Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції N 3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 403 від 30.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 листопада 1998 р.
                   за N 703/3143
 
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 527 ( z0819-98 ) від 18.12.98 )
 
    Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції N 3
    про відкриття банками рахунків у національній та
             іноземній валюті
 
 
 
   На виконання рішення спільного засідання Колегії Державної
податкової адміністрації України та Правління Національного банку
України від 30.06.98 N 6/258, а також з метою вдосконалення роботи
комерційних банків щодо відкриття та веденню рахунків Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції N 3 про
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 36 ( v0121500-96, z0119-98 ) і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 18.02.98 за N 119/2559 (додається).
   2. Постанову надіслати на державну реєстрацію.
   3. Постанова набуває чинності через десять днів після її
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                         В.А.Ющенко
 
                       Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    30.09.98 N 403
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 листопада 1998 р.
                   за N 703/3143
 
       Зміни та доповнення до Інструкції N 3
     про відкриття банками рахунків у національній
            та іноземній валюті
          ( v0121500-96, z0119-98 )
 
   1. З пункту 1.1 виключити слово "кредитних".
   2.  Пункт  1.2  доповнити новим абзацом такого змісту:
"Документи на відкриття, переоформлення зазначених банківських
рахунків, а також у разі зміни осіб, які мають право першого і
другого підписів, подають у банк особисто керівник чи головний
бухгалтер".
   3.  Пункт  1.5  викласти  в  такій  редакції:  "Кожне
підприємство-резидент, його відокремлений підрозділ, іноземний
інвестор мають право відкривати не більше двох поточних рахунків у
національній валюті та двох поточних рахунків в іноземній валюті
(за кожним кодом валют Класифікатора іноземних валют Національного
банку України ( v0521500-98 ).
   Юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати лише один
поточний рахунок у національній валюті своєму представництву на
території  України за наявності ліцензії Національного банку
України.
   Юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати не більше двох
поточних рахунків в іноземній валюті (за кожним кодом валют
Класифікатора іноземних валют) своєму представництву на території
України.
   Юридичні особи-нерезиденти-інвестори   можуть  відкривати
поточні рахунки в іноземній та національній валюті на умовах,
зазначених у цій Інструкції без відкриття представництв".
   4. Пункт 1.6 викласти в такій редакції: "У разі відкриття
(закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків, передбачених
цією  Інструкцією (крім рахунків фізичних осіб та офіційних
представництв), установа банку зобов'язана повідомити про це
податковий орган за місцем реєстрації власника рахунку протягом
трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи
день  відкриття  або  закриття). Форма і зміст повідомлення
податкових  органів  про  відкриття  або  закриття  рахунків
установлюється центральним податковим органом України. Примірник
цього повідомлення, що надійшов до установи банку, з відміткою
податкового органу про взяття рахунку на облік залишаються у
справі про відкриття рахунків.
   Крім цього, про відкриття (закриття) чи зміну номера рахунку
надсилається повідомлення також до Національного банку України для
включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.
Порядок і форма повідомлення встановлюються Національним банком
України.
   У разі відкриття рахунку відокремленому підрозділу, крім
вищезазначених повідомлень, у такий самий термін повідомляється
податковий орган за місцем реєстрації підприємства - юридичної
особи.
   Операції за  видатками  з  поточних  рахунків  суб'єктів
підприємницької  діяльності  здійснюються  після  отримання
повідомлення від податкового органу про взяття цих рахунків на
облік. Датою початку операцій за видатками з поточних рахунків
суб'єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата
реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.
   Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві
про відкриття рахунку у розділі "Відмітки банку".
   5. Абзац 2 пункту 1.8 викласти в такій редакції: "У разі
зміни місцезнаходження власник рахунку протягом трьох днів з дня
внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності зобов'язаний надати установі банку нову копію свідоцтва
про реєстрацію з внесеними змінами, завірену нотаріально чи
органом, який його видав".
   6. Доповнити розділ 1 "Загальні положення" пунктом 1.10
такого змісту: "1.10. При отриманні документів на відкриття чи
переоформлення банківських рахунків комерційні банки зобов'язані
здійснити перевірку наданих документів на відповідність їх чинному
законодавству, зокрема:
   1) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути
розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та
ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та
відбитком печатки;
   2) свідоцтво   про   державну   реєстрацію  суб'єктів
підприємницької діяльності має відповідати зразку, передбаченому в
додатку  3  до  Положення про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою  Кабінету
Міністрів України від 25.05.98 N 740 ( 740-98-п );
   3) посвідчувальні написи нотаріуса на документах вважаються
дійсними у разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим
наказом Міністерства  юстиції  України  від  07.02.94  N 7/5
( z0038-94 ) "Про затвердження  форм реєстрів для реєстрації
нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів
на  угодах  і  засвідчуваних  документах",  зареєстрованим
Міністерством юстиції України 02.03.94 за N 38/247.
   При отриманні документів на відкриття банківського рахунку
суб'єктів підприємницької діяльності - юридичної, фізичної особи
уповноважений працівник комерційного банку зобов'язаний перевірити
повноваження особи, яка подає документи на відкриття рахунку
(довіреність, паспорт), та зробити у присутності особи, що подає
документи, копію  перших  чотирьох  сторінок  паспорта,  яка
зберігається в справі про відкриття рахунку.
   При наданні підроблених (недостовірних) документів з метою
відкриття  рахунків  комерційний  банк  зобов'язаний  негайно
повідомити про це органи внутрішніх  справ  із  зазначенням
паспортних  даних  особи,  яка подає документи на відкриття
банківського рахунку".
   7. Пункт 2.1.1 доповнити абзацом такого змісту: "До поточних
рахунків  належать  також  рахунки  за спеціальними режимами
використання,  що  відкриваються на підставі рішень Кабінету
Міністрів України і Національного банку України з визначенням
режиму цих рахунків".
   8. Пункт 2.1.3 виключити. Пункти 2.1.4 та 2.1.5 вважати
відповідно пунктами 2.1.3 та 2.1.4.
   9. Перший абзац пункту 2.2.1 після слів "поточних рахунків"
доповнити словами: "та бюджетних рахунків" і далі за текстом.
   Перше речення підпункту "в" пункту 2.2.1 доповнити словами:
"(крім положень, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів
України чи Указами Президента України)".
   Підпункт "г" пункту 2.2.1 викласти в такій редакції: "копію
документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік,
засвідчену  податковим органом, нотаріально або уповноваженим
працівником банку".
   Перше речення підпункту "д" пункту 2.2.1 доповнити словами
"завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому
порядку".
   Останній абзац пункту 2.2.1 викласти в такій редакції: "Якщо
в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то
бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття
бюджетного рахунку. Надання документів, передбачених підпунктами
"а" - "е" цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження
коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у
порядку, передбаченому чинним законодавством".
   10. З підпункту "г" пункту 2.2.2 виключити речення "Картка
підписується керівником і головним бухгалтером підприємства".
Останнє речення доповнити словами: "або керівником підприємства".
   Пункт 2.2.2 доповнити підпунктом "е" такого змісту: "е) копія
документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України,
засвідчена  нотаріально  або  органом,  що видав відповідний
документ".
   11.  Пункт  2.2.8  викласти в такій редакції: "Довірчі
товариства при відкритті поточного рахунку подають в установу
банку  документи, передбачені пунктом 2.2.1, та укладають з
установою  банку  договір  на  відкриття  та  обслуговування
банківського  рахунку  відповідно  до  Типового  договору на
обслуговування  комерційним  банком  довірчого  товариства,
затвердженого спільним наказом ( z0047-94 ) Фонду державного майна
України від 24 грудня 1993 року N 583 і Національного банку
України від 18 лютого 1994 року N 30".
   12. Перший абзац пункту 2.2.9 доповнити словами "за умови
надання паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу".
   Другий абзац цього пункту викласти в такій редакції: "Для
відкриття рахунку в установу банку подаються: заява про відкриття
рахунку із зазначенням реквізитів паспорта чи іншого документа, що
посвідчує  особу, підписана підприємцем; копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; копія
документа, що підтверджує взяття на податковий облік; копія
документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України
(перелічені  копії  документів  засвідчуються нотаріально або
органом, що їх видав) і картка із зразком підпису, що надається в
присутності  працівника  банку,  який  відкриває рахунок, та
засвідчується цим працівником або нотаріально".
   13. Пункт 2.2.10 викласти в такій редакції: "Підприємство, що
корпоратизується, подає в установу банку для відкриття рахунку:
заяву; копію свідоцтва про реєстрацію; копію рішення відповідного
органу про створення відкритого акціонерного товариства; копію
статуту (перелічені копії документів засвідчуються нотаріально або
органом, що їх видав) і картку із зразками підписів та відбитком
печатки, засвідчену в установленому порядку".
   14. У пункті 2.2.11:
   Перший абзац після слова "відкривається" доповнити словами
"лише один" і далі за текстом.
   Підпункт "д" викласти в такій редакції: "д) картки із
зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені нотаріально".
   Сьомий та восьмий абзаци викласти в такій редакції: "Для
ведення  сумісної діяльності без участі іноземних інвесторів
(статті  432 - 434 Цивільного кодексу України ( 1540-06 )
відкривається лише один поточний рахунок. Копія документа про
реєстрацію договору про сумісну діяльність до установи банку не
подається, а в картці із зразками підписів ставиться зразок
відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю усіх
учасників  договору  про  сумісну  діяльність  надано  право
розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим
рахунком.
   Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на
титульній сторінці першого примірника договору (контракту)".
   Доповнити дев'ятим абзацом в такій редакції: "Повідомлення
про відкриття (закриття) такого рахунку надсилається податковим
органам за місцезнаходженням банку".
   15. Пункт 2.2.12 викласти в такій редакції: "При відкритті
рахунку для формування статутного фонду господарського товариства
подається:  рішення  засновників  про визначення особи, якій
надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових
операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності,
засвідченої нотаріально; копія установчого договору, засвідчена
нотаріально; заява про відкриття рахунку, підписана уповноваженою
особою; картка із зразком підпису уповноваженої особи, засвідчена
нотаріально.
   Кошти з цього рахунку перераховуються тільки на поточний
рахунок зареєстрованого в установленому порядку господарського
товариства або повертаються засновникам, учасникам.
   Повідомлення про відкриття рахунку для формування статутного
фонду  надсилається  в податковий орган за місцезнаходженням
установи банку, в якому відкрито такий рахунок".
   16. Останній абзац пункту 3.1.3 викласти в такій редакції: "У
разі  відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру
фізичних осіб на час відкриття рахунку в зв'язку з тимчасовою
затримкою його отримання в податкових органах установа банку може
відкрити вкладний рахунок фізичній особі на підставі довідки
податкового органу про отримання документів від фізичної особи із
зазначенням орієнтовного терміну надання номера".
   17. У пункті 3.2.1:
   перше речення шостого абзацу викласти в такій редакції: "У
разі відкриття вкладного рахунку фізичними особами (резидентами) в
договорі про відкриття вкладного рахунку на підставі відповідного
документа податкового органу вказується ідентифікаційний номер
Державного реєстру фізичних осіб (далі - ДРФО)";
   шостий абзац доповнити реченням такого змісту: "У разі
відсутності ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних
осіб на час відкриття рахунку в зв'язку з тимчасовою затримкою
його отримання в податкових органах установа банку може відкрити
вкладний рахунок фізичній особі на підставі довідки податкового
органу про отримання документів від фізичної особи із зазначенням
орієнтовного терміну надання номера".
   18. У пункті 4.1. "Рахунок типу "Н":
   пункт 4.1.1 доповнити абзацом такого змісту: "- військовим
частинам  Чорноморського  флоту  Російської  Федерації,  що
дислокуються на території України й одержують для свого утримання
бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської
Федерації (юридичної особи-нерезидента)";
   у пункті 4.1.2:
   в абзацах 2, 7, 12 слова "заява про відкриття рахунку"
замінити на слова "заява представництва про відкриття рахунку";
   абзац 18 після слів "відкриття рахунку" доповнити словами
"копія індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку";
   абзац 22 виключити;
   після абзацу 21 додати абзац 22 такого змісту: "- копія
легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій
тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально";
   додати абзац 23 такого змісту: "- картка із зразками підписів
та відбитком печатки, засвідчена нотаріально";
   доповнити абзацами такого змісту: "Для відкриття рахунку типу
"Н" військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації,
що дислокуються на території України та одержують для свого
утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони
Російської  Федерації  (юридичної  особи  - нерезидента), до
уповноваженого банку подаються такі документи:
   - заява про відкриття рахунку;
   - копія індивідуальної ліцензії Кримського республіканського
управління Національного банку України на відкриття рахунку типу
"Н", засвідчена нотаріально;
   - дозвіл фінансового органу Міністерства оборони РФ  як
розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;
   - дозвіл фінансового органу Чорноморському флоту на відкриття
рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;
   - картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються
рахунком,  та  відбитком печатки, засвідчена в установленому
порядку";
   з пункту 4.1.3 виключити абзац 5;
   пункт 4.1.3 доповнити абзацами такого змісту: "Для одержання
індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу "Н" військові
частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються
на території України, подають такі документи:
   - клопотання Міністерства оборони Російської Федерації до
Кримського республіканського  управління  Національного  банку
України про надання ліцензії на відкриття рахунку флоту типу "Н";
   - клопотання  Чорноморського  флоту   до   Кримського
республіканського  управління Національного банку України про
надання ліцензії на відкриття рахунку типу "Н" військовим частинам
у складі флоту;
   - письмову згоду уповноваженого банку на  відкриття  та
обслуговування рахунку типу "Н";
   пункт 4.1.4 доповнити абзацами такого змісту: "На рахунок
типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, можуть бути зараховані кошти:
   - від продажу на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті;
   - отримані  від  відшкодування  збитків у разі настання
страхових випадків;
   - від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому
рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та
власником рахунку);
   - від продажу на території України майна, що  належить
військовій частині (транспортні засоби, обладнання, інша техніка
тощо)";
   пункт 4.1.5 після абзацу 6 доповнити абзацами такого змісту:
"Наявні  кошти  з рахунку типу "Н" можуть бути використані
військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, згідно з кошторисом для:
   - здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України (в тому числі на оплату праці,
орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних
засобів,  поточний  ремонт  будівель та приміщень військової
частини);
   - страхування  в  Україні майна та транспортних засобів
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, а також життя і здоров'я
військовослужбовців".
   У зв'язку з цим абзаци 7-9 вважати відповідно абзацами 10-12;
   додати пункти 4.1.6 і 4.1.7 такого змісту:
   "4.1.6.  При  відкритті  рахунків  військовим  частинам
Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на
території України, слід також керуватися викладеним в абзацах 3, 4
пункту 5.5, а також у пунктах 5.6 - 5.9 розділу 5 "Відкриття
рахунків  військовим  частинам,  установам,  підприємствам та
організаціям" зазначеної Інструкції;
   4.1.7. У разі зміни назви, організаційно-правової форми,
форми власності, здійснення реорганізації, в результаті якої
передбачається  здійснення  перереєстрації, рахунки військових
частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються
на  території  України, підлягають переоформленню, при цьому
подаються такі самі документи, що й при відкритті рахунку".
   19. З пункту 4.2.3 виключити абзац 5.
   20. Пункт 5.2 Інструкції виключити. У зв'язку з цим пункти
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 вважати відповідно пунктами 5.2,
5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.
   21. У пункті 6.1.1 виключити абзаци третій і четвертий
("розподільчі" та "кредитні").
   22. У пункті 6.1.2 абзац 2 викласти в такій редакції:
"Фізичним  особам  -  суб'єктам  підприємницької  діяльності
(резидентам),  які  здійснюють свою діяльність без створення
юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що
визначений для юридичних осіб - резидентів".
   Абзаци 3, 4, 5 - виключити.
   23. Пункт 6.1.4 виключити. У зв'язку з цим пункт 6.1.5
вважати відповідно пунктом 6.1.4.
   24. Другий абзац пункту 6.2.2 після слів "копії ліцензії"
доповнити словами "(у разі здійснення валютних операцій, які
потребують індивідуальної ліцензії)".
   25. Підпункт "в" пункту 6.2.4 викласти в такій редакції: "в)
картки із зразком підпису, що вчиняється у присутності працівника
банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником
або нотаріально".
   26. Підпункт "в" пункту 6.2.6 викласти в такій редакції: "в)
копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни
на відкриття рахунку, якщо це передбачено міжнародними договорами
України, засвідченої нотаріально".
   27. Підпункт "в" пункту 6.2.8 після слів "Міністерством
закордонних справ України" доповнити словами "або нотаріально".
   28. Пункт 6.2. "Порядок відкриття рахунків" доповнити пунктом
6.2.10 такого змісту:
   "6.2.10. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокуються на території України, до  уповноваженого  банку
подаються:
   а) заява на відкриття рахунку;
   б) дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської
Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку
флоту;
   в) дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту Російської
Федерації на відкриття рахунків військовій частині в складі
Чорноморського флоту Російської Федерації;
   г) картки із зразками підписів осіб, які розпоряджаються
рахунком, та відбитком печатки".
   У зв'язку з цим пункти 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13 вважати
відповідно пунктами 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14.
   29. У пункті 6.2.11 слова "Тимчасовий поточний рахунок"
замінити на слова "Поточний рахунок".
   30. Пункт 6.5. "Режим поточних рахунків в іноземній валюті
представництв та установ" доповнити пунктами 6.5.5 та 6.5.6 такого
змісту:
   "6.5.5. На поточний рахунок в іноземній валюті військової
частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується
на території України, зараховуються кошти:
   - перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через
уповноважені банки;
   - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я  власника  рахунку  в  порядку,  встановленому  чинним
законодавством України;
   - у готівковій формі, що ввезені на територію  України
уповноваженим  представником  Міністерства  оборони Російської
Федерації і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у
ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття валюти, а копія митної декларації  залишається  в
уповноваженому банку).
   6.5.6. З поточного рахунку в іноземній валюті військової
частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується
на території України, за розпорядженням власника проводяться такі
операції:
   - виплата    готівкою    для    оплати    праці
військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території
України;
   - виплата   готівкою   чи   платіжними   документами
військовослужбовцям на службові відрядження при виїзді за кордон;
   - продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою
подальшого зарахування на рахунок типу  "Н"  для  утримання
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України".
   31. У підпункті "а" пункту 6.6.1 слово "власні" виключити.
   32. Пункт 6.7 виключити.
   33. Абзац 2 пункту 7.2 викласти в такій редакції: "Право
другого  підпису  належить  головному  бухгалтеру, а в разі
відсутності  такої  посади - особі, що користується правами
головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку та звітності, та уповноваженим ними
особам".
   34. Пункти 7.3 і 7.7 виключити. У зв'язку з цим пункти 7.4,
7.5, 7.6, 7.8 - 7.21 вважати відповідно пунктами 7.3, 7.4, 7.5,
7.6 - 7.19.
   35. Розділ 7 доповнити останнім пунктом такого змісту: "7.20.
У картці із зразками підписів та відбитком печатки згідно з
додатком  2 до цих Змін та доповнень посвідчувальний напис
нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі N 52 "Форм
реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв,
посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах",
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого
1994 року N 7/5 ( z0038-94 ), зареєстрованих 02.03.94 за N 38/247.
Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки із зразками
підписів та відбитком печатки, до дати набуття чинності цими
Змінами та доповненнями вважаються дійсними".
   36. У пункті 8.1:
   абзац 2 викласти в такій редакції: "У разі  проведення
перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної
змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності,
власник рахунку зобов'язаний подати в установу банку заяву, нову
копію свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих
документів,  завірених в установленому порядку відповідно до
чинного законодавства";
   абзаци 3-5 виключити.
   37. Пункти 8.2 і 8.5 виключити. У зв'язку з цим пункти 8.3,
8.4, 8.6, 8.7, 8.8 вважати відповідно пунктами 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
8.6.
   38. У підпункті "г" пункту 8.3 слова "чи договором між
установою банку та власником рахунку" виключити.
   39. Пункт 8.4 після другого абзацу доповнити абзацом такого
змісту:  "Якщо  залишки  коштів  власника  рахунку неможливо
перерахувати на поточний рахунок, відкритий в іншому банку в
зв'язку  з  їх  відсутністю  на  кореспондентському  рахунку
попереднього банку, то залишки коштів обліковуються на рахунку N
2903 "Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками"
на окремих аналітичних рахунках, які відкриті кожному клієнту".
   40. Форму картки із зразками підписів та відбитком печатки і
форми заяв на відкриття рахунків, які додані до Інструкції N 3,
викласти в новій редакції згідно з додатками 1-4 до цих Змін та
доповнень:
 
 
                       Додаток 1
                  до Змін та доповнень до
                  Інструкції N 3 про відкриття
                  банками рахунків у національній
                  та іноземній валюті
 
                 --------------------------------
       Заява        |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ|
   на відкриття рахунків    |Ідентифікаційний номер ДРФО  |
                 |------------------------------|
                 |------------------------------|
Найменування установи банку ______|               |
__________________________________|               |
Найменування підприємства ________|               |
__________________________________|               |
(повна і точна назва)       |               |
__________________________________--------------------------------
Просимо відкрити _________________________________________________
(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін.рахунки)
 
рахунок на підставі Інструкції N 3 Національного банку України, що
має  для  нас обов'язкову силу, із змістом Інструкції N 3
ознайомлені. В інших установах банків рахунків
__________________________________________________________________
  не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах
___________________________________________________________________
             банків відкриті)
 
 Керівник (посада)       (Підпис,    прізвище, ініціали)
 Головний бухгалтер      (Підпис,    прізвище, ініціали)
 "___"________ 199_ р.
 
М.п.
------------------------------------------------------------------
             Відмітки банку
 
   Відкрити _________ рахунок    Документи на оформлення
_______________________________    відкриття рахунку та
  (поточний, бюджетний та       здійснення операцій за
    ін.рахунки)          рахунком перевірив
 
    Дозволяю
Керівник    (Підпис)
 
Дата відкриття рахунку
"___"_________ 199_ р.
------------------------------
N бал.рахунку|N особов.рахунку
-------------+----------------   Головний      (Підпис)
       |           бухгалтер
       |
------------------------------
 
                        Додаток 2
                  до Змін та доповнень до
                  Інструкції N 3 про відкриття
                  банками рахунків у національній
                  та іноземній валюті
 
        Картка
із зразками підписів та відбитком печатки             Відмітка банку
 
                                Дозвіл на прийняття зразків підписів
                      ------------------ Головний бухгалтер
                      |Ідентифікаційний| (чи його заступник)     (підпис)
                      |код за ЄДРПОУ  |
                      |Ідентифікаційний|
                      |номер ДРФО   |
                      |----------------|
Власник рахунку ____________________________-----------------| "___"_______ 19__ р.
(повна назва) ______________________________         |
Адреса _____________________________________         |
тел. N _____________________________________-----------------|  Інші відмітки
                      |   Коди   |
Назва вищестоящої організації ______________|        | 
(міністерство, відомство, центральна _______|        |
____________________________________________|----------------+---------------------
кооперативна чи громадська організація)   |        |
____________________________________________|----------------+---------------------
Назва установи банку _______________________|        |
____________________________________________-----------------+---------------------
Місцезнаходження установи банку _____________________________|
                      -----------------+---------------------
                      -----------------|
Наводимо зразки підписів та печатки, які  -----------------+---------------------
просимо вважати обов'язковими при здійсненні         |
операцій за рахунком.            -----------------|
                      -----------------+---------------------
Чеки та інші розпорядження за рахунком            |
___________ просимо вважати дійсними в            |
разі наявності на них одного першого і            |
одного другого підписів.          ------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________
(найменування власника рахунку)
-----------------------------------------------------------------------------------
Посада ________________________|Прізвище, ім'я|Зразок підпису|  Зразок печатки
_______________________________|та по батькові|       |
-------------------------------+--------------+--------------|
Перший             | ____________ | ____________ |
підпис             |       |       |
-------------------------------+--------------+--------------|
Другий             | ____________ | ____________ |
підпис             |       |       |
--------------------------------------------------------------
Місце для печатки вищестоящої  Строк повноважень і підписи
організації, що засвідчила    службових осіб, які тимчасово
повноваження та підписи     користуються правом першого   Керівник _________
                 чи другого підписів,               2
                 засвідчуємо:          Головний
                                 бухгалтер ________
 
           Повноваження та підписи керівника та головного
           бухгалтера, які діють відповідно до Статуту
           (Положення), засвідчую
           ______________________________________________
           (посада і підпис керівника чи заступника
           керівника вищестоящої організації)
 
Посвідчувальний напис нотаріуса 1 (форма N 52)  ---------------------------------
                             Видані грошові чеки
"___"___________ 199_ р. Я, державний       ---------------------------------
(приватний) нотаріус _________________      дата |з N |до N |дата |з N |до N
         (прізвище, ініціали)      -----+----+-----+-----+----+-----
нотаріальної контори (нотаріального        -----+----+-----+-----+----+-----
округу) ______________________________         |  |   |   |  |
засвідчую справжність підпису ________         |  |   |   |  |
______________________________________      -----+----+-----+-----+----+-----
(посада, найменування юридичної особи,      -----+----+-----+-----+----+-----
______________________________________         |  |   |   |  |
  прізвище, ім'я та по батькові            |  |   |   |  |
_____________________________________,         |  |   |   |  |
      представника)             -----+----+-----+-----+----+-----
який зроблено у моїй присутності.         -----+----+-----+-----+----+-----
Особу представника встановлено,          -----+----+-----+-----+----+-----
повноваження його перевірено.           -----+----+-----+-----+----+-----
Зареєстровано в реєстрі за N ________         |  |   |   |  |
Стягнуто _____________________________         |  |   |   |  |
      (державного мита, плати)          |  |   |   |  |
                            |  |   |   |  |
(Державний, приватний) нотаріус ______      ---------------------------------
 печатка           (підпис)
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------
   1 Вимагається за рахунками підприємств,  організацій  та
фізичних осіб,  якщо  повноваження  і  підписи не засвідчені
вищестоящою організацією.
   2 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у
випадках, передбачених пунктами 7.16 - 7.17 Інструкції.
 
                      Додаток 3
                  до Змін та доповнень до
                  Інструкції N 3 про відкриття
                  банками рахунків у національній
                  та іноземній валюті
 
Поточний рахунок в іноземній валюті
громадянина України
 
Відкрити поточний рахунок
N _______________________
в _______________________
  (найменування валюти)
______________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_______________ 199_ р.
 
               Заява
 
від _____________________________________________________________,
          (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт, серія ____ N _____________, виданий _____________________
(інший документ, що засвідчує особу)       (ким і коли)
_________________________________________________________________,
Ідентифікаційний номер ДРФО _____________________________________.
Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________
                    (найменування валюти)
на моє ім'я.
   Письмові розпорядження  будуть  підписуватись  мною  або
уповноваженою мною особою за довіреністю.
   У разі зміни повноважень особи на право  розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
   Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі,
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою
_________________________________________________________________.
 
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
 
"___"___________ 199_ р.     _________________________________
                   (підпис власника рахунку)
 
           Інформація для клієнта.
 
   На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб  -
громадян України зараховуються:
   - готівкова валюта;
   - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;
   - валюта за іменними платіжними документами, які надіслані
з-за кордону на ім'я власника рахунку;
   - валюта  за  іменними  платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України;
   - валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України;
   - валюта, одержана з-за кордону як оплата праці, премії,
призи, авторські гонорари від юридичної особи - нерезидента;
   - валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону
власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в
Україну;
   -  валюта,  перерахована власнику рахунку за дорученням
юридичної особи - нерезидента через юридичну особу - резидента
(посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів,
договорів), за якими передбачено отримання резидентами України
гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів із-за
кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо
згідно з чинним законодавством України;
   - валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою
(резидентом чи нерезидентом) з власного рахунку в іноземній
валюті.
   З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням
фізичної особи - громадянина України чи за його дорученням
проводяться такі операції:
   а) в іноземній валюті:
   - перерахування за межі України  через  кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, затверджених постановою
Правління  Національного  банку України  від 23.09.96 N 245
( v0390500-96 );
   - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України
( v_381500-93 );
   - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України);
   - перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної
особи - громадянина України;
   - перерахування на власний поточний  рахунок  в  іншому
уповноваженому банку України чи на вкладний рахунок;
   б) у грошовій одиниці України:
   - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України);
   - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції  продажу  іноземної  валюти  використовується  курс
Національного банку України).
 
                      Додаток 4
                  до Змін та доповнень до
                  Інструкції N 3 про відкриття
                  банками рахунків у національній
                  та іноземній валюті
 
Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - іноземця
(резидента чи нерезидента), особи без громадянства та громадянина
України - нерезидента.
 
Відкрити поточний рахунок
N _____________________   _____________________________________
в _____________________   (назва установи уповноваженого банку)
 (найменування валюти)
 
______________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_________ 199_ р.
 
               Заява
від _____________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт, серія _____ N ____________, громадянство ________________
(інший документ, що засвідчує особу)
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер ДРФО _____________________________________.
(для іноземців-резидентів та осіб без громадянства - резидентів)
Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________
                     (найменування валюти)
на моє ім'я.
 
   Письмові розпорядження  будуть  підписуватись  мною  або
уповноваженою мною особою за довіреністю.
   У разі зміни повноважень особи на право  розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
   Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, і я
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою
__________________________________________________________________
 
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
 
"___"________ 199_ р.          _________________________
                     (підпис власника рахунку)
 
   У разі потреби комерційний  банк  може  виготовляти  та
використовувати  запропоновану  форму  заяви  двома  мовами
(українською та іноземною).
 
           Інформація для клієнта
 
   На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи -
іноземця (резидента чи нерезидента), особи без громадянства, а
також громадянина України - нерезидента зараховується:
   - валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України;
   - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою в митній декларації при в'їзді в
Україну (в митній декларації робиться відмітка уповноваженого
банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);
   - валюта за платіжними документами, ввезеними на територію
України власником рахунку і зареєстрованими митною службою при
в'їзді  в  Україну  (в  митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на
рахунок);
   - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на  ім'я  власника  рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України;
   - валюта  за  іменними  платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України;
   - валюта,  одержана  як оплата праці, премії, призи чи
авторські гонорари в Україні згідно з чинним законодавством
України;
   - валюта, яка перерахована у межах України іншою фізичною
особою - іноземцем  з  власного  рахунку  в іноземній валюті
(перерахування іноземцем-резидентом валюти на рахунок нерезидента
здійснюється тільки за наявності підтвердження джерел походження
цією валюти).
   З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням
власника чи за його дорученням проводяться такі операції:
   а) в іноземній валюті:
   - перерахування за межі України  через  кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, затверджених постановою
Правління  Національного  банку України  від 23.09.96 N 245
( v0390500-96 );
   - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України
( v_381500-93 );
   - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України);
   - перерахування на власний поточний  рахунок  в  іншому
уповноваженому банку чи на інший вкладний рахунок;
   - перерахування в межах України на поточний рахунок іншої
фізичної особи - резидента чи нерезидента;
   - перерахування фізичною особою - нерезидентом на рахунок
юридичної  особи - резидента як інвестиція згідно з чинним
законодавством України;
   б) у грошовій одиниці України:
   - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції  продажу  іноземної  валюти  використовується  курс
Національного банку України);
   - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції  продажу  іноземної  валюти  використовується  курс
Національного банку України).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка