Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 566 від 30.12.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 лютого 1999 р.
 vd981230 vn566            за N 56/3349
 
 
  Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського
        обліку та звітності в банках України
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Національного банку
       N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001
       N 56 ( z0305-04 ) від 18.02.2004
       N 439 ( z1457-05 ) від 21.11.2005
       N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
 
 
   Відповідно до Закону України "Про  банки  і  банківську
діяльність" ( 872-12 ), з метою введення єдиних організаційних
засад  бухгалтерського обліку та звітності в банках України
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 439
( z1457-05 ) від 21.11.2005 )
 
   1. Затвердити  Положення  про організацію бухгалтерського
обліку та звітності в банках України (додається).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 439
( z1457-05 ) від 21.11.2005 )
   2. Постанова набуває чинності через 10 днів після реєстрації
в Міністерстві юстиції України.
   3. Зобов'язати установи комерційних банків до кінця 1999 року
розробити положення про облікову політику  банку,  а  також
методологію та процедури з бухгалтерського обліку, що цю політику
регламентують.
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку (П.М.Сенищ).
 
 Голова                         В.А.Ющенко
 
                       Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    30.12.98 N 566
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 лютого 1999 р.
                   за N 56/3349
 
     Положення про організацію бухгалтерського обліку
         та звітності в банках України
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Основні засади
   Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності
в банках України (далі - Положення) установлює організаційні
засади бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банках.
Метою  організації  бухгалтерського  обліку  є  забезпечення
користувачів потрібною та достовірною інформацією про операції
банку. ( Абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001,
N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   Положення грунтується на законах України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), нормативно-правових актах Національного банку
України  та  основних  принципах  міжнародних  стандартів та
національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського обліку*.
( Абзац третій пункту 1.1 в редакції Постанови Національного банку
N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001 }
--------------------------------
   * Перелічені у пункті 1.1.2 терміни та визначення пояснюють
основні принципи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
 
   Регулювання бухгалтерського обліку і звітності в банках
здійснює Національний банк України, який відповідно до цього
Положення  та  з урахуванням загальноприйнятої у міжнародній
практиці системи обліку розробляє та затверджує План рахунків
бухгалтерського обліку Національного банку України, План рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( va493500-97 ) та інші
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і
складання фінансової звітності, які є обов'язковими для виконання
банками України. ( Абзац четвертий пункту 1.1 в редакції Постанови
Національного банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001, із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановами  Національного банку N 56
( z0305-04 ) від 18.02.2004, N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   1.1.1. Бухгалтерський (фінансовий) облік в банках України -
це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик
та  процедур  обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації
про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім
користувачам для прийняття управлінських рішень.
   Бухгалтерський облік банку є складовою інформаційної системи
банку та включає:
   - облік  операцій за відповідними рахунками на підставі
автоматизованих та ручних проводок. Операція банку - дія або
подія, яка викликає зміни в фінансовому стані банку;
   - складання агрегованих та детальних звітів.
   1.1.2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність у банках
України ґрунтуються на таких принципах:
   повне висвітлення - усі банківські  операції  підлягають
реєстрації  на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких
винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати
на рішення, що приймаються згідно з нею;
   превалювання сутності над формою - операції обліковуються та
розкриваються у звітності  відповідно  до  їх  сутності  та
економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;
   автономність - активи та зобов'язання банку мають  бути
відокремлені від активів і зобов'язань власників цього банку та
інших банків (підприємств), у зв'язку з цим особисте майно та
зобов'язання  власників  не мають відображатися у фінансовій
звітності банку. Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання
економічних вигід у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі
економічні вигоди;
   обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки,  відповідно  до  яких  активи  та/або  дохід  не
завищуватимуться,  а  зобов'язання  та/або  витрати  -  не
занижуватимуться;
   безперервність - оцінка активів банку здійснюється виходячи з
припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному
майбутньому. Якщо банк планує скоротити масштаби своєї діяльності,
то це має відображатися у фінансових звітах;
   нарахування та відповідність доходів  і  витрат  -  для
визначення  фінансового  результату звітного періоду потрібно
порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені
для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент  їх
виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових
коштів. Доходи - це збільшення економічних  вигід  протягом
облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності
активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення
капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками
акціонерів. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом
облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або
виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення  власного
капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал -
це залишкова частина в активах банку після вирахування всіх
зобов'язань;
   послідовність - постійне (із року в рік) застосування банком
обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у
випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними
положеннями  (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує
додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;
   історична (фактична)  собівартість  -  активи  і  пасиви
обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення.
Активи  та  зобов'язання  в  іноземній  валюті, за винятком
немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного
валютного курсу на звітну дату.
( Підпункт 1.1.2 пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001,
в редакції Постанови Національного банку N 56 ( z0305-04 ) від
18.02.2004 )
   1.1.3. Бухгалтерський облік у банках повинен забезпечувати
своєчасне надання правдивої порівняльної інформації про активи,
зобов'язання, фінансовий стан та результати діяльності банку.
   Повнота  та  достовірність  операцій  у  сфері  обліку
забезпечуються  обліковою політикою і внутрішніми процедурами
банку, що проводяться відповідно до законодавства України, утому
числі нормативно-правових актів Національного банку України без
будь-яких відхилень. { Абзац другий пункту 1.1.3 в редакції
Постанови Національного банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   Бухгалтерський облік   повинен   надавати   можливість
прогнозування і визначення стратегії розвитку діяльності банку
шляхом порівняння статей балансу з показниками, встановленими
керівником банку, та аналізу їх динаміки. { Абзац третій пункту
1.1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   1.1.4. Користувачами економічної інформації бухгалтерського
обліку є:
   - внутрішні (акціонери банку, Рада банку, Правління банку,
внутрішні аудитори банку, працівники банку) користувачі інформації
- з метою планування, оцінки та контролю за щоденними операціями
банку, зокрема за використанням його ресурсів відповідальними за
це особами;
   - зовнішні (Національний банк України, наявні та потенційні
кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти
(вкладники) й інші користувачі) користувачі інформації - з метою
оцінки минулих та майбутніх результатів діяльності банку.
 
   1.2. Види обліку та їх взаємозв'язок
   Система обліку  включає  бухгалтерський   (фінансовий),
управлінський та податковий облік, які грунтуються на єдиній
інформаційній базі,  відрізняючись  формою  та  періодичністю
розрахунку даних.
   1.2.1. Бухгалтерський (фінансовий) облік забезпечує своєчасне
й повне відображення всіх операцій банку та надання користувачам
інформації про стан активів і зобов'язань, власний капітал,
результати фінансової діяльності та їх зміни. На основі даних
фінансового  обліку складається фінансова звітність. Зміни у
фінансовому обліку не впливають на податковий облік. { Підпункт
1.2.1 пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   1.2.2. Управлінський облік ведеться банком для забезпечення
внутрішніх  потреб  в  інформації, виходячи зі специфіки та
особливостей діяльності й структури управління. Банки самостійно
обирають  метод  обліку  витрат та калькулювання собівартості
банківських продуктів, визначають зміст внутрішньої звітності, а
також строки її подання на різні рівні управління. Організація
управлінського обліку має забезпечувати перевірку ідентичності
інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку.
   Банки можуть вибирати відповідні політику  та  процедури
організації  управлінського  обліку  для визначення потрібних
показників діяльності банку і надання змоги:
   упроваджувати фінансову структуру, яка виділяє різні центри
витрат і центри прибутку та різні види діяльності банку;
   визначати прибутковість та ефективність центрів прибутку,
бізнес-напрямів (клієнтських сегментів), продуктів і клієнтів;
   визначати стратегічні  й  тактичні  плани та завдання з
відповідними цілями і ключовими показниками діяльності банку;
   розробляти бюджети, прогнози та контролювати їх виконання;
   аналізувати і порівнювати з бюджетними  даними  фактичні
результати  діяльності банку в цілому, а також за центрами
прибутку, бізнес-напрямами (клієнтськими сегментами), продуктами
та клієнтами;
   надавати об'єктивну базу  для  ціноутворення  банківських
продуктів;
   інше. 
{ Підпункт 1.2.2 пункту 1.2 в редакції Постанови Національного
банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
 
   1.2.3. Податковий облік ведеться з метою накопичення даних
про валові доходи та валові витрати відповідно до законодавства
України і використовується для складання податкової звітності,
форма,  правила, порядок і термін подання якої визначаються
Державною податковою адміністрацією. Зміни в податковому обліку не
впливають на фінансовий облік. { Підпункт 1.2.3 пункту 1.2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 422
( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
 
   1.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку.
   Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій банку в
первинних документах, збереження протягом установленого строку
оброблених  документів,  регістрів  бухгалтерського  обліку і
звітності несе керівник банку.
   У цьому Положенні керівником банку є голова виконавчого
органу - правління (ради директорів), який здійснює управління
поточною діяльністю банку та несе відповідальність за ефективність
його роботи відповідно до установчих документів та законодавства
України.
   Зокрема, керівник банку зобов'язаний:
   створити необхідні умови для організації правильного ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банку
шляхом видачі внутрішніх розпорядчих документів;
   забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами
та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних
вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та
подання до обліку первинних документів.
{ Пункт 1.3 в редакції Постанови Національного банку N 422
( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
 
   1.4. Основні функції служби бухгалтерського обліку
   Структура служби бухгалтерського обліку визначається банком
самостійно. Бухгалтерські операції можуть виконувати працівники
будь-якого структурного підрозділу банку, якщо це передбачено їх
функціональними (посадовими) обов'язками. Всі працівники, які
виконують операції з бухгалтерського обліку, з питань ведення
бухгалтерського обліку підпорядковуються головному  бухгалтеру
банку.
   На служби бухгалтерського обліку покладається виконання таких
функцій:
   - централізоване встановлення та підтримка єдиних правил
бухгалтерського обліку для банківських операцій і розроблення
правил  для  нових  операцій,  що  плануються  на  підставі
нормативно-правових актів Національного банку України; { Абзац
четвертий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   - ведення регістрів бухгалтерського обліку відповідно до
основних вимог Національного банку України та облікової політики
банку;
   - ведення та підтримка внутрішнього плану рахунків (план
аналітичних рахунків), складеного на підставі Плану рахунків
бухгалтерського обліку, встановленого для банків Національним
банком України;
   -  своєчасна підготовка, перевірка і надання фінансової
звітності; { Абзац сьомий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно
з  Постановою  Національного банку N 422 ( z1228-06 ) від
06.11.2006 }
   - встановлення централізованого бухгалтерського контролю за
застосуванням правил облікової політики в різних підрозділах банку
та достовірністю фінансової звітності.
   На працівників служби  бухгалтерського  обліку  не  може
покладатися відповідальність за зберігання і видачу матеріалів та
інвентарю, реєстрацію і видачу  шляхових  листів,  за  інші
господарські операції, які в подальшому відображаються ними у
бухгалтерському обліку.
   1.4.1.  Головний  бухгалтер  банку,  який очолює службу
бухгалтерського обліку, у своїй роботі керується цим Положенням,
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та положеннями
(стандартами) України, іншими нормативно-правовими актами України.
{ Абзац перший підпункту 1.4.1 пункту 1.4 в редакції Постанови
Національного банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   Головний бухгалтер банку забезпечує:
   - дотримання єдиних методологічних засад  бухгалтерського
обліку;
   -  організацію контролю за відображенням в обліку всіх
операцій, які здійснюються банком; { Абзац четвертий підпункту
1.4.1 пункту 1.4 в редакції Постанови Національного банку N 422
( z1228-06 ) від 06.11.2006 }
   - складання і подання у встановлені  строки  фінансової
звітності.
   1.4.2. Головний бухгалтер має право вимагати від структурних
підрозділів   банку  забезпечення  правильної  організації
бухгалтерського обліку і контролю, подання необхідних документів
щодо  оформлення  операцій,  дотримання встановленого порядку
прийняття, оприбуткування, зберігання і  витрачання  грошових
коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, а також має право
вимагати від будь-якого підрозділу банку надання пояснень, а за
потреби й безпосередньо втручатися в його робочі процедури, якщо
отримані дані викликають сумнів.
   1.4.3.  Головний  бухгалтер (його заступник) організовує
перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах
та інших підрозділах банку. ( Підпункт 1.4.3 пункту 1.4 в редакції
Постанови Національного банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001 )
   1.4.4. На головного бухгалтера, який виконує організаційні й
контрольні функції, не можуть покладатися обов'язки керівника
банку за тимчасової його відсутності, а також обов'язки щодо
безпосереднього виконання бухгалтерських операцій. ( Підпункт
1.4.4 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ
N 439 ( z1457-05 ) від 21.11.2005 )
   1.4.5. Головний  бухгалтер  бере  участь  в  оформленні
матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від
нестач, крадіжок і псування активів банку.
   1.4.6. Головний бухгалтер бере участь у формуванні служби
бухгалтерського обліку.
   1.4.7.  При  звільненні головного бухгалтера проводиться
передавання  справ  новопризначеному  головному бухгалтеру із
складанням  відповідних  документів.  (  Пункт 1.4 доповнено
підпунктом 1.4.7 згідно з Постановою Національного банку N 283
( z0675-01 ) від 18.07.2001 )
 
 
   2. Організація бухгалтерського обліку
 
   2.1. Ведення бухгалтерського обліку в банках ( Абзац перший
пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001 )
   Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації
банку до його ліквідації із застосуванням комп'ютерних засобів, за
допомогою яких в автоматизованому режимі здійснюється збирання,
передавання, систематизація та оброблення інформації. ( Абзац
другий  пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 56 ( z0305-04 ) від 18.02.2004 )
   Банки самостійно  обирають  систему   та   підсистеми
бухгалтерського обліку, виходячи з потреб управління банком,
обсягу банківських операцій і кількості працюючих.  Будь-яка
система обліку повинна забезпечити:
   - дотримання принципів бухгалтерського обліку;
   - єдину методологічну основу;
   - взаємозв'язок даних синтетичного і аналітичного обліку;
   - хронологічне та систематичне відображення всіх операцій
банку в регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних
документів;
   - накопичення і систематизацію даних обліку  в  розрізі
показників, необхідних для управління банком, а також складання
звітності.
   Банк самостійно визначає свою облікову політику, розробляє
систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і
контролю операцій, визначає права працівників на підписування
документів, затверджує правила документообороту і  технологію
обробки  облікової  інформації, додаткову систему рахунків і
регістрів аналітичного обліку.
   Для обмеження  ризику при виконанні банківських операцій
необхідно враховувати:
   1. Розподіл  обов'язків  та  повноважень щодо здійснених
операцій:
   а) перелік операцій (готівкові, кредитні та інші);
   б) список осіб, уповноважених на підписання документів;
   в) обмеження щодо розпорядження активами;
   г) делегування повноважень.
   2. Виконання  операцій:  технічна  обробка; бухгалтерська
обробка.
   3. Контроль  операцій:  контроль  повноважень;  контроль
технічної та бухгалтерської обробки даних (до використання коду
доступу до обробки даних та після виявлення помилки).
   Організація автоматизованої реєстрації  і  обробки  даних
повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх
операцій,  доказовість  інформації,  збереження  узагальненої
інформації на машинних носіях, а також можливість здійснення
будь-якого подальшого контролю і  одержання  роздруковок  на
паперових носіях.
   Банки (юридичні особи) можуть виділяти на окремий баланс
філії, представництва та інші підрозділи, які зобов'язані вести
бухгалтерський облік, з подальшим включенням їх показників до
фінансової звітності банку. Філії та підрозділи працюють за
режимом, що визначається банком - юридичною особою для кожної
філії чи підрозділу окремо (наказом, службовим розпорядженням
тощо). При цьому банки повинні дотримуватися вимог, передбачених
нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо
створення  філій.  ( Абзац пункту 2.1 в редакції Постанови
Національного банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001 )
   Особливості  відображення  операцій  філій  Відкритого
акціонерного  товариства  "Державний ощадний банк України" в
бухгалтерському обліку та звітності визначається з урахуванням
специфіки їх роботи. ( Абзац пункту 2.1 в редакції Постанови
Національного банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001 )
 
   2.1.1. Вимоги до первинних облікових документів
   Підставою для  бухгалтерського  обліку  операцій банку є
первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій.
Первинні документи повинні бути складені під час здійснення
операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення
та  можуть  складатися  у паперовій формі та/або у вигляді
електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає
можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді
електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання
інформації на паперовому носії.
   Первинні документи як у паперовій формі, так і у вигляді
електронних  записів  (непаперовій  формі) повинні мати такі
обов'язкові реквізити:
   - назву документа (форми);
   - дату складання документа; ( Абзац п'ятий підпункту 2.1.1
пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001 )
   - назву підприємства (банку), від імені якого складений
документ;
   - місце складання документа;
   - назву отримувача коштів;
   - зміст операції (підстави для її здійснення);
   - суму операції (цифрами та прописом). Сума операції може
бути  відображена  цифрами за відсутності на документі суми
прописом, якщо цей документ формується за допомогою програмного
забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено
нормативно-правовими актами Національного банку України; ( Абзац
десятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 422 ( z1228-06 ) від 06.11.2006 }

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка