Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо врегулювання правовідносин у сфері соціального страхування

        ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
     СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
        ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           02.11.2004 N 01-1703
 
 
   Виконавча дирекція Фонду соціального  страху  вання  від
нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд) розглянула лист щодо надання роз'яснень та в
межах компетенції повідомляє.
 
   Відповідно до частини третьої ст. 54 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку  на  виробництві  та  професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" N 1105-XIV ( 1105-14 ) (далі -
Закон N 1105) Фонд зобов'язаний роз'яснювати населенню через
засоби масової інформації права та обов'язки суб'єктів страхування
від нещасного випадку, передбачені законодавством.
 
   Крім того,  Фонд  надає  страхувальникам і застрахованим
консультації з питань страхування від нещасного випадку  на
безоплатній основі (частина четверта ст. 54 Закону ( 1105-14 ).
 
   Згідно зі ст. 47 Закону N 1105 ( 1105-14 ) органи Фонду мають
право проводити в порядку, визначеному за конодавством України,
планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської
діяль ності суб'єктів підприємницької діяльності щодо сплати та
цільового використання ними збору на загальнообов'язкове державне
соціальне страхуван ня від нещасних випадків.
 
   Відповідно до норм ст. 52 З акону N 1105 ( 1105-14 ) за про
строчення сплати страхового внеску до Фонду та невиконання інших
обов'язків перед Фондом страхувальник  несе  відповідальність
відповідно до чинного законодавства.
 
   Згідно зі ст. 55 Закону N 1105 ( 1105-14 ) спори щодо суми
страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав  на
відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються у
судовому порядку.
 
   Одним з основних інструментів, що регулює порядок погашення
зобов'язань юридичними та фізичними особами перед бюджетами та
державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових
платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що
застосовуються до платників податків контролюючими органами, та
визначає процедуру оскарження дій органів стягнення, є Закон
України "Про порядок погашення зобов'язань платників по датків
перед бюджетами  та державними цільовими фондами" N 2181-III
( 2181-14 ) (далі - Закон N 2181).
 
   З 26 березня 2003 року набрав чинності  Закон  N  550
( 550-15 ),  яким  внесені  суттєві зміни до Закону N 2181
( 2181-14 ), зокрема, уточнено, що порядок погашення зобов'язань
юридичних  або  фізичних  осіб  поширюється і на внески на
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  та  до
контролюючих органів віднесено органи фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування  -  стосовно  внесків  на
загальнообов'язкове  державне соціальне страхування (соціальне
страхування з  тимчасової  втрати  працездатності,  соціальне
страхування  на випадок безробіття, страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань).
 
   Але оскільки Закон N 2181 ( 2181-14 ) є спеціальним Законом з
питань оподаткування (про що зазначено в преамбулі), а внески на
загальнообов'язкове дер жавне соціальне страхування не входять до
складу  системи оподаткування, адже не включені до переліку
загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових  платежів),
визначеного Законом N 1251 ( 1251-12 ), виникло чимало питань щодо
правомірності поши рення норм Закону N 2181 на діяльність фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
   Принципи та  загальні правові фінансові та організаційні
засади загальнообов'язкового державного соціального страхування
громадян в Україні визначають Основи законодавства України про
загальнообов'язкове державне   соціальне   страхування   від
14 січня 1998 р. N 16/98-ВР ( 16/98-ВР ) (далі - Основи)
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).
 
   Органами, які здійснюють керівництво та управління окремими
видами загальнообов'язкового державного соціального страхування,
провадять збір та акумуляцію страхових внесків, контроль за
використанням  коштів,  забезпечують  фінансування  виплат за
загальнообов'язковим  державним  соціальним  страхуванням  та
здійснюють інші функції, відповідно до ст. 14 Основ ( 16/98-ВР )
визначено страхові фонди.
 
   Статтею 2 Основ ( 16/98-ВР ) визначено, що законодавство
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
складається з цих Основ та прийнятих відповідно до них законів,
інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
   Зокрема, як визначено ст. 22 Основ ( 16/98-ВР ), порядок
здійснення платежів і резервування коштів, строки сплати внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначаються
законами України з окремих видів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
 
   Отже, спеціальним  законом,  розробленим  відповідно  до
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Основ ( 16/98-ВР ), що
регулює правовідносини в сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, є
Закон N 1105 ( 1105-14 ).
 
   В той же час згідно з п. 1.2 ст. 1 Закону N 2181 ( 2181-14 )
податковим зобов'язанням вважається зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму
коштії у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими
законами України. Тобто страхові внески підпадають під поняття
податкового зобов'язання.
 
   Крім того, п. 1.11 ст. 1 Закону N 2181 ( 2181-14 ) надане
визначення  податкової  декларації як документа що подається
платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені
законодавством на підставі якого здійснюється нарахування та/або
сплата податку, збору (обов'язкового платежу).
 
   У свою чергу, підставою для нарахування та сплати страхових
внесків до Фонду є норми Закону N 1105 ( 1105-14 ).
 
   Тобто строки сплати страхових внесків до Фонду, терміни
подання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування
страхових внесків та витрачання коштів Фонду, відповідальність
страхувальників за несвоєчасну сплату страхових коштів у вигляді
страхових внесків, пені та штрафних санкцій регулюються Законом
N 1105 ( 1105-14 ).
 
   Таким чином, можна дійти висновку, що норми Закону N 2181
( 2181-14 ) в частині визначення порядку та строків сплати суми
податкових зобов'язань, а також порядку та строків  подання
податкових декларацій на діяльність фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування не поширюються.
 
   Але в тому разі, якщо платник порушить  строки  сплати
узгодженої  суми податкового зобов'язання з сплати страхових
внесків і така сума набуває статусу його податкового боргу,
потрібно керуватись нормами Закону N 2181 ( 2181-14 ).
 
   Адже здійснювати заходи з погашення боргу з сплати страхових
внесків мають повноваження виключно  податкові  органи,  які
відповідно до пп. 2.3.1 п. 2.3 ст. 2 Закону N 2181 ( 2181-14 ) є
органами стягнення.
 
   Так, пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону N 2181 ( 2181-14 )
передбаче но, що у разі якщо платник податків не сплатив і
встановлені строки узгоджену  з  контролюючим  органом  суму
податкового зобов'язання, такий конт ролюючий орган надсилає
податковому органу подання про здійснення заходів з погашення
податкового боргу платника, а також розрахунок його розміру, на
підставі якого податковий орган надсилає податкові вимоги.
 
   При цьому в пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 Закону N 2181 ( 2181-14 )
чітко зазначено, що Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професіїних захворювань України є
контролюючим  органом стосовно внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасних випадкі на виробництві
у межах компетенції, встановлені законом.
 
   Постановою Кабінету  Міністрів України від 24.10.2001 р.
N 1387 ( 1387-2001-п ) "Про затвердження Порядку надіслання
органам державної податкової служби подання про здійснення заходів
з погашення податкового боргу платника податків та інформації про
скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за
рішенням суду (господарського суду) від  інших  контролюючих
органів" затверджено форму та порядок надіслання подання про
здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків
органам  державної  податкової служби від інших контролюючих
органів.
 
   На підставі одержаного від Фонду подання податковий орган
виставляє  боржнику податкові вимоги та здійснює передбачені
законодавством заходи з погашення податкового  боргу  такого
платника. Тобто податковий орган може виставити боржнику податкові
вимоги та здійснити передбачені законодавством заходи з погашення
податкового боргу такого платника лише за умови наявності подання,
одержаного від Фонду.
 
   У разі ж прийняття судом рішення щодо зміни чи скасування
суми нарахованого податкового зобов'язання контролюючий орган
повинен надіслати до органу державної податкової служби відповідну
інформацію за зразком згідно з додатком 2 до постанови N 1387
( 1387-2001-п ), а податковий орган - припинити здійснення заходів
з погашення податкового боргу між податковими та контролюючими
органами, відповідно до постанови N 1387, повинен встановлюватися
спільними рішеннями цих органів.
 
   Підсумовуючи сказане, зазначимо, що положен ня Закону N 2181
( 2181-14 ) повинні застосовуватися в частині, що не суперечить
Закону N 1105 ( 1105-14 ), що регулює правовідносини в сфері
загальнообов'язкового державного соціального  страхування  від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності. Тобто у своїй діяльності Фонд
повинен керуватися декількома законами:
   спеціальним Законом N 1105 ( 1105-14 ), що регулює право
відносини в сфері загальнодержавного соціального страхування -
щодо порядку, строків сплати страхових внесків та відповідальності
страхувальників за порушення законодавства про загальнообов'язкове
державне соціальне  страхування  від  нещасного  випадку  на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності;
 
   Законом N 2181 ( 2181-14 ) - щодо погашення узгодженого боргу
зі сплати страхових внесків страхувальників.
 
 Директор                          В.Крот
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка