------------------------
 |          | |   Прийнято по обов'язковому    |
 |          | |   переселенню з початку року   |
 |          | |--------------------------------------|
 |          | |оди- |сі-|в них |всього|в т.ч. у віці |
 |          | |наків|мей|членів|чоло- |--------------|
 |          | |   |  |сімей |вік  |праце-|старшо-|
 |          | |   |  |   |   |здат- |му за |
 |          | |   |  |   |   |ному |праце- |
 |          | |   |  |   |   |   |здатний|
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |     А     |Б | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  |  6  |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Розділ I      | |   |  |   |   |   |    |
 |Всього прийнято із | |   |  |   |   |   |    |
 |зон радіоактивного | |   |  |   |   |   |    |
 |забруднення     |01|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |з них із областей  | |   |  |   |   |   |    |
 |України       |02|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Вінницької     |03|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Волинської     |04|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Житомирської    |05|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Івано-Франківської |06|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Київської      |07|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Рівненської     |08|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Сумської      |09|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Тернопільської   |10|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Хмельницької    |11|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Черкаської     |12|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Чернівецької    |13|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Чернігівської    |14|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Розділ II.     | |   |  |   |   |   |    |
 |Прибуло з інших   | |   |  |   |   |   |    |
 |країн        |15|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |з них із:      | |   |  |   |   |   |    |
 |Білорусі      |16|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |в т.ч. із зон радіо-| |   |  |   |   |   |    |
 |активного забрудне- | |   |  |   |   |   |    |
 |ння         |17|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |Російської Федерації|18|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |в т.ч. із зон радіо-| |   |  |   |   |   |    |
 |активного забрудне- | |   |  |   |   |   |    |
 |ння         |19|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |20|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |21|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |22|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |23|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |24|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |25|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |26|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |27|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |28|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |29|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |30|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |31|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |32|   |  |   |   |   |    |
 |--------------------+--+-----+---+------+------+------+-------|
 |          |33|   |  |   |   |   |    |
 ----------------------------------------------------------------
           Продовження таблиці
 ----------------------------------------
 |  Прийнято по вільному переселенню  |
 |       з початку року      |
 |--------------------------------------|
 |оди- |сі-|в них |всього|в т.ч. у віці |
 |наків|мей|членів|чоло- |--------------|
 |   |  |сімей |вік  |праце-|старшо-|
 |   |  |   |   |здат- |му за |
 |   |  |   |   |ному |праце- |
 |   |  |   |   |   |здатний|
 |-----+---+------+------+------+-------|
 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12  |
 |-----+---+------+------+------+-------|
 |   |  |   |   |   |    |
 |   |  |   |   |   |    |
 |   |  |   |   |   |    |
 |   |  |   |   |   |    |
 ----------------------------------------
"___" ____________ 199_ р.         Голова
                 сільської, селищної, міської ради
 
                       Затверджено
                   наказом Мінстату України від
                   24 липня 1997 р. N 182
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 1997 р.
                   за N 343/2147
 
             Інструкція N З
    до складання форми державної статистичної звітності
    N 3 (Чорнобиль) "Звіт про чисельність населення),
    яке проживає в зонах радіоактивного забруднення
      внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС"
 
   Виконкоми сільських, селищних, міських рад складають звіт за
формою N 3 (Чорнобиль) на підставі даних погосподарського обліку.
У звіт включаються всі населені пункти, які входять до складу
відповідних рад і урядовими постановами  віднесені  до  зон
радіоактивного забруднення. Міські поселення включаються у звіт
лише за умови, що все їх населення охоплено погосподарським
обліком.
   При складанні звіту виконкомами сільських,  селищних  та
міських рад, у графі А записується першим рядком назва ради,
другим рядком - назва зони забруднення, потім дається алфавітний
перелік  міських  поселень,  все  населення  яких  охоплено
погосподарським обліком, і наприкінці -  алфавітний  перелік
сільських населених пунктів. Дані графи 1 - це загальна кількість
осіб, записаних у розділ I книг погосподарського обліку. Графи 2-9
заповнюються  на  підставі записів про дату народження - у
відповідну графу проставляється загальна кількість осіб, яким на
дату складання звіту виповнилося зазначене графами число років.
Особи, старші від працездатного віку (графа 10) - це загальна
кількість проживаючих у населеному пункті: чоловіків, яким на дату
складання звіту виповнилося 60 повних років, та жінок, яким
виповнилося 55 повних років. Кількість сімей (графа 11) - це
загальна кількість господарств, в яких записано дві та більше
особи,  що  мають родинні відносини із членом господарства,
записаним першим. Кількість одинаків (графа 12) - це загальна
кількість господарств, в яких записано лише одну особу, а також
кількість осіб, що записані у господарстві разом з іншими, але не
мають з ними будь-яких родинних відносин.
   Для сільських, селищних, міських рад, які одночасно складають
звіт за формою N 2 (Чорнобиль), показник графи 1 (рядок в цілому
по раді) форми N 3 (Чорнобиль) не повинен бути меншим від
загального числа прийнятих по переселенню - суми граф 4 та 10
рядку 01 форми N 2 (Чорнобиль).
   Районні, міські відділи статистики  складають  звіт  на
підставі звітів сільських, селищних, міських рад. До  звіту
включаються всі населені пункти, які повинні бути у звітах
місцевих рад. Спочатку записується назва міської ради обласного
підпорядкування (району), потім - назва зони забруднення. Далі
наводяться назви міських, селищних, сільських рад, які входять у
склад вказаної зони забруднення, в алфавітному порядку. Під назвою
кожної ради в алфавітному порядку наводяться підпорядковані їй
населені пункти. Після запису територій першої за порядком зони
забруднення таким же чином записуються інші зони. У звіті повинні
бути підсумки по міській раді обласного підпорядкування (району),
всіх зонах радіоактивного забруднення, радах.
   Обласні управління статистики складають звіт на підставі
звітів районних (міських) відділів статистики. У звіт включаються
відомості по всіх населених пунктах, які входять у звіти районного
рівня. Крім того, показники по міських населених пунктах, в разі,
коли в них не все населення охоплено погосподарським обліком,
розраховуються обласним управлінням статистики і включаються у
звіт. Запис територій у звіті обласного управління статистики
робиться за взірцем звітів районного рівня. Якщо на території
сільської, селищної, міської ради знаходяться будинки-інтернати,
школи-інтернати,  будинки  для  осіб  глибокої  старості
(перестарілих), лікувальні заклади з  постійним  перебуванням
пацієнтів і персоналу, місцеві ради з'ясовують з адміністрацією
цих установ чисельність та вік осіб, що постійно там мешкають.
Відомості заносяться у звіт окремим рядком по кожній установі (в
графі А наводиться повна назва  установи).  Дані  одночасно
включаються і у підсумок по тому населеному пунктові, в якому
знаходиться установа, і у підсумок по раді. У звіті обласного
управління статистики рядки по зазначених установах окремо не
записуються.
   При складанні звіту слід мати на увазі, що сума граф 3-7
повинна дорівнювати графі 2.
 
         Державна статистична звітність
 
Кому надсилається _______________________________
Область _________________________________________
Район ___________________________________________
Сільська, селищна, міська рада __________________
 -------------------------------------------------------
 |            Коди             |
 |-----------------------------------------------------|
 |---------------+----------------------+---------+----|
 |Форми документа|організації-складача -|території|  |
 |  за ДКУД   |ідентифікаційний код |за СПАТО | КС |
 |        |  за ЄДРПОУ     |     |  |
 |---------------+----------------------+---------+----|
 |   1    |      2     |  3  | 4 |
 -------------------------------------------------------
 
               Форма N 3 (Чорнобиль)
               Затверджена наказом Мінстату України
               від 24 липня 1997 р. N 182
 
                       Поштова - піврічна
   Надсилають:
   1. Сільські, селищні і міські ради - районному (міському)
відділу статистики за місцем розташування 3 числа після звітного
періоду.
   2. Районні (міські) відділи статистики - обласному управлінню
статистики 9 числа після звітного періоду.
   3. Обласні управління статистики - ГОЦ Мінстату України 15
числа після звітного періоду.
   Інструкція N 3 до складання форми додається.
 
                Звіт
 про чисельність населення, яке проживає в зонах радіоактивного
   забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС
         на 1 __________________ 199_ р.
             (січня, липня)
 
------------------------------------------------------------------
Область,|Всьо|         Із них              |
район, |го |---------------------------------------------------|
сільська|насе|       діти у віці         |особи у|
рада,  |лен-|-------------------------------------------|віці, |
населе- |ня |0-14|       в тому числі      |старшо-|
ний   |чоло|ро- |--------------------------------------|му за |
пункт  |вік |ків |до 1|1-3 |4-5 |6 ро|7-14 |15 ро|16-17|праце- |
    |  |  |року|роки|років|ків |років|ків |років|здатний|
--------+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-------|
  А  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  |
--------+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-------|
    |  |  |  |  |   |  |   |   |   |    |
--------+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-------|
    |  |  |  |  |   |  |   |   |   |    |
--------+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-------|
    |  |  |  |  |   |  |   |   |   |    |
------------------------------------------------------------------
 Продовження таблиці
 ----------------
 |  Кількість |
 |--------------|
 |   |    |
 |сімей|одинаків|
 |   |    |
 |   |    |
 |   |    |
 |   |    |
 |-----+--------|
 | 11 |  12  |
 |-----+--------|
 |   |    |
 |-----+--------|
 |   |    |
 |-----+--------|
 |   |    |
 ----------------
 
                       Затверджено
                   наказом Мінстату України від
                   24 липня 1997 р. N 182
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 серпня 1997 р.
                   за N 343/2147
 
             Інструкція N 4
   до складання форми державної статистичної звітності N 7
   (Чорнобиль) "Звіт про чисельність громадян, які мають
   статус   постраждалих  внаслідок  катастрофи  на
            Чорнобильській АЕС"
 
   Звіт складається органами виконавчої влади районів, міст
обласного підпорядкування, міст Києва та Севастополя, в цілому по
підпорядкованій території.
   У звіт включаються дані про чисельність всіх громадян, які
відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12  ),  визнані  особами,  що  постраждали  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  а  також  особи,  зараховані до
відповідних категорій згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 1992 року ( 674-92-п ).
   Крім того, у звіт включаються відомості про кількість сімей,
які отримують пільги внаслідок втрати годувальника, смерть якого
пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
   Графа 2 заповнюється, якщо територія району (міської ради)
знаходиться в зоні радіоактивного забруднення. При цьому, якщо
території включено до різних зон радіоактивного забруднення, дані
в графі наводяться загальним підсумком по всіх зонах.
   В рядку 12 записуються діти у віці до 18 років. Якщо дитина
має два посвідчення, то у звіті вона враховується тільки один раз
по рядку 12.
   При складанні звіту в цілому по території слід мати на увазі,
що показники першого рядка "Всього постраждалих" дорівнюють сумі
рядків 2, 6, 11 та 12, показники другого рядка  "Учасники
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - сумі рядків
3, 4 та 5, показники шостого рядка "Потерпілі від Чорнобильської
катастрофи" - сумі рядків 7, 8, 9 та 10.
   Показники графи 2 не повинні перевищувати показників першої
графи.
 
         Державна статистична звітність
 -------------------------------------------------------
 |            Коди             |
 |-----------------------------------------------------|
 |---------------+----------------------+---------+----|
 |Форми документа|організації-складача -|території|  |
 |  за ДКУД   |ідентифікаційний код |за СПАТО | КС |
 |        |  за ЄДРПОУ     |     |  |
 |---------------+----------------------+---------+----|
 |   1    |      2     |  3  | 4 |
 -------------------------------------------------------
 
Кому надсилається__________________
Автономна республіка, область______
___________________________________
___________________________________
Район _____________________________
Місто _____________________________
 
               Форма N 7 (Чорнобиль)
               Затверджена наказом Мінстату України
               від 24 липня 1997 р. N 182
 
                        Поштова - піврічна
 
   Надсилають:
   1. Державні  адміністрації  районів,  міст  обласного
підпорядкування - районному, міському відділу статистики за місцем
розташування 2 числа після звітного періоду.
   2. Державні адміністрації міст Києва і Севастополя - міським
управлінням статистики 2 числа після звітного періоду.
   3. Районні  (міські)  відділи  статистики - Держкомстату
Автономної Республіки Крим, обласному управлінню статистики 5
числа після звітного періоду.
   4. Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське
та Севастопольське міські управління статистики - ГОЦ Мінстату
України 15 числа після звітного періоду.
   Інструкція N 4 до складання форми додається.
 
         Звіт про чисельність громадян,
         які мають статус постраждалих
      внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС
          на 1 ________________ 199_ р.
             (січня, липня)
------------------------------------------------------------------
                  |  |Всього|З них проживають |
                  |  |чоло- |в зонах радіоакти|
                  |  |вік  |вного забруднення|
------------------------------------+---+------+-----------------|
        А          | Б | 1  |    2     |
------------------------------------+---+------+-----------------|
Всього постраждалих         | 1 |   |         |
з них:               |  |   |         |
учасники ліквідації наслідків аварії| 2 |   |         |
на Чорнобильській АЕС - всього   |  |   |         |
у тому числі віднесені до:     |  |   |         |
категорії 1             | 3 |   |         |
категорії 2             | 4 |   |         |
категорії 3             | 5 |   |         |
Потерпілі від Чорнобильської    | 6 |   |         |
катастрофи - всього         |  |   |         |
у тому числі віднесені до:     |  |   |         |
категорії 1             | 7 |   |         |
категорії 2             | 8 |   |         |
категорії 3             | 9 |   |         |
категорії 4             |10 |   |         |
Особи, не віднесені до категорій,  |11 |   |         |
наведених вище, але мають право на |  |   |         |
пільги, передбачені статтею 24   |  |   |         |
Закону               |  |   |         |
Діти, віднесені до потерпілих    |12 |   |         |
від Чорнобильської катастрофи    |  |   |         |
Крім того:             |  |   |         |
кількість сімей, які отримують   |13 |   |         |
пільги внаслідок втрати годуваль-  |  |   |         |
ника, смерть якого пов'язана з   |  |   |         |
Чорнобильською катастрофою     |  |   |         |
------------------------------------------------------------------
 
"__"___________ 19__ р.    Керівник _______________ ___________
                      (посада)   (підпис)
 "Офіційний вісник України" N 35, стор.172
 Код нормативного акта: 3355/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка