Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку здійснення контрольно-ревізійних функцій органами державної контрольно-ревізійної служби щодо органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що провадять діяльність, пов'язану з держа...

     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 79 від 07.09.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 вересня 2001 р.
                   за N 834/6025
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного
             контрольно-ревізійного управління
    N 337 ( z1142-06 ) від 10.10.2006 }
 
  Про затвердження Порядку здійснення контрольно-ревізійних
  функцій органами державної контрольно-ревізійної служби
  щодо органів державної влади і місцевого самоврядування,
  підприємств,  установ  та  організацій, що провадять
      діяльність, пов'язану з державною таємницею
 
 
 
   Відповідно до ст. 34 Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  здійснення  контрольно-ревізійних
функцій  органами державної контрольно-ревізійної служби щодо
органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, що провадять діяльність, пов'язану з
державною таємницею (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Режимно-секретному  відділу  (Філіппов  П.Д.)  після
погодження та державної реєстрації довести цей наказ та Порядок до
відома контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   3. Відповідальність за виконання положень Порядку покласти на
начальників контрольно-ревізійних управлінь в АР Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
 
   4. Контроль  за виконанням положень Порядку покласти на
начальника Режимно-секретного відділу Філіппова П.Д.
 
 Голова                       П.К.Германчук
 
 Погоджено:
 
 Голова Служби безпеки України            В.І.Радченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ГоловКРУ України
                   07.09.2001 N 79
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 вересня 2001 р.
                   за N 834/6025
 
               ПОРЯДОК
    здійснення контрольно-ревізійних функцій органами
    державної контрольно-ревізійної служби щодо органів
      державної влади і місцевого самоврядування,
    підприємств, установ та організацій, що провадять
      діяльність, пов'язану з державною таємницею
 
   1. Органи державної контрольно-ревізійної служби (далі-ДКРС)
мають право провадити діяльність, пов'язану з державною таємницею,
після надання їм Службою безпеки України відповідно до статті 20
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) спеціального
дозволу на провадження діяльності,  пов'язаної  з  державною
таємницею.
 
   2. Доступ працівників ДКРС до державної таємниці в органах
державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах  та  організаціях  (далі-підприємства,  установи,
організації),   куди   вони   прибули   для   здійснення
контрольно-ревізійних функцій, здійснюється з письмового дозволу
керівників цих підприємств,  установ  та  організацій  після
пред'явлення  особистого  службового  посвідчення,  довідки
відповідної форми про наявність допуску до державної таємниці та
припису на виконання завдання (далі-припис), які передбачені
чинним законодавством України.
 
   3. Припис на виконання завдання повинен містити повну назву
підприємства, установи, організації, структурного підрозділу, куди
відряджається працівник ДКРС, його посаду, прізвище, ініціали,
зміст та підстави.
   Право підпису приписів мають: Голова ГоловКРУ України та його
заступники,  начальники  контрольно-ревізійних  управлінь  в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
міських, районних, міжрайонних контрольно-ревізійних відділів.
   Припис видається для роботи тільки на одному підприємстві, в
установі чи організації. Якщо у приписі викладаються відомості,
віднесені до державної таємниці, йому надається відповідний гриф
секретності і він реєструється та пересилається з дотриманням
вимог режиму секретності.
 
   4. Довідки  про наявність допуску до державної таємниці
підписуються начальником режимно-секретного органу (далі - РСО),
реєструються в журналі обліку видачі працівникам довідок про
допуск і видаються під розписку у цьому журналі на строк до 12
місяців.
   Одна довідка може використовуватися працівником ДКРС для
виконання   завдань,   які   полягають   у   здійсненні
контрольно-ревізійних функцій на кількох підприємствах, установах,
організаціях, що провадять діяльність, пов'язану з державною
таємницею. Після того, коли потреби у використанні довідки немає,
або після закінчення терміну її дії вона повертається до РСО, де
знищується з відміткою у зазначеному журналі, завіреною підписами
двох працівників РСО.
 
   5. Працівник ДКРС передає припис разом з довідкою керівникові
РСО підприємства, установи чи організації, куди він прибув для
виконання завдання. Зазначені документи реєструються в журналі
обліку відряджених осіб за формою 70. Співробітником РСО робиться
відмітка у приписі про наявність у особи форми допуску до
державної таємниці відповідно до довідки. Припис пред'являється
керівникові підприємства, установи чи організації або особі, яка
виконує його обов'язки.
 
   6. Дозвіл на доступ працівників ДКРС до відомостей, що
становлять державну таємницю, оформляється у формі письмової
резолюції на приписі, яка за змістом повинна бути конкретною.
   Ступінь секретності  відомостей,  з  якими  може  бути
ознайомлений працівник ДКРС, повинен відповідати формі допуску до
державної таємниці, яку йому надано.
 
   7. У разі позитивного вирішення питання про надання дозволу
припис з відповідною письмовою резолюцією передається начальникам
тих структурних підрозділів підприємства, установи чи організації,
де працівник ДКРС має здійснювати контрольно-ревізійні функції.
Керівники структурних підрозділів безпосередньо вирішують питання
щодо  створення  відповідних  умов для роботи із секретними
документами, видають розпорядження щодо обсягу інформації, до якої
надано доступ (номери справ, томів справ, документів тощо), а
також  організують  контроль  за  дотриманням  вимог  режиму
секретності.
 
   8. Працівники ДКРС зобов'язані виконувати встановлені на
підприємстві, в установі чи організації вимоги режиму секретності
і таємного діловодства. Вони можуть отримувати в РСО необхідні для
роботи матеріальні носії секретної інформації і знайомитись з ними
в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
   9. Виїмка документів, що містять державну таємницю, чи інших
носіїв секретної інформації проводиться в установленому чинним
законодавством України порядку.
   Вилучені документи можуть використовуватись як докази без
зняття  грифу  секретності  тільки  в  кримінальних справах,
провадження яких у слідчих органах та судах здійснюється з
дотриманням  вимог  режиму секретності відповідно до чинного
законодавства.
 
   10. Після закінчення роботи працівником  ДКРС  начальник
структурного підрозділу підприємства, установи чи організації, де
проводилось ревізія або перевірка, на зворотному боці припису
зазначає,  з  якими  конкретно  документальними  матеріалами
ознайомлений контролер-ревізор, ступінь секретності відомостей, що
містяться в них. Припис зберігається в РСО підприємства, установи
чи організації протягом терміну, визначеного строком дії найвищого
грифа секретності документальних матеріалів, з якими знайомився
працівник ДКРС. Останньому повертається довідка про допуск, у якій
робиться позначка, завірена підписом начальника РСО та печаткою,
про ступінь секретності відомостей, з якими він був ознайомлений
під час виконання завдання.
 
   11. Посадова особа, яка підписала припис, контролює роботу
своїх підлеглих щодо фактичного обсягу секретних відомостей, з
якими вони знайомляться в період виконання контрольно-ревізійних
функцій, через РСО ДКРС.
 
   12. Згідно з вимогами статі 28 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) та зобов'язанням громадянина України у
зв'язку з допуском до державної таємниці, співробітники ДКРС, які
обізнані  у  відомостях,  що  становлять  державну таємницю,
зобов'язані:
   - не допускати розголошення будь-яким способом державної
таємниці, яка йому довірена або стала відомою у зв'язку з
виконанням службових обов'язків;
   - не  брати  участі  в діяльності політичних партій та
громадських організацій, діяльність яких заборонена в порядку,
встановленому законом;
   - не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх
представникам,  а  також  окремим  іноземцям  та особам без
громадянства у провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам
національної безпеки України;
   - виконувати вимоги режиму секретності;
   - повідомляти посадових осіб, які надали йому допуск до
державної таємниці, та відповідні РСО про виникнення обставин,
передбачених статтею 23 Закону України "Про державну таємницю",
( 3855-12 ) або інших обставин, що перешкоджають збереженню
довіреної йому державної таємниці, а також про свій виїзд з
України;
   - додержуватись інших вимог законодавства  про  державну
таємницю.
 
   13. Посадові особи, винні у порушенні законодавства про
державну таємницю, несуть дисциплінарну,  адміністративну  та
кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
   14. Відповідно  до вимог статті 37 Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ) контроль за  станом  охорони
державної таємниці в ДКРС здійснює Служба безпеки України та її
регіональні органи.
 
 В.о. начальника режимно-секретного
 відділу ГоловКРУ України               І.І.Ревінцов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка