Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок заповнення звіту про використання програмних продуктів і обчислювальних мереж за формою N 3-інф

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ НАУКИ, ІНФОРМАТИКИ ТА ІННОВАЦІЙ
 
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 168 від 06.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 липня 1995 р.
 vd950706 vn168            за N 242/778
 
                        Додаток N 8
                        Затверджено
                   наказом     Міністерства
                   статистики України
                   від 06.07.95 р. N 168
                   ( z0235-95 )      
 
   ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу 
    Мінстату N 207 ( z0391-96 ) від 09.07.96 )
 
              Інструкція
     про порядок заповнення звіту про використання
      програмних продуктів і обчислювальних мереж
            за формою N 3-інф
 
   1. Обстеження проводиться з  метою  обліку  використання
програмних продуктів і обчислювальних мереж, що експлуатуються на
підприємствах, в установах, організаціях, обчислювальних центрах,
науково-виробничих  та  виробничих  об'єднаннях,  асоціаціях,
корпораціях, концернах , головних (територіальних) управліннях,
спільних та малих підприємствах, кооперативах, учбових закладах,
міністерствах, відомствах (далі - підприємства (організації),
незалежно від форми власності, за станом на 1 січня 1996 року.
   2. Звіт подається підприємствами (організаціями), що звітують
за формою 2-інф  та  використовують  програмні  продукти  й
обчислювальні мережі.
   3. Звіт подається за адресою і в терміни, що передбачені на
бланку форми.
   4. Коди  у  верхній частині бланку форми підприємствами
(організаціями) не заповнюються.
   5. Бажано, щоб звіт за  формою  N 3-інф   заповнювався
працівником сфери обробки даних на обчислювальній техніці.
   Програмний продукт - це комплекс програм, що функціонують на
електронно-обчислювальній машині (ЕОМ) та підтримують користувача
в процесі вирішення завдань без участі створювача.
   Обчислювальна мережа  (мережа  електронних  обчислювальних
машин) інтегрована, багатомашинна, територіально розосереджена
система, що складається з взаємодіючих ЕОМ та підсистем зв'язку
для передачі даних. В залежності від швидкості обміну даними між
робочими ЕОМ та розмірів охопленої території відрізняють локальні
та глобальні обчислювальні мережі.
   6. Розділ 1.  У цьому розділі подається інформація про
наявність операційних систем, що використовуються на підприємстві
(організації).
   Операційна система - це комплект програм, що входять у
загальне програмне забезпечення ЕОМ і підтримують обчислювальний
процес на даній ЕОМ.
   Операційна система являє собою складний програмний комплекс,
що призначений, з одного боку, для керування обчислювальним
процесом, а з іншого - для організації взаємодії цієї системи з
користувачем.
   Для організації обчислювального процесу операційна система
здійснює запуск та завершення програм, запис та читання файлів на
магнітних дисках, виведення інформації на екран чи введення її з
клавіатури, відпрацьовування програмних та апаратних перебоїв та
інші дії, необхідні для успішної роботи обчислювальної системи.
   Операційна система вимкнутої машини зберігається на магнітних
дисках у вигляді системних файлів, а після включення, автоматично
завантажується (частково) у оперативну пам'ять, де і зберігається
весь час, доки машина працює.
   Основні функції операційної системи: керування процесами,
управління даними, взаємодія із середовищем  (зокрема,   з
користувачем),  ведення  протоколу обчислювального процесу та
тестування технічних компонентів.
   7. У графі 1 подаються найменування операційних систем з
версіями чи без них ( наприклад: ОС ЕС, MS DOS 3.30, MS DOS 6.22,
DR DOS, DR DOS 6.0, SCO UNIX, VMS, СВМ ЕС, ДОС ЕС, OS/2, ULTRIX,
RSX11M, SUN OS, WINDOWS ...).
   Якщо на підприємстві (організації) використовується декілька
операційних систем, тоді у звіті фіксується не більш 6 систем з
відповідними  показниками. Дані про кожну операційну систему
вказуються окремим рядком.
   8. У графі 2 наводяться назви підприємств (організацій), де
було придбано операційні системи.  Якщо  назва  підприємства
(організації) невідома, в графі 2 ставиться риска. У випадку
придбання комп'ютера, на якому було встановлено операційну систему
потрібно  вказати  назву  підприємства,  де  було  придбано
обчислювальну техніку.
   9. Розділ 2. У розділі  відображається  інформація  про
наявність  програмного  забезпечення,  що  застосовується  на
підприємстві (організації). В кожній графі фіксується не більш 6
найменувань.
   10. У графі 1  подаються  найменування  систем  (мов)
програмування з версіями чи без них ( наприклад: ASSEMBLER, MS C,
BORLAND C++, BORLAND C++ 4.5, BORLAND PASCAL, TURBO PASCAL,
MODULA, ADA, FORTRAN, BASIC, VISUAL BASIC 3.0, LISP, PROLOG ...).
   Система програмування -  сукупність  мови  програмування,
відповідних транслятора та програми, що забезпечують використання
цієї мови на відповідному устаткуванні.
   Мова програмування  (основна  складова  частина  системи
програмування) - формальна мова спілкування людини з електронною
обчислювальною машиною, що призначена для  опису  сукупності
інструкцій (команд), виконання яких забезпечує вірне вирішення
потрібної задачі. Мова програмування використовується для опису
інформації, що підлягає обробці, та алгоритмів (програм) обробки
її за допомогою ЕОМ.
   11. У графі 2 подаються найменування систем електронних
таблиць з версіями чи без них (наприклад: LOTUS 1-2-3, LOTUS 1-2-3
5.0, SUPERCALC, EXCEL, EXCEL 5.0, WORKS,...).
   Системи електронних таблиць (програми калькуляції)  дають
можливість користувачу готувати різноманітні таблиці, друкувати
їх, заповнювати та працювати з ними. Головна сфера їх використання
- виконання розрахунків як у бізнесі, так і в побуті.
   12. У графі 3 подаються найменування систем управління базами
даних (СУБД) з версіями чи без них ( наприклад: DBASE 5.0, FOXBASE
2.10, FOXPRO 2.5, FOXPRO 2.6, CLIPPER, CLIPPER 5.01, PARADOX,
DATAEASE, ORACLE, INGRES, SQL SERVER, BTRIEVE, SYBASE PROGRESS,
INFORMIX, DB2, XDB6, ADABAS, ADABAS 5.0,...).
   Система управління базами даних (СУБД) - сукупність мовних та
програмних засобів, що призначені для створення, ведення та
конкурентного використання бази даних багатьма користувачами.
   Основні функції СУБД - завантаження інформації до бази даних
(створення бази даних), що супроводжується максимально можливою
перевіркою її достовірності; реалізація запитів користувачів на
відбір і виведення частини інформації з бази даних за критеріями
пошуку; оновлення окремих частин бази даних без  зміни  її
структури.
   13. У графі 4 подаються найменування текстових редакторів з
версіями чи без них ( наприклад: ЛЕКСИКОН, ТВІР, WORD, WORD 6.0,
AMIPRO, WORD PERFECT 6.0, NORTON EDITOR, MULTIEDIT,...).
   Текстові редактори - це програми, призначені для роботи з
текстами звичайних документів та структурними текстами. Вони
надають користувачу можливість вводити та робити різноманітні
модифікації тексту в екранному режимі, проводити контекстний пошук
та заміну, працювати з фрагментами та блоками тексту, формувати
абзаци та сторінки; працювати з декількома документами одночасно,
друкувати документи, складати зміст, використовувати декілька
різноманітних шрифтів та мов у одному документі, по різному
оформлювати документи та інше.
   14. У графі 5  подаються найменування графічних засобів
(пакетів ) з версіями чи без них ( наприклад: CORELDRAW, CORELDRAW
5, FOXGRAPH, COREL ARTSHOW, COREL ARTSHOW 5.0,...).
   Графічні засоби  - комплекси програм, що призначені для
вирішення класу графічних задач і дають можливість створювати,
друкувати, редагувати, змінювати різноманітні графічні зображення.
   15. Розділ 3. У розділі приводяться показники локальних
обчислювальних мереж,  що  використовуються  на  підприємстві
(організації).
   Локальна обчислювальна мережа - це мережа передачі даних, що
зв'язує декілька станцій в одній  локальній  зоні радіусом в
1 кілометр, котрі обмежені, наприклад, однією спорудою, одним
підприємством ( організацією ), відділом, цехом і таке інше.
   Локальна обчислювальна   мережа  відрізняється  простою
архітектурою, а також великою швидкістю обміну і, як правило,
невеликими відстанями між вузлами.
   16. У графі 1 подаються найменування мережних операційних
систем та їх версії (наприклад:  NOVELL NETWARE 3.11, NOVELL
NETWARE, OS/2 LAN SERVER, MS LAN MANAGER, VINES, VINES 6.0,
LANTASTIC, LANTASTIC 6.0,...).
   Якщо на підприємстві (організації) використовуються декілька
локальних мереж , у звіті фіксуються не більш 6 локальних мереж з
відповідними показниками. Дані по  кожній  локальній  мережі
вказуються окремим рядком.
   17. У  графі  2  вказується  архітектура  мережі,  що
застосовується  для  відповідної локальної мережі (наприклад:
ETHERNET, ARCNET, TOKEN RING,...).
   Архітектура (топологія) мережі - це конфігурація мережі, що
використовується для опису форми обчислювальної мережі. Найбільш
поширені архітектури локальних обчислювальних мереж: кільцева,
магістральна, у вигляді зірки.
   18. У графі 3 подається кількість ЕОМ на базі процесорів
загального  призначення,  міні-  та  мікропроцесорів,  що
використовуються у локальній обчислювальній мережі.
   19. У графі 4 подається кількість ПЕОМ, що використовуються у
локальній обчислювальній мережі.
   20. Розділ 4. У розділі відображається  інформація  про
телекомунікаційні пакети, що використовуються на підприємстві
(організації).
   Центри комутації пакетів, пристрої підключення до мережі,
модеми та лінії зв'язку складають підсистему зв'язку передачі
даних обчислювальної мережі.
   Глобальна обчислювальна мережа - обчислювальна мережа, що
характеризується значними відстанями між вузлами та порівняно
невеликою  швидкістю  обміну  інформацією.  В  глобальних
обчислювальних мережах використовуються телефонні (комутовані чи
не комутовані), радіо, супутникові та інші канали зв'язку.
   21. У  графі  1  подається  найменування  пакету,  що
застосовується ( наприклад: COMMIT, TELIX, CC:MAIL, PIE, SPRINT,
MERCURY, RELCOM,...).
   Якщо на   підприємстві   використовується   декілька
телекомунікаційних  пакетів , тоді у звіті фіксуються не більш
3 пакетів з відповідними показниками. Дані по кожному пакету
вказуються окремим рядком.
   22. У графі 2 вказується ідентифікатор міжнародної мережі, до
якої є вихід ( наприклад: INTERNET, BITNET,...).
   23. У  графі  3  наводяться  види  каналів зв'язку, що
використовуються (наприклад: виділені,  телефонні,  телеграфні,
космічні, релейні,...).
   24. У графі 4 вказується максимальна швидкість передачі даних
в мережі, одиниця виміру біт/сек ( наприклад: 1200, 19200,...).
 
         Державна статистична звітність
 -----------------------------------------------------------------
               к о д и
 -----------------------------------------------------------------
 форми|органі-|тери-|галу-|виду|організа-| форми|міністерства|кон-
 доку-|зації- |то- | зі |еко-|ційно-пра| влас-|відомства, |тро
 мен- |склада |рії | за |но- |вової фор| ності|МДО, кон-  |ль-
 ту за|ча-іден|за  |ЗКГНГ|міч-|ми госпо-|  за |церну, асо- |на
 УКУД| ти- |СПАТО|   |ної |дарювання| КФБ |ціяції за |су-
   |фіка- |   |   |дія-| за КОПФГ|   | СПОДУ   |ма
   |ційний |   |   |ль- |     |   |      |
   |код  |   |   |нос-|     |   |      |
   |ЄДРПОУ |   |   |ті |     |   |      |
   |    |   |   |за |     |   |      |
   |    |   |   |УК- |     |   |      |
   |    |   |   |ВЕД |     |   |      |
 -----+-------+-----+-----+----+---------+------+------------+----
  1 |  2  | 3 | 4 | 5 |  6   | 7  |  8    | 9
 -----------------------------------------------------------------
 Кому подається ___________________
          (назва)           Форма N 3-інф
 __________________________________ Затверджена наказом Мінстату
  (адреса одержувача)        України від 6.07.95 р. N 168
 Міністерство, відомство, головне    Поштова-одноразова
 управління, МДО, концерн,      Подають 10  січня 1996 року
 асоціація _______________________  підпрємства,    установи,
 Назва виробничого об'єднання,    організації,  обчислювальні
 підприємства, організації      центри,      об'єднання,
 повна ___________________________  асоціації,    корпорації,
 скорочена _______________________  концерни,       головні
 Адреса __________________________  (територіальні)  управління,
 Форма власності _________________  спільні та малі підприємства,
 Організаційно-правова        кооперативи, учбові заклади,
 форма господарювання ____________  міністерства   (відомства)
 Основний вид            управління  статистики  за
 економічної діяльності __________  місцем знаходження
 
      Звіт про використання програмних продуктів і
            обчислювальних мереж
          за станом на 01.01.1996 року
 
      Розділ 1. Використання операційних систем
 -----------------------------------------------------------------
 NN |Найменування операційної |  Повна назва підприємства
 ряд.|системи та її версія   |(організації), де було придбано
   |             |   операційну систему
 -----------------------------------------------------------------
 
     Розділ 2. Використання програмного забезпечення
 -----------------------------------------------------------------
 NN |Найменуван-| Найменуван-|Найменуван| Найменуван-|Найменуван-
 ряд.|ня системи | ня системи |ня СУБД | ня тексто- |ня графіч-
   |програму- | електрон- |     | вого    |ного засобу
   |вання   | них таблиць|     | редактора |
 -----------------------------------------------------------------
 
   Розділ 3. Використання локальних обчислювальних мереж
 -----------------------------------------------------------------
 NN |Найменування  |  Архітектура  | Кількість використаних
 ряд.|мережної    |   мережі   |-------------------------
   |операційної   |         |  ЕОМ   | ПЕОМ
   | системи    |         |      |
 -----------------------------------------------------------------
    Розділ 4. Використання телекомунікаційних пакетів
 -----------------------------------------------------------------
 NN |Найменування  | Ідентифікатор |  Види  | Максимальна
 ряд.|телекомуніка- |  міжнародної  | каналів | швидкість пе-
   |ційного пакету |   мережі   | зв'язку | редачі даних,
   |        |         |     | біт/сек.
 -----------------------------------------------------------------
  " __ " __________ 199 р.  __________________________________
                 Прізвище та N телефону виконавця
 Керівник підприємства (організації) _______________________
 Головний бухгалтер ________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка