Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів МНС

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2006 N 738
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1288/13162
 
 
    Про внесення змін та доповнень до деяких наказів МНС
 
 
   З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від наслідків Чорнобильської катастрофи до Закону
України "Про  дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
( 2806-15 ), Кодексу України про адміністративні  правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), Кримінально-процесуального ( 1001-05 ) та
Кримінального кодексів України ( 2341-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни та доповнення до таких наказів МНС:
 
   1.2. У наказі МНС від 21.10.2004 N 130 ( z1416-04 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами
державного пожежного нагляду запобіжних заходів", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 8 листопада   2004 року за
N 1416/10015, від 27.04.2004 N 187 ( z0711-04 ) "Про затвердження
Положення про  органи  дізнання  в  системі  МНС  України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 червня 2004 року
за N 711/9310, слова "Держпожбезпеки МНС України" замінити словом
"Держпожбезпеки".
 
   1.3. Пункт 2.5 наказу МНС від 27.04.2004 N 187 ( z0711-04 )
"Про затвердження Положення про органи дізнання в системі МНС
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 червня
2004 року за N 711/9310 (далі - Наказ), доповнити новим реченням
такого змісту:
   "Матеріали службових   розслідувань   направляти   до
Держпожбезпеки у встановлений термін".
 
   2. Затвердити зміни та доповнення до:
 
   2.1. Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої  наказом МНС від 23.07.2003 N 251
( z0966-03 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23
жовтня 2003 року за N 966/8287, що додаються.
 
   2.2. Інструкції про порядок та умови застосування органами
державного пожежного нагляду запобіжних заходів, затвердженої
наказом МНС від 21.10.2004 N 130 ( z1416-04 ), зареєстрованої у
Міністерстві  юстиції  України  8 листопада 2004 року за
N 1416/10015, що додаються ( z1289-06 ).
 
   2.3. Положення про органи дізнання в системі МНС України,
затвердженого наказом МНС від 27.04.2004 N 187 ( z0711-04 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 9 червня 2004 року
за N 711/9310, що додаються ( z1290-06 ).
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Державного департаменту пожежної безпеки генерал-майора служби
цивільного захисту Улинця Е.М.
 
 Тимчасово виконуючий
 обов'язки Міністра                  В.М.Антонець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС України
                   21.11.2006 N 738
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 грудня 2006 р.
                   за N 1288/13162
 
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
       до Інструкції з оформлення матеріалів
        про адміністративні правопорушення,
     затвердженої наказом МНС від 23.07.2003 N 251,
     зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
        23 жовтня 2003 року за N 966/8287
              ( z0966-03 )
 
 
   1. У пункті 2.2:
 
   1.1. Абзац третій пункту 2.2 після цифр "24-1" доповнити
словом та цифрами "статті 164", слова "районні (міські) суди"
замінити словами "районні, районні у місті, міські, міськрайонні
суди (судді)";
 
   1.2. Після абзацу п'ятого доповнити абзац шостий такого
змісту:
   "виявлення провадження господарської діяльності без державної
реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії
на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу,
іншого  документа дозвільного характеру, якщо його одержання
передбачене законом, або надання суб'єктом господарювання органу
держпожнагляду  недостовірної  інформації  щодо  відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства".
   При цьому  абзаци  шостий-дев'ятий  уважати  абзацами
сьомим-десятим.
 
   2. У пункті 2.4:
 
   2.1. В  абзаці  першому  слова  "за  вчинені  порушення
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки чи невиконання
приписів і постанов органів  державного  пожежного  нагляду"
вилучити;
 
   2.2. У  першому  реченні абзацу сімнадцятого слова "При
накладенні адміністративного стягнення" замінити словами "При
складанні протоколу" та вилучити слова "обстеження чи";
 
   2.3. Після   абзацу   сімнадцятого  доповнити  абзаци
вісімнадцятий-двадцять другий такого змісту:
   "При складанні  протоколу відповідно до статті 164 КУпАП
( 80731-10 ) (зміст визначено статтею 256 КУпАП ( 80732-10 ),
указується  конкретна  суть  правопорушення  -  провадження
господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта
господарювання, одержання ліцензії на провадження певного виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" (  1775-14  ),  Ліцензійних  умов  провадження
господарської  діяльності з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів ( z1144-04 ) та Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань
на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам ( z1145-04 ), що  затверджені  наказом
Держпідприємництва та МНС від 01.09.2004 N 99/33 ( z1144-04 ),
зареєстровані у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2004 року
за N 1144/9743 та за N 1145/9744, відсутність дозволу на початок
роботи, отримання якого передбачене статтею 10 Закону України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ), Порядком видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду
приміщень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 року N 150 ( 150-2001-п ), відсутність акта
прийомки в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, надання
суб'єктом господарювання органу  держпожнагляду  недостовірної
інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам
чинного законодавства.
   Недостовірність інформації     щодо     відповідності
матеріально-технічної бази вимогам  чинного  законодавства  -
перевіряється  шляхом  перевірки  достовірності  відомостей у
документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії.
   Перевірки достовірності  здійснюються  при  планових  та
позапланових перевірках додержання ліцензіатом ліцензійних умов
відповідно  до  Порядку контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних  умов  провадження  господарської  діяльності  з
проектування,  монтажу,  технічного  обслуговування  засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин,  матеріалів,  будівельних  конструкцій,  виробів  і
обладнання,  а  також  пожежної  техніки,  пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам, що затверджений наказом Держпідприємництва
та МНС від 01.09.2004 N 98/34 ( z1146-04 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 13 вересня 2004 року за N 1146/9745.
   При складанні протоколу відповідно до частини  четвертої
статті 184 КУпАП ( 80731-10 ) в ньому обов'язково зазначаються
ознаки злочину, відповідальність за скоєння якого передбачено
конкретною статтею Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
   При складанні протоколу відповідно до статті 185-4, частини
другої статті 185-6 КУпАП ( 80731-10 ) обов'язково зазначаються
суть правопорушення, що свідчить про злісне ухилення особи від
явки до органу дізнання або залишення без розгляду подання органу
дізнання про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину,
чи несвоєчасну відповідь".
   При цьому абзаци  вісімнадцятий-двадцять  перший  уважати
абзацами двадцять третім-двадцять сьомим.
 
   2.4. Абзац двадцятий доповнити новим реченням такого змісту:
   "У протоколах, складених відповідно до статті 24-1, статті
164, частини третьої та четвертої статті 184, статті 185-4,
частини другої статті 185-6 КУпАП ( 80731-10 ), дата та час
розгляду  адміністративної  справи  не зазначаються (робиться
прочерк), а вказується тільки найменування районного, районного у
місті, міського, міськрайонного суду (судді) та його адреса".
 
   2.5. Пункт  2.4 доповнити абзацом двадцять п'ять такого
змісту:
   "Протокол, складений відповідно до статті 24-1, статті 164,
частини третьої та четвертої статті 184, статті 185-4, частини
другої статті 185-6 КУпАП ( 80731-10 ), разом із повідомленням
(додаток  2)  та  матеріалами,  що  підтверджують  учинення
адміністративного правопорушення, у триденний термін направляється
до районного, районного у місті, міського, міськрайонного судів
(суддів)".
   При цьому  додатки  другий-дев'ятий  уважати  додатками
третім-десятим.
 
   3. У абзацах п'ятому та шостому пункту 2.5 слова "обстежень
та" вилучити.
 
   4. У пункті 2.7 слово "письмового" виключити.
 
   5. В абзаці другому пункту 2.15 слово "обстежень" замінити
словом "перевірок".
 
   6. У пункті 11 додатка 1 до пункту 2.1 вилучити слова "за
порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки або
невиконання  приписів  і  постанов  посадових  осіб  органів
держпожнагляду", після слів "невиконання приписів і постанов
посадових осіб органів державного пожежного нагляду" доповнити
словами "провадження господарської діяльності  без  державної
реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії
на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу,
іншого документа дозвільного характеру, якщо його  одержання
передбачене законом, або надання суб'єктом господарювання органу
держпожнагляду  недостовірної  інформації  щодо  відповідності
матеріально-технічної бази вимогам чинного законодавства, або
вказати інше".
 
   7. Додаток 6 до пункту 5.1 Інструкції ( z0966-03 ) доповнити
такими графами:
 
------------------------------------------------------------------
| 28 |Відділ з питань забезпечення    |     АП*     |
|   |пожежної безпеки на договірних   |           |
|   |об'єктах при Держпожбезпеки    |           |
------------------------------------------------------------------
 
   8. За текстом слова "Держпожбезпеки МНС України" замінити
словом "Держпожбезпеки".
 
 Перший заступник начальника
 Держпожбезпеки генерал-майор
 служби цивільного захисту                І.Я.Кріса
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4 Інструкції
                   з оформлення матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення
 
 Назва органу держпожнагляду
 (фірмовий бланк або кутовий штамп)
 
                   ____________________________
                    (найменування районного,
                      районного у місті,
                   ____________________________
                     міського, міжрайонного
                       суду (судді))
                   ____________________________
                        (адреса)
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
 
 
   Головним (державним) інспектором з пожежного нагляду ________
   (потрібне підкреслити)
__________________________________________________________________
     (найменування органу, від імені якого посадова
          особа уповноважена скласти
_________________________________________________________________,
      протокол, спеціальне звання, її прізвище,
            ім'я та по батькові)
"_____" __________ 200_ р. на громадянина(-нку) _________________,
                  (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) є _____________________________________________________
      (указується посада, повна назва суб'єкта господарської
               діяльності
__________________________________________________________________
          та його місцезнаходження)
_________________________________________________________________,
 
складено протокол _____ N _____ про адміністративне правопорушення
         (серія)
відповідно до статті ____ Кодексу України про адміністративні
правопорушення за ________________________________________________
             (указується конкретне порушення)
__________________________________________________________________
 
   Відповідно до статті 221 Кодексу України про адміністративні
правопорушення  прошу   вжити   заходів  про притягнення
громадянина (-нки) _______________________________________________
               (прізвище та ініціали)
до адміністративної відповідальності.
 
   Про прийняте рішення прохання повідомити орган державного
пожежного нагляду.
   Додатки:
   1. Протокол  про  адміністративне  правопорушення  в  1
примірнику.
   2. Указати  всі  матеріали,  що  підтверджують  учинення
правопорушення.
 
 ____________________            _____________________
    (посада)                   (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка