Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Загальноміську студентську раду Києва

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2837 від 27.12.2001
 
     { Розпорядження втратило чинність на підставі
                   Розпорядження КМДА
      N 641 ( ra0641017-04 ) від 19.04.2004 }
 
      Про Загальноміську студентську раду Києва
 
 
 
   З метою сприяння ефективному розв'язанню соціальних проблем
студентської молоді, забезпечення її активної участі у формуванні
та реалізації державної політики з питань соціального становлення
та розвитку молоді, зміцнення демократичних засад українського
суспільства,  керуючись Указом Президента України від 22.11.2001
N 1128/2001 ( 1128/2001 ) "Про Всеукраїнську студентську раду":
 
   1. Утворити при Київському міському голові Загальноміську
студентську раду Києва як консультативно-дорадчий орган (далі -
Рада).
   2. Затвердити Положення про Загальноміську студентську раду
Києва (додається).
   3. Затвердити персональний склад Ради (додається).
   4. Призначити КІР'ЯНА Валерія Андрійовича - заступника голови
Київської міської державної адміністрації  -  головою  Ради.
Дозволити  голові Ради в разі потреби вносити зміни до її
персонального складу.
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Кір'яна В.А.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                      Затверджено
                 розпорядженням Київської міської
                 державної адміністрації
                 від 27 грудня 2001 р. N 2837
 
              Положення
      про Загальноміську студентську раду Києва
 
   1. Загальноміська студентська рада Києва (далі - Рада) є
консультативно-дорадчим органом при Київському міському голові,
утвореним з метою більш повного врахування позицій студентської
молоді при виробленні та реалізації державної політики у сферах
освіти,  праці,  соціального становлення та розвитку молоді,
налагодження конструктивної взаємодії між місцевими  органами
державної влади, органами місцевого самоврядування і студентськими
організаціями,  органами  студентського  самоврядування  вищих
навчальних закладів м. Києва.
   2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами, іншими нормативними правовими актами
України та цим Положенням.
   3. Основними завданнями Ради є:
   забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між міською
державною  владою,  органами  місцевого  самоврядування  і
студентськими організаціями, органами студентського самоврядування
вищих навчальних закладів під час розроблення концептуальних засад
міської політики у сферах освіти, праці, соціального становлення
та розвитку молоді;
   аналіз практики застосування законодавства і прогнозування
суспільних  процесів  у  сферах  освіти,  праці, соціального
становлення та розвитку студентської молоді, молодих спеціалістів
і  громадян,  які  вступають  до вищих навчальних закладів.
Розроблення та внесення за результатами такого аналізу відповідних
пропозицій Київському міському голові;
   участь у підготовці проектів  нормативно-правових  актів,
міських програм з найважливіших питань суспільного становища,
правового і соціального захисту студентської молоді, молодих
спеціалістів  і громадян, які вступають до вищих навчальних
закладів;
   участь у підготовці та реалізації заходів, спрямованих на
розв'язання соціально-економічних, правових, культурних та інших
проблем студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, які
вступають до вищих навчальних закладів;
   сприяння розширенню  міжнародного співробітництва у сфері
освіти.
   4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:
   одержувати в установленому порядку від місцевих  органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;
   утворювати в разі потреби тимчасові комісії, експертні та
робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в них
посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, представників наукових  установ  та
громадських організацій;
   проводити наукові конференції, семінари, наради з питань, що
належать до компетенції Ради.
   5. Рада утворюється у складі голови, заступників голови та
членів Ради.
   Раду очолює голова, якого призначає на посаду і звільняє з
посади Київський міський голова.
   6. Організаційною формою роботи Ради є  засідання,  які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
   Засідання Ради є правомочним, якщо  на  ньому  присутні
більшість її членів.
   Головує на засіданнях Ради її голова, а в  разі  його
відсутності - один із заступників голови.
   7. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос
головуючого на засіданні є вирішальним.
   Рішення Ради  оформляються  протоколом, який підписує її
голова.
   Окрема думка члена Ради, який голосував проти прийнятого
рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення
Ради.
   8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
   Рішення Ради в разі потреби надсилаються місцевим органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, Раді ректорів
та директорів Київського вузівського центру, керівникам вищих
навчальних закладів 1 - 4 рівнів акредитації міста Києва.
   9. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється
Головним управлінням з питань внутрішньої політики Київської
міської державної адміністрації.
   10. Рада у своїй роботі може використовувати бланк зі своїм
найменуванням.
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова
 
                      Затверджено
                 розпорядженням Київської міської
                 державної адміністрації
                 від 27 грудня 2001 р. N 2837
 
               Склад
       Загальноміської студентської ради Києва
 
   1. Кір'ян Валерій Андрійович - заступник голови Київської
міської державної адміністрації - голова Ради
   2. Блінда Любов Володимирівна - перший заступник начальника
Головного управління з питань внутрішньої політики Київської
міської державної адміністрації - заступник голови Ради
   3. Кулик Олександр Михайлович - начальник управління  у
справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації
- заступник голови Ради
   4. Бєлова Ірина Олександрівна - начальник відділу соціальних
ініціатив молоді Соціальної служби для молоді Київської міської
державної адміністрації - секретар Ради
   5. Купцова Анна Євгенівна - в. о. директора Соціальної служби
для молоді Київської міської державної адміністрації
   6. Коробко Іван Васильович - проректор НТУУ  "Київський
політехнічний  інститут",  голова Ради проректорів Київського
вузівського центру (за згодою)
   7. Яцунь  Олександр  Михайлович  -  голова  Студентської
профспілкової Асоціації (СПА) вузів м. Києва (за згодою)
   8. Бабенко Андрій Іванович - голова студентської Ради НТУУ
"Київський політехнічний інститут" (за згодою)
   9. Бойко Володимир Олександрович - голова ради студентського
самоврядування Українського державного  університету  харчових
технологій (за згодою)
   10. Ваколюк Анатолій Степанович - голова профкому студентів
Київського національного університету будівництва та архітектури
(за згодою)
   11. Денисов Дмитро Сергійович - голова курсантського активу
III курсу факультету підготовки кадрів оперативних служб, молодший
сержант міліції Національної академії внутрішніх справ України (за
згодою)
   12. Дика Вікторія Андріївна - начальник відділу виховної
роботи Відкритого міжнародного університету  розвитку  людини
"Україна" (за згодою)
   13. Дружинін Євген Євгенович - голова органу студентської
колегії Національного університету "Києво-Могилянська академія"
(за згодою)
   14. Каблучко  Тетяна  Валеріївна  - студентка Київського
промислово-економічного  коледжу  Національного  авіаційного
університету (за згодою)
   15. Козик Марія Вадимівна - президент  молодіжної  ради
Київського державного технікуму легкої промисловості (за згодою)
   16. Кулініченко Олександр Сергійович - директор молодіжного
центру  студентів  і  аспірантів  Національного педагогічного
університету ім. М.П.Драгоманова (за згодою)
   17. Лимаренко Ольга Василівна - голова студентської ради
Київського промислово-економічного коледжу (за згодою)
   18. Марченко  Богдана  Миколаївна  -  студентський декан
обліково-фінансового  факультету  Київського   національного
торговельно-економічного університету (за згодою)
   19. Мартиненко Олег Олексійович - голова студентської ради
Київського транспортно-економічного технікуму (за згодою)
   20. Мрочко Володимир Іванович - голова профкому студентів
Київського національного лінгвістичного університету (за згодою)
   21. Оверченко Віталій Віталійович - голова  студентської
організації Національного аграрного університету (за згодою)
   22. Остапенко Лариса Вікторівна - голова профкому студентів
Київського національного університету культури і мистецтв (за
згодою)
   23. Плешко Сергій Анатолійович - голова профкому студентів
Київського національного університету технологій та дизайну (за
згодою)
   24. Порошок Яна Ярославівна - голова студентської  ради
Київського педагогічного коледжу ім. К.Ушинського (за згодою)
   25. Слободяник Іван Леонідович  -  голова  студентського
самоврядування Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (за згодою)
   26. Сліпченко Сергій Олексійович - голова студентської ради
Академії муніципального управління (за згодою).
 
 Заступник голови                    Т.Меліхова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка