Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Регіональну митницю боротьби з митними правопорушеннями

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 1171
 
 
      Про затвердження Положення про Регіональну
      митницю боротьби з митними правопорушеннями
 
      { Дію Наказу призупинено згідно з Наказом
               Державної митної служби
       N 51 ( v0051342-07 ) від 27.01.2007 }
 
 
 
   Відповідно  до доручень Президента України від 19.07.06
N 452/36177-01  та Прем'єр-міністра  України  від  22.07.06
N 25979/1/1-06  щодо  принципового  вдосконалення  організації
діяльності підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями
митних правил у структурі Державної митної служби України, з метою
забезпечення діяльності Регіональної митниці боротьби з митними
правопорушеннями, створеної наказом Держмитслужби України від
06.10.06 N 846 ( v0846342-06 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Регіональну митницю боротьби з
митними правопорушеннями, що додається.
 
   2. Начальнику  Регіональної  митниці  боротьби з митними
правопорушеннями Небрату Л.М. забезпечити подання Положення про
Регіональну  митницю  боротьби з митними правопорушеннями на
державну реєстрацію до Подільської районної у  місті  Києві
державної адміністрації.
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Служби                     О.Б.Єгоров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної
                   митної служби України
                   29.11.2006 N 1171
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Регіональну митницю боротьби
          з митними правопорушеннями
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає правовий статус і компетенцію
(завдання та функції) Регіональної митниці боротьби з митними
правопорушеннями, а також права й відповідальність її працівників.
 
   1.2. Регіональна митниця боротьби з митними правопорушеннями
(далі - Регіональна митниця) є митним органом, який на території
визначеної для нього зони діяльності в межах своєї компетенції
здійснює боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил та
забезпечує  комплексний контроль за додержанням законодавства
України з питань митної справи.
 
   1.3. Регіональна митниця є юридичною особою й здійснює свою
діяльність відповідно до законодавства України та цього Положення,
має самостійний баланс, гербову печатку та інші печатки, штампи,
бланки, відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного
казначейства та банку, визначені Державною митною службою України
(далі - Держмитслужба України).
 
   1.4. Зоною діяльності Регіональної митниці є митна територія
України.
   Місце розташування  Регіональної  митниці  визначається
Держмитслужбою України.
 
   1.5. Реорганізація  й  ліквідація  Регіональної  митниці
здійснюються наказом Держмитслужби України відповідно до Митного
кодексу України ( 92-15 ).
   Гранична чисельність  працівників  Регіональної  митниці
затверджується наказом Держмитслужби України.
   Структура, штатний розпис, кошторис та плани  асигнувань
Регіональної митниці затверджуються Головою Держмитслужби України.
 
   1.6. Регіональна митниця підпорядкована, підконтрольна та
підзвітна безпосередньо Голові Державної митної служби України
(далі - Голова Держмитслужби України) або посадовій особі, що
виконує його обов'язки.
 
   1.7. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням,
Регіональна митниця в межах своєї компетенції та в установленому
Держмитслужбою  України  порядку  взаємодіє  з  підрозділами
Держмитслужби  України,  митними  й правоохоронними органами,
органами державної влади України, відповідними органами зарубіжних
країн, а також з підприємствами, установами, організаціями й
громадянами.
 
   1.8. У своїй діяльності працівники Регіональної  митниці
керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ) й законами України,
Митним кодексом України, актами Президента України й Кабінету
Міністрів України, наказами Держмитслужби України, а також цим
Положенням.
 
   1.9. У своїй діяльності працівники Регіональної  митниці
дотримуються  вимог  Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) й інших нормативно-правових актів з питань охорони
державної таємниці та інформації з обмеженим доступом.
 
   1.10. Регіональна  митниця  у  межах  своєї  компетенції
забезпечує реалізацію укладених Україною міжнародних договорів, що
набрали чинності в установленому законом порядку.
 
   1.11. Регіональна митниця має особисті митні забезпечення
встановленого Держмитслужбою зразка  та  використовує  їх  у
встановленому Держмитслужбою порядку.
 
   1.12. Положення  про  Регіональну  митницю затверджується
наказом Держмитслужби України.
   Положення про  структурні підрозділи Регіональної митниці
затверджуються начальником митниці.
 
       2. Основні завдання Регіональної митниці
 
   Основними завданнями Регіональної митниці є:
   2.1. Реалізація  державної  політики  в  сфері  захисту
економічних інтересів України, боротьба  з  контрабандою  та
порушеннями митних правил, забезпечення комплексного контролю за
додержанням законодавства України з питань митної справи.
 
   2.2. Здійснення заходів, пов'язаних з виявленням, розкриттям,
припиненням  й  профілактикою порушень митного законодавства,
запобігання таким правопорушенням.
   Розроблення рекомендацій  митним  органам, спрямованих на
підвищення ефективності  діяльності  в  напрямі  попередження
контрабанди й порушень митних правил.
 
   2.3. Забезпечення контролю за дотриманням посадовими особами
митних органів вимог законодавства щодо діяльності в напрямі
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил для захисту
прав громадян, наданих їм Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України.
 
   2.4. Організація  й  проведення спеціальних заходів щодо
боротьби з митними правопорушеннями на митній території України.
 
   2.5. Забезпечення в межах компетенції Регіональної митниці
участі в міжнародному співробітництві з питань попередження,
припинення  та  розслідування  фактів  контрабанди,  зокрема,
контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин, зброї,
історичних і культурних цінностей тощо.
 
   2.6. Співпраця з правоохоронними та митними органами України,
структурними підрозділами Держмитслужби України, а також митними
органами зарубіжних країн у напрямі виявлення й  припинення
контрабанди та митних правопорушень.
 
   2.7. Аналіз статистичної та іншої інформації митних органів
про стан боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил, про
результати роботи Регіональної митниці.
 
   2.8. Забезпечення  реалізації державної політики стосовно
державної таємниці, контролю за додержанням посадовими особами
Регіональної митниці вимог законодавства щодо порядку одержання,
використання, поширення й збереження інформації з  обмеженим
доступом та інших нормативно-правових актів з питань охорони
державної таємниці.
 
         3. Функції Регіональної митниці
 
   Регіональна митниця відповідно до покладених на неї завдань,
виконує  організаційну, координаційну, контрольну, аналітичну,
правозастосовну функції, провадить нормопроектувальну діяльність,
зокрема:
 
   3.1. Розробляє, організовує та здійснює самостійно або у
взаємодії з правоохоронними органами, підрозділами Держмитслужби
України, митними органами України спеціальні заходи, спрямовані на
забезпечення  дотримання   суб'єктами   зовнішньоекономічної
діяльності, громадянами та посадовими особами митних органів вимог
законодавства України з питань митної справи, а також запобігання
незаконному переміщенню товарів і транспортних засобів через
митний кордон України.
 
   3.2. Узагальнює практику й результати роботи Регіональної
митниці та митних органів у напрямі боротьби з контрабандою й
порушеннями митних правил, у тому числі вивчає ефективність
діяльності  митних  органів  у  напрямі  протидії  митним
правопорушенням.
   За результатами  такого  аналізу  інформує  керівництво
Держмитслужби України про стан оперативної обстановки й результати
боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; готує
пропозиції з удосконалення форм і методів роботи митних органів у
напрямі боротьби з митними правопорушеннями.
   Під час проведення спеціальних заходів у разі ускладнення
оперативної  обстановки  негайно інформує про це керівництво
Держмитслужби України й у межах своєї компетенції вживає заходів
для її нормалізації.
 
   3.3. Здійснює перевірку законності ввезення/вивезення товарів
та їх митного оформлення, якщо є достатні підстави вважати, що
мають  місце  порушення  законодавства  України, контроль за
дотриманням яких покладено законом на митні органи.
 
   3.4. Здійснює в зонах і поза зонами  митного  контролю
перевірку відповідності відомостей, заявлених юридичними особами й
громадянами під час декларування товарів, предметів і транспортних
засобів, наявному товару, предметам і транспортним засобам і даним
документів, необхідних для проведення митного контролю.
 
   3.5. Співпрацює й організує взаємодію Регіональної митниці, а
в разі необхідності - митних органів, з правоохоронними органами,
завданням яких є протидія контрабанді й порушенням митних правил.
   Організує й бере безпосередню участь у проведенні спільних з
правоохоронними органами заходів щодо виявлення порушень митного
законодавства, щодо запобігання незаконному переміщенню товарів і
транспортних засобів через митний кордон України й щодо затримання
осіб, причетних до такого переміщення.
   Iнформує за наявності достатніх підстав правоохоронні органи
відповідно до їх компетенції про операції, пов'язані з незаконним
переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон
України.
 
   3.6. Організує проведення оперативних заходів щодо виявлення
й затримання наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і
прекурсорів, виявлення джерел і каналів їх незаконного обігу й
осіб, причетних до цього; бере безпосередню участь у проведені
таких заходів, у тому числі спільно з правоохоронними органами.
   Здійснює кінологічне забезпечення в межах визначеної зони
діяльності.
 
   3.7. Уживає заходи, спрямовані на недопущення незаконного
вивезення за кордон цінностей, що становлять культурне  або
історичне надбання українського народу.
 
   3.8. За необхідності вносить Голові Держмитслужби України
пропозиції щодо створення структурних підрозділів по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил Регіональної митниці в
зоні її діяльності.
 
   3.9. Взаємодіє в установленому Держмитслужбою України порядку
й у межах своєї компетенції з митними органами зарубіжних країн у
питаннях надання правової допомоги в запобіганні, виявленні й
розслідуванні  порушень  митного  законодавства відповідно до
міжнародних угод України.
 
   3.10. Забезпечує в установленому  Держмитслужбою  України
порядку  й  у  межах своєї компетенції ведення встановлених
Держмитслужбою України форм звітності, баз даних Регіональної
митниці та інформаційних баз даних Держмитслужби України.
   Забезпечує впровадження  й  експлуатацію  автоматизованих
програм,    програмного    забезпечення,    використання
програмно-апаратних засобів захисту інформації, митного контролю,
а також зв'язку, цілодобове функціонування електронної пошти й
транспортної мережі супутникового зв'язку.
 
   3.11. Видає в межах своєї компетенції накази.
   Готує й уносить на розгляд керівництва Держмитслужби України
пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів,  які
стосуються питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил.
   За дорученням керівництва Держмитслужби України бере участь в
опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових
актів.
 
   3.12. В межах своєї компетенції виконує рішення колегії та
завдання Держмитслужби України, контролює їх виконання.
 
   3.13. Розробляє плани роботи Регіональної митниці та плани
проведення спеціальних заходів, контролює їх виконання.
 
   3.14. Проводить самостійно або за дорученням керівництва
Держмитслужби України підбиття підсумків діяльності Регіональної
митниці у напрямі боротьби з контрабандою та порушеннями митних
правил.
 
   3.15. Здійснює заходи  щодо  виявлення,  попередження  й
припинення корупції та інших протиправних дій з боку працівників
Регіональної митниці.
 
   3.16. Складає  протоколи  про  порушення  митних  правил
відповідно до вимог Митного кодексу України ( 92-15 ) в разі
виявлення порушень митного законодавства, порушує кримінальні
справи про контрабанду.
   Здійснює провадження в справах про порушення митних правил і
проводить дізнання в кримінальних справах про контрабанду.
 
   3.17. За наявності підстав ініціює перегляд рішень в справах
про порушення митних правил та про контрабанду, уживає заходи для
поліпшення стану справ у цьому напрямі діяльності.
 
   3.18. У межах компетенції представляє інтереси держави в
судах під час розгляду справ про порушення митних правил за
позовами юридичних осіб і громадян до Регіональної митниці.
 
   3.19. Здійснює  за  дорученням  керівництва Держмитслужби
України перевірки роботи митних органів у напрямі боротьби з
контрабандою й порушеннями митних правил, перевірки дотримання
посадовими особами митних органів нормативно-правових актів з
питань боротьби з контрабандою й порушеннями митних правил,
зокрема, щодо дотримання законності при здійсненні посадовими
особами  митних органів дізнання в кримінальних справах про
контрабанду й при провадженні в справах про порушення митних
правил.
   За результатами таких перевірок готує відповідні пропозиції
керівництву Держмитслужби України.
   Подає практичну допомогу митним органам в організації їх
діяльності в напрямі боротьби з контрабандою й порушеннями митних
правил.
   3.20. Організує забезпечення в межах компетенції:
   охорони й супроводження товарів і транспортних засобів, що
переміщуються територією України під митним контролем;
   безпеки громадян,  а  також  схоронності  товарів,  що
переміщуються через митний кордон України; дотримання режиму,
правопорядку в зонах митного контролю;
   охорони будинків, споруд, приміщень митних органів та інших
об'єктів митної інфраструктури, зон  митного  контролю,  від
будь-яких протиправних посягань;
   фізичного захисту співробітників митних органів, інших осіб,
а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від
протиправних дій;
   локалізації разом з іншими органами конфліктних ситуацій у
зоні діяльності митних органів;
   участі в ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного
лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності митних органів.
   Проводить спільно з правоохоронними органами й уповноваженими
на це органами виконавчої влади наради, консультації з питань
здійснення  оперативних заходів з профілактики, припинення й
локалізації конфліктних ситуацій, протиправних дій у зонах митного
контролю, з ліквідації наслідків катастроф, аварій, стихійного
лиха й екологічного забруднення в зонах діяльності митних органів.
   3.21. У  порядку, визначеному  Митним  кодексом  України
( 92-15 ) й Кабінетом Міністрів України,  для  забезпечення
проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням і
припиненням контрабанди та  порушень  митних  правил,  надає
Держмитслужбі  України пропозиції щодо створення зон митного
контролю в пунктах пропуску на митному кордоні України, у морських
і  річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на
територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших
місцях.
 
   3.22. Здійснює   згідно   із  законодавством  України
бухгалтерський  облік  і  фінансово-господарську  діяльність,
забезпечує подання до Держмитслужби України та інших уповноважених
органів  фінансових  і  статистичних  звітів  в  установлені
Держмитслужбою України строки.
   За дорученням Голови Держмитслужби України бере участь у
проведенні  ревізій  фінансово-господарської діяльності митних
органів, спеціалізованих митних установ і організацій згідно з
планами Державної митної служби України.
 
   3.23. Забезпечує проведення заходів Держмитслужби України
щодо  виконання вимог Законів України "Про державну службу"
( 3723-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ).
 
   3.24. Забезпечує  укомплектування  Регіональної  митниці
кваліфікованими фахівцями з профільною освітою.
 
   3.25. Забезпечує професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації посадових осіб Регіональної митниці й
надає пропозиції структурним підрозділам Держмитслужби України
відповідно  до  їх  компетенції щодо професійної підготовки,
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  посадових  осіб
підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
правил митних органів.
   Забезпечує проведення стажування посадових осіб підрозділів
по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил митних
органів у Регіональній митниці.
   Організує та  проводить наради й семінари з керівним і
особовим складом Регіональної митниці й підрозділів по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил митних органів з питань,
віднесених до компетенції Регіональної митниці.
 
   3.26. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви,
скарги, запити й пропозиції юридичних осіб і громадян,  що
надходять безпосередньо до Регіональної митниці й стосуються її
компетенції, вживає заходів для усунення причин, що призвели до
порушення законних прав та інтересів юридичних осіб і громадян.
 
   3.27. Здійснює   військовий   облік   і   бронювання
військовозобов'язаних  посадових осіб Регіональної митниці на
період мобілізації та воєнного часу.
 
   3.28. Забезпечує експлуатацію технічних  засобів  митного
контролю відповідно до вимог технічної документації й контролює
стан їх зберігання та обслуговування.
 
   3.29. Забезпечує утримання у відповідному стані територій і
споруд  Регіональної  митниці  та  їх облаштування, здійснює
капітальний ремонт приміщень митниці.
 
   3.30. В  установленому  законодавством  України  порядку
взаємодіє з органами державного нагляду за станом охорони праці.
Забезпечує подання Державній митній службі України звітів з питань
охорони  праці.  Проводить  перевірки стану охорони праці в
структурних підрозділах Регіональної митниці, вживає заходів щодо
усунення виявлених недоліків і порушень.
 
   3.31. Здійснює  заходи соціального й культурно-побутового
розвитку, а також із забезпечення посадових осіб Регіональної
митниці речовим та іншим майном.
 
   3.32. Виконує інші функції, що випливають із покладених на
Регіональну митницю завдань, у тому числі й ті, які делеговані їй
Держмитслужбою України.
   Надання посадовим особам Регіональної митниці доручень і
покладення на них функцій, не передбачених цим Положенням, не
допускаються.
 
      4. Права посадових осіб Регіональної митниці
 
   Посадові особи Регіональної митниці мають право:
 
   4.1. Діяти  в  межах повноважень, наданих законодавством
України,  наказами  Держмитслужби  України,  дорученнями  її
керівництва й цим Положенням, відповідно до затверджених посадових
інструкцій.
 
   4.2. Одержувати  в  установленому  Держмитслужбою України
порядку від структурних підрозділів Держмитслужби України, митних
органів  документи,  відомості, інші матеріали, потрібні для
виконання покладених на Регіональну митницю завдань і функцій.
 
   4.3. Використовувати в установленому Держмитслужбою України
порядку інформаційні й довідкові бази даних Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби України.
 
   4.4. Отримувати консультації й висновки фахівців структурних
підрозділів Держмитслужби України, спеціалізованих митних установ
і організацій, а з дозволу керівництва Держмитслужби України -
фахівців  інших  державних  органів з питань, що потребують
спеціальних знань, з метою  забезпечення  повноти  виконання
покладених на Регіональну митницю завдань і функцій.
   Залучати в установленому законодавством порядку працівників
митних  органів,  а також фахівців інших державних органів,
підприємств, установ і організацій  (за  погодженням  з  їх
керівниками) для виконання завдань, що належать до компетенції
Регіональної митниці.
 
   4.5. Звертатися до державних органів, митних органів  і
установ, інших підприємств, установ, організацій, громадян України
й іноземних держав із запитами про надання потрібної інформації.
 
   4.6. За дорученням керівництва Держмитслужби України або
начальника Регіональної митниці представляти митницю в органах
державної влади та місцевого самоврядування, місцевих державних
адміністраціях, правоохоронних органах, органах прокуратури й
суду, інших митних органах, спеціалізованих митних установах та
організаціях України, митних органах зарубіжних країн з питань, що
належать до компетенції Регіональної митниці.
 
   4.7. За  дорученням  керівництва  Держмитслужби  України
здійснювати перевірки роботи митних органів у напрямі боротьби з
контрабандою й порушеннями митних правил.
   Про результати  цих  перевірок  інформувати  керівництво
Держмитслужби України,  вносити  відповідні  пропозиції  щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб
митних органів у разі  виявлення  зловживань  або  порушень
законодавства.
 
   4.8. У  порядку, визначеному законодавством України, для
виконання покладених на Регіональну митницю завдань і функцій, а
також для виконання окремих доручень керівництва Держмитслужби
України користуватися безперешкодним доступом на території пунктів
пропуску через державний кордон України, зон митного контролю,
складів митних органів та інших об'єктів митної інфраструктури;
вилучати в установленому порядку потрібну документацію.
 
   4.9. Під час проведення спеціальних заходів щодо боротьби з
контрабандою та порушеннями митних правил у встановленому порядку:
   - брати  участь  у проведенні митного огляду товарів і
транспортних засобів;
   - перевіряти документи, необхідні для здійснення митного
контролю товарів і транспортних засобів;
   - давати  митним  органам  доручення  щодо  проведення
цілеспрямованого митного огляду товарів, транспортних засобів, а
також особистого огляду громадян і переогляду їх ручної поклажі й
багажу.
   - проводити  огляд  товарів і транспортних засобів, які
перебувають під митним контролем, а також переогляд оформлених
митними органами товарів і транспортних засобів;
   - зупиняти й повертати в зони митного контролю транспортні
засоби та громадян, а також морські й річкові судна;
   - здійснювати службову діяльність, пересуватися будь-якими
ділянками місцевості й водного простору, а в межах контрольованого
прикордонного району - за погодженням із відповідними органами
охорони державного кордону України;
   - за письмовим дорученням начальника Регіональної митниці або
іншої вповноваженої особи з метою перевірки в установленому
законодавством порядку товарів і  транспортних  засобів,  що
підлягають  митному контролю чи контроль за якими покладено
законодавством на митні органи, а також відповідних документів на
них, здійснювати митне обстеження територій, приміщень, складів і
сховищ підприємств, організацій і  установ  (крім  іноземних
дипломатичних представництв і прирівняних до них за статусом)
незалежно від їх відомчого підпорядкування й форм власності;
   - припиняти  навантаження,  вивантаження,  перевантаження,
розпакування, упакування й перепакування товарів, які перебувають
під митним контролем, виявляти пошкодження їх пакування, заміну
акцизних марок та ідентифікаційних знаків чи маркування на цих
товарах або їх упаковці, а також заміну без дозволу митного органу
транспортного засобу, на якому вони переміщуються та виявляти інші
митні правопорушення;
   - з метою припинення порушень митних правил, установлення
осіб, які вчинили порушення митних правил, а також для складання
протоколу про порушення митних правил, якщо його неможливо скласти
на місці вчинення правопорушення, здійснювати адміністративне
затримання громадян, які вчинили такі порушення, у встановленому
законодавством порядку.
 
   4.10. Запрошувати до Регіональної митниці (або митниці, у
зоні діяльності якої здійснюються контрольні заходи) осіб для
з'ясування обставин порушення митних правил. В окремих випадках
з'ясування  обставин  і  первинне  документування  такого
правопорушення здійснювати в інших придатних для цього місцях.
 
   4.11. Складати протоколи про порушення митних правил.
   Здійснювати процесуальні повноваження дізнавачів і осіб, що
займаються провадженням у справах про порушення митних правил,
розглядати справи  про  порушення  митних  правил,  заведені
працівниками Регіональної митниці.
 
   4.12. Вилучати  товари,  що  є безпосередніми предметами
порушення митних правил, товари зі спеціально  виготовленими
сховищами, що використовувалися для приховування від митного
контролю безпосередніх  предметів  порушення  митних  правил,
транспортні засоби, що використовувалися для переміщення через
митний кордон України безпосередніх предметів порушення митних
правил, а також документи, потрібні для розгляду справ про
порушення митних правил.
 
   4.13. Одержувати в установленому порядку від підрозділів
Регіональної митниці, інших митних органів, оглядових комісій,
підприємств, установ і організацій, окремих громадян документи,
необхідні для здійснення провадження в справах про порушення
митних правил і проведення дізнання в справах про контрабанду.
 
   4.14. Використовувати в роботі криміналістичну, спеціальну
техніку, засоби зв'язку й транспорт.
 
   4.15. У  встановленому  законодавством порядку зберігати,
носити й застосовувати зброю та спеціальні засоби.
 
   4.16. Використовувати   бланк   Регіональної   митниці
встановленого зразка для листування із зовнішніми кореспондентами
з питань, що належать до компетенції митниці.
 
   4.17. Користуватися при  виконанні  службових  обов'язків
автотранспортом, засобами зв'язку, оргтехнікою й іншими технічними
засобами митного органу, в зоні діяльності якого проводяться
спеціальні заходи.
 
   4.18. Виконувати свої службові обов'язки в цивільному одязі.
 
     5. Керівництво й структура Регіональної митниці
 
   5.1. Регіональну  митницю очолює начальник митниці, який
підпорядковується безпосередньо Голові Держмитслужби України.
 
   5.2. Начальник Регіональної митниці призначається на посаду й
звільняється з неї наказом Держмитслужби України.
 
   5.3. Начальник  Регіональної  митниці  має заступників з
основних напрямів діяльності.
   Заступники начальника Регіональної митниці призначаються на
посади й звільняються з них наказом Держмитслужби України за
поданням начальника Регіональної митниці.
 
   5.4. Посадові  особи  Регіональної  митниці, посади яких
віднесено до номенклатури посад Голови Служби, призначаються на
посади й звільняються з них наказом Держмитслужби України за
поданням начальника Регіональної митниці.
   Посадові особи, посади яких віднесено до номенклатури посад
начальника Регіональної митниці, призначаються на  посади  й
звільняються з них наказом Регіональної митниці.
 
   5.5. Накази Регіональної митниці, розпорядження й доручення
її начальника, які відповідають законодавству, є обов'язковими для
виконання всіма працівниками Регіональної митниці.
 
   5.6. Начальник  Регіональної  митниці  є  розпорядником
фінансових та матеріальних ресурсів Регіональної митниці.
 
   5.7. Функціональні повноваження, права та відповідальність
начальника Регіональної митниці та його заступників установлюються
Розподілом обов'язків між начальником Регіональної митниці та його
заступниками, який затверджується Головою Держмитслужби України у
встановленому Держмитслужбою України порядку.
 
   5.8. Начальник Регіональної митниці при виконанні покладених
на Регіональну митницю завдань і функцій представляє її інтереси в
інших правоохоронних органах, органах виконавчої влади й місцевого
самоврядування, в установах і організаціях, укладає господарські
та інші угоди з питань, що належать до його компетенції.
 
   5.9. Посадові інструкції працівників Регіональної митниці
затверджуються начальником Регіональної митниці.
 
    6. Відповідальність працівників Регіональної митниці
 
   6.1. Начальник Регіональної митниці несе відповідальність за:
   6.1.1. Неналежну організацію роботи Регіональної митниці,
незадовільний стан службової й виконавської дисципліни.
   6.1.2. Незабезпечення виконання завдань і функцій, покладених
на Регіональну митницю цим Положенням.
   6.1.3. Недотримання особовим складом Регіональної митниці
законності в службовій діяльності.
   6.1.4. Незадовільний стан професійної підготовки особового
складу Регіональної митниці й виховної роботи з ним.
   6.1.5. Негативні  наслідки  своїх  доручень,  самостійно
прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків і за
бездіяльність.
   6.1.6. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Регіональній митниці.
 
   6.2. Iнші посадові  особи  Регіональної  митниці  несуть
відповідальність згідно із законодавством України за неналежне
виконання своїх службових обов'язків і за  порушення  вимог
законодавства України, у тому числі щодо нерозголошення державної
таємниці й службової інформації, отриманої під час виконання
службових обов'язків; порушення правил внутрішнього трудового
розпорядку; норм професійної етики; обмежень, пов'язаних  із
прийняттям на державну службу в митних органах України, та інші
порушення службової дисципліни.
 
    7. Матеріально - технічне забезпечення діяльності
            Регіональної митниці
 
   7.1. Матеріально  -  технічне  й  фінансове забезпечення
діяльності Регіональної митниці здійснюються за рахунок і в межах
виділених асигнувань на утримання Регіональної митниці.
 
   7.2. Підрозділи  Регіональної  митниці  розміщуються  в
ізольованих приміщеннях, які відповідають вимогам щодо специфіки
їх роботи, з обмеженим доступом сторонніх осіб до службової
інформації й телефонних розмов.
 
   7.3. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням,
Регіональна митниця забезпечується автотранспортними засобами,
засобами зв'язку, комп'ютерами, оргтехнікою, пошуковими технікою й
приладдям,  засобами аудіовізуального контролю, ідентифікації,
аналізу та іншою необхідною спецтехнікою.
 
 Начальник Регіональної митниці
 боротьби з митними правопорушеннями          Л.М.Небрат
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка