Законы Украины

Новости Партнеров
 

Доповнення N 2 до Інструкції Національного банку України від 07.07.94 р. N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 347 від 30.12.96           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    31 грудня 1996 р.
                    за N 411
 
 
                        Затверджено
                    постановою    Правління
                    Національного банку України
                    від 30 грудня 1996 р. N 347
 
     Доповнення N 2 до Інструкції Національного банку
      України від 07.07.94 р. N 1 з організації
    емісійно-касової роботи в установах банків України
             ( v0001500-94 )
 
  { Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою
            чинності Інструкції Національного банку 
   N 129 ( v0001500-94 ) від 07.07.94, 
                   до якої вносились зміни }
 
 
   Пункт 5 після слів  "виготовлені  друкарським  способом"
доповнити словами "або на комп'ютері".
 
   У пункті 12:
   Перше речення першого абзацу після слів "переписати документ"
доповнити словами "фальшиві білети клієнту не  повертаються,
оформляється  довідка  в  2-х примірниках, на підставі якої
зараховуються на рахунок N 9960 і зберігаються в установі банку до
передачі  правоохоронним  органам.  Копія  довідки  видається
здавальнику грошей з печаткою касира приходної каси";
   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
   "Неплатіжні грошові білети і монети, виявлені касиром при
прийманні, передаються завідуючому касою для перевірки. У разі
підтвердження завідуючим касою цих грошей неплатіжними на них
проставляється  штамп  "В  обміні відмовлено" із зазначенням
найменування установи банку, дати і підпису особи, яка прийняла
рішення, після чого вказані білети і монета надсилаються на
експертизу".
   Абзац другий пункту 13 доповнити реченням "Книги ведуться до
повного їх використання, зберігаються після закінчення 12 місяців
в установі банку".
   Перше речення пункту 20 після слова "приходні" доповнити
словами "видаткові касові документи, касові журнали".
   Абзац другий пункту 21 після слова "приходні" доповнити
словами "і видаткові".
   У третьому абзаці пункту 28 слово "прихованими" замінити на
"приходними".
   У пункті 38 "п.172" - замінити на "п.181".
 
 
   Пункт 53 доповнити третім абзацом такого змісту:
   "Про виявлені фальшиві грошові білети та монету надсилається
повідомлення правоохоронним органам." Неплатіжні грошові білети і
монета надсилаються на експертизу."
   У пункті 64 "п.55" замінити на "п.62".
 
   Пункт 66 викласти в такій редакції:
   "У касі перерахування за наказом керівника установи банку
може запроваджуватися бригадна форма організації праці при обробці
готівки".
   У першому абзаці пункту 67 слово "апарата" замінити на слово
"апарату".
   У першому реченні першого абзацу пункту 81 слово "тощо"
виключити.
 
   У пункті 82:
   у першому абзаці друге і п'яте речення виключити;
   п'ятий і шостий абзаци викласти в такій редакції:
   "У разі виявлення при перерахуванні недостач або надлишків
грошей у виданих пачках, окремих корінцях або мішках з монетою в
непошкодженій  упаковці  установи  банку складається Акт про
недостачі (надлишки) грошових білетів (додаток N 32) у двох
примірниках, і у трьох примірниках в упаковці інших установ
банків, з них третій примірник Акта надсилається до відома
регіональному управлінню НБУ, до якого відноситься комерційний
банк.
   У разі виявлення недостач (фабричного браку) або надлишків в
непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного  двору  складається
відповідний Акт у трьох примірниках. Перший примірник з додатком
пакувального матеріалу, а також бракованих банкнот надсилається
Банкнотно-монетному двору, другий - управлінню організації роботи
з готівкою Національного банку України.
   Сума недостачі відшкодовується одержувачу грошей з оборотної
(операційної) каси і відноситься на рахунок 904 до відшкодування
цих сум винними особами, установами банків, Банкнотно-монетним
двором. Відшкодування сум недостачі здійснюється після одержання
акта на недостачу.
   Сума надлишків  грошей  оприбутковується  по  оборотній
(операційній) касі і відноситься: встановлена в упаковці установи
банку - на рахунок N 960 "Операційні і різні доходи"; в упаковці
Банкнотно-монетного двору - на окремий субрахунок за обліком
доходів від позареалізаційних операцій рахунку N 980 "Прибутки і
збитки".
 
   Доповнити главу II розділом 7-А.
 
         "Порядок видачі чекових книжок"
 
   89.1. Для одержання чекової книжки клієнт заповнює заяву на
видачу чекової книжки в одному примірнику у відповідності з
вимогами Інструкції  НБУ  N 7 ( v0204500-96 ) і здає його
операційному працівнику. Після відповідної перевірки заява з
дозволяючим надписом передається в касу.
   89.2. Касир каси з видачі чекових  книжок  на  початку
операційного дня одержує у завідуючого касою чекові книжки під
розписку в Книзі обліку видач чекових книжок (додаток 34-А).
   89.3. Касир, одержавши заяву, перевіряє наявність на ній
підписів службових осіб банку, проставляє на заяві та талоні до
неї номери чеків чекової книжки і передає операційному працівнику
чекову книжку разом із заявою під розписку на талоні  для
подальшого оформлення її. Талон до заяви залишається в касі.
   89.4. Після оформлення операційними працівниками відповідних
реквізитів на чеках і реєстрації номерів у зразках підписів чекова
книжка разом із заявою повертається в касу.
   89.5. Касир перевіряє наявність усіх чеків у чековій книжці,
підписує талон та повертає його операційному працівнику після
видачі чекової книжки для списання чекової книжки з рахунку 9959
"Бланки суворої звітності".
   89.6. Касир видає чекову книжку під розписку на заяві,
попередньо перевіривши підпис одержувача із зразком цього підпису
на заяві. Після виписки позабалансового ордера талони до заяв на
видачу чекових книжок знищуються.
   Заяви клієнтів на видачу чекових книжок зберігаються при
видатковому ордері, що складається на загальну кількість виданих
за день книжок.
   89.7. У кінці операційного дня касир повертає завідуючому
касою залишок чекових книжок під розписку в Книзі обліку чекових
книжок.
 
   Другий абзац пункту 90 виключити.
 
   У пункті 91:
   в останньому  реченні третього абзацу слова "до розряду
зношених" замінити на слова "до розряду обмінених";
   доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
   "На неплатіжних грошових білетах ставиться штамп "В обміні
відмовлено" із зазначенням найменування установи банку, дати і
підпису особи, яка прийняла рішення, після чого вказані білети
надсилаються на експертизу".
   У пункті 91, абзаци четвертий і п'ятий пункту 96, пункти 100,
156 слова  "(номером  установи банку за електронною поштою)"
замінити словами "(штамп з найменуванням установи банку, її
номером за електронною поштою або номером МФО)".
 
   У пункті 94:
   абзац третій після слова "відправляються" доповнити словами
"установами банків";
   у п'ятому абзаці слова "начальником відділу емісійно-касових
операцій (його заступником)" замінити словами "експертом грошових
білетів".
 
   Третій абзац пункту 96 викласти в такій редакції:
   "Розсортовані за номіналом придатні і зношені грошові білети
касир формує лицьовим боком до верху в одному напрямі і пакує
окремо".
 
   У четвертому абзаці пункту 98 "п.88" замінити на "п.96".
   Пункти 106-107 виключити.
   У пункті 108 слова "до встановленого ліміту" виключити.
   Пункт 109 доповнити словами "придатних грошових білетів і
монети. Зношені гроші та деформовану монету регіональні управління
НБУ можуть відправляти в Центральне сховище самостійно".
   У другому реченні першого абзацу пункту 111 слова "лише за
розпорядженням керівництва Національного банку України" замінити
словами  "за  наказом  керівника  регіонального  управління
Національного банку України".
   У другому абзаці пункту 112 перше речення виключити.
   Другий абзац пункту 114 після слів "Національного банку
України" доповнити словами "протягом 3-х робочих днів".
   Пункти 115-116 виключити.
 
   Назву розділу 5 викласти в такій редакції:
   "Перерахування надлишків грошей з оборотної каси в резервні
фонди."
 
   У пункті 117:
   у першому  реченні слова "встановлений ліміт" і "ліміт"
замінити на слово "потребу";
   у другому абзаці слова "понадлімітних залишків" замінити
словом "надлишків";
   у третьому  абзаці  слово  "залишків"  замінити  словом
"надлишків".
 
   Пункт 123 викласти в такій редакції:
   "123. Емісійні дозволи на перерахування грошей з резервних
фондів в оборотну касу можуть  бути  використані  Кримським
республіканським, регіональними управліннями НБУ повністю або
частково до кінця місяця, в якому ці дозволи видані.
   Якщо одержано  емісійний  дозвіл,  який перекручений або
викликає сумнів, він не може бути прийнятий до виконання, а
управлінню організації роботи з готівкою негайно надсилається
електронною поштою запит. Використовувати такий емісійний дозвіл
можна тільки після одержання відповідного підтвердження".
 
   Пункт 126 виключити.
 
   Пункт 127 викласти в такій редакції:
   "127. Підкріплення операційних кас установ банків проводиться
з  оборотних  кас  Кримського республіканського, регіональних
управлінь НБУ з одночасним відображенням (списанням, зарахуванням
коштів) на кореспондентських рахунках. Для цього установа банку
надсилає в операційний відділ відповідної установи Національного
банку платіжне доручення (перераховує електронною поштою) для
сплати готівки з кореспондентського рахунку.
   Касове обслуговування   установ   банків   здійснюється
операційними відділами Кримського республіканського, регіональних
управлінь НБУ на підставі укладених між ними договорів.
   Доставку грошей установи банку здійснюють власними силами і
засобами або через інкасаторів Національного банку.
   Відповідальність сторін  щодо  виявлених  надлишків  або
недостачі грошей обумовлюється укладеним між ними договором.
   Установи банків, які мають надлишок готівки, а також зношені
гроші, здають їх до оборотної каси операційних відділів Кримського
республіканського, регіональних управлінь НБУ за об'явами  на
внесення готівки або через інкасаторів Національного банку із
зарахуванням цих сум на кореспондентський рахунок відповідної
установи  банку.  Доставлена до регіонального управління НБУ
власними силами комерційного банку готівка приймається касиром
приходної каси за об'явою у сформованих комерційним банком повних
пачках без поаркушного перерахування. Високі номінали зношених
білетів можуть прийматися неповними пачками.
   Комерційні банки можуть безкоштовно обміняти в регіональному
управлінні НБУ зношені банкноти на придатні повними пачками на
однакову суму.
   Приймаються зношені банкноти і видаються придатні управлінням
НБУ встановленим порядком за попереднім погодженням з регіональним
управлінням НБУ заявки на обмін зношеної готівки на придатну.
   Установи банків, що мають надлишки готівки, можуть також
передавати її іншим банкам, які мають потребу в підкріпленнях, за
погодженням з Кримським республіканським і обласними управліннями
НБУ. Комерційні банки можуть самостійно (без подання заявки в
управління НБУ) передавати надлишки готівки своїм установам або
іншим комерційним банкам в межах одного регіону після проведення
попередньої оплати її з коррахунку з відповідним повідомленням у
день  їх  передачі  регіональним управлінням НБУ за формою:
найменування  банку,  що  видав  готівку,   найменування
банку-одержувача, дата видачі і сума.
   Передача готівки проводиться після списання відповідної суми
з кореспондентського рахунку установи банку-одержувача грошей і
зарахування її на кореспондентський рахунок установи банку, що
передає гроші.
   Видача готівки установою банку, що передає гроші, одержувачу
проводиться за видатковим касовим ордером та довіреністю."
 
   У пункті 131:
   у четвертому абзаці перше речення викласти в такій редакції:
   "В установах банків з невеликим обсягом валютних операцій
дозволяється брошурування  касових  документів  за  валютними
операціями за кілька днів, але не більше ніж за 10 робочих днів";
   п'ятий абзац викласти в такій редакції:
   "На лицьовому боці папки документів у національній валюті
проставляється штамп або наклеюється ярлик (додаток  N  46),
документів за іноземною валютою (додаток N 46-А)."
 
   Пункт 148 після першого абзацу доповнити новими абзацами
такого змісту:
   "Правильність залишків у Книзі обліку готівки оборотної каси
та інших цінностей при проведенні ревізії, пов'язаної зі зміною
службової  особи,  відповідальної  за  схоронність цінностей,
стверджується з моменту передачі готівки оборотної каси  до
підписання акта ревізії не тільки особою, яка передає цінності, а
і особою, яка їх приймає.
   Підписання документів, ведення книг щодо зберігання резервних
фондів, іноземної валюти та інших цінностей, здійснення операції з
ними проводиться особою, яка їх здає і особою, яка приймає, до
закінчення їх перевірки і підписання акта".
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.
 
   У першому абзаці пункту 149 слова "на кожний операційний
день" замінити словами "на наступний операційний день".
   Доповнити Інструкцію новим пунктом 149.1 такого змісту:
   "149.1. Мають бути пронумеровані, прошнуровані і опечатані
печаткою:
   1. Книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей);
   2. Контрольний журнал на осіб, що допускаються до відкриття,
закриття та опечатування грошових сховищ;
   3. Книга обліку показників контрольного касового апарата та
сум готівки, що прийнята вечірньою касою;
   4. Книга обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших
цінностей банку;
   5. Реєстраційний журнал емісійних дозволів на перерахування з
фондів в оборотну касу грошових білетів;
   6. Книга обліку прийнятих і виданих цінностей;
   7. Книга обліку залишків бланків суворої звітності;
   8. Книга обліку видачі з комори та інших грошових сховищ
грошових білетів і інших цінностей для обробки, контрольного
перерахування, ревізії та повернення у сховище;
   9. Книга обліку грошей у резервних фондах;
   10. Книга обліку іноземної валюти та платіжних документів в
іноземній валюті, що знаходяться в сховищі;
   11. Книга обліку виданих і прийнятих чекових книжок та інших
бланків суворої звітності.
   При опечатуванні  книг  та  журналів  мастичною печаткою
використовується клей на  основі  рідкого  скла  (силікатний,
конторський, канцелярський, рідке скло), папір типу цигаркового,
штемпельна фарба. Папір з відбитком печатки змазується з двох
боків клеєм, після опечатування книги або журналу наноситься ще
один шар клею.
   Кількість аркушів у книгах і журналах, що ведуться в касі,
завіряється підписами  керівника  установи  банку,  головного
бухгалтера і завідуючого касою (Додаток N 51-А)."
 
   У першому реченні першого абзацу пункту 154 слова "а при
наявності в них цінностей, крім того,  опечатані  печатками
службових  осіб,  відповідальних  за  схоронність  цінностей"
виключити.
 
   У третьому абзаці пункту 157 слова "в грошовому сховищі в
одній  із  шаф,  упаковані  і опечатані службовими особами,
відповідальними за схоронність цінностей" замінити словами "в
сейфі особи, яка визначена розпорядженням керівника банку".
 
   У пункті 163:
   у абзаці другому підпункту "а" слова "в операційних касах"
замінити словами "в оборотній (операційній) касі" і далі за
текстом;
   в підпункті  "з"  в  третьому  рядку слово "поаркушним"
виключити.
 
   У пункті 165:
   у другому абзаці слова "проводиться особою, яка здає гроші і
цінності" замінити словами "проводиться двома особами (яка здає
гроші і цінності та яка їх приймає)";
   третій-сьомий абзаци виключити.
 
   Другий абзац пункту 176 виключити.
 
   Другий абзац пункту 179 викласти в такій редакції:
   "Для створення  відомчої  інкасації готівки та цінностей
установа банку повинна порушити клопотання  перед  Кримським
республіканським, регіональними управліннями НБУ про необхідність
такої служби".
 
   У пункті 183 "додаток N 55" замінити на "додаток N 57".
   Останній абзац пункту 188 виключити.
 
   У пункті 210:
   перший абзац викласти в такій редакції:
   "Доставка підкріплення  готівкою  установами банків своїм
філіям (агентствам, касам) проводиться власними силами (відомчою
службою  перевезень  грошей  і  цінностей)  або інкасаторами
Національного банку в інкасаторських сумках";
   у другому абзаці "п.91" замінити на "п.86".
 
   В кінці першого речення пункту 215 слова "і скріпленого
гербовою печаткою Національного банку України" виключити.
   Пункт 235 після слів "грошових білетів в пачках" доповнити
словами "у порядку, передбаченому в п.82."
 
   У другому абзаці пункту 272:
   у першому реченні після слів "касир одержує перший та третій
примірники квитанції" слова "разом з видатковим касовим ордером"
виключити;
   у другому реченні після слів "Здавальник розписується" слова
"в ордері" виключити.
 
   Перший абзац пункту 296 викласти в такій редакції:
   "Надсилання цінностей до Державної скарбниці проводиться у
міру їх накопичення, але не рідше одного разу на квартал".
 
               Додатки
 
   У додатках NN 1, 2, 3, 4 посилання на "п.1" замінити на
"п.8".
   У додатку N 24 доповнити посилання на "п.12".
   Доповнити додатком N 34-А до п.89.2 такого змісту:
 
   ------------------- Титульна сторінка ------------------
   |                           |
   | Найменування установи банку _____________________  |
   |                           |
   |           Книга              |
   |    обліку виданих і прийнятих чекових      |
   |    книжок та інших бланків суворої        |
   |    звітності                   |
   |  Розпочата ___________________________       |
   |  Закінчена ___________________________       |
   |                           |
   |   Записи в цій книзі проводяться         |
   |    до повного її використання           |
   --------------------------------------------------------
 
   ------------------------------------------------------------
   | Дата | Чекові |  Інші бланки  | Відмітка про одержання|
   |   | книжки |         |------------------------|
   |   |    |         | Прізвище  | Підпис  |
   ------------------------------------------------------------
                       (продовження форми)
   ------------------------------------------------------------
   | Дата | Чекові |  Інші бланки  | Відмітка про повернення|
   |   | книжки |         |------------------------|
   |   |    |         | Прізвище  | Підпис  |
   ------------------------------------------------------------
 
   Додаток N 35 викласти в новій редакції:
 
     Загальні правила визначення ознак платіжності
     грошових білетів Національного банку України
 
   1. Грошові білети Національного банку України (далі  за
текстом - банкноти), щодо справжності яких не виникає жодних
сумнівів, повинні прийматись для оплати та обміну організаціями
будь-яких форм власності без обмежень, навіть якщо на них є такі
пошкодження:
   1.1. У будь-якому місці банкноти є плями, написи, надриви, а
також природно зношені, забруднені, але від яких залишилось не
менш як 3/4 їх початкового розміру і видимі номінал, літери серії
та номер;
   1.2. Порвані,  надірвані і склеєні, якщо окремі частини
банкноти безперечно належать тій же банкноті і на них збереглись
серія та номер і якщо місце склеювання не заважає визначити
справжність банкноти та номінал.
   Банкноти з переліченими дефектами вважаються зношеними і
повинні прийматись банками  від  організацій  будь-яких  форм
власності та фізичних осіб і вилучатись з обігу.
 
   2. Підприємства, установи, організації, товариства не повинні
приймати, але банки повинні обмінювати такі банкноти,  щодо
справжності і номіналу яких не виникає сумнівів.
   2.1. Банкноти із загальним  водяним  знаком,  від  яких
залишилось менше ніж 3/4 їх початкового розміру, але більше ніж
половина:
   - пошкоджені вогнем або водою, у яких відсутня захисна
стрічка, але на яких видимі номінал, серія та номер;
   - забруднені, пописані;
   - склеєні із частин однієї банкноти;
   - змінили свій попередній колір під дією вологи, хімікатів
тощо.
   2.2. Банкноти  з  фіксованим  водяним знаком, які мають
перелічені в п.2.1. пошкодження і на яких залишився фіксований
водяний знак, незалежно від розміру пошкодженої банкноти.
   Ці банкноти є неплатіжними, і банки повинні їх обмінювати на
платіжні після підтвердження експертом або керівником кас їх
справжності.
   Банки повинні обмінювати пошкоджені або зношені банкноти на
платіжні за умов:
   - якщо не виникає сумніву у їх справжності;
   - якщо видимий номінал;
   - якщо відсутня частина банкноти не може бути прийнята для
обміну.
 
   3. Монети приймаються до платежу й обмінюються у разі, якщо
немає жодного сумніву щодо їх справжності і якщо на них збережені
зображення малого герба України - ТРИЗУБА та цифра, що вказує її
вартість.
   3.1. Платіжні, але непридатні для обігу монети - деформовані,
такі, що були під дією різних реагентів, вогню тощо, здаються до
банківських кас і надалі вилучаються з обігу.
   3.2. Монети, на яких зображення номіналу і малого герба
України не  проглядаються,  з  отворами,  зламані  тощо,  є
неплатіжними, не приймаються для оплати і не обмінюються.
 
   4. Банківські  установи повинні стежити, щоб гроші, які
знаходяться в обігу, були чистими та якісними, і не випускати в
обіг порвані, склеєні, облиті фарбою, обгорілі, ті, що мають
жирові або чорнильні плями, написи, пошкодження та природно
зношені, погнуті  та пошкоджені монети. Їх слід відбирати і
переводити до категорії зношених.
   5. Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (із
отворами, порізані, списані, із змитим малюнком), що не дають
змоги визначити справжність та номінал, не мають номера та серії,
не приймаються до платежів і не обмінюються банками.
   6. Банкноти та монети, які викликають сумнів у їх справжності
або які мають явні ознаки підробки, пред'явнику не повертаються, а
підлягають вилученню з видачею пред'явнику довідки про прийняття
на експертизу.
   7. Банкноти  та  монети,  які  викликають  сумнів у їх
справжності,  надсилаються  на  експертизу  в  департамент
готівково-грошового обігу Національного банку України, а фальшиві
та підроблені - до установ МВС на місцях.
   8. За випуск в обіг пошкоджених банкнот та монет, перелічених
у цих правилах, і відмову в обміні цих пошкоджених справжніх
банкнот і монет, винні в цьому банки та службові особи можуть бути
оштрафовані  Національним  банком  або  його  регіональними
управліннями за встановленими нормами.
   9. Обмін зношених, пошкоджених банкнот та монет на платіжні
проводиться банками безкоштовно.
 
   Додаток N 37.
   В останній графі форми опису слова "начальника управління
(відділу) касових операцій (головного касира)" замінити словом
"експерта". На зворотній стороні опису слова "начальник управління
(відділу) касових  операцій (головний касир)" замінити словом
"Експерт".
 
   Додаток N 43.
   Доповнити словами
   "28. Центр міждержавних розрахунків, постійний індекс 028".
 
   Додаток N 46 викласти в новій редакції:
 
   Найменування              Строк зберігання
   установи банку             Індекс
 
             Касові документи
         за "____" ___________ 199__ р.
 -----------------------------------------------------------------
 |  Касові документи  | Кількість| Сума    |з них в окремих|
 |           |     |       |  папках   |
 |           |     |       |---------------|
 |           |     |       |кільк. | сума |
 -----------------------------------------------------------------
 1. Приходні
 2. Видаткові
 3. Приходні позабалан-
   сові
 4. Видаткові позаба-
   лансові
 -----------------------------------------------------------------
 Завідуючий касою
 Касир
 
 Перевірено:
 Головний бухгалтер
 
                          Додаток N 46-А
 
   Найменування           Строк зберігання
   установи банку          Індекс
 
             Касові документи
         за "____" __________ 199__ р.
 
   Приходні касові документи    Кількість    Сума
                   документів
   ДТ 060
   - Долари США
   - Німецькі марки
   -
   -
   ДТ 063
   - Російські рублі
   -
   -
   Видаткові касові документи
   КТ 060
   - Долари США
   - Німецькі марки
   -
   -
   КТ 063
   - Російські рублі
   -
   -
 
   Завідуючий касою
   касир
 
   Перевірено:
   Головний бухгалтер
 
                          Додаток N 51-А
 
   До додатків NN 5, 9, 10, 31, 44, 48, 49, 50, 51, 78 остання
сторінка з завіряючим надписом
 
   ------------- Остання сторінка -------------------------
   |                           |
   | Найменування установи банку ______________________  |
   |                           |
   |         Завіряючий надпис          |
   |  У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та     |
   |  скріплено печаткою банку ______________________  |
   |  _______________________________________ аркушів  |
   |          (літерами)            |
   |  з _______ по __________ включно         |
   |                           |
   |  Керівник установи __________________ (підпис)   |
   |  Головний бухгалтер _________________ (підпис)   |
   |  Завідуючий касою ___________________ (підпис)   |
   |  ________________________ (дата)          |
   --------------------------------------------------------
 
   У додатку N 53:
   пункт 2.4. виключити;
   у пункті 6.2. у підписі слово "Відділ" замінити словами
"Регіональне управління Національного банку України".
 
   Додаток N 54.
   Доповнити форму першою графою "Реєстраційний номер".
 
   Додаток N 55.
   На останній сторінці журналу перше речення "Найменування
установи банку" виключити.
 
   Додаток N 57.
   На титульній сторінці перше речення "управління інкасації"
виключити.
 
   Додаток N 59.
   В кінці маршрутного листа доповнити підписами інкасаторів.
 
   У додатку N 63:
   на початку форми рядок "підрозділ інкасації" виключити;
   після підпису  керівника  підпис "найменування підрозділу
інкасації або установи банку" виключити.
 
   Додаток N 64.
   Доповнити посилання "(до п.66.)"
 
   Додаток N 87.
   Форму акта ревізії цінностей викласти в новій редакції
 
                           Додаток N 87
                            (до п.165)
 
 "______" _______________ 199__ р.
 
                Акт
 
ревізії цінностей, що знаходяться у _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Ревізійною бригадою у складі:
   - керівник __________________________________________________
   - члени ревізії _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на підставі ______________________________________________________
             (наказ, розпорядження)
за станом на "_____" _______________ проведена (раптова, при зміні
матеріально відповідальних осіб за збереження цінностей, у т.ч.
тимчасовій) ревізія цінностей, які знаходяться в касах, резервних
фондах та обліковуються на балансових і позабалансових рахунках.
         Ревізією встановлена наявність:
------------------------------------------------------------------
|     |Сума за даними|Фактична  |Сума контр. |+ надлишки |
|     |книги обліку |наявність  |перерахування|- недостачі |
------------------------------------------------------------------
            I Національна валюта
 
 а) оборотна
  (операційна)
  каса ________________________________________________________
 б) вечірня
  каса ________________________________________________________
 в) каса пере-
  рахування ___________________________________________________
 г) резервні
  фонди _______________________________________________________
 
            II Іноземна валюта:
 
 Долари США _____________________________________________________
 Англійські
 фунти стерлінгів _______________________________________________
 Голландські
 гульдени _______________________________________________________
 Швейцарські
 франки _________________________________________________________
 Шведські крони _________________________________________________
 Італійські ліри ________________________________________________
 Французські
 франки _________________________________________________________
 Норвезькі крони ________________________________________________
 Датські крони __________________________________________________
 Канадські
 долари _________________________________________________________
 Японські єни ___________________________________________________
 Австрійські
 шилінги ________________________________________________________
 Австралійські
 долари _________________________________________________________
 Бельгійські
 франки _________________________________________________________
 Німецькі
 марки __________________________________________________________
 Фінські марки __________________________________________________
 Російські
 рублі __________________________________________________________
 Іспанські
 песети _________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 
            III Різні цінності
 -----------------------------------------------------------------
 |Номер |Найменування|Сума за даними  | Фактична  |+ надлишки |
 |позаба-|цінностей  |книги обліку   | наявність |- недостачі|
 |лансов.|      |         |      |      |
 |рахунку|      |         |      |      |
 -----------------------------------------------------------------
 
   Ревізія цінностей проведена відповідно до вимог нормативних
документів Національного банку України.
 
   Наявність цінностей, які малися у ___________________________
__________________________________________________________________
на вказану дату відповідають даним обліку (якщо  встановлені
розбіжності, вказуються причини).
 
   Зауваження комісії: _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Цінності, ключі, печатку здав: _________.
Цінності, ключі, печатку прийняв: ___________.
 
Ревізію розпочато "___" _____________ 199__ р.
Ревізію закінчено "___" _____________ 199__ р.
 
Підписи ревізійної комісії:      Підписи матеріально
                    відповідальних осіб:
Керівник
 
Члени комісії
 
   Додаток N 89 виключити, а керуватися додатком N 36.
   Додаток N 90 виключити.
   Додаток N 91 виключити.
 
 Директор Департаменту -
 начальник управління
 організації роботи з готівкою            Н.В.Дорофєєва
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка