Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Київську обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 893 від 30.10.2006
 
 
       Про затвердження Положення про Київську
      обласну міжвідомчу координаційно-методичну
         раду з правової освіти населення
 
 
   Розглянувши рекомендації   Всеукраїнської   міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення від
17.07.2006, лист  Київського  обласного  управління  юстиції,
відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ), Указу Президента України від 18.10.2001 N 992/2001
( 992/2001 ) "Про Національну програму правової освіти населення":
 
   1. Затвердити  Положення про Київську обласну міжвідомчу
координаційно-методичну раду з правової освіти населення (далі -
Положення), що додається.
 
   2. Керівникам установ та організацій, представники яких є
членами Київської обласної міжвідомчої координаційно-методичної
ради  з  правової освіти населення, в установленому порядку
організувати виконання Положення та її рішень у  межах  їх
компетенції.
 
   3. Райдержадміністраціям,  міськвиконкомам (міст обласного
значення) затвердити відповідні Положення про районні, міські
міжвідомчі  координаційно-методичні  ради  з  правової освіти
населення.
 
   4. Управлінню інформації  та  зв'язків  з  громадськістю
Київської обласної державної адміністрації забезпечити висвітлення
Положення в засобах масової інформації.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 розпорядження
Київської обласної державної адміністрації від 21.06.2001 N 343
"Про правову освіту населення в Київській області".
 
   6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови облдержадміністрації Вакараша В.М.
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 30.10.2006 N 893
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Київську обласну міжвідомчу
          координаційно-методичну раду
          з правової освіти населення
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Київська обласна міжвідомча координаційно-методична рада
з   правової   освіти  населення  (далі  -  МКМР)  є
консультативно-дорадчим органом, що створюється при Київській
облдержадміністрації.
 
   1.2. Положення про МКМР затверджується розпорядженням голови
Київської  обласної  державної  адміністрації.  Склад  МКМР
затверджується розпорядженням голови Київської обласної державної
адміністрації за погодженням з керівниками органів та установ,
представники яких входять до її складу.
 
   1.3. До складу МКМР входять керівні працівники управлінь та
відділів Київської обласної державної адміністрації, інших органів
виконавчої  влади (за згодою), судових органів (за згодою),
прокуратури (за згодою), закладів освіти і культури, засобів
масової інформації, громадських організацій, які є її членами.
 
   1.4. Головою МКМР за посадою є перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків;  заступником  голови МКМР - начальник Київського
обласного управління  юстиції;  відповідальним  секретарем  -
начальник  відділу  правової  освіти,  правової  роботи  та
інформаційного забезпечення  Київського  обласного  управління
юстиції.
 
   1.5. МКМР у своїй діяльності керується: Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Програмою правової освіти населення,
затвердженою Указом Президента України від 18.10.2001 N 992
( 992/2001  ),  Положенням  про  Всеукраїнську  міжвідомчу
координаційно-методичну раду  з  правової  освіти  населення,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.95
N 366 ( 366-95-п ), Програмою правової освіти населення Київської
області  на  2005-2007 роки, затвердженою рішенням Київської
обласної ради четвертого скликання від 29.09.2004 N 207-16-IV,
Рекомендаціями Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової  освіти  населення,  розпорядженнями  голови
облдержадміністрації, а також цим Положенням.
 
           2. Основні завдання МКМР
 
   Основними завданнями МКМР є:
 
   2.1. Розроблення  пропозицій  щодо координації діяльності
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування з питань юридичної освіти працівників цих органів,
керівників і спеціалістів установ та організацій незалежно від
форм власності, правового навчання і виховання молоді та інших
категорій населення області, яким потрібні юридичні знання, і
взаємодія з громадськими організаціями з цих питань.
 
   2.2. Надання  методичної  допомоги  головним управлінням,
управлінням та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації,
райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення),
громадським організаціям, у проведенні роботи щодо підвищення
правової культури тих верств населення, які не мають професійної
юридичної освіти.
 
   2.3. Розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення
правової навчально-виховної роботи.
 
   2.4. Вивчення і поширення кращого досвіду роботи з питань
правової освіти населення.
 
        3. Основні напрями діяльності МКМР
 
   МКМР відповідно до покладених на неї завдань:
 
   3.1. Здійснює ознайомлення зі станом  роботи  з  питань
організації та здійснення правової освіти на підприємствах, в
установах, організаціях, незалежно від форм власності, у засобах
масової інформації та вивчає стан правової освіти у навчальних
закладах.
 
   3.2. Аналізує  стан  та  цілеспрямованість   правової
навчально-виховної роботи.
 
   3.3. Заслуховує  на  своїх засіданнях найбільш актуальні
питання правової освіти: підсумки зазначених вище ознайомлень,
аналізів, оглядів-конкурсів, стан підготовки викладачів правових
дисциплін, повідомлення членів МКМР та інших осіб про проведену
роботу з правового навчання і виховання тощо.
 
   3.4. Надає всебічну допомогу в організації роботи районних та
міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти
населення, заслуховує звіти про виконану ними роботу, проводить
семінари та інші навчально-методичні заходи з метою підвищення
кваліфікації голів та членів цих рад.
 
          4. Повноваження голови МКМР
 
   4.1. Голова МКМР працює на громадських засадах.
 
   4.2. Голова МКМР:
   4.2.1. Координує роботу членів МКМР, здійснює  загальний
контроль за виконанням рекомендацій, прийнятих МКМР.
   4.2.2. Головує на засіданнях МКМР.
   4.2.3. Підписує документи щодо діяльності МКМР.
   4.2.4. Ініціює перед МКМР розгляд питань щодо залучення до її
складу інших представників органів та установ.
   4.2.5. Ініціює проведення позапланових засідань та розгляд
додаткових питань.
   4.2.6. Забезпечує здійснення через засоби масової інформації
інформування населення з питань діяльності МКМР з правової освіти
населення.
   4.2.7. Відповідно до прийнятого МКМР рішення виходить з
поданням щодо введення рекомендацій у  дію  актами  органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування.
   4.2.8. Здійснює інші дії, що не суперечать законодавству та
колу повноважень, визначених цим Положенням.
 
   4.3. Організовує  підвищення  кваліфікації  членів  та
відповідальних секретарів територіальних МКМР області.
 
       5. Повноваження заступника голови МКМР
 
   5.1. Заступник голови МКМР працює на громадських засадах.
 
   5.2. Заступник голови МКМР:
   5.2.1. Координує  роботу  МКМР  відповідно  до розподілу
посадових обов'язків, затверджених головою МКМР.
   5.2.2. У разі відсутності голови МКМР за його дорученням
головує на засіданнях.
   5.2.3. Приймає участь у засіданнях та обговоренні проектів
рекомендацій, надає мотивовані пропозиції.
   5.2.4. Надає пропозиції до планів роботи МКМР.
   5.2.5. Ініціює проведення позапланових засідань та розгляд
додаткових питань.
   5.2.6. Надає інформацію, необхідну для розгляду  питань,
передбачених  планами роботи МКМР, що стосується компетенції
органу, який він представляє.
  5.2.7. Входить до складу робочих груп з підготовки засідань
МКМР.
   5.2.8. Контролює  виконання  рекомендацій  з  питань, що
стосуються компетенції органу, який він представляє.
   5.2.9. Звітує про хід виконання рекомендацій органом, який
він представляє.
   5.2.10. Забезпечує здійснення через засоби масової інформації
інформування населення з питань діяльності МКМР з правової освіти
населення.
 
          6. Повноваження членів МКМР
 
   6.1. Члени МКМР працюють на громадських засадах.
 
   6.2. Члени МКМР:
   6.2.1. Надають пропозиції до планів роботи МКМР.
   6.2.2. Ініціюють проведення позапланових засідань та розгляд
додаткових питань.
   6.2.3. Надають інформацію, необхідну для розгляду питань,
передбачених планами роботи МКМР, що стосується  компетенції
органів, які вони представляють.
   6.2.4. Входять до складу робочих груп з підготовки засідань
МКМР.
   6.2.5. Беруть участь у підготовці рекомендацій МКМР.
   6.2.6. Приймають участь у засіданнях та обговореннях проектів
рекомендацій, надають мотивовані пропозиції.
   6.2.7. Контролюють  виконання  рекомендацій з питань, що
стосуються компетенції органів, які вони представляють.
   6.2.8. Звітують про хід виконання рекомендацій органами, які
вони представляють.
   6.2.9. Вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих МКМР
рішень.
   6.2.10. Забезпечують  здійснення  через  засоби  масової
інформації інформування населення з питань діяльності МКМР з
правової освіти населення.
 
     7. Повноваження відповідального секретаря МКМР
 
   7.1. Відповідальний секретар працює на громадських засадах.
 
   7.2. Забезпечує діяльність МКМР, а саме:
   7.2.1. За пропозиціями голови, заступників голови, членів
МКМР розробляє проекти планів роботи МКМР з правової освіти
населення;
   7.2.2. Розробляє проекти рекомендацій;
   7.2.3. Готує інші документи, які необхідні для проведення
засідань МКМР;
   7.2.4. Веде протоколи МКМР.
   7.2.5. Контролює хід реалізації прийнятих МКМР документів та
інформує голову МКМР з правової освіти населення про результати їх
виконання.
   7.2.6. Забезпечує здійснення через засоби масової інформації
інформування населення з питань діяльності МКМР з правової освіти
населення.
 
          8. Організація роботи МКМР
 
   8.1. МКМР працює на громадських засадах.
 
   8.2. Основою в організації діяльності МКМР є планування її
роботи.
 
   8.3. План роботи МКМР складається з урахуванням пропозицій
всіх її членів.
 
   8.4. Представники  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування, установ, організацій, засобів масової інформації,
які є членами МКМР, надсилають пропозиції до плану роботи з їх
мотивованим обґрунтуванням.
 
   8.5. Пропозиції мають містити як інформацію щодо переліку
питань, які бажано розглянути на засіданнях МКМР, так і інформацію
щодо організації правоосвітніх заходів, таких як: ознайомлення,
огляди-конкурси, "круглі столи", конференції тощо, з метою їх
реалізації усіма її членами.
 
   8.6. Відповідальним  секретарем  МКМР  опрацьовуються всі
пропозиції та складається проект плану роботи.
 
   8.7. Проект плану роботи МКМР складається  на  рік  та
виноситься  до  розгляду  та обговорення на підсумковому її
засіданні. Після обговорення, внесення відповідних  змін  та
доповнень проект плану роботи в останній редакції подається на
затвердження голові МКМР.
 
   8.8. План роботи складається  з  двох  частин:  питання
організаційної та методичної роботи.
 
   8.9. До  організаційної  частини  входять:  питання,  що
розглядатимуться на засіданнях; дата проведення засідань; перелік
членів МКМР, відповідальних за підготовку запланованих до розгляду
питань.
 
   8.10. Планом роботи може бути передбачено проведення виїзних
засідань МКМР із зазначенням місця їх проведення.
 
   8.11. До методичної частини входять: перелік правоосвітніх
заходів, які планують організувати члени МКМР, серед яких семінари
з  викладачами  правових  дисциплін, "круглі столи", правові
вікторини, брейн-ринги  для  школярів,  студентської  молоді,
прес-конференції  для  місцевих  засобів  масової інформації;
організація роботи правових клубів,  виїзних  консультаційних
пунктів   для  надання  безкоштовної  правової  допомоги
малозабезпеченим верствам населення; правові огляди-конкурси серед
школярів,  навчальних  закладів,  бібліотек,  засобів масової
інформації;  здійснення  вивчень,  узагальнень  правоосвітньої
діяльності навчальних закладів, підприємств, установ, організацій,
розроблення та затвердження методичних рекомендацій.
 
   8.12. Питання методичної роботи також включають конкретні
заходи,  коло відповідальних осіб за проведення запланованих
правоосвітніх заходів, терміни їх виконання.
 
   8.13. У разі необхідності проведення позапланового засідання
чи  внесення  до  розгляду  на запланованому засіданні МКМР
додаткового питання,  член  МКМР,  який  ініціює  проведення
позачергового засідання (розгляду додаткового питання), узгоджує
це питання із головою МКМР. При цьому ним повинна бути надана
доповідна записка на ім'я голови МКМР з відповідним мотивуванням.
Якщо головою МКМР надано згоду на проведення  позапланового
засідання (розгляду додаткового питання), його проведення не
повинно заміняти передбачене планом засідання чи питання.
 
   8.14. План роботи МКМР має бути виконаний у повному обсязі.
При наявності об'єктивних причин, що зумовлюють неможливість
розгляду запланованого питання, вони повинні бути відображені у
протоколі засідання МКМР.
 
   8.15. Основною  формою  роботи  МКМР  є  засідання, які
проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на
півріччя відповідно до плану роботи, що розробляється на рік та
затверджується на засіданні МКМР.
 
   8.16. Засідання МКМР є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість її членів.
 
   8.17. Для участі на засідання МКМР можуть запрошуватися за
згодою  її  членів  в  установленому  порядку  науковці,
студенти-правники, практикуючі юристи, спеціалісти різних галузей
права, які не є членами МКМР.
 
   8.18. Рішення МКМР вважається прийнятим, якщо за  нього
проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови МКМР.
 
   8.19. МКМР приймає рішення у формі рекомендацій.
 
   8.20. У разі необхідності можуть проводитися виїзні засідання
МКМР.
 
   8.21. МКМР організовує свою роботу по секціях.
 
   8.22. Положення по секціях та їх склад затверджується головою
МКМР.
 
   8.23. МКМР здійснює свою діяльність на засадах гласності, її
завдання і проведені заходи висвітлюються у засобах масової
інформації.
 
   8.24. Організаційне  і  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності  МКМР  у  межах  своєї  компетенції  здійснює
облдержадміністрація.
 
      9. Підготовка та проведення засідань МКМР
 
   9.1. Підготовка до засідання МКМР.
   9.1.1. Проведенню  засідання  МКМР  передує  відповідна
підготовка з передбачених планом (або внесених додатково) питань,
яка полягає у вивченні фактичного стану справ з кола питань, що
розглядатимуться; зборі додаткової інформації; узагальнені всіх
отриманих матеріалів.
   9.1.2. Підготовку до проведення засідання МКМР здійснюють її
члени та відповідальний секретар. У разі потреби (якщо питання, що
виноситься на розгляд, стосується діяльності кількох органів,
представники яких входять до складу МКМР) створюється робоча
група. До участі в її роботі так само як і для участі в засіданні
МКМР можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних галузей
знань, науковці, студенти, практикуючі юристи, які не є членами
МКМР.
   9.1.3. Робоча група проводить вивчення (ознайомлення) стану
навчально-виховної, культурно-освітньої, інформаційної роботи у
визначеній сфері діяльності, за підсумками якого складається
довідка. В ній відображається фактичний стан справ, вносяться
пропозиції щодо удосконалення правоосвітньої та виховної роботи
або розповсюдження позитивного досвіду роботи.
   9.1.4. Члени МКМР, до компетенції яких відноситься питання,
що готується до розгляду, подають відповідальному секретарю МКМР
детальну та вичерпну інформацію щодо нього.
   9.1.5. Крім цього, у разі необхідності членами МКМР та
відповідальним секретарем можуть робитись запити щодо надання
інформації з передбаченого кола питань до інших органів та
установ.
   9.1.6. Після завершення підготовчої роботи голова МКМР за
поданням відповідального секретаря призначає дату та час засідання
МКМР, визначає доповідачів, регламент, послідовність розгляду
питань тощо.
   9.1.7. Перед проведенням засідання вирішується питання про
склад осіб, запрошених до участі в ньому. У виключних випадках
можлива зміна дійсного члена МКМР на особу, яка відповідно до
розподілу функціональних повноважень в органі, що представлений в
складі МКМР, виконує його обов'язки в разі відсутності.
   9.1.8. Для проведення засідання відповідальний секретар МКМР
складає пакет документів для голови та її членів, а саме:
регламент засідання, порядок денний, проект рекомендацій.
   9.1.9. Проект   рекомендацій  членам  МКМР  надається
безпосередньо перед засіданням.
   9.1.10. Відповідальним  секретарем  МКМР  направляються
запрошення (за підписом голови МКМР) на засідання членам МКМР,
керівникам зацікавлених установ, організацій, до якого додається
порядок денний засідання.
 
   9.2. Проведення засідання МКМР.
   9.2.1. Засідання МКМР відкриває і веде голова МКМР або за
його дорученням заступник голови МКМР.
   9.2.2. Відповідальний секретар веде протокол засідання МКМР,
який підписується ним і головою МКМР з правової освіти населення.
   9.2.3. По кожному питанню заслуховуються кілька виступаючих,
які окреслюють проблему з різних точок зору, пропонують шляхи їх
вирішення. Проект рекомендацій обговорюється. За результатами
обговорення можливе надання додаткових пропозицій як членами МКМР,
так і особами, присутніми на засіданні.
   9.2.4. Після обговорення проекту рекомендацій з  кожного
питання приймається рішення шляхом голосування. Рішення МКМР
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови МКМР.
   9.2.5. Опрацьовані  відповідальним  секретарем  МКМР  з
урахуванням наданих під час обговорення пропозицій, зауважень та
затверджені головою МКМР письмові рекомендації надсилаються членам
МКМР, зацікавленим установам та організаціям для їх реалізації та
використання в роботі.
 
     10. Контроль за реалізацією рекомендацій МКМР
 
   10.1. Відповідальний секретар МКМР контролює хід реалізації
прийнятих рекомендацій.
 
   10.2. На підсумковому засіданні МКМР члени МКМР звітують про
роботу,  проведену  органом,  який  вони представляють, щодо
реалізації рекомендацій МКМР.
   При цьому відповідальному секретарю МКМР доцільно надіслати
її членам листи-нагадування, а у разі необхідності окремо всі
рекомендації, що надавались МКМР упродовж року кожному конкретному
органу.
 
   10.3. Відповідальний  секретар  МКМР  перед  проведенням
підсумкового засідання МКМР узагальнює всю інформацію про стан
виконання рекомендацій та проведену роботу її членами. Зазначена
інформація заслуховується на підсумковому засіданні та у разі
необхідності  (недостатності  проведеної  роботи,  відсутності
позитивних зрушень та результатів) приймається рішення про вжиття
додаткових заходів.
 
   10.4. Крім того, якщо у  рекомендаціях  МКМР  зазначені
конкретні  терміни їх виконання та звітності, відповідальним
секретарем МКМР направляється відповідний запит щодо надання
інформації у вказані строки.
 
   10.5. При закінченні терміну виконання рекомендацій, установа
(організація), яка представлена у МКМР, що відповідає за їх
реалізацію, повинна подати голові МКМР інформацію з цього питання.
Голова МКМР ознайомлюється з наданою інформацією, приймає рішення
з  цього  питання  (заслухати  досвід правоосвітньої роботи,
розглянути повторно для вжиття додаткових заходів тощо)  та
переадресовує  відповідальному  секретарю  МКМР з відповідним
мотивуванням.
 
   10.6. При неподанні  інформації  або  поданні  неповної,
недостовірної інформації членом МКМР зобов'язана ознайомитися зі
станом роботи, а при необхідності - заслухати це питання в порядку
контролю.
 
   10.7. Якщо заходи, вжиті членами МКМР, не дають кінцевого
позитивного результату, голова МКМР приймає рішення щодо розгляду
цього питання органом виконавчої влади, місцевого самоврядування.
У виключних випадках відповідно до прийнятого рішення голова МКМР
виходить з поданням щодо введення рекомендацій МКМР у дію актами
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.
 
         11. Організація діловодства МКМР
 
   11.1. Ведення діловодства забезпечує відповідальний секретар
МКМР з правової освіти населення.
 
   11.2. Матеріали МКМР окрім документів, що регламентують її
діяльність, складаються також із поточної документації.
 
   11.3. Поточна документація МКМР умовно поділяється на три
блоки: матеріали, пов'язані з плануванням роботи МКМР; матеріали
проведення засідань МКМР; матеріали щодо практичної реалізації
рекомендацій МКМР.
 
   11.4. До матеріалів, пов'язаних з плануванням роботи обласної
МКМР відносяться: річний план роботи  МКМР;  плани  заходів,
розроблених  на  виконання  рекомендацій, що прийняті Радою;
пропозиції членів МКМР до річного плану роботи.
 
   11.5. До матеріалів проведення засідань МКМР відносяться:
регламент засідання, порядок денний; протокол засідання МКМР;
Рекомендації, прийняті на засіданні МКМР; тексти  доповідей,
виступів (їх проекти); листи членам МКМР щодо участі у засіданнях,
з направленням прийнятих рекомендацій; списки  членів  МКМР,
присутніх на засіданні, та запрошених осіб.
 
   11.6. До матеріалів щодо практичної реалізації рекомендацій
МКМР відносяться: Довідки про вивчення (ознайомлення)  стану
правоосвітньої роботи у навчальних закладах, на підприємствах, в
установах, організаціях, робота яких розглядається на засіданні
МКМР; Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої діяльності,
методичні    рекомендації,    схвалені     міжвідомчою
координаційно-методичною  радою  з правової освіти населення;
Інформація членів МКМР про стан реалізації прийнятих рекомендацій.
 
            12. Звітність МКМР
 
   12.1. Київська обласна міжвідомча  координаційно-методична
рада з правової освіти населення здійснює методичне керівництво,
вивчає та аналізує діяльність районних та міських МКМР, вживає
організаційні,  методичні  та  інші  заходи  щодо підвищення
ефективності їх діяльності.
 
   12.2. Київська обласна міжвідомча  координаційно-методична
рада з правової освіти населення підзвітна та підконтрольна
Всеукраїнській МКМР з правової освіти.
 
   12.3. Всеукраїнська МКМР з правової освіти населення та
Міністерство  юстиції  України здійснює методичне керівництво
діяльністю Київської обласної міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення, яка в свою чергу - діяльністю
районних та міських МКМР області.
 
   12.4. Члени    Київської    обласної    міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення, яка
контролює діяльність районних та міських МКМР, мають право вивчати
їх  діяльність.  Результати  таких вивчень заслуховуються на
засіданнях МКМР, надаються пропозиції щодо покращання діяльності
або  приймаються  рішення  про поширення позитивного досвіду
правоосвітньої роботи.
 
   12.5. Всеукраїнська МКМР з правової освіти населення щороку
проводить  всеукраїнський  огляд-конкурс на кращу організацію
діяльності МКМР з правової освіти, у ході проведення якого
відбувається  ознайомлення  з  діяльністю  Київської обласної
міжвідомчої координаційно-методичної ради з  правової  освіти
населення.
 
   12.6. Київська  обласна міжвідомча координаційно-методична
рада з правової освіти населення ознайомлюється з діяльністю
територіальних  МКМР  області  в  ході  проведення щорічного
огляду-конкурсу на кращу організацію діяльності МКМР з правової
освіти населення, що проводиться згідно із затвердженим Положенням
про проведення огляду-конкурсу.
 
   12.7. Районні та міські  МКМР  області  надають  звітну
інформацію про хід виконання рекомендацій Всеукраїнської, обласної
МКМР з правової освіти населення для її розгляду на підсумковому
засіданні МКМР.
 
   12.8. Київська  обласна міжвідомча координаційно-методична
рада з правової освіти населення надає звітну інформацію про хід
виконання рекомендацій Всеукраїнської МКМР з правової освіти
населення для її розгляду на підсумковому засіданні Всеукраїнської
МКМР.
 
 Керівник апарату адміністрації            А.П.Косенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка