Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про порядок заповнення звіту про роботу аспірантури та докторантури за формою N 1-нк

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 168 від 06.07.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   24 липня 1995 р.
 vd950706 vn168            за N 236/772
 
                            Додаток N 2
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  наказом Міністерства статистики
                  України від 06.07.95 р. N 168
                  ( z0235-95 )
 
    ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу 
     Держкомстатистики N 10 ( z0441-97 ) від 27.08.97 )
 
              Інструкція
       про порядок заповнення звіту про роботу
          аспірантури та докторантури
             за формою N 1-нк
 
   Звіт про роботу аспірантури складають наукові установи, вищі
учбові заклади (ВУЗи)*), які мають аспірантуру.
-----------------------------
   *) Далі: установа
   У звіті наводять відомості про всіх аспірантів, що прийняті в
аспірантуру даної установи, включаючи тих, що були направлені з
іншої  установи (цільова аспірантура). У розділ I звіту не
включаються показники розділу 4.
   В загальну  чисельність  аспірантів  (розділ 1, ряд. 101)
включаються  асистенти-стажисти, стажисти-викладачі,  аспіранти
цільової аспірантури. Відомості  про  асистентів-стажистів  і
стажистів-викладачів  включають  в  число  аспірантів з усіх
спеціальностей.
   Асистенти-стажисти ВУЗів   мистецтва   і   культури,
стажисти-викладачі ВУЗів  включаються  в  загальну  кількість
аспірантів у звітах тих ВУЗів, де їх приймали. Відомості про них
включають в загальні дані про аспірантів згідно з відповідними
показниками.
   При розподілі аспірантів за спеціальностями (розділ 1)  слід
керуватися класифікатором "Інформація по кадрах" (ЗКІК). При
цьому сума за спеціальностями повинна дорівнювати даним рядка
"Всього"(ряд. 101).
   Слід брати до уваги те, що відомості про осіб, які захистили
дисертації в період аспірантської підготовки, вказують в числі
тих, хто закінчив з захистом дисертації у розділі 1 в звіті
установи, де вони навчалися, незважаючи на те, в якій установі
вони захистили дисертації, а відомості про осіб, які захистили
дисертації за межами строку аспірантської підготовки, - в числі
осіб, котрі захистили кандидатські дисертації, - у розділі 3 в
звіті установи, де вони захистили дисертації.
   Наявність цільової  аспірантури  обумовлюється  наявністю
аспірантів цільового направлення, незалежно від року навчання.
   Число аспірантів, вказаних в розділі 2 (гр. 2) включається в
загальне число прийнятих в розділі 1 (гр. 1, 2).
   В розділі 2 (гр. 3) наводять число осіб, які були зараховані
в аспірантуру в порядку відновлення чи переходу з інших установ; в
число  прийнятих   (розділ 1, гр. 1, 2) ця чисельність  не
включається.
   У графі 4 розділу 2 показують загальне число аспірантів,  що
вибули з різних причин до закінчення аспірантури за звітний рік. У
графі 5 із загальної чисельності аспірантів (розділ 1, гр. 7, 8 по
ряд. 101) виділяється число аспірантів, які проходили підготовку
більш встановленого строку.
   В розділі 3 в число осіб, що претендують на одержання вченого
ступеня кандидата наук, включають осіб, які самостійно (поза
аспірантурою) працюють над підготовкою кандидатської дисертації і
закріплені у встановленому порядку до даної наукової установи,
ВУЗу.
   У графах  2-3  розділу  3  вказують число кандидатських
дисертацій, що були захищені у звітному році в даній науковій
установі, ВУЗі особами, які претендують на одержання вченого
ступеню кандидата наук, та особами, які пройшли аспірантську
підготовку до звітного року, незважаючи на те, де вони навчалися,
- в аспірантурі при даній науковій установі, ВУЗі, чи аспірантурі
при інший науковій установі, ВУЗі, а також незважаючи на місце їх
роботи.
   Якщо у звітному році в даній установі захистили кандидатські
дисертації особи, які закінчили аспірантуру в звітному році без
захисту дисертації (незважаючи на місце навчання), то відомості
про них показують у гр. 3 розділу 3, тобто дані гр. 3 можуть бути
більше даних графи 2. В цьому випадку необхідно в примітці  до
гр. 3 пояснити цю різницю.
   Особи, що закінчили аспірантуру у звітному році без захисту
дисертації, але захистили її в цьому році в даній установі, у
звіті будуть показані двічі: у розділі 3, гр. 3, як ті, що
захистили дисертації за межами строку аспірантської підготовки, і
у розділі 1, гр. 3 і 5, як ті, що закінчили аспірантуру без
захисту дисертації.
   Показники розділу 4 не включаються в розділ 1, а показуються
окремо. В залежності від виду угод, згідно з якими навчаються
аспіранти  з  зарубіжних  країн,  загальна  їх  чисельність
розподіляється за графами 2-4, 6-8, 10-12.
   При розподілі докторантів за спеціальностями (розділ 5) слід
керуватися класифікатором "Інформація по кадрах" (ЗКІК). При цьому
сума за спеціальностями повинна дорівнювати даним рядка "Всього"
(ряд. 501).
   У розділі 6 проводиться розподіл аспірантів та докторантів за
джерелами фінансування навчання: особи, які навчаються за рахунок
державного бюджету, показуються у графах 2, 6, 9; на комерційній
основі - у графах 3, 7, 11; за рахунок інших джерел - у графах 4,
8, 12.
 
Управління статистики науки,
інформатики та інновацій
Мінстату України
 
 
         Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------
               к о д и               |
-----------------------------------------------------------------|
Фор-|організа- |тери-|галу-|виду еко-|Форми |орга- |міні- |га-|КС|
ми |ції склада|торії|зі за|номічної |влас- |ніза- |стер- |лу-| |
до- |ча-іденти-|за  |ЗКГНГ|діяльнос-|ності |ційно-|ства, |зі | |
ку- |фікаційний|СПАТО|   |ті за  |за КФВ|право-|відом-|на-| |
мен-|код ЄДРПОУ|   |   | УКВЕД |   |вої  |ства, |ук | |
ту |     |   |   |     |   |форми |МДО, |  | |
за |     |   |   |     |   |госпо-|кон- |  | |
УКУД|     |   |   |     |   |дарю- |церну,|  | |
  |     |   |   |     |   |вання |асо- |  | |
  |     |   |   |     |   |за  |ціації|  | |
  |     |   |   |     |   |КОПФГ |за  |  | |
  |     |   |   |     |   |   |СПОДУ |  | |
----+----------+-----+-----+---------+------+------+------+---+--|
 1 |  2   | 3  | 4  |  5   | 6  | 7  | 8  | 9 |10|
------------------------------------------------------------------
Кому подається _____________________      Форма N 1 - нк
          (назва)         Затверджена наказом
____________________________________     Мінстату України
   (адреса одержувача)          від 06.07.95 р. N 168
Міністерство (відомство) ___________
МДО, концерн, асоціація ____________      Поштова - річна
Організація, установа, вуз _________
назва повна ________________________
____________________________________    Подають  організації,
скорочена __________________________    установи, вузи не піз-
Адреса організації, установи, вузу     ніше 5 січня управлінню
____________________________________    статистики за  місцем
Наявність цільової аспірантури _____    знаходження
____________________________________
  (міжвідомчої і міждержавної
____________________________________
   відомчої і державної)
 
   Звіт про роботу аспірантури та докторантури за 199 р.
               Розділ I
     Загальна чисельність аспірантів, прийом і випуск
 
------------------------------------------------------------------
N |        |Код  |Прийнято в аспі-| Фактичний випуск |
р |        |спе- |рантуру в 199 р.|          |
я |        |ціаль +----------------+--------------------|
д | Спеціальності |ності |з від| без від- |з відривом|без відри|
к |        |(за  |ривом| риву від |від вироб-|ву від ви|
а |        |ЗКІК) |від | вироб-  |ництва  |робництва|
  |        |   |вироб| ництва  |----------+---------|
  |        |   |ницт-|     |в| в тому |в|в тому |
  |        |   |ва  |     |с| числі |с|числі |
  |        |   |   |     |ь| з за- |ь|з за- |
  |        |   |   |     |о| хистом |о|хистом |
  |        |   |   |     |г| дисер- |г|дисер- |
  |        |   |   |     |о| тації |о|тації |
---+----------------+------+-----+----------+-+--------+-+-------|
А |    Б    | В  |  1 |   2  |3|  4  |5| 6  |
---+----------------+------+-----+----------+-+--------+-+-------|
101|Чисельність аспі|000000|   |     | |    | |    |
  |рантів-всього...|   |   |     | |    | |    |
  |Із загальної чи-|   |   |     | |    | |    |
  |сельності    |   |   |     | |    | |    |
  |(ряд. 101)   |   |   |     | |    | |    |
  |по спеціаль-  |   |   |     | |    | |    |
  |ностях:     |   |   |     | |    | |    |
---+----------------+------+-----+----------+-+--------+-+-------|
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Продовження таблиці            (чоловік)
--------------------------------------------------
Чисельність     |Із загальної  | Контрольна|
аспірантів      |чисельності  | сума   |
на 01.01.199 р.   |аспірантів   |      |
---------------------|(гр.8+гр.7)-  |      |
з відри-| без відри- |жінок     |      |
вом від | ву від   |        |      |
вироб- | вироб-   |        |      |
ництва | ництва   |        |      |
--------+------------+---------------+-----------|
 7   |   8   |   9    |   Г   |
--------------------------------------------------
 
              Розділ II
         Показники переміщення аспірантів
                            (чоловік)
------------------------------------------------------------------
      |N|Чисель- |Пряйнято|Зарахова-|Чисель- |Чисель- |Конт|
      |р|ність  |в аспі- |но в ас- |ність  |ність  |роль|
      |я|аспі-  |ранту- |піранту- |аспіран-|аспі-  |на |
Найменування|д|рантів |ру в  |ру в по- |тів, що |рантів |сума|
      |к|на   |199 р. |рядку від|вибули |що про |  |
      |а|01.01. |із за- |новлення |до за- |ходили |  |
      | |199 р. |кінчив- |чи перехо|кінчення|підго- |  |
      | |    |ших ву- |ду з ін- |аспіран-|товку  |  |
      | |    |зи в  |ших зак- |тури в |більш  |  |
      | |    |199 р. |ладів  |199 р. |вста-  |  |
      | |    |    |     |    |новле- |  |
      | |    |    |     |    |ного  |  |
      | |    |    |     |    |стро-  |  |
      | |    |    |     |    |ку   |  |
------------+-+--------+--------+---------+--------+--------+----|
  А    |Б| 1   | 2   |  3   |  4  | 5   | 6 |
------------------------------------------------------------------
Всього ....201
в тому числі
з відривом
від вироб-
ництва   202   Х
 
              Розділ III
        Особи, що претендують на одержання
        наукового ступеня кандидита наук,
        захист кандидатських  дисертацій
                          (чоловік)
------------------------------------------------------------------
N  |Галузі наук |Код |Чисельність | Захищено кандидатських   |
р  |      |галу-|осіб, що пре| дисертацій даної на нау-  |
я  |      |зі  |тендують на | ковій раді установи (вузу) |
д  |      |наук |одержання  | в 199 р.         |
к  |      |(за |наукового  |----------------------------|
а  |      |ЗКІК)|ступеня кан-| пошукувачами |особами,   |
  |      |   |дидата наук |       |пройшли   |
  |      |   |на 01.01.  |       |аспірантську |
  |      |   |199 р.   |       |підготовку  |
  |      |   |      |       |до 199 р.  |
----+------------+-----+------------+--------------+-------------|
 А |  Б    | В |  1    |   2    |  3    |
------------------------------------------------------------------
401  Всього.... 000000
  в тому числі
  по галузях
  наук:
              Розділ IV
      Чисельність аспірантів із зарубіжних країн
 
------------------------------------------------------------------
N |         |Код | Прийнято в аспірантуру в 199 р.  |
р |         |спе- |-------------------------------------|
я |  Спеціальності |ціаль|всього| в т.ч. навчаються за рахунок|
д |         |ності|   |------------------------------|
к |         |(за |   |міждер| міжвузів| на комерцій-|
а |         |ЗКІК)|   |жавних| ських  | ній основі |
  |         |   |   |угод | угод  |       |
---+-----------------+-----+------+------+---------+-------------|
 А |   Б      | В |  1 | 2  |  3   |   4    |
------------------------------------------------------------------
301 Чисельність аспі-
  рантів-всього... 000000
  із загальної чи-
  сельності
  (ряд. 301) - за
  спеціальностями:
 
Продовження таблиці                 (чоловік)
------------------------------------------------------------------
Фактичний випуск в 199 р.|Чисельність аспірантів на 01.01.199 р.|
--------------------------+--------------------------------------|
Всього|в т.ч. навчаються | Всього| в т.ч. навчаються за рахунок |
   |за рахунок:    |    |------------------------------|
   |-------------------|    | міждер|міжвузів|на комерцій- |
   |міждер|між- |на ко-|    | жавних|ських  |ній основі  |
   |жавних|вузів|мер- |    | угод |угод  |       |
   |угод |ських|цій- |    |    |    |       |
   |   |угод |ній  |    |    |    |       |
   |   |   |основі|    |    |    |       |
------+------+-----+------+-------+-------+--------+-------------|
 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |   12   |
------------------------------------------------------------------
 
               Розділ V
    Загальна чисельність докторантів, прийом і випуск
                           (чоловік)
------------------------------------------------------------------
N |       |Код |Прийнято |Фактичний|Чисельність|Контроль|
р |       |спе- |в докто- |випуск в |докторантів|на сума |
я |       |ціаль|рантуру |199 р. |на 01.01. |    |
д |       |ності|в 199 р.|     | 199 р.  |    |
к |Спеціальності |(за |     |---------+-----------+--------|
а |       |ЗКІК)|     |В |з за- |В | із них|    |
  |       |   |     |с |хис- |с | жінок |    |
  |       |   |     |ь |том  |ь |    |    |
  |       |   |     |о |ди-  |о |    |    |
  |       |   |     |г |серта-|г |    |    |
  |       |   |     |о |ції  |о |    |    |
---+--------------+-----+---------+--+------+---+-------+--------|
А |   Б    | В |  1   |2 | 3  | 4 |  5 |   Г |
------------------------------------------------------------------
501 Чисельність
  докторантів -
  всього...   000000
  Із загаль-
  ної чисель-
  ності
  (ряд. 501)
  по спеціаль-
  ностях:
              Розділ VI
  Розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування
------------------------------------------------------------------
N |       | Прийнято в  | Фактичний  | Чисельність  |
р |       | аспірантуру | випуск в   | аспірантів  |
я |       | (докторанту- |   199 р. | (докторан-  |
д |       | ру) в 199 р. |        | тів) 01.01. |
к |Спеціальності |       |        | 199 р.   |
а |       |--------------+---------------+---------------|
  |       |В| в т.ч. нав-|В |в т.ч. нав- |В |в т.ч. нав- |
  |       |с| чаються за |с |чаються за |с |чаються за |
  |       |ь| рахунок:  |ь |рахунок:  |ь |рахунок:  |
  |       |о|------------|о |------------|о |------------|
  |       |г|держ|на |ін-|г |держ|на |ін-|г |держ|на |ін-|
  |       |о|бюд-|ко-|ших|о |бюд-|ко-|ших|о |бюд-|ко-|ших|
  |       | |же |мер|дже| |же |мер|дже| |же |мер|дже|
  |       | |ту |цій|рел| |ту |цій|рел| |ту |цій|рел|
  |       | |  |ній|  | |  |ній|  | |  |ній|  |
  |       | |  |ос-|  | |  |ос-|  | |  |ос-|  |
  |       | |  |но-|  | |  |но-|  | |  |но-|  |
  |       | |  |ві |  | |  |ві |  | |  |ві |  |
---+--------------+-+----+---+---+--+----+---+---+--+----+---+---|
 А |   Б    |1| 2 | 3 | 4 |5 | 6 |7 | 8 |9 | 10 | 11| 12|
------------------------------------------------------------------
601 Чисельність
  аспірантів -
  всього...
  у тому числі
602 з відривом від
  виробництва...
  без відриву від
  виробництва ...
603 Чисельність док-
  торантів...
 
   Довідково: Сума стипендій, виплачених аспірантам ____________
________________млн. крб. (604)
   Пояснення ___________________________________________________
__________________________________________________________________
"  " _____________ 199 р. Керівник ___________________________
                 Прізвище та N телефону виконавця
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка