Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Комплексну програму розв'язання проблем інвалідності

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 27 січня 1992 р. N 31
                Київ
 
        Про Комплексну програму розв'язання
            проблем інвалідності
 
       ( Додатково див. Розпорядження КМ
        N 355-р ( 355-92-р ) від 15.06.92 )
 
 
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 21 березня
1991 р. "Про введення в дію Закону Української РСР "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 876-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити розроблену Міністерством соціального забезпечення
України з участю міністерств і відомств України, Ради Федерації
незалежних профспілок України та громадських організацій інвалідів
Комплексну програму розв'язання проблем інвалідності (додається).
 
   2. Міністерствам і відомствам України, Раді  Міністрів
Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському
міськвиконкомам з урахуванням місцевих особливостей забезпечити
розробку на основі Комплексної програми розв'язання  проблем
інвалідності та виконання аналогічних програм в областях, містах,
районах і галузях народного господарства.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В. ФОКІН
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України           В. ПЄХОТА
 
 
  Інд.27
 
 
 
                       СХВАЛЕНА
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 січня 1992р. N 31
 
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
         розв'язання проблем інвалідності
 
 -----------------------------------------------------------------
     Зміст заходів      |  Відповідальні за  | Строк
                 |   виконання    |виконання
 -----------------------------------------------------------------
 
   I. Профілактика інвалідності, медична, соціально-трудова
           реабілітація інвалідів
 
 1. Проаналізувати стан профілак- міністерства і відом-  1992
                              рік
  тичної роботи на промислових, ства України
  будівельних і  транспортних Рада Міністрів Крим-
  підприємствах, у радгоспах і ської АРСР
  колгоспах, а також виконання виконкоми  місцевих
  колективних  договорів  про Рад народних депута-
  охорону праці та додержання тів
  правил техніки безпеки і усу- підприємства і орга-
  нути виявлені недоліки. Про- нізації
  вести атестацію робочих місць Міністерство охорони
  інвалідів і за її результата- здоров'я України
  ми замінити застаріле облад- Мінпраці України
  нання, верстати і пристрої та разом з Радою Федера-
  створити здорові умови праці  ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 2. Організувати в кожній області Міністерство охорони  1992-
  спеціалізовані центри меди- здоров'я України    1997
                              роки
  ко-соціальної  реабілітації Мінсоцзабез України
  інвалідів з відділеннями для Рада Міністрів Крим-
  дітей-інвалідів        ської АРСР
                 облвиконкоми, Київсь-
                 кий і  Севастополь-
                 ський міськвиконкоми
 
 3. Створити  при  поліклініках Міністерство охорони  починаючи
  службу забезпечення інвалідів здоров'я України    з 1992
  усіма видами медичної допомо- Рада Міністрів Крим-  року
  ги вдома            ської АРСР
                 облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 4. Розробити порядок проведення Міністерство охорони  1992
                              рік
  медико-соціальної експертизи, здоров'я України
  який передбачав би транспор-
  тування інваліда до місця ек-
  спертизи, а при необхідності
  проведення її вдома
 
 5. Провести спеціальний диспан- Міністерство охорони  1992-
  серний облік по категоріях здоров'я України    1995
                             роки
  інвалідності, ступеню втрати Мінсоцзабез України
  здоров'я, потребі в протезу- Мінекономіки України
  ванні тощо і на його основі Мінстат України
  підготувати пропозиції про:  Рада Міністрів Крим-
                 ської АРСР
  забезпечення щороку дітей-ін- облвиконкоми, Київсь-
  валідів санаторно-курортними кий і Севастопольсь-
  путівками (при необхідності з кий міськвиконкоми
  одним із батьків)       разом з Радою Федера-
                 ції незалежних проф-
  будівництво санаторно-курорт- спілок України, гро-
  них закладів за різними на- мадськими організаці-
  прямами інвалідності      ями інвалідів
 
  розробку і освоєння серійного
  випуску нових засобів для по-
  легшення  побуту  і  праці
  інвалідів з доведенням номен-
  клатури цих виробів до 200
  найменувань
 
  забезпечити за рахунок респу- УТОГ          1993-
  бліканського бюджету в части- УТОС          1994
                             роки
  ні, що спрямована на науку, КНТП України
  розробку і впровадження у ви- Мінфін України
  робництво електроакустичного Академія Наук України
  обладнання для  спеціальних НВО "Квант"
  дошкільних закладів, шкіл глу- ВО "Київський радіо-
  хих і з порушенням слуху, су- завод"
  рдотехнічних і тифлотехнічних
  засобів навчального та куль-
  турного призначення відповід-
  но для інвалідів глухих і по
  зору. При необхідності подати
  Мінекономіки України пропози-
  ції про включення цих виробів
  у держзамовлення
 
 6. Забезпечити оздоровлення ді- Міносвіти України    1992-
  тей з функціональними поруше- Міністерство охорони  1995
                             роки
  ннями і захворюваннями опор- здоров'я України
  но-рухового апарату в умовах Рада Міністрів Крим-
  загальноосвітніх шкіл і шкіл- ської АРСР
  інтернатів, провадити колек- облвиконкоми, Київсь-
  тивні офтальмотренажери  та кий і Севастопольсь-
  інші методи профілактики по- кий міськвиконкоми
  рушень функції органів зору
 
 7. Розробити і  затвердити на Міністерство охорони  1992
                              рік
  1992 - 1995  роки  програму здоров'я України
  профілактики  інвалідності, Мінприроди України
  спрямовану на реалізацію ши- Мінсоцзабез України
  рокого комплексу заходів щодо разом з Радою Федера-
  охорони здоров'я населення, в ції незалежних проф-
  тому числі шляхом поліпшення спілок України
  екологічного стану, середови-
  ща проживання, створення без-
  печних умов праці, запобіган-
  ня виробничому, дорожньо-тра-
  нспортному і побутовому трав-
  матизму
 
 8. При розробці проекту закону Держгіртехнагляд     - " -
  України про охорону праці з України
  метою запобігання і зниження Мінпраці України
  інвалідності  внаслідок   Міністерство охорони
  професійних  захворювань  і здоров'я України
  трудового каліцтва передбачи- Мінсоцзабез України
  ти  вдосконалення  системи разом з Радою Федера-
  управління охороною праці на ції незалежних проф-
  підприємствах усіх  галузей спілок України
  народного господарства
 
 9. Розробити індивідуальні прог- Міністерство охорони  - " -
  рами реабілітації інвалідів і здоров'я України
  забезпечити їх реалізацію ор- Мінсоцзабез України
  ганами охорони здоров'я  і разом з Радою Федера-
  соціального забезпечення    ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 10. Підготувати і затвердити інс- Міністерство охорони  1992
  трукцію  щодо  встановлення здоров'я України      рік
  груп і строків інвалідності, Мінсоцзабез України
  розробити перелік  медичних разом з Радою Федера-
  показань і протипоказань для ції незалежних проф-
  забезпечення інвалідів авто- спілок України і гро-
  транспортом          мадськими організаці-
                 ями України
 
 11. Розробити рекомендації щодо Міністерство охорони 1992-
  створення системи підготовки здоров'я України     1995
                              роки
  спеціалістів вищої і серед-
  ньої ланки для здійснення ме-
  дико-соціальної реабілітації
  інвалідів
 
 12. Розробити і впровадити мето-     - " -      - " -
  дику соціальної реабілітації
  інвалідів у центрах  меди-
  ко-соціальної реабілітації
 
 13. Визначити потребу і створити Рада Міністрів Крим-  1992-
  необхідну  кількість  малих ської АРСР        1993
                              роки
  підприємств з метою працевла- облвиконкоми, Київсь-
  штування на них інвалідів   кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 Мінпраці України
                 Мінсоцзабез України
                 разом з громадськими
                 організаціями інвалі-
                 дів
 
 14. Розробити і затвердити поло- Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  ження про  працевлаштування Мінпраці України
  інвалідів і пенсіонерів  з разом з Радою Федера-
  урахуванням виконання завдань ції незалежних проф-
  і  обов'язків  міністерств, спілок України і гро-
  відомств, підприємств, викон- мадськими організаці-
  комів місцевих Рад народних ями інвалідів
  депутатів  і  господарських
  органів з питань залучення
  інвалідів до праці
 
 15. Підготувати рекомендації щодо Мінпраці України     - " -
  створення спеціальних робочих Мінсоцзабез України
  місць на підприємствах і в Рада Міністрів Крим-
  організаціях і працевлаштува- ської АРСР
  ння на них інвалідів      облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 підприємства і орга-
                 нізації
 
 16. Визначити і затвердити пере- Мінекономіки України  1992
                               рік
  лік виробів для виготовлення за поданням УТОСу та
  сліпими. З метою гарантовано- за погодженням з від-
  го забезпечення їх роботою повідними міністерст-
  надати  навчально-виробничим вами  і відомствами
  підприємствам, об'єднанням і України
  організаціям УТОСу переважне
  право на виготовлення  цих
  виробів
 
 17. Виконкомам Рад народних депу- Рада Міністрів Крим-   
                            починаючи
  татів установлювати підприєм- ської АРСР       з 1992
  ствам, розшташованим на відпо- облвиконкоми, Київсь-  року
  відній території, завдання по кий і Севастопольсь-
  забезпеченню порядку коопера- кий міськвиконкоми за
  ції навчально-виробничих під- поданням УТОСу і
  приємств та об'єднань УТОСу і УТОГу
  УТОГу роботою, прийнятною для
  сліпих і глухих
 
 
 
 
    II. Подання інвалідам протезно-ортопедичної допомоги
        і забезпечення транспортними засобами
 
 18. Для поліпшення якості проте- Мінсобез України    1992-
  зування і обслуговування на- Мінекономіки України   1995
                              роки
  селення здійснити будівництво корпорація "Укрбуд"
  протезних цехів у мм. Івано- Науково-виробниче
  Франківську, Луцьку, Миколає- об'єднання протезних
  ві, Херсоні, Чернівцях     підприємств
 
 19. Вивчити можливості і підготу- Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  вати пропозиції щодо будівни- Мінфін України
  цтва інофірмами реабілітацій- Мінекономіки України
  них центрів протезування    Науково-виробниче
                 об'єднання протезних
                 підприємств
 
 20. Забезпечити широке впровадже- Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  ння в практику роботи протез- Науково-виробниче
  но-ортопедичних  підприємств об'єднання протезних
  нових технологій та напівфаб-  підприємств
  рикатів,  вироблюваних  НВО
  "Енергія"
 
 21. Здійснити   реконструкцію Мінсоцзабез України   1992-
  Львівського експериментально- Науково-виробниче    1995
                              роки
  го підприємства засобів пере- об'єднання протезних
  сування і протезування з ме- підприємств
  тою виготовлення на  ньому
  коліс до крісел-колясок  для
  інвалідів
 
 22. Розробити і освоїти систему Мінсоцзабез України  1992-
  протезування інвалідів  від Міністерство охорони   1993
                              роки
  його  початку  до  повного здоров'я України
  освоєння протезно-ортопедич- Науково-виробниче
  ного виробу          об'єднання протезних
                 підприємств
 
 23. Організувати конкурси по ви- Мінсоцзабез України  один
                              раз
  готовленню протезно-ортопеди- Науково-виробниче    на три
  чних конструкцій, розробці і об'єднання протезних  роки
  впровадженню  крісел-колясок підприємств
  для інвалідів (кімнатних, про- УТОГ
  гулянкових, спортивних), тиф- УТОС
  лотехнічних та інших засобів
  для інвалідів з призовим фон-
  дом не менше 50 тис. крб.
 
 24. Розробити пропозиції про нор- корпорація "Укравто-  1992-
  мативи і технічні вимоги до транс"          1993
                              роки
  громадського транспорту,  а Держжитлокомунгосп
  також внесення змін до держа- України
  вних стандартів і технічних концерн "Укрмісцев-
  умов на виготовлення пасажир- пром"
  ських трамвайних вагонів, тро- Мінсоцзабез України
  лейбусів, автобусів і таксо- Міністерство охорони
  моторів, які забезпечували б здоров'я України
  зручність пересування пасажи- Держстандарт України
  рів-інвалідів
 
 
 
 
     III. Створення інвалідам однакових можливостей
 
 25. Розробити проектні нормативи Держбуд України разом 1992-
  для житлово-цивільного будів- з Мінсоцзабезом Укра-  1993
                              роки
  ництва, які враховували б спе- їни,  Міністерством
  цифіку проживання та обслуго- охорони здоров'я Ук-
  вування інвалідів відповідно раїни,  громадськими
  до рекомендацій органів меди- організаціями інвалі-
  ко-соціальної експертизи    дів
 
 26. Розробити проекти експеримен- Держбуд України разом 1992
                              рік
  тальних житлових будинків з з  Радою  Міністрів
  квартирами для інвалідів і Кримської АРСР, обл-
  осіб з обмеженою рухомістю   виконкомами, Київсь-
                 ким і Севастопольсь-
                 ким міськвиконкомами
 
 27. При розробці нормативних міс- Держбуд України    постійно
  тобудівних документів перед-
  бачити в них забезпечення ін-
  валідів стоянками для авто-
  транспорту і спеціальним об-
  ладнанням для переходу ву-
  лиць, а також благоустрій те-
  риторій, що прилягають  до
  будинків, з урахуванням інте-
  ресів інвалідів
 
 28. Розробити поетапну програму Держжитлокомунгосп   1992
                              рік
  влаштування,  перебудови  і України
  пристосування житлових і гро- Держбуд України
  мадських будинків, споруд та Рада Міністрів Крим-
  інших об'єктів соціальної ін- ської АРСР
  фраструктури відповідно  до облвиконкоми, Київсь-
  Закону  УРСР  "Про  основи кий і Севастопольсь-
  соціальної захищеності інва- кий міськвиконкоми
  лідів в Українській РСР"
  ( 875-12 )
 
 29. Визначити перелік вокзалів і виконавчі комітети    - " -
  портів, що підлягають облад- місцевих Рад народних
  нанню спеціальними засобами депутатів
  для обслуговування інвалідів,
  та строки  проведення  цих
  робіт
 
 
 
 
     IV. Створення інвалідам умов для одержання освіти
 
 30. З метою розширення можливос- Мінвуз України    
                            починаючи
  тей  одержання  інвалідами міністерства і відом-  з
                            1992/93
  вищої освіти:         ства України, що ма-  навчаль-
                 ють вузи        ного
                             року
  зараховувати поза конкурсом
  до вищих навчальних закладів
  інвалідів I і II груп, яким не
  протипоказано навчання за об-
  раною спеціальністю
 
  за рекомендаціями органів охо-
  рони здоров'я та соціального
  забезпечення розглядати пита-
  ння про зарахування до вузів
  поза планом за результатами
  співбесід і навчання за міс-
  цем проживання інвалідів, які
  неспроможні відвідувати навча-
  льний заклад. Створити умови
  для проходження курсу навчан-
  ня екстерном
 
 31. Передбачити створення при ди- Міносвіти України   1992-
  тячих профільних санаторіях і Рада Міністрів Крим-   1995
                              роки
  санаторних інтернатних закла- ської АРСР
  дах спеціальних груп оздоров- облвиконкоми, Київсь-
  лення, лікування і навчання кий і Севастопольсь-
  дітей і підлітків, що мають кий міськвиконкоми
  вади у фізичному або розумо- разом з органами охо-
  вому розвитку з супутніми за- рони здоров'я і гро-
  хворюваннями, у тому  числі мадськими організаці-
  тих, які зазнали радіаційного ями інвалідів
  впливу внаслідок аварії на
  Чорнобильський АЕС
 
 32. Відкрити в усіх областях бази Міносвіти України    - " -
  для літнього відпочинку дітей Рада Міністрів Крим-
  -інвалідів, сиріт і тих, які ської АРСР
  залишилися  без  піклування облвиконкоми, Київсь-
  батьків            кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 разом з Радою Федера-
                 ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 33. Створити науково-методичний Міносвіти України    1992
                              рік
  центр допомоги дітям і підліт Науково-дослідний ін-
  кам  з  відхиленнями  в ститут психології
  психофізичному розвитку    Академії Наук України
 
 34. Розробити та реалізувати ме- Міносвіти України   1992-
  тодику, навчальні плани  і              1993
                              роки
  програми, які забезпечували б
  одержання дітьми з тяжкими
  формами інвалідності серед-
  ньої освіти вдома
 
 35. Здійснити за рахунок респуб- Київський міськвикон- 
                             починаючи
  ліканського бюджету будівниц- ком           з 1993
  тво у м. Києві професійно-тех- УТОС          року
  нічного училища для сліпих і Мінекономіки України
  слабозорих дітей на 300 місць Мінфін України
                 корпорація "Укрбуд"
 
 36. Організувати за рахунок респу- Держкомпреси України 1993-
  бліканського бюджету починаю-  Мінфін України     1994
                              роки
  чи з 1993 року друкування Мінекономіки України
  книг, підручників та газет Міносвіти України
  рельєфно-крапковим шрифтом за
  Брайлем для інвалідів по зору
 
 37. Створити мережу спеціальних УТОС          1993-
  дошкільних і загальноосвітніх Міносвіти України    1995
                              роки
  навчальних закладів санатор- Міністерство охорони
  ного типу           здоров'я України
 
 38. Ввести за рахунок республіка- Мінфін України    
                            починаючи
  нського  бюджету  і  Фонду Фонд України соціаль-  з 1993
  України соціального захисту ного захисту інвалі-  року
  інвалідів компенсацію витрат дів
  УТОСу на утримання своїх дру-
  кованих органів (журналів і
  газети) й студії по озвученню
  книг для інвалідів по зору
 
 
 
      V. Культура, відпочинок, фізкультура і спорт
 
 39. Створити центр  інвалідного Міністерство України  1992
                              рік
  спорту на базі стадіону "Спа- у справах молоді і
  ртак" (м. Київ)  і  вивчити спорту
  можливості створення відпові- Мінсоцзабез України
  дних обласних центрів     Спілка воїнів-інтер-
                 націоналістів Украї-
                 ни
                 міністерства і відом-
                 ства України
                 Рада Міністрів Крим-
                 ської АРСР
                 облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 40. Забезпечити   виготовлення міністерства і відом-  1992-
  спеціальних тренажерів, спор- ства України       1995
                              роки
  тивного інвентаря та обладна-
  ння для занять інвалідів
 
 41. Розглянути питання про надан- Рада Міністрів Крим-  1992
                              рік
  ня у визначений час інвалідам ської АРСР
  спортивних споруд для занять облвиконкоми, Київсь-
  фізичною культурою і спортом  кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 42. Вирішити  питання   про Міністерство України  1992-
  підготовку  для  роботи  з у справах молоді і    1993
                              роки
  інвалідами   фізкультурних спорту
  кадрів, у тому числі з конти- Мінвуз України
  нгенту інвалідів за напрвлен-
  ням федерації фізкультури і
  спорту  та  фізкультурних
  клубів інвалідів
 
 43. Здійснити  будівництво  у УТОС          
                            починаючи
  м. Євпаторії  за   рахунок Рада Міністрів Крим-  з 1993
  республіканського бюджету оз- ської АРСР       року
  доровчого табору для сліпих і корпорація "Укрбуд"
  слабозорих дітей на 500 місць Мінекономіки України
                 Мінфін України
 
 44. Створити на півдні України Міністерство України  1994-
  оздоровчо-спортивну базу для у справах молоді і    1995
                              роки
  проведення тренувань, зборів спорту
  та інших спортивних заходів, Міністерство охорони
  а  також  вивчення  питань здоров'я України
  фізкультурно-спортивної реа-
  білітації інвалідів
 
 45. При проектуванні та будівниц- Держбуд  України   
                            починаючи
  тві спортивних споруд перед- Міністерство України  з 1992
  бачати можливість використан- у справах молоді і   року
  ня їх інвалідами як для спос- спорту
  тереження за ходом змагань,
  так   і   для   заняття
  фізкультурою і спортом
 
 46. Розробити проект фізкультур- Держбуд України     1993
                              рік
  но-спортивного комплексу  з Міністерство України
  легких конструкцій з урахува- у справах молоді і
  нням можливостей інвалідів і спорту
  забезпечити його реалізацію  Мінсоцзабез України
 
 47. Розробити методичні та практи- Міністерство України  1992
                              рік
  чні рекомендації,  посібник у справах молоді і
  для інвалідів, які займаються спорту
  фізкультурою і спортом
 
 48. Розробити спеціалізовані мар- Рада Міністрів Крим-  1992-
  шрути туристсько-екскурсійно- ської АРСР        1993
                              роки
  го обслуговування інвалідів  облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 разом з Радою Федера-
                 ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 49. Організувати передачі по те- Держтелерадіокомпанія 
                             постійно
  лебаченню, зокрема:      України
 
  висвітлення діяльності органі
  зацій  інвалідів,  проблем
  дітей-інвалідів та інвалідів
  молодого віку, їх лікування
  та  оздоровлення,  спортив-
  но-фізкультурної адаптації
 
  регулярний  показ  художніх
  фільмів з субтитрами для осіб
  з порушенням слуху.
 
  Разом з УТОГом вирішити пита-             1992 рік
  ння   про   впровадження
  технічних засобів  передачі
  програм Українського телеба-
  чення для приймання їх з допо-
  могою спеціальних пристроїв у
  сім'ях глухонімих і осіб з
  порушенням слуху
 
 
 
 
    VI. Поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів
 
 50. Подати допомогу Фонду України Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  соціального захисту інвалідів Мінфін України
  в організації його діяльності
 
 51. З метою соціальної захищенос- Рада Міністрів Крим-   - " -
  ті інвалідів і малозабезпече- ської АРСР
  них громадян створити мережу облвиконкоми, Київсь-
  спеціалізованих магазинів і кий і Севастопольсь-
  відділів, у яких здійснювати кий міськвиконкоми
  продаж   товарів   першої
  необхідності за соціально ни-
  зькими цінами з компенсацією
  за рахунок місцевого бюджету
  різниці між роздрібними  і
  зниженими цінами, а також ор-
  ганізувати в них скупку одягу
  і взуття для продажу зазначе-
  ному контингенту
 
 52. Вивчити питання про можли- Мінсоцзабез України   - " -
  вість зміни порядку надання Мінфін України
  інвалідам пільг щодо оплати Рада Міністрів Крим-
  житла, комунальних і транспо- ської АРСР
  ртних послуг, послуг зв'язку, облвиконкоми, Київсь-
  санаторно-курортного і медич- кий і Севастопольсь-
  ного обслуговування тощо і кий міськвиконкоми
  визначити джерела їх фінансу- разом із заінтересо-
  вання             ваними міністерствами
                 і відомствами України,
                 громадськими організа-
                 ціями інвалідів
 
 53. Завершити телефонізацію квар- Держкомзв'язку Украї- 1994-
  тир інвалідів, котрі стали на ни            1996
                              роки
  облік до 1 січня 1991 р.:   Рада Міністрів Крим-
  I і II груп - у 1994 році   ської АРСР
  III групи - у 1996 році    облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 54. Надати інвалідам і сім'ям, у Укрсоцбанк      починаючи
  яких є діти-інваліди, право             з 1992
  на одержання  безпроцентної             року
  позички  на   будівництво
  індивідуального (кооператив-
  ного) житла, дачних будинків
  і гаражів, а також інвалідам
  на організацію індивідуальної
  трудової діяльності
 
 
 55. Здійснити будівництво в м. Ма- УТОС         
                            починаючи
  ріуполі за рахунок республі- Донецький облвиконком  з 1993
  канського  бюджету  будин- Мінфін України     року
  ку-інтернату для престарілих Мінекономіки України
  і одиноких інвалідів по зору  корпорація "Укрбуд"
 
 
 
 
     VII. Наукові дослідження з проблем інвалідності,
             підготовка кадрів
 
 56. Розробити і запровадити ста- Мінстат України     1992
                              рік
  тистичну звітність, яка відо- Мінсоцзабез України
  бражала б стан інвалідності Міністерство охорони
  та потребу інвалідів у соці- здоров'я України
  альній допомозі, реабілітації, Мінпраці України
  працевлаштуванні тощо     разом з відповідними
                 міністерствами і ві-
                 домствами України та
                 громадськими органі-
                 заціями інвалідів
 
 57. Розробити науковообгрунтова- Міністерство охорони  1992-
  ні рекомендації щодо встанов- здоров'я України     1993
                              роки
  лення інвалідності, надання Мінсоцзабез України
  інвалідам соціальних пільг і міністерства і відо-
  матеріального забезпечення   мства України
 
 58. Для координації фундаменталь- Академія наук України 1993
                              рік
  них прикладних і конкретних
  наукових досліджень по проб-
  лемах інвалідності, підготов-
  ки висококваліфікованих нау-
  кових кадрів з цих питань
  створити в системі Академії
  наук  України  відповідний
  підрозділ
 
 59. Включити до навчальних прог- Мінвуз України     1992-
  рам вищих навчальних закладів Міносвіти України    1993
                              роки
  (передусім  у   медичних, Міністерство охорони
  педагогічних, фізкультурних) здоров'я України
  тематику з проблем інвалідно- Міністерство України
  сті              у справах молоді і
                 спорту
 
 60. Розробити і запровадити в Міносвіти України    - " -
  педагогічних навчальних зак- Мінвуз України
  ладах  курс   соціальної
  підготовки вчителів для нав-
  чання  дітей-інвалідів  за
  спеціальними методиками вик-
  ладання, а також для роботи з
  їхніми батьками
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка