Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про сектор мобілізаційної роботи апарату Київської обласної державної адміністрації

        КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 877 від 14.12.2005
 
 
       Про затвердження Положення про сектор
       мобілізаційної роботи апарату Київської
         обласної державної адміністрації
 
 
   Відповідно до  Законів  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ) (із наступними змінами), Регламенту
Київської  обласної  державної  адміністрації,  затвердженого
розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.04.2002 N 223,
Тимчасового положення про апарат Київської обласної державної
адміністрації,    затвердженого   розпорядженням   голови
облдержадміністрації від 29.12.2000 N 752 (із наступними змінами),
розпорядження голови облдержадміністрації від 10.06.2005 N 316
( ra0316155-05 ) "Про упорядкування структури апарату Київської
обласної державної адміністрації" (із наступними змінами):
 
   1. Затвердити Положення про сектор мобілізаційної роботи
апарату Київської обласної державної адміністрації, що додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження
голови Київської обласної державної адміністрації від 25.09.2003
N 0565.
 
 Голова адміністрації                  Є.Д.Жовтяк
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 14.12.2005 N 877
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про сектор мобілізаційної роботи апарату
      Київської обласної державної адміністрації
 
            I. Загальні засади
 
   1.1. Сектор мобілізаційної роботи апарату Київської обласної
державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом
цього апарату.
 
   1.2. Сектор  утворюється  головою  обласної  державної
адміністрації.
 
   1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами
України, розпорядженнями голови Київської обласної  державної
адміністрації,  наказами керівника апарату обласної державної
адміністрації та цим Положенням.
 
   1.4. Структура, чисельність працівників і штатний розпис
сектору встановлюється головою облдержадміністрації за поданням
керівника апарату з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної
роботи.
 
   1.5. Сектор підпорядковується:
   з питань  координації  та  контролю  виконання  завдань,
покладених на сектор - голові облдержадміністрації;
   з питань організації роботи апарату облдержадміністрації -
керівникові апарату облдержадміністрації.
 
   1.6. Положення   про  сектор  затверджується  головою
облдержадміністрації за поданням керівника апарату адміністрації.
 
          II. Основні завдання сектору
 
   Основними завданнями сектору є:
 
   2.1. Забезпечення виконання в області законодавства України з
питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 
   2.2. Здійснення  заходів  щодо мобілізаційної підготовки,
переведення   облдержадміністрації,    райдержадміністрацій,
міськвиконкомів (міст обласного значення) і об'єктів господарства
області на режим роботи в умовах особливого періоду, а також
сталого їх функціонування в цих умовах.
 
   2.3. Забезпечення   взаємодії  структурних  підрозділів
облдержадміністрації з райдержадміністраціями та міськвиконкомами
(міст обласного значення), на які згідно із законодавством України
покладено обов'язки щодо  заходів  мобілізаційної  роботи  і
мобілізації.
 
   2.4. Організація планування і здійснення заходів, спрямованих
на своєчасне проведення мобілізації на території області.
 
   2.5. Здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки
та  рівнем  мобілізаційної готовності підприємств, установ і
організацій, що перебувають у державній або комунальній власності,
які залучаються до виконання мобілізаційних завдань або замовлень
та інформування голови облдержадміністрації про загальний стан
цієї роботи.
 
   2.6. Надання методичної допомоги в організації роботи з
питань, що  належать  до  компетенції  сектору,  структурним
підрозділам   облдержадміністрації,   райдержадміністраціям,
міськвиконкомам (міст обласного значення).
 
   III. Сектор відповідно до покладених на нього завдань
 
   3.1. Організує і координує розробку мобілізаційного плану
області на особливий період, довготермінових і річних програм
мобілізаційної підготовки, здійснює методичне забезпечення цієї
роботи.
 
   3.2. Забезпечує спільно з керівниками структурних підрозділів
обласної  державної  адміністрації,  райдержадміністрацій  та
міськвиконкомів (міст обласного значення) навчання та підвищення
кваліфікації працівників, які відповідають за мобілізаційну роботу
і мобілізацію.
 
   3.3. Забезпечує розроблення, коригування і уточнення основних
показників мобілізаційного плану Київської області на особливий
період.
 
   3.4. Здійснює керування мобілізаційною підготовкою в області
та контролює стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і
організацій, які мають мобілізаційні завдання (замовлення).
 
   3.5. Бере  участь  в  роботі щодо визначення можливості
райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення)
щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових
формувань, національної  економіки  області  та  забезпечення
життєдіяльності населення в умовах особливого періоду.
 
   3.6. Доводить   (встановлює)   мобілізаційні   завдання
(замовлення) до органів місцевого самоврядування і контролює
передачу їм необхідних фінансових ресурсів.
 
   3.7. Доводить  розпорядження про виконання мобілізаційних
завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, що
перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у
спеціальній власності територіальних громад і передані до сфери їх
управління), які залучаються ними до виконання мобілізаційних
завдань (замовлень).
 
   3.8. Організує під час мобілізації здійснення заходів щодо
переведення підприємств, установ і організацій, що перебувають у
державній або комунальній власності (у тому числі у спеціальній
власності  територіальних  громад  і  передані  до сфери їх
управління), які залучаються ними до виконання мобілізаційних
завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду.
 
   3.9. Організовує  контроль  за  організацією  створення,
розвитком, утриманням, передачею, ліквідацією та  реалізацією
мобілізаційних  потужностей  на підприємствах, в установах і
організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності
(у тому числі у спеціальній власності територіальних громад і
передані до сфери їх управління), які залучаються ними  до
виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
 
   3.10. Здійснює  контроль  за  створенням, зберіганням та
обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і
сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях,
що перебувають у державній або комунальній власності і які
залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
 
   3.11. Підтримує  постійний  зв'язок  із  відповідними
підрозділами Кабінету Міністрів України, Мінекономіки України,
Генеральним штабом Збройних Сил України, військовими комісаріатами
області з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.
 
   3.12. Готує щорічну доповідь у  Мінекономіки  про  стан
мобілізаційної підготовки і мобілізації на території області та
хід виконання довготермінових і річних програм мобілізаційної
підготовки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   3.13. Організовує  бронювання  військовозобов'язаних  за
підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і
воєнний  час  та  надання  звітності  з  питань  бронювання
військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
 
   3.14. Сприяє військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час
та під час мобілізації.
 
   3.15. Взаємодіє із управлінням з питань надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації щодо узгодження планів цивільної оборони з
мобілізаційними планами та довготерміновими і річними програмами
мобілізаційної підготовки.
 
   3.16. Надає   практичну   та   методичну   допомогу
райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення)
з питань мобілізаційної роботи, а також здійснює контроль за
станом мобілізації і мобілізаційної підготовки в районах (містах)
області.
 
   3.17. Визначає   рівень   мобілізаційної   готовності
райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення),
підприємств, установ і організацій, розташованих на території
Київської області.
 
            IV. Права сектору
 
   Сектор має право:
 
   4.1. Вносити на розгляд керівництва  облдержадміністрації
проекти розпоряджень, наказів, доповідні записки та пропозиції з
питань мобілізаційної роботи.
 
   4.2. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань
мобілізаційної роботи, що проводяться в облдержадміністрації,
райдержадміністраціях і міськвиконкомах (міст обласного значення).
 
   4.3. Одержувати у  встановленому  порядку  від  головних
управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст
обласного значення), підприємств, установ і організацій дані,
документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання
покладених на сектор завдань.
 
   4.4. Залучати  в  установленому  порядку  спеціалістів
структурних підрозділів апарату, головних управлінь, управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення)
для вирішення питань, пов'язаних з виконанням покладених на сектор
завдань.
 
   4.5. Використовувати систему зв'язків і комунікацій,  що
існують в обласній державній адміністрації.
 
         V. Організація роботи сектору
 
   5.1. Сектор  очолює  завідуючий  сектором,  у разі його
відсутності його обов'язки виконує працівник сектору, який його
заміщує.
 
   5.2. Завідуючий   сектором  призначається  на  посаду
розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням керівника
апарату обласної державної адміністрації.
 
   5.3. Працівники  сектору  призначаються  на  посади  та
звільняються з посад наказом керівника апарату обласної державної
адміністрації за поданням завідуючого сектором.
 
   5.4. Службові  обов'язки працівників сектору визначаються
посадовими інструкціями та розподілом обов'язків між ними, які
затверджуються  керівником  апарату  за  поданням завідуючого
сектором.
 
   5.5. Сектор взаємодіє з головними управліннями, управліннями,
відділами та іншими структурними підрозділами облдержадміністрації
райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення)
і використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні та
аналітичні довідкові матеріали, підтверджені відповідним чином.
 
   5.6. Інформації та відомості, які не передбачені офіційно
статистичною  звітністю,  запитуються  з відповідних структур
облдержадміністрації, райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст
обласного  значення)  лише  з  дозволу  керівника  апарату
облдержадміністрації.
 
   5.7. Діловодство в секторі ведеться згідно з номенклатурою
справ,  яка  затверджується  головою  облдержадміністрації  в
установленому порядку.
 
     VI. Завідуючий сектором мобілізаційної роботи
 
   Завідуючий сектором мобілізаційної роботи:
 
   6.1. Організує  роботу  сектору  і  несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на нього завдань.
 
   6.2. Забезпечує виконання плану роботи облдержадміністрації з
питань мобілізаційної роботи та планів роботи сектору.
 
   6.3. Організує взаємодію сектору із структурними підрозділами
облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів
виконавчої влади, райдержадміністраціями і міськвиконкомами (міст
обласного значення) з питань, віднесених до його компетенції.
 
   6.4. Вносить  на розгляд керівництва облдержадміністрації
проекти розпоряджень, наказів, доповідні записки, пропозиції, що
стосуються мобілізаційної роботи.
 
   6.5. Надає  практичну  та  методичну  допомогу з питань
мобілізаційної    роботи    структурним    підрозділам
облдержадміністрації,  райдержадміністраціям та міськвиконкомам
(міст обласного значення).
 
   6.6. Вносить подання  про  призначення,  переміщення  та
звільнення працівників сектору, їх заохочення і накладення на них
стягнень, погоджує надання їм відпусток.
 
   6.7. Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації,
інших дорадчих органів, нарадах, семінарах, доводить позицію
сектору з питань, що розглядаються.
 
   6.8. Вивчає і розглядає скарги громадян з  питань,  що
відносяться до його компетенції.
 
   6.9. Затверджує розподіл обов'язків між працівниками сектору,
забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього
розпорядку, трудової дисципліни.
 
   6.10. Організує  доведення  до  структурних  підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій  та  міськвиконкомів
(міст  обласного  значення)  нормативно-правових документів з
мобілізаційної роботи, здійснює контроль за надходженням з місць
інформації про виконання отриманих розпоряджень (вказівок).
 
   6.11. Забезпечує у межах своєї компетенції збереження у
секторі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом
відповідно до законодавства.
 
   6.12. Вносить на розгляд керівника апарату адміністрації і
голові адміністрації пропозиції щодо оптимальної структури та
штатного розпису сектору.
 
   6.13. Розробляє і вносить на затвердження керівникові апарату
адміністрації посадові інструкції працівників сектору.
 
   6.14. Повинен знати Конституцію України ( 254к/96-ВР ), акти
законодавства,  нормативні документи, що стосуються державної
служби та діяльності місцевих державних адміністрацій, органів
місцевого  самоврядування,  акти Президента України, Кабінету
Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що
регулюють роботу з документами; практику застосування чинного
законодавства у діловодстві, основи архівної справи, інструкцію з
діловодства, правила ділового етикету, правила та норми охорони
праці і протипожежного захисту, основні принципи роботи  на
комп'ютері.
 
          VII. Кваліфікаційні вимоги
 
   7.1. Завідуючий сектором повинен мати повну вищу освіту
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом у державній
службі на керівних посадах не менш 3 років або стаж роботи за
фахом в інших сферах не менш 5 років.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка