Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про господарсько-фінансову діяльність споживчої кооперації у 2006 році та завдання щодо підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій і підприємств

    РАДА ЦЕНТРАЛЬНОЇ СПIЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
           IV збори XIX скликання
 
            П О С Т А Н О В А
 
              24.01.2007
 
 
     Про господарсько-фінансову діяльність споживчої
    кооперації у 2006 році та завдання щодо підвищення
      ефективності господарювання кооперативних
          організацій і підприємств
 
 
   Разом з  цим  у  багатогалузевому господарстві споживчої
кооперації є ще багато невикористаних резервів і невирішених
питань.
 
   У звітному  періоді  недостатньо  вживалося  заходів для
створення оптової ланки як ефективної системи товаропостачання
роздрібної мережі. Незважаючи на відсутність достатніх фінансових
ресурсів та кваліфікованих кадрів, оптова торгівля динамічно
розвивається  в  Кримській  та  Рівненській  споживспілках,
започаткована у Житомирській і Волинській.  Правління  решти
облспоживспілок  не  приділяють  належної  уваги  відновленню
кооперативного гурту, оптова торгівля здійснюється через окремі
районні  чи  міжрайонні торговельні бази в обсягах, які не
забезпечують рентабельності галузі.
 
   Правління Iвано-Франківської, Полтавської, Харківської  та
низки інших облспоживспілок недопрацьовують у питаннях створення
мережі магазинів типу маркет. Не вирішують проблему закритих
магазинів  і  закладів  ресторанного  господарства  Одеська,
Полтавська, Черкаська і Чернігівська облспоживспілки. Допускається
невиправдане скорочення працюючих торговельних об'єктів.
 
   Правліннями споживспілок мало приділяється уваги торгівлі
непродовольчими товарами, їх частка в товарообороті є надто
низькою,  особливо  в  Iвано-Франківській,  Кіровоградській,
Полтавській і Чернігівській облспоживспілках. Суттєвого поліпшення
потребує організація торгівлі друкованою продукцією, будівельними
матеріалами, господарчими  товарами,  ювелірними  виробами  і
коштовностями.
 
   Несповна використовуються наявні можливості для нарощування і
реалізації  продукції  власного  виробництва  підприємствами
ресторанного господарства в Закарпатській, Полтавській, Сумській,
Чернігівській облспоживспілках. В обороті цих підприємств більше
половини  займають  покупні  товари.  Повільно  технічно
переоснащуються галузі, лише четверта частина мережі відповідає
сучасним вимогам.
 
   Волинською, Миколаївською,    Одеською,    Херсонською,
Чернівецькою  облспоживспілками  недооцінюється  необхідність
розвитку сфери послуг і виконання власних програм.
 
   Волинська, Львівська,  Одеська, Рівненська, Тернопільська,
Черкаська  облспоживспілки  скоротили  закупівлі  м'яса  та
м'ясопродуктів. Низка облспоживспілок не передбачила у своїх
програмах  заходів  для  забезпечення  конкурентоспроможності
заготівель  сільгосппродукції  та  суттєвої  модернізації  і
переоснащення заготівельних підприємств, худобозабійних пунктів.
Мало  використовуються можливості реалізації сільгосппродукції
бюджетним установам, не впроваджується маркетинг ринку збуту, не
залучаються  короткострокові  кредити  комерційних  банків  з
відшкодуванням частини відсотків процентних ставок за рахунок
бюджету.
 
   Недостатньо використовується  потенціал  ринків  споживчої
кооперації. Більшість облспоживспілок допустила значне відставання
з виконання програми розвитку ринків та перетворення їх у сучасні
торговельно-сервісні комплекси.
 
   Продовжується спад виробництва товарів народного споживання в
натуральних показниках, зокрема хлібобулочних виробів, консервів,
безалкогольних  напоїв.  Відсутність  комплексного  підходу,
недостатні  обсяги  фінансування  технічного  переоснащення і
модернізації не забезпечують виведення на конкурентоспроможний
рівень  виробничих підприємств, особливо в Дніпропетровській,
Iвано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській та інших
облспоживспілках. На виробничих підприємствах не впроваджуються
системи безпечності та управління якістю продукції, недостатній
лабораторний контроль.
 
   У минулому   році   зросли  інвестиції  у  розвиток
матеріальнотехнічної бази та введення в дію основних засобів майже
на 30 відсотків. Правління Укоопспілки зобов'язувало правління
облспоживспілок усі  кошти  від  продажу  основних  засобів,
амортизаційних відрахувань та не менше 50 відсотків чистого
прибутку від операційної оренди спрямовувати в  інвестування
розвитку галузей кооперативного господарства. Проте це рішення не
виконується, особливо в Iвано-Франківській, Львівській, Одеській,
Харківській облспоживспілках.
 
   Правліннями кооперативних  організацій ще мало вживається
заходів для ефективної роботи галузей діяльності. У Волинській,
Житомирській, Луганській, Сумській, Черкаській облспоживспілках
працює  збитково  кожне  шосте-сьоме   підприємство.   У
Дніпропетровській,    Закарпатській,    Iвано-Франківській,
Кіровоградській, Одеській і Хмельницькій облспоживспілках  не
завершено   реорганізацію   госпрозрахункових   відособлених
підрозділів, які вже виконали свою роль, в інші підприємства.
 
   У 12 облспоживспілках збільшений рівень витрат, пов'язаних з
реалізацією товарів, у п'яти - у заготівлях. Найбільший він - у
торгівлі у Волинській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській,
Хмельницькій,  Черкаській  і  Чернігівській  облспоживспілках.
Унаслідок відсутності належної роботи з товарними  ресурсами
торговельні підприємства зазнають чималих витрат, пов'язаних із
зберіганням, підсортуванням товарів і тари. Значні витрати через
уповільнену  оборотність  товарів у Волинській, Житомирській,
Рівненській, Хмельницькій і Чернівецькій облспоживспілках.
 
   Ще великою   залишається   прострочена   дебіторська
заборгованість, особливо в Кіровоградській, Сумській і Херсонській
облспоживспілках.   Незважаючи   на   заборону   відпуску
товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та надання послуг
позасистемним підприємствам без попередньої оплати їх вартості, у
Луганській, Черкаській, Чернівецькій облспоживспілках не зупинене
відволікання коштів з обороту.
 
   Суттєві недоліки мають місце у роботі з кадрами. Гострою
залишається проблема залучення молоді до роботи у споживчій
кооперації, висування її на керівні посади у споживчих товариствах
і спілках. Не домоглися стабілізації чисельності працівників і
допущено відчутне їх скорочення у Волинській, Дніпропетровській,
Закарпатській, Одеській, Сумській облспоживспілках.
 
   У низці облспоживспілок ще низька середня заробітна плата.
Водночас у багатьох кооперативних організаціях темпи зростання
заробітної плати значно випереджають зростання продуктивності
праці.
 
   Недостатньо ведеться робота з формування резерву та якісного
оновлення керівного складу кадрів у Вінницькій, Миколаївській,
Тернопільській, Хмельницькій облспоживспілках, де до  резерву
зараховані особи передпенсіиного та пенсійного віку.
 
   Не призупинено  зменшення  чисельності  членів  споживчих
товариств.  Відчутне  скорочення  допущене  у  Житомирській,
Iвано-Франківській, Львівській,  Тернопільській,  Хмельницькій
облспоживспілках. Недостатня робота проводиться з залучення у
пайовики через відсутність або неукомплектованість у значній
частині  споживчих  товариств   посад   інструкторів   з
організаційно-кооперативної роботи.
 
   У більшості  районних споживспілок і споживчих товариств
виконання цієї роботи покладено за  сумісництвом  на  інших
працівників. Аналогічна практика виконання обов'язків має місце в
апараті Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської  і
Чернігівської облспоживспілок.
 
   Збори Ради Укоопспілки П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
   вважати головним завданням правлінь споживспілок і споживчих
товариств усіх рівнів наполегливе і послідовне втілення у життя
рішень  XIX  з'їзду  споживчої кооперації України, зміцнення
соціальної бази та економічного потенціалу  системи,  захист
інтересів і прав членів споживчих товариств.
 
    У торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг
 
   Прискорити роботу  з відновлення і становлення обласного
кооперативного гурту як ефективної  системи  товаропостачання
роздрібної торговельної мережі. Формування грамотної асортиментної
і цінової політики  вважати  визначальною  умовою  належного
товаропостачання магазинів і рентабельної роботи галузі.
 
   Продовжити роботу зі створення мережі торговельних закладів
типу маркет з широким асортиментом товарів, комп'ютеризацією всіх
товарно-облікових операцій, створенням максимальних зручностей для
покупців і умов праці для персоналу, у тому числі запровадженням в
них дисконтних карток. Пріоритетним вважати відкриття маркетів у
районних центрах і містах.
 
   Активізувати діяльність з приведення мережі магазинів  і
закладів ресторанного господарства до конкурентоспроможного стану.
Завершити обстеження всієї діючої торговельної мережі, визначитися
по кожному об'єкту, конкретизувати види і обсяги робіт, намітити
джерела і терміни виконання.
 
   Задіяти всі наявні можливості для повного вирішення проблеми
закритої мережі магазинів та закладів ресторанного господарства.
Не  допускати  закриття  працюючих  об'єктів,  припиняти  їх
господарювання через збитковість у виняткових випадках за умови
одночасної передачі в оренду з обов'язковим проведенням рекламних
заходів.
 
   Вживати подальших заходів для покращення та удосконалення
структури товарообороту, розширювати торгівлю товарами складного
асортименту  і  культурно-побутового призначення, господарчими
товарами, будівельними матеріалами, друкованими  виданнями  і
ювелірними виробами, прискорювати їх оборотність. Відновлювати
мережу магазинів з торгівлі непродовольчими товарами, в тому числі
типу "Будматеріали" і "Техномаркет".
 
   Ефективно використовувати    потужності    ресторанного
господарства з метою нарощування випуску і реалізації продукції
власного  виробництва.  Визначитися  з подальшою перспективою
ресторанів, кондитерських цехів, магазинів "Кулінарія", які можуть
і повинні успішно функціонувати за умови їх реконструкції та
комплексного розташування.
 
   Здійснювати подальший розвиток сфери побутових та  інших
платних  послуг,  підвищувати  конкурентоспроможність об'єктів
побуту, створювати умови для рентабельної роботи, нарощувати
обсяги  реалізації платних послуг підприємствам, установам і
організаціям різних форм власності.
 
   Завершити роботу із законодавчого закріплення на власника
права власності на майно ринків та землекористування.
 
   Привести статути ринків у відповідність з примірним Статутом
підприємства споживчої кооперації ( n0004626-05 ), забезпечити
виконання уточненої Програми розвитку ринків на 2007 рік, у тому
числі  із  залученням  інвестицій  суб'єктів  підприємницької
діяльності.
 
   Збори Ради  Укоопспілки  доручають  правлінню Укоопспілки
розробити  разом  з  Кримспоживспілкою,  облспоживспілками  і
науковцями  Полтавського  університету  споживчої  кооперації,
Львівської комерційної академії та затвердити Програму розвитку
кооперативної торгівлі на перспективу.
 
         У заготівельно-виробничій сфері
 
   Створювати сучасні  об'єкти  господарювання з урахуванням
пріоритетних видів заготівель, обсягів та джерел фінансування, за
рахунок яких це буде здійснюватися.
 
   Постійно удосконалювати    бізнес-плани,    наполегливо
впроваджувати маркетинг ринку  збуту,  здійснювати  заготівлі
продукції з урахуванням їх максимальної прибутковості та з метою
подальшої реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках за
конкретними договорами поставок.
 
   Якнайшвидше провести  комплексну  модернізацію і технічне
переоснащення худобозабійних пунктів, а  також  атестацію  й
отримання експлуатаційного дозволу на кожний окремий пункт.
 
   Для збільшення обсягів заготівель максимально використовувати
коротко-строкові кредити комерційних банків із відшкодуванням
частини  відсотків  процентних  ставок.  Активізувати  участь
підприємств споживчої кооперації  у  тендерах  з  реалізації
сільгосппродукції і сировини бюджетним установам.
 
   Отримати ліцензії на право ведення заготівель металобрухту і
вторинної сировини, укомплектувати  заготівельні  підприємства
обладнанням згідно з вимогами ліцензійних умов.
 
   Ефективно у максимально стислі строки здійснити модернізацію
та технічне переоснащення виробничої галузі, забезпечити достатні
обсяги фінансування для виведення на конкурентоспроможний рівень
підприємств, визначених для подальшої роботи.
 
   Для нарощування обсягів виробництва та реалізації харчової
продукції  налагодити  постійну  роботу  з маркетингу ринку,
активізувати рекламу, відновити і розширити фірмову торгівлю,
розробити  раціональні  схеми  кільцевого завозу продукції в
торговельну мережу. Активізувати участь у тендерах з продовольчого
забезпечення бюджетних споживачів, забезпечити високу споживчу
якість товарів власного  виробництва,  участь  у  виставках,
ярмарках-продажах, впроваджувати міжнародні системи безпечності та
управління якістю харчової продукції.
 
      У фінансово-економічній і кадровій роботі
 
   Постійно удосконалювати фінансовий аналіз, планування  та
прогнозування господарювання. Кожен суб'єкт господарювання повинен
розробляти стратегію свого  розвитку,  складати  бізнес-план,
обов'язковий для виконання.
 
   У процесі аналізу фінансових результатів вивчити динаміку
абсолютних і відносних показників, чинники впливу на їх зміну,
виявляти резерви зростання доходу й рентабельності.
 
   Активізувати інноваційно-інвестиційну діяльність, забезпечити
значне нарощування обсягів внутрішніх інвестицій.
 
   Спрямування на  оновлення,  модернізацію  та  технічне
переоснащення матеріально-технічної бази усієї суми амортизації і
коштів від продажу основних засобів та не менше 50 відсотків
прибутку  від здачі кооперативних об'єктів в оренду вважати
першочерговим завданням і безумовною нормою.
 
   Закінчити створення цілісної комп'ютерної бази  даних  з
орендних відносин, здійснювати їх щоквартальне оновлення.
 
   Реорганізувати госпрозрахункові підрозділи, які вже відіграли
свою роль, виконати рішення зборів Ради і правління Укоопспілки
про реорганізацію збиткових підприємств в інші види підприємств.
 
   Продовжити роботу  зі стягнення простроченої дебіторської
заборгованості, використовуючи всі правові заходи впливу.
 
   Для зменшення відпливу висококваліфікованого персоналу  з
організацій,   підприємств  (об'єднань),  інших  суб'єктів
господарювання системи споживчої кооперації України  постійно
здійснювати кадровий менеджмент.
 
   Зосередити зусилля на створенні нових робочих місць, у тому
числі завдяки відкриттю якісно нових конкурентоспроможних об'єктів
роздрібної  та  оптової  торгівлі, ресторанного господарства,
реконструкції підприємств заготівельної і виробничої  галузі,
запровадженню нових видів надання послуг населенню.
 
   Продовжити цілеспрямовану роботу зі створення дієвого резерву
кадрів на керівні посади, сталої  мотивації  до  підвищення
професійного рівня всіх працівників, особливо керівного складу.
 
   Правлінням Кримспоживспілки,  облспоживспілок  на  основі
Концепції молодіжної політики  Центральної  спілки  споживчих
товариств України та профспілки працівників споживчої кооперації
України ( v9-13580-04 ) активізувати роботу з залучення молоді у
систему, участі її в управлінських процесах, із забезпечення
молодих спеціалістів - випускників вищих навчальних закладів -
робочими місцями і створення їм належних соціально-побутових умов.
 
   Використовувати усі  наявні  можливості  для  підвищення
заробітної плати працівників системи за рахунок  нарощування
обсягів діяльності, скорочення витрат, ефективного і раціонального
використання коштів, основних засобів,  створення  умов  для
мотивації до підвищення продуктивності праці.
 
   Поліпшувати якість підготовки фахівців у кооперативних вищих
навчальних  закладах,  забезпечувати  подальше  впровадження
інноваційних  технологій  в  організацію навчального процесу,
удосконалювати систему ступеневої освіти.
 
   За рахунок  удосконалення  мотивації  і  оплати  праці
комплектувати  штати  споживспілок, організацій і підприємств
висококваліфікованими спеціалістами, здійснювати  навчання  та
перепідготовку кадрів.
 
   Відновити в    усіх    ланках    системи   посади
спеціалістів-організаторів з кооперативної роботи, укомплектувати
їх фахівцями, провести з ними навчання із залученням до цього
викладачів  навчальних  закладів  системи  та  досвідчених
фахівців-практиків.
 
   У вищих  кооперативних  навчальних  закладах  розробити
навчально-методичне забезпечення і ввести з 1 вересня п.р. у
навчальні плани підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів з
усіх спеціальностей, за якими здійснюється їх підготовка, вивчення
дисципліни "Організаційно-кооперативна робота".
 
   Розгорнути широку  агітаційну  роботу  серед  пайовиків,
некооперованого населення із вивчення кооперативних цінностей і
принципів, переваг членства у споживчих товариствах, організувати
на належному рівні діяльність дільничних комітетів,  комісій
кооперативного контролю, поліпшити інформованість пайовиків через
об'яви, стенди в об'єктах споживчої кооперації та засоби масової
інформації, в тому числі через газети "Вісті..." та "Вісті...
Діловий випуск".
 
 Голова зборів Ради                   М.I.Чебан
 
 Секретар зборів Ради                Н.М.Осауленко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка