Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренд

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 847 від 07.08.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 вересня 1997 р.
 vd970807 vn847            за N 446/2250
 
 
     Про затвердження Порядку повернення орендованих
     цілісних  майнових  комплексів  державних
     підприємств  після припинення або розірвання
             договору оренди
 
 
   З метою удосконалення правового регулювання орендних відносин
і захисту майнових інтересів держави, а також реалізації окремих
положень законодавства про оренду, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  повернення  орендованих  цілісних
майнових комплексів державних підприємств після припинення або
розірвання договору оренди (додається).
   2. Регіональним  відділенням  (начальники  відділень)  та
управлінню оренди і лізингу майна (В.Копанистий) Фонду державного
майна України керуватися вказаним Порядком у практичній діяльності
по припиненню (розірванню) договорів оренди цілісних майнових
комплексів державних підприємств і організацій.
   3. Управлінню  оренди  і  лізингу  майна  (В.Копанистий)
забезпечити реєстрацію вказаного у п.1 Порядку в Мін'юсті.
   4. Відділу методології та фінансових відносин оренди  і
лізингу (Я.Усенко)  забезпечити роз'яснення положень вказаного
Порядку працівникам органів приватизації і орендарям цілісних
майнових комплексів державних підприємств.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Ковтюха.
 
 Т.в.о.Голови Фонду                    В.Ковтюх
 
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 7 серпня 1997 р.
                  N 847
 
     Порядок повернення орендованих цілісних майнових
     комплексів  державних   підприємств  після
      припинення або розірвання договору оренди
 
           1. Загальні положення
 
   1. Порядок  повернення  орендованих  цілісних  майнових
комплексів державних підприємств після припинення або розірвання
договору оренди (надалі - Порядок) забезпечує реалізацію положень
статей 26, 27, 28 і 29 Закону України "Про оренду державного
майна" ( 2269-12 )  і регулює здійснення комплексу заходів і
процедур,  пов'язаних  з поверненням орендодавцю орендованого
державного майна: інвентаризації  і  оцінки  майна  орендних
підприємств, визначення часток держави і орендаря у цьому майні,
врахування заборгованості  орендарів  по  орендних  платежах,
приймання-передачі  майна, вибору організаційно-правової форми
підприємства, заснованого на поверненому після оренди державному
майні і, при необхідності та за згодою орендаря, майні орендаря.
   2. Цей Порядок поширюється на випадки повернення орендодавцю
орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств і
організацій та їхніх структурних підрозділів після припинення
(внаслідок закінчення строку) договору оренди, розірвання договору
оренди за погодженням сторін або за рішенням суду чи арбітражного
суду.
   3. Зміст і послідовність процедур припинення або розірвання
договору  оренди  і  реорганізації  орендного  підприємства
визначаються цим Порядком, договором оренди та досягнутою між
орендодавцем і орендарем не пізніше як за 10 днів до визначеної
дати припинення (розірвання) договору оренди домовленістю, яка
може бути оформлена відповідною угодою. Якщо договір оренди
розірвано за рішенням суду (арбітражного  суду),  то  угода
укладається протягом 5 днів після того, як це рішення набрало
законну силу.
   Угодою може передбачатися:
   а) створення спільної комісії сторін по розмежуванню і оцінці
майна орендного підприємства (протягом 5 днів);
   б) проведення   повної  інвентаризації  майна  орендного
підприємства (протягом 15 днів);
   в) оцінка  майна орендного підприємства та державної  і
орендарської часток у ньому (протягом 15 днів після затвердження
результатів інвентаризації);
   г) погашення орендарем заборгованості по орендній платі;
   ґ) реорганізація орендного підприємства.
   4. На підставі досягнутої домовленості орендодавець своїм
наказом утворює спільну комісію по розмежуванню і оцінці майна
орендного підприємства (надалі - Комісія). До складу Комісії
входять представники орендодавця і орендаря. На вимогу однієї з
сторін до роботи в Комісії можуть залучатися і представники органу
управління відповідним державним майном.
 
       2. Порядок інвентаризації і оцінки майна
           орендного підприємства
 
   5. Повна  інвентаризація  майна  орендного  підприємства
здійснюється інвентаризаційною комісією, утвореною орендодавцем,
на перше число місяця, в якому закінчується строк договору оренди,
або розривається договір оренди за домовленістю сторін чи за
рішенням суду, арбітражного суду.
   6. При  проведенні повної інвентаризації інвентаризаційна
комісія керується Положенням про інвентаризацію майна державних
підприємств, що  приватизуються,  а  також  майна  державних
підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженим
постановою Кабінету  Міністрів  України від 02.03.93 N 158
( 158-93-п ).   Для   проведення   повної  інвентаризації
інвентаризаційна комісія може створювати на орендному підприємстві
робочі групи тощо.
   7. Під час проведення інвентаризації Комісія має вирішити
такі задачі:
   а) здійснити розмежування майна, що належить державі, і майна
орендаря;
   б) документально засвідчити джерела придбання нових основних
засобів та капітального ремонту орендованих державних основних
засобів за час від початку оренди до дати інвентаризації;
   в) документально підтвердити наявність згоди орендодавця на
здійснення орендарем невідокремлюваних поліпшень  орендованого
майна.
   8. До державної частки майна в цілісному майновому комплексі
орендного підприємства на етапі інвентаризації  і  складання
передаточного балансу слід віднести:
   а) орендоване державне майно;
   б) інше державне майно, передане орендареві державою протягом
дії договору оренди;
   в) майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань на
орендоване державне майно, якщо інше не передбачено договором
оренди;
   г) залишок коштів амортизаційного фонду на повне відновлення
орендованого державного майна і майна, придбаного за кошти цього
фонду раніше;
   ґ) вартість невідокремлюваних поліпшень орендованого майна,
здійснених орендарем без погодження з орендодавцем.
   До частки майна, що належить орендареві, слід віднести:
   а) доход (прибуток) орендного підприємства за час оренди;
   б) нереалізовану готову продукцію і незавершене виробництво;
   в) майно, придбане за  рахунок  власних  амортизаційних
відрахувань орендаря на повне відновлення основних засобів;
   г) вартість погоджених з орендодавцем  невідокремлюваних
поліпшень орендованого майна  здійснених за  рахунок  коштів
орендаря, якщо інше не визначено договором оренди;
   ґ) вартість відокремлюваних поліпшень орендованого майна
здійснених за рахунок коштів орендаря;
   д) інше майно, набуте орендарем відповідно до законодавства.
   9. За  даними інвентаризації  складаються  протокол  про
результати інвентаризації та протокол розподілу вартості майна між
орендодавцем і орендарем, які Комісія подає на погодження орендарю
і затвердження орендодавцю. На основі протоколу про результати
інвентаризації складається передаточний баланс з виділенням по
кожному рядку часток держави і орендаря.
   10. Оцінка  цілісного  майнового  комплексу  орендного
підприємства і часток держави та орендаря в ньому здійснюється на
дату  повної  інвентаризації  за  даними  інвентаризації  і
передаточного балансу в 15-денний термін після їх отримання і
оформлюється актом оцінки вартості цілісного майнового комплексу
орендного підприємства у разі припинення або розірвання договору
оренди (далі - акт оцінки) за наведеною формою (додаток).
   11. Вартість  майна,   що  повертається   орендодавцю
визначається відповідно до вимог Методики оцінки вартості об'єктів
оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.08.95 N 629 ( 629-95-п ). При цьому, вартість всіх незавершених
капітальних вкладень і невстановленого устаткування  підлягає
індексації у порядку, визначеному Методикою оцінки вартості майна
при приватизації, що затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 15.08.96 N 961 ( 961-96-п ). Вартість майна, що
належить орендареві, визначається по кожному рядку передаточного
балансу і акта оцінки шляхом зменшення загальної вартості майна на
вартість майна, що належить державі.
   12. При розмежуванні основних засобів, придбаних за час
оренди визначаються джерела їх придбання. При цьому на повне
відновлення орендованих основних засобів використовуються в першу
чергу амортизаційні відрахування на ці засоби.
   13. Залишок  коштів  амортизаційного  фонду  на  повне
відновлення орендованих основних засобів визначається згідно з
передаточним балансом на підставі довідки керівника підприємства
про рух коштів цього фонду за час оренди і зараховується до
державної частки у майні орендного підприємства.
   14. Якщо  орендар допустив (уможливив) погіршення  стану
орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати
орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що  погіршення  стану
(загибель) майна відбулося не з його вини. За домовленістю сторін
відшкодування збитків може бути здійснене орендарем коштами або
іншим  належним  орендареві  майном  орендного  підприємства.
Результати відшкодування збитків відображаються в акті оцінки
вартості цілісного майнового комплексу орендного підприємства та
акті приймання-передачі орендованого майна шляхом відповідного
збільшення вартості державної частки майна та зменшення частки
майна орендаря.
   15. У разі коли в оренду передавалися оборотні засоби, які
були використані орендарем, орендар має компенсувати їх вартість з
урахуванням інфляції. Сума компенсації розраховується у порядку,
визначеному у пункті 31 Методики оцінки вартості майна при
приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 15.08.96 N 961 ( 961-96-п ).
   Сума компенсації додається до державної частки майна і
віднімається від частки майна орендаря.
   16. У разі коли частина переданих в оренду матеріальних
оборотних засобів не була використана орендарем і їх наявність
підтверджується  інвентаризацією,  то  такі  оборотні  засоби
враховуються, з відповідною дооцінкою,  як  державна  частка
оборотних засобів орендного підприємства.
   17. Заборгованість  орендаря по орендній платі має бути
погашеною до закінчення дії договору оренди. У разі відсутності у
орендного підприємства коштів допускається погашення боргу за
рахунок іншого належного орендареві майна орендного підприємства.
При цьому відповідно збільшується частка держави і зменшується
частка орендаря у цілісному майновому комплексі, що відображається
у акті оцінки і акті приймання-передачі державної частки майна.
   18. Після закінчення своєї роботи Комісія подає орендодавцеві
і орендареві:
   а) протокол про результати інвентаризації цілісного майнового
комплексу орендного підприємства;
   б) протокол розподілу вартості майна між орендодавцем і
орендарем;
   в) акт  оцінки вартості  цілісного  майнового  комплексу
орендного підприємства, з зазначенням у ньому  державної  і
орендарської часток у майні;
   г) акт приймання-передачі від орендаря орендодавцю державної
частки у майні орендного підприємства.
   19. У  разі незгоди однієї  з  сторін  з  результатами
розмежування і оцінки майна орендного підприємства та визначення
часток держави і орендаря у статутному фонді господарського
товариства, яке  може  бути  утворене  на  майні  орендного
підприємства, вона може звернутися до суду або арбітражного суду
згідно з законодавством України.
   20. Після затвердження акта оцінки визначена за ним державна
частка у цілісному майновому комплексі орендного підприємства
повертається орендодавцю згідно з актом приймання-передачі майна.
 
    3. Порядок визначення організаційно-правової форми
    підприємства, що створюється на майні орендного
              підприємства
 
   21. Вибір  організаційно-правової форми підприємства,  що
створюється на майні колишнього орендного підприємства, здійснює
Фонд державного майна України за погодженням з органом управління
відповідним державним майном, а у разі наявності у майні орендного
підприємства частки майна орендаря - також за погодженням з
колишнім орендарем.
   При  виборі  організаційно-правової  форми  підприємства
враховуються:
   а) співвідношення часток держави і орендаря у майні орендного
підприємства, що реорганізується;
   б) обмеження  щодо участі недержавних юридичних осіб  у
виробництві певних видів продукції;
   в) обмеження щодо приватизації цілісних майнових комплексів
підприємств, їхніх структурних підрозділів;
   г) вимоги антимонопольного законодавства.
   22. Якщо за результатами оцінки майна з урахуванням всіх
компенсацій, відшкодувань, погашення боргів тощо частка орендаря
у цілісному майновому комплексі орендного підприємства дорівнює
нулю, або є такою, що може бути викуплена державою за згодою
орендаря, або склад майна орендаря такий, що дозволяє здійснювати
виробництво без цього майна, то можливі такі варіанти:
   а) на базі поверненого після оренди державного майна знову
створюється державне підприємство;
   б) на базі поверненого після оренди державного майна в
результаті реорганізації (поділу, виділення) створюється кілька
державних підприємств;
   в) повернене після оренди державне майно приєднується до
майна діючого (іншого) державного підприємства.
   23. Якщо частка майна, що належить орендарю, не може бути
викуплена державою, то можливі такі варіанти:
   а) у разі заборони на приватизацію державної частки майна -
утворюється державне підприємство. При цьому держава орендує
необхідне для організації виробництва майно орендаря або орендар
вилучає своє майно зі складу цілісного майнового комплексу (крім
погоджених  невідокремлюваних  поліпшень  орендованого  майна,
вартість яких компенсує орендареві орендодавець);
   б) у разі відсутності заборони на приватизацію державної
частки майна - орендне підприємство реорганізується у відкрите
акціонерне  товариство  або  інше  господарське  товариство,
співзасновниками якого виступають орендар і, від імені державного
власника, орган приватизації.
   У разі відсутності згоди орендаря на утворення, спільно з
органом приватизації, господарського товариства, орендар має право
вилучити свою частку майна в орендному  підприємстві  (крім
погоджених  невідокремлюваних  поліпшень  орендованого  майна,
вартість яких компенсує орендареві орендодавець).
   24. Якщо договір оренди розірвано за погодженням сторін або
за рішенням суду, арбітражного суду внаслідок введення заборони
для підприємств, заснованих на недержавних формах власності,
здійснювати виробництво певних видів продукції,  то  орендне
підприємство  або  відповідний  його  структурний  підрозділ
реорганізується у державне підприємство. При цьому частка орендаря
у майні орендного підприємства (або його підрозділу) підлягає
викупу або оренді державою, або обміну на еквівалентне державне
майно чи майнові права в іншому підприємстві або підрозділі за
згодою орендаря.
   25. Для створення державного підприємства на поверненому
після оренди державному майні  колишній  орендодавець  (Фонд
державного майна  України,  його  регіональні  відділення  і
представництва) передає  вказане  майно  відповідному  органу
державного управління за актом приймання-передачі.
   26. 3  моменту реєстрації  державного  підприємства  або
господарського  товариства,  створеного  на  майні  орендного
підприємства, існування орендного  підприємства  припиняється,
створене державне підприємство або господарське товариство стає
правонаступником орендного підприємства.
   Те саме відбувається, у випадку приєднання  поверненого
орендованого майна до майна іншого державного підприємства, після
прийняття рішення про прийняття поверненого майна на баланс цього
підприємства.
 
                        Додаток
                 до Порядку повернення орендованих
                 цілісних  майнових  комплексів
                 державних  підприємств  після
                 припинення   або   розірвання
                 договору оренди
 
    Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу
    орендного  підприємства  при  припиненні  або
          розірванні договору оренди
------------------------------------------------------------------
|  |                   |Вартість майна, грн. |
| N |                   |---------------------|
|п/п |        Показник       |   |у тому числі то|
|  |                   |   |го, що нале-  |
|  |                   |Всьо-|жить:     |
|  |                   |го  |---------------|
|  |                   |   |державі|орен- |
|  |                   |   |    |дарю  |
|----+-------------------------------------+-----+-------+-------|
| 1 |         2          | 3 |  4  |  5  |
|----+-------------------------------------+-----+-------+-------|
|1  |Балансова вартість основних засобів |   |    |    |
|2  |Відновна вартість основних засобів  |   |    |    |
|  |за вирахуванням зносу.        |   |    |    |
|  |У тому числі:            |   |    |    |
|2.1 |орендованих основних засобів     |   |    |    |
|2.2 |основних засобів, придбаних за час  |   |    |    |
|  |оренди                |   |    |    |
|2.3 |витрати на капітальний ремонт    |   |    |    |
|3  |Залишкова вартість нематеріальних  |   |    |    |
|  |активів, відображених у балансі   |   |    |    |
|4  |Відновна вартість незавершених    |   |    |    |
|  |капітальних вкладень.        |   |    |    |
|  |У тому числі:            |   |    |    |
|4.1 |незавершеного будівництва      |   |    |    |
|5  |Відновна вартість невстановленого  |   |    |    |
|  |устаткування             |   |    |    |
|6  |Залишок коштів амортизаційного фонду |   |    |    |
|  |на повне відновлення орендованих   |   |    |    |
|  |основних засобів           |   |    |    |
|7  |Довгострокові фінансові вкладення  |   |    |    |
|8  |Інші фінансові активи (інші позаобо- |   |    |    |
|  |ротні активи, грошові кошти, розра- |   |    |    |
|  |хунки та інші активи)        |   |    |    |
|9  |Запаси і витрати, які входять до   |   |    |    |
|  |валюти балансу            |   |    |    |
|10 |Кредиторська заборгованість     |   |    |    |
|11 |Оборотні засоби за вирахуванням кре- |   |    |    |
|  |диторської заборгованості (ряд.8+  |   |    |    |
|  |+ряд.9-ряд.10)            |   |    |    |
|12 |Компенсація орендарем державі варто- | Х |    |    |
|  |сті орендованих оборотних засобів з |   |    |    |
|  |урахуванням індексації (ряд.12.1+  |   |    |    |
|  |+ряд.12.2-ряд.12.3) х ряд.12.4. У  |   |    |    |
|  |разі, коли сума рядків 12.1 і 12.2  |   |    |    |
|  |менша рядка 12.3, рядок 12 дорівнює |   |    |    |
|  |нулю                 |   |    |    |
|12.1|фінансові активи           | Х |    |    |
|12.2|запаси і витрати           | Х |    |    |
|12.3|кредиторська заборгованість     | Х |    |    |
|12.4|коефіцієнт індексації оборотних засо-|   |  Х  |  Х  |
|  |бів                 |   |    |    |
|13 |Компенсація орендарем державі погір- | Х |    |    |
|  |шення стану чи загибелі орендованого |   |    |    |
|  |майна                |   |    |    |
|14 |Компенсація заборгованості орендаря | Х |    |    |
|  |по орендній платі          |   |    |    |
|15 |Вартість цілісного майнового комплек-|   |    |    |
|  |су орендного підприємства (ряд.2+  |   |    |    |
|  |+ряд.3+ряд.4+ряд.5+ряд.6+ряд.11+   |   |    |    |
|  |+ряд.12+ряд.13+ряд.14)        |   |    |    |
|  |Довідково:              |   |    |    |
|16 |Вартість майна, яке не входить до  |   |    |    |
|  |складу статутного фонду господарсько-|   |    |    |
|  |го товариства, утвореного на майні  |   |    |    |
|  |орендного підприємства.       |   |    |    |
|  |У тому числі:            |   |    |    |
|16.1|вартість об'єктів державного житлово-|   |    |    |
|  |го фонду               |   |    |    |
|16.2|вартість об'єктів, які не підлягають |   |    |    |
|  |приватизації             |   |    |    |
|17 |Статутний фонд господарського товарис|   |    |    |
|  |тва, утвореного на майні орендного  |   |    |    |
|  |підприємства (ряд.15-ряд.16)     |   |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
    Х) суми компенсації по рядках 12, 13 і 14 показуються зі
знаком "+" у стовпчику 4 і зі знаком "-" у стовпчику 5.
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 40, стор.428
 Код нормативного акта: 4069/1997
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка