Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про делегування деяких повноважень, які входять до компетенції Міністерства аграрної політики України

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2002 N 418
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
            Міністерства аграрної політики
       N 80 ( v0080555-06 ) від 27.02.2006 }
 
   ( Дію Наказу призупинено згідно з Наказом Міністерства
                      аграрної політики
    N 41 ( v0041555-03 ) від 24.02.2003 )
 
        Про делегування деяких повноважень,
          які входять до компетенції
       Міністерства аграрної політики України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 44 ( v0044555-05 ) від 01.02.2005 )
 
   Керуючись Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня
1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" та відповідно до указів Президента
України від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у
структурі центральних  органів  виконавчої   влади",   від
7 червня 2000 року N 772 ( 772/2000 ) "Питання Міністерства
аграрної політики України", постанов Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2002 року N 714 ( 714-2002-п ) "Про утворення
Державної служби з охорони прав на сорт рослин та Українського
інституту експертизи сортів рослин", від 19 серпня 2002 року
N 1182 ( 1182-2002-п ) "Про затвердження Положення про Державну
службу з охорони прав на сорти рослин", та Закону України від
21.04.1993 N 3116-XII ( 3116-12 ) "Про охорону прав на сорти
рослин" Н А К А З У Ю:
 
   1. Закріпити за Державною службою з охорони прав на сорти
рослин (Волкодав В.В.) установи, організації, підприємства згідно
з переліком, що додається.
 
   2. Делегувати Державній службі з охорони прав на сорти рослин
такі повноваження з управління майном  зазначених  державних
підприємств, установ та організацій:
   - створювати, реорганізовувати та ліквідовувати  в разі
необхідності, відповідно до чинного законодавства України, заклади
експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин, а також
давати  згоду  на  створення  спільних підприємств будь-яких
організаційно-правових форм; щомісяця до 5 числа наступного місяця
надавати  Департаменту  з  управління державною власністю та
бухгалтерського  обліку.  Департаменту  з  контролю  апарату
міністерства  та  роботи з персоналом, Юридичному управлінню
інформацію про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств;
( Підпункт 1 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 44 ( v0044555-05 ) від 01.02.2005 )
   - затверджувати статути (положення) підприємств, здійснювати
контроль за їх дотриманням та приймати рішення у зв'язку з
порушенням статутів (положень), щомісяця, до 10 числа наступного
місяця, подавати Юридичному управлінню зміни до реєстру статутів
(положень);
   - укладати і розривати з керівниками підприємств контракти,
здійснювати контроль за дотриманням виконання умов контрактів,
забезпечувати формування державного реєстру контрактів та подавати
його міністерству для узагальнення у встановлені терміни та за
встановленою формою;
   - в разі необхідності, відповідно до чинного законодавства
України, надавати дозволи закладам експертизи державної системи з
охорони прав на сорти рослин щодо:
   а) списання майна, яке знаходиться на їх балансі;
   б) безоплатної  передачі майна з балансу одного закладу
експертизи на баланс іншого закладу;
   в) відчуження майна, що знаходиться на їх балансі;
   г) заключення угод,  передбачених  чинним  законодавством
України, в тому числі оренди державного майна та нерухомого, що
обліковується на їх балансі;
   - проводити централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг
відповідно до чинного законодавства України;
( Підпункт 4 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 44 ( v0044555-05 ) від 01.02.2005 )
   - здійснювати  контроль  за  ефективністю використання і
збереження закріпленого за підприємствами державного майна;
   - за погодженням з Мінагрополітики України давати згоду Фонду
державного майна України на створення  спільних  підприємств
будь-яких організаційно-правових форм, до статутного фонду яких
передається майно, що є загальнодержавною власністю;
   - готувати разом з відповідними місцевими радами висновки та
пропозиції  щодо  розмежування  державного   майна   між
загальнодержавною і комунальною власністю;
   - вносити в установленому порядку пропозиції щодо зміни умов
фінансування, оподаткування, кредитування, визначення особливостей
приватизації, демонополізації підприємств, установ та організацій
державної системи охорони прав на сорти рослин;
   - здійснювати, в межах своєї компетенції,  контроль  за
дотриманням  конфіденційності  на підприємствах, в установах,
організаціях, що належать до сфери її управління;
   - забезпечувати виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності держави  в  межах  повноважень,
визначених законодавством;
   - забезпечувати вирішення питань  цивільної  оборони  та
здійснення заходів щодо захисту працівників і службовців під час
надзвичайних ситуацій;
   - подавати позови та брати участь у розгляді судами загальної
юрисдикції та господарськими  судами  справ,  віднесених  до
компетенції Держсортслужби;
   - брати участь у розробленні  і  реалізації  бюджетної,
податкової та митної політики, формуванні ринку сортів рослин і
насіння;
   - подавати міністерству пропозиції щодо планів асигнувань
підвідомчих підприємств за рахунок бюджету, про перерозподіл
асигнувань між ними, а також звітів про використання бюджетних
коштів;
   - доводити підвідомчим підприємствам, що фінансуються за
рахунок державного бюджету,  лімітні  довідки  про  бюджетні
асигнування, кошториси доходів та видатків, планів асигнувань із
загального фонду бюджету відповідно до затверджених міністерством
лімітних довідок про бюджетні асигнування, кошторисів доходів і
видатків, планів асигнувань;
   - розподіляти  та  перерозподіляти  між  підвідомчими
підприємствами, що фінансуються за рахунок бюджету, асигнування в
межах виділених міністерством лімітів;
   - затверджувати штатні розписи підвідомчих бюджетних установ
і організацій;
   - затверджувати нормативно-правові акти  щодо  складання,
подання заявок та проведення їх експертизи, методики державного
випробування та здійснювати контроль за їх додержанням;
   - вносити міністерству пропозиції щодо формування збору за
дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти
рослин, удосконалення статистики, обліку і звітності у сфері
охорони прав на сорти рослин та їх поширення в Україні;
   - здійснювати на підприємствах, в установах та організаціях
усіх форм власності контроль  за  додержанням  державних  і
відповідних галузевих стандартів, норм і нормативів, у частині
охорони прав на сорти рослин;
   - вносити пропозиції щодо розподілу та використання коштів
між підприємствами, які надходять від одновідсоткового збору на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
   - брати участь  у  проведенні  експертизи  технологічних
інструкцій  та  іншої  нормативно-технічної документації  на
продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування;
   - визначати разом із заінтересованими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування потребу у спеціалістах
з охорони прав на сорти рослин, вносити пропозиції та брати участь
в організації їх підготовки, підвищенні кваліфікації, а також у
розробленні навчальних планів і програм;
   - брати участь у підготовці  та  укладенні  міжнародних
договорів України у сфері охорони прав на сорти рослин, укладати
угоди у сфері охорони прав на сорти рослин;
   - організовувати залучення міжнародної технічної допомоги з
метою надання підтримки та реформування експертних  закладів
державної системи охорони прав на сорти рослин;
   - здійснювати міжнародне співробітництво у сфері правової
охорони сортів рослин і представляти інтереси України з питань
охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях відповідно
до законодавства;
   - брати участь у виконанні Українською стороною зобов'язань
за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та
Європейським Союзом та в забезпеченні адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу, здійсненні інших
відповідних заходів;
   - приймати спеціальні рішення відповідно до ст. 23 Закону
України "Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 );
( Пункт 2 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 44 ( v0044555-05 ) від 01.02.2005 )
   - виконувати інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
 
   3. Державній службі з охорони  прав  на  сорти  рослин
забезпечити  подання  Управлінню  організації  і  методології
бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Лавріненко Л.І.)
щоквартальної  фінансової та спеціалізованої бухгалтерської і
статистичної звітності підприємств, що входять до його складу, та
звітності про використання коштів Державного бюджету відповідно до
законодавства України.
 
   4. Управлінню  державною  власністю  та  приватизації
(Чорноус В.С.) внести відповідні зміни до наказу Мінагрополітики
України від 05.06.2001 року N 150 ( v0150555-01 ).
 
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   29.12.2002 N 418
                   (в редакції наказу
                   Мінагрополітики України
                   від 1 лютого 2005 р. N 44
                   ( v0044555-05 ) 
 
 
               ПЕРЕЛІК
        підприємств, організацій та установ,
     підпорядкованих Державній службі з охорони прав
             на сорти рослин
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Код ЄДРПОУ| Повна назва підприємств |  Юридична адреса  |
|п/п|     |             |            |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
| 1 |  2   |      3      |      4      |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|1. | 13327949 |  Вінницький обласний  |24606, Вінницька обл., |
|  |     |   державний центр   |Крижопільський р-н,  |
|  |     |експертизи сортів рослин |  с. Голубече    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|2. | 21725316 |  Іллінецька державна  |22700, Вінницька обл., |
|  |     | сортодослідна станція |   м. Іллінці,    |
|  |     |             | вул. Енгельса, 114  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|3. | 00418952 | Немирівська державна  |22845, Вінницька обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Немирівський р-н, п/в |
|  |     |             |   В. Бушинка    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|4. | 25508662 |  Могилів-Подільська  |24052, Вінницька обл., |
|  |     | державна сортодослідна | Могилів - Подільський |
|  |     |     станція     |  р-н, п/в Бронниия  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|5. | 00490174 |  Волинський обласний  |45725, Волинська обл., |
|  |     |   державний центр   | Горохівський р-н,   |
|  |     |експертизи сортів рослин |   с. Звиняче    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|6. | 00853168 |  Ковельська державна  |45070, Волинська обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Ковельський р-н,   |
|  |     |             |  с. Погиньки    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|7. | 13352054 | Любешівська державна  |44243, Волинська обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Любшівський р-н,   |
|  |     |             |   с. Деревок    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|8. | 13350670 |   Луцька державна   |45630, Волинська обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Луцький р-н, с. Маяки |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|9. | 13352091 |  Липинська державна  |45601, Волинська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |Луцький р-н, с. Липини |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|10.| 26342011 |  Луганський обласний  | 91008, м. Луганськ, |
|  |     |   державний центр   | вул. Андрія Ліньова, |
|  |     |експертизи сортів рослин |     128     |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|11.| 13396198 |Слов'яносербська державна|93721, Луганська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |Слов'яносербський р-н, |
|  |     |             |с. Хороше, вул. Садова,|
|  |     |             |     13      |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|12.| 21851340 | Старобільська державна |92753, Луганська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |Старобільський р-н,  |
|  |     |             |  с. Лозовівка,    |
|  |     |             |вул. Радянська, 99   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|13.| 21849691 | Перевальська державна |94325, Луганська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |Перевальський р-н,   |
|  |     |             |  смт Комісарівка,  |
|  |     |             |вул. Пушкіна, 16 а   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|14.| 00488303 |  Дніпропетровський  |51150, Дніпропетровська|
|  |     |обласний державний центр | обл., Магдалинівський |
|  |     |експертизи сортів рослин | р-н, с. Поливанівка, |
|  |     |             |  вул. Кудренка, 10  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|15.| 04799997 | Нікопольська державна |53280, Дніпропетровська|
|  |     | сортодослідна станція |    обл.,      |
|  |     |             |с. Придніпровське,   |
|  |     |             |вул. Високовольтна, 36 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|16.| 26139190 | Криничанська державна |52315, Дніпропетровська|
|  |     | сортодослідна станція | обл., Криничанськнй |
|  |     |             |  р-н, с. Семенівка  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|17.| 04685466 | Васильківська державна |52632, Дніпропетровська|
|  |     | сортодослідна станція | обл., Васильківський |
|  |     |             | р-н, с. Вербівське  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|18.| 26319561 |  Донецький обласний  | 85613, Донецька обл., |
|  |     |   державний центр   | Мар'їнський р-н,   |
|  |     |експертизи сортів рослин |  м. Курахово,    |
|  |     |             | вул. Тельмана, 38  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|19.| 13525661 |Костянтинівська державна |485185, Донецька обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Костянтинівський р-н, |
|  |     |             |   с. Калинове   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|20.| 13557649 | Житомирський обласний | 12341, Житомирська  |
|  |     |   державний центр   | обл., Черняхівський |
|  |     |  експертизи сортів  |  р-н, с. Високе,   |
|  |     |             | вул. Ольхова Роща, 1 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|21.| 13^49207 |  Олевська державна  | 11040, Житомирська  |
|  |     | сортодослідна станція |обл., Олевський р-н, с.|
|  |     |             |Кишин, вул. Леніна, 154|
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|22.| 13556466 | Андрушівська державна | 13425, Житомирська  |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Андрушівський |
|  |     |             | р-н, с. Зарубинці,  |
|  |     |             |  вул. Садова, 5   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|23.| 25306774 |  Овруцька державна  | 11156, Житомирська  |
|  |     | сортодослідна станція |обл., Овруцький р-н,  |
|  |     |             |  с. Потаповичі   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|24.| 13602574 | Закарпатський обласний | 89441, Закарпатська |
|  |     |   державний центр   |обл., Ужгородський р-н,|
|  |     |експертизи сортів рослин |   с. Глибоке    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|25.| 13583760 | Мукачівська державна  | 89625, Закарпатська |
|  |     | сортодослідна станція |обл., Мукачівський р-н,|
|  |     |             |  п/в Великі Лучки,  |
|  |     |             |  вул. Дружби, 54  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|26.| 20452322 |  Іршавська державна  | 90133, Закарпатська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Іршавський р-н, |
|  |     |             |  с. Мала Розтока  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|27.| 26337926 | Запорізький обласний  |70005, Запорізька обл.,|
|  |     |   державний центр   | Вільнянський р-н,   |
|  |     |експертизи сортів рослин |  с. Павлівське,   |
|  |     |             | вул. Залізнична, 30 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|28.| 13627120 |  Бердянська державна  |71151, Запорізька обл.,|
|  |     | сортодослідна станція | Бердянський р-н,   |
|  |     |             |   с. Трояни     |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|29.| 13626020 | Веселівська державна  |72214, Запорізька обл.,|
|  |     | сортодослідна станція | Веселівський р-н,   |
|  |     |             |  с. Менчикури    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|30.| 13638081 |  Верхньо-Хортицька  |70441, Запорізька обл.,|
|  |     | державна сортодослідна | Запорізький р-н,   |
|  |     |     станція     |   с. Біленьке,   |
|  |     |             |вул. Пролетарська, 30 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|31.| 26338245 | Мелітопольська державна |72383, Запорізька обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |Мелітопольський р-н,  |
|  |     |             |  с. Фруктове    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|32.| 20489994 |  Розівська державна  |70304, Запорізька обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |  Розівський р-н,  |
|  |     |             |   смт Якимівка,   |
|  |     |             | вул. Свердлова, 197 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|33.| 00490240 |  Івано-Франківський  |    978000,    |
|  |     |обласний державний центр |Івано-Франківська обл.,|
|  |     |експертизи сортів рослин |    м. Тлумач,   |
|  |     |             | вул. Вітовського, 1 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|34.| 22198132 |  Калуська державна  |    77300,     |
|  |     | сортодослідна станція |Івано-Франківська обл.,|
|  |     |             |м. Калуш, вул. Глібова,|
|  |     |             |     20      |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|35.| 13657813 | Городенківська державна |    778100,    |
|  |     | сортодослідна станція |Івано-Франківська обл.,|
|  |     |             |  м. Городенка,   |
|  |     |             | вул. Шевченка, 144  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|36.| 04342683 |Кіровоградський обласний | 25800, Кіровоградська |
|  |     |   державний центр   | обл., Долинський р-н, |
|  |     |експертизи сортів рослин | с. Червоне Озеро, п/в |
|  |     |             |    Долинське    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|37.| 20656406 |  Сонячна державна   | 27652, Кіровоградська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Кіровоградський |
|  |     |             | р-н, с. Первозванівка |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|38.| 13765359 |Олександрійська державна | 28000, Кіровоградська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., м. Олександрія, |
|  |     |             |  пр. Леніна, 60   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|39.| 00490040 |   Державний центр   |  95017, АР Крим,   |
|  |     |експертизи сортів рослин |  м. Сімферополь,   |
|  |     |     АР Крим     | вул. Київська, 73  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|40.| 24397870 |  Красногвардійська  |  97057, АР Крим   |
|  |     | державна сортодослідна |Красногвардійський р-н,|
|  |     |     станція     | с. Новоолексіївська, |
|  |     |             |  вул. Весела, 53 а  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|41.| 00488384 |  Львівський обласний  |  79008, м. Львів,  |
|  |     |   державний центр   |вул. Староєврейська, 9 |
|  |     |експертизи сортів рослин |            |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|42.| 04687198 |Старосамбірська державна |82052, Львівська обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Старосамбірський р-н, |
|  |     |             |   с. Глибоке    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|43.| 19175972 |  Стрийська державна  |82440, Львівська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Стрийський р-н,  |
|  |     |             |   с. Підгірці   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|44.| 19329725 | Білокамінська державна |80710, Львівська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Золочівський р-н,  |
|  |     |             | с. Білий Камінь   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|45.| 00488415 | Миколаївський обласний | 54001, м. Миколаїв, |
|  |     |   державний центр   |  вул. Шевченка, 66  |
|  |     |експертизи сортів рослин |            |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|46.| 04685472 | Первомайська державна | 55210, Миколаївська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., м. Первомайськ, |
|  |     |             | вул. Київська, 128  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|47.| 04858702 |  Жовтнева державна  | 57286, Миколаївська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Жовтневий р-н, |
|  |     |             |  п/в Галицинівка  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|48.| 04687181 | Новоодеська державна  | 56600, Миколаївська |
|  |     | сортодослідна станція |обл., Новоодеський р-н,|
|  |     |             |   м. Нова Одеса,  |
|  |     |             |вул. Сеславинського, 10|
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|49 | 33180336 |  Інгулецька державна  | 57260, Миколаївська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Жовтневий р-н, |
|  |     |             |   п/в Котлярово   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|50.| 00490062 |  Одеський обласний  | 67666, Одеська обл., |
|  |     |   державний центр   | Біляївський р-н, с. |
|  |     |експертизи сортів рослин |Дольник, вул. Кірова, 1|
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|51.| 00488444 | Березівська державна  | 67331, Одеська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Березівський р-н,  |
|  |     |             |  с. Шевченкове   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|52.| 05406327 | Ізмаїльська державна  | 68645, Одеська обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Ізмаїльський р-н, п/в |
|  |     |             |   Утконосівка   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|53.| 04742773 |  Південна державна  | 66144, Одеська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Балтський р-н,   |
|  |     |             |   с. Мирони    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|54.| 19058060 |  Кілійська державна  |68301, Одеська обл.,  |
|  |     | сортодослідна станція |м.Кілія, вул. Маяк,316 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|55.|04858719- | Полтавський обласний  |39432, Полтавська обл.,|
|  |     |   державний центр   | Машівський р-н, п/в |
|  |     |експертизи сортів рослин |  Новий Тагамлик,  |
|  |     |             |   с. Огуївка    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|56.| 13945363 |  Карлівська державна  |39500, Полтавська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |   п/в Карлівка,  |
|  |     |             |  вул. Комарова, 5  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|57.| 13939998 | Миргородська державна |37673, Полтавська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |Миргородський р-н, п/в |
|  |     |             |    Петрівці    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|58.| 23549361 | Решетилівська державна |38413, Полтавська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |Решетилівський р-н, п/в|
|  |     |             |    Жовтневе    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|59.| 00488467 | Рівненський обласний  | 33013, м. Рівне,   |
|  |     |   державний центр   | вул. С. Петлюри, 35  |
|  |     |експертизи сортів рослин |            |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|60.| 13981488 | Костопільська державна |35023, Рівненська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція | Костопільський р-н, |
|  |     |             |   с. Підлужне   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|61.| 13979592 |  Корецька державна  |34705, Рівненська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |   Корецький р-н,  |
|  |     |             |    м. Корець,   |
|  |     |             |  вул. Київська, 208 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|62.| 00488473 |  Сумський обласний  | 41240, Сумська обл., |
|  |     |   державний центр   |  Ямпільський р-н,  |
|  |     |експертизи сортів рослин |    с. Орлівка   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|63.| 24016595 |  Роменська державна  | 42070, Сумська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Роменський р-н,  |
|  |     |             |    с. Бобрик    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|64.| 14053974 | Тернопільський обласний | 47704, Тернопільська |
|  |     |   державний центр   | обл., Тернопільський |
|  |     |експертизи сортів рослин |  р-н, с. Плотика  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|65.| 25935683 | Теребовлянська державна | 48100, Тернопільська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Тернопільський |
|  |     |             |  р-н, м. Теребовля  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|66.| 00492629 | Харківський обласний  |62543, Харківська обл.,|
|  |     |   державний центр   |  Вовчанський р-н,  |
|  |     |експертизи сортів рослин |   с. Юрченкове   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|67.| 00492747 |  Валківська державна  |63030, Харківська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |  Валківський р-н,  |
|  |     |             |   с. Шарівка    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|68.| 14087401 |  Чугуївська державна  |62820, Харківська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |  Печенізький р-н,  |
|  |     |             |   с. Мартова    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|69.| 14087387 |  Куп'янська державна  |63720, Харківська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |  Куп'янський р-н,  |
|  |     |             |   с. Кондрашівка  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|70.| 26284880 | Херсонський обласний  |72481, Херсонська обл.,|
|  |     |   державний центр   |   п/в Зеленівка,  |
|  |     |експертизи сортів рослин |  вул. Гагаріна, 1  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|71.| 19226072 |Новомаячківська державна |75120, Херсонська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |  Цюрупінський р-н,  |
|  |     |             |  смт Нова Маячка  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|72.| 23655135 | Хмельницький обласний | 31530, Хмельницька  |
|  |     |   державний центр   |обл., Летичівський р-н,|
|  |     |експертизи сортів рослин |  с. Головчинці,   |
|  |     |             |  вул. Шевченка, 2  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|73.| 00490228 |  Славутська державна  | 30074, Хмельницька  |
|  |     | сортодослідна станція |обл., Славутський р-н, |
|  |     |             |   с. Іванівка   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|74.| 25922999 |  Черкаський обласний  |19741, Черкаська обл., |
|  |     |   державний центр   | Золотоніський р-н,  |
|  |     |експертизи сортів рослин |  с. Вознесенське   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|75.| 25768914 | Маньківська державна  |20141, Черкаська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Маньківський р-н,  |
|  |     |             |  с. Дзендзелівка  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|76.| 25922781 |  Черкаська державна  |19644, Черкаська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Черкаський р-н,  |
|  |     |             |   с. Сагуніїжа   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|77.| 26156633 |   Центр сортової   |20800, Черкаська обл., |
|  |     | агротехніки та методики |  м. Кам'янка, вул.  |
|  |     |             | Червоноармійська, 31 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|78.| 32013047 | Чернівецький обласний | 58001, м. Чернівці, |
|  |     |   державний центр   |  вул. Головна,97  |
|  |     |експертизи сортів рослин |            |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|79.| 25076518 | Кельменецька державна | 60151, Чернівецька  |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Кельменецький |
|  |     |             | р-н, с. Новоселиця  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|80.| 22831121 |  Глибоцька державна  | 60499, Чернівецька  |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Глибоцький р-н, |
|  |     |             |   с. Слобідка   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|81.| 00488504 | Чернігівський обласний | 14000, м. Чернігів, |
|  |     |   державний центр   |   пр. Миру, 14   |
|  |     |експертизи сортів рослин |            |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|82.| 14225536 |  Козелецька державна  | 17000, Чернігівська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., смт Козелець, |
|  |     |             | вул. Жуковського, 9 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|83.| 14225346 |  Прилуцька державна  | 17582, Чернігівська |
|  |     | сортодослідна станція | обл., Прилуцький р-н, |
|  |     |             |   с. Богданівка   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|84.| 14225042 |  Ніжинська державна  | 16600, Чернігівська |
|  |     | сортодослідна станція |  обл., м. Ніжин,  |
|  |     |             |  вул. Комунарів, 75 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|85.| 00488332 | Український інститут  |  03041, м. Київ,  |
|  |     |експертизи сортів рослин |Голосіївський р-н, вул.|
|  |     |             |Генерала Родімцева, 15 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|86.| 13715798 |  Київський філіал   | 07800, Київська обл., |
|  |     | Українського інституту |   смт Бородянка,  |
|  |     |   сортів рослин   |   вул. Нова, 4 а  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|87.| 26246336 |  Броварська державна  | 07414, Київська обл., |
|  |     | сортодослідна станція |  Броварський р-н,  |
|  |     |             |   с. Розівка    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|88.| 22208283 | Гостомельська державна | 08290, Київська обл., |
|  |     | сортодослідна станція | Києво-Святошинський |
|  |     |             | р-н, смт Гостомель, |
|  |     |             |вул. Червоноармійська, |
|  |     |             |     152 в     |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|89.| 26409643 | Державна інспекція з  |  03041, м. Київ,  |
|  |     | охорони прав на сорти |Голосіївський р-н, вул.|
|  |     |     рослин     |Генерала Родімцева, 15 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|90.| 00488349 | Державна інспекція з  |  03062, м. Київ,   |
|  |     | охорони прав на сорти | вул. Чистяківська, 4 |
|  |     | рослин по м. Києву та |            |
|  |     |  Київській області  |            |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|91.| 32806254 | Кіровоградська державна | 26423, Кіровоградська |
|  |     | сортодослідна станція |обл., Ульянівський р-н,|
|  |     |             |   с. Новоселиця   |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|92.| 33252976 |  Якимівська державна  |72500, Запорізька обл.,|
|  |     | сортодослідна станція |   смт Якимівка,   |
|  |     |             | вул. Свердлова, 197 |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|93.| 13931318 |  Полтавська державна  |39070, Полтавська обл.,|
|  |     | сортодослідна станція | Глобинський р-н, п/в |
|  |     |             | Градизьк, вул. Героїв |
|  |     |             |   Дніпра, 89    |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|94.| 20615382 | Науково-дослідний центр | 07540, Київська обл., |
|  |     |     "Сорт"     |  Баришівський р-н,  |
|  |     |             |   м. Березань,   |
|  |     |             |  вул. Леніна, 350  |
|---+----------+-------------------------+-----------------------|
|95.| 20610315 | Центр сортознавства та | 09111, Кіровоградська |
|  |     |   сортовивчення   | обл., м. Біла Церква, |
|  |     |             |вул. Ставищанська, 108а|
|  |     |             |            |
------------------------------------------------------------------
( Перелік в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 44
( v0044555-05 ) від 01.02.2005 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка