Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок заповнення звіту про наявність і використання банку даних за формою N 4-інф

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
   УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ НАУКИ, ІНФОРМАТИКИ ТА ІННОВАЦІЙ
 
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 168 від 06.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 липня 1995 р.
 vd950706 vn168            за N 243/779
 
                        Додаток N 9
                        Затверджено
                   наказом     Міністерства
                   статистики України
                   від 06.07.95 р. N 168
                   ( z0235-95 )
 
   ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу 
    Мінстату N 207 ( z0391-96 ) від 09.07.96 )
 
              Інструкція
         про порядок заповнення звіту
         про наявність і використання
         банку даних за формою N 4-інф
 
   1. Обстеження  проводиться  з метою обліку банку  даних
загального використання, що експлуатуються на підприємствах, в
установах,    організаціях,    обчислювальних    центрах,
науково-виробничих  та  виробничих  об'єднаннях,  асоціаціях,
корпораціях, концернах,  головних (територіальних) управліннях,
спільних та малих підприємствах, кооперативах, учбових закладах,
міністерствах,  відомствах  (далі підприємства  (організації),
незалежно від форми власності, за станом на 1 січня 1996 року.
   Кожне самостійне підприємство (організація), що входить до
складу об'єднання, подає звіт самостійно. Структурні підрозділи
об'єднання окремо звіт не подають.
   2. Звіт подається підприємствами (організаціями), котрі є
власниками банків даних.
   3. Звіт подається за адресою і в терміни, що передбачені на
бланку форми.
   4. Коди у верхній частині бланку  форми  підприємствами
(організаціями) не заповнюються.
   5. Бажано,  щоб  звіт  за  формою N 4-інф заповнювався
працівником сфери обробки даних на обчислювальній техніці.
   6. У звіті надається інформація про банк даних загального
користування, власником якого є підприємство (організація). Якщо
підприємство є власником декількох банків даних, тоді по кожному
банку даних заповнюється окремий звіт.
   Банки даних,  що  мають  інформацію  суто  внутрішнього
використання (документообіг, облік кадрів і заробітної плати та
інші бухгалтерські задачі), а також задачі, котрі відносяться до
автоматизованих систем управління виробництвом (операційний день
банку), до звітів не включаються.
   Банк даних - система програмних, мовних, організаційних і
технічних засобів, призначених для централізованого накопичення
інформації, а також сама інформація, що зберігається в базах
даних, тобто бази даних в комплексі з СУБД.
   База даних  (БД) -  поіменована  сукупність даних, що
характеризує стан об'єктів та їх відносин у предметній галузі, що
розглядається.
   Для використання або модифікації баз даних однією чи кількома
особами необхідна система управління базами даних (СУБД).
   7. У рядку 1.0 вказується повне найменування банку даних.
   8. У рядках 2.1 та 2.2 відповідно вказується повна та
скорочена назва організації, що розробила банк даних. Якщо у
розробці  банку даних брали участь декілька організацій, то
необхідно вказати головного розробника банку даних.
   9. У рядках 2.3, 2.4 та 2.5 відповідно вказуються адреса,
телефон,  факс  організації-розробника  банку  даних,  що
використовується.
   10. Рядок 2.6 підприємствами (організаціями) не заповнюється.
   11. У рядках 3.1 та 3.2 наводиться прізвище адміністратора
банку даних та його телефон.
   12. У рядку 4.0 проставляється загальний обсяг банку даних у
Мбайтах,  включаючи  прикладне  програмне  забезпечення  та
інформаційні бази.
   13. У рядку 5.0 наводиться найменування системи управління
базами  даних ( СУБД ) з версією чи без неї, що використовується
(наприклад: DBASE 5.0, FOXBASE 2.10, FOXPRO 2.0, CLIPPER 5.01,
PARADOX 5.0, DATAEASE, ORACLE, INGRES, SQL SERVER, BTRIEVE,
SYBASE, PROGRESS, INFORMIX, DB2,XDB6, ...).
   Система управління базами даних (СУБД) - сукупність мовних та
програмних засобів, що призначені для створення, ведення та
конкурентного використання бази даних багатьма користувачами.
   Основні функції СУБД - завантаження інформації до бази даних
(створення бази даних), що супроводжується максимально можливою
перевіркою її достовірності; реалізація запитів користувачів на
відбір і виведення частини інформації з бази даних за критеріями
пошуку; оновлення окремих частин бази даних без  зміни  її
структури.
   15. У  рядку 6.0    проставляється  число  підприємств
(організацій), що використовують банк даних.
   16. У  рядку 7.0  вказується спосіб передачі інформації
організаціям-користувачам: по  каналах  зв'язку,  на  гнучких
магнітних носіях, на паперових носіях тощо.
   17. У рядку 8.0 приводяться назви друкованих аналогів, тобто
таких, що випускаються на основі банку  даних:  довідників,
збірників, вказівок, каталогів, реферативних журналів тощо.
   18. У рядку 9.0 наводяться найменування комп'ютерів, на яких
експлуатується банк даних (наприклад: PC/AT 386, PS/2,...).
   19. У рядках 10.1 та 10.2 вказуються відповідно галузі
народного господарства та галузі науки, в котрих використовується
банк даних. Якщо банк даних використовується в декількох галузях,
тоді у звіті фіксується не більше 3, причому на першому  місці
необхідно вказати ту, що переважає.
   20. У рядку 11 вказується мета створення банку даних.
   21. У рядку 12 необхідно надати стислу характеристику банку
даних. Наприклад: включено 70 основних показників (обсяги робіт,
чисельність, фінансування,...), що характеризують діяльність 1450
наукових організацій України за 1991-1994 рр., в розрізах -
регіони, міністерства, форми власності, сектори наук тощо.
 
         Державна статистична звітність
 -----------------------------------------------------------------
               к о д и
 -----------------------------------------------------------------
 форми|органі-|тери-|галу-|виду|організа-| форми|міністерства|кон-
 доку-|зації- |то- | зі |еко-|ційно-пра| влас-|відомства, |тро
 мен- |склада |рії | за |но- |вової фор| ності|МДО, кон-  |ль-
 ту за|ча-іден|за  |ЗКГНГ|міч-|ми госпо-|  за |церну, асо- |на
 УКУД |  ти- |СПАТО|   |ної |дарювання| КФБ |ціяції за |су-
   |фіка- |   |   |дія-| за КОПФГ|   | СПОДУ   |ма
   |ційний |   |   |ль- |     |   |      |
   |код  |   |   |нос-|     |   |      |
   |ЄДРПОУ |   |   |ті |     |   |      |
   |    |   |   |за |     |   |      |
   |    |   |   |УК- |     |   |      |
   |    |   |   |ВЕД |     |   |      |
 -----+-------+-----+-----+----+---------+------+------------+----
  1 |  2  | 3 | 4 | 5 |  6   | 7  |  8    | 9
 -----------------------------------------------------------------
 Кому подається ___________________
          (назва)           Форма N 2-інф
 __________________________________ Затверджена наказом Мінстату
  (адреса одержувача)        України від 6.07.95 р. N 168
 Міністерство, відомство, головне      Поштова-річна
 управління, МДО, концерн,      Подають 10  січня 1996 року
 асоціація _______________________  підпрємства,    установи,
 Назва виробничого об'єднання,    організації,  обчислювальні
 підприємства, організації      центри,      об'єднання,
 повна ___________________________  асоціації,    корпорації,
 скорочена _______________________  концерни,       головні
 Адреса __________________________  (територіальні)  управління,
 Форма власності _________________  спільні та малі підприємства,
 Організаційно-правова        кооперативи, учбові заклади,
 форма господарювання ____________  міністерства   (відомства)
 Основний вид            управлінню  статистики  за
 економічної діяльності __________  місцем знаходження
 
     Звіт про поповнення парку обчислювальної техніки
              за 199 рік
 
    Розділ 1. Поповнення парку обчислювальної техніки
 -----------------------------------------------------------------
 Наймену-|Код|Кількість|Балансо|Ємкість |Вік|Машино|Фактич|Кіль|
 вання  |ряд| ЕОМ  |ва вар-|оператив|ЕОМ|дні  |но від|кі- |
  ЕОМ  |ка |---------|тість | ного  |мі-|знаход|працьо|сть |
     |  |взя-|вве | млн. |запам'я-|ся-|ження |вано, |го- |КС
     |  |тих |де- | крб. |товуючо-|ців|на під|годин |дин |
     |  |на |них |    |го при- |  |приєм-|(астро|про-|
     |  |ба- | в |    |строю, |  |стві |номіч-|сто-|
     |  |ланс|дію |    |Мбайт  |  |(орга-|них) |їв |
     |  |  |  |    |    |  |ніза- |   |  |
     |  |  |  |    |    |  |ції) |   |  |
 --------+---+----+----+-------+--------+---+------+------+----+--
  А  | Б | 1 | 2 |  3  |  4  | 5 | 6  | 7  | 8 |9
 -----------------------------------------------------------------
 
 АРМ на
 базі
 ПЕОМ  910
 АРМ на
 базі
 ЕОМ  950
 КС   9999  х  х   х    х   х  х    х   х
 -----------------------------------------------------------------
 
  Примітка: Дані по графах 4, 7, 8 по персональних ЕОМ не
       заповнюються.
       Дані по графах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 подаються у цілих
       числах, а по графі 4 - з двома знаками після коми.
 
       Розділ 2. Вибуття обчислювальної техніки
 -----------------------------------------------------------------
   Найменування  | Код   |   Вік ЕОМ, місяців    |
    ЕОМ     | рядка  |----------------------------|
          |     | знятих | що не підлягають | КС
          |     |  з   |  експлуатації  |
          |     | балансу |         |
 -------------------+----------+---------+------------------+-----
     А     |  Б   |  1   |    2     | 3
 -----------------------------------------------------------------
 
 АРМ на базі ПЕОМ    910
 АРМ на базі ЕОМ    950
 КС          9999     х       х
 -----------------------------------------------------------------
 
 " ___ " _________ 199 р.  __________________________________
                Прізвище та N телефону виконавця
 Керівник підприємства (організації) ________________________
 Головний бухгалтер _________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка