Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про співробітництво в сфері мирного використання ядерної енергії


               Угода
         між Кабінетом Міністрів України
    та Урядом Французької Республіки про співробітництво
      в сфері мирного використання ядерної енергії
 
        ( Угоду затверджено Постановою КМ
         N 183 ( 183-99-п ) від 13.02.99 )
 
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Французької Республіки,
далі - Сторони,
   Стверджуючи своє прагнення до розвитку дружніх зв'язків між
двома країнами,
   Прагнучи розширити і посилити, в інтересах обох Держав та
відповідно до принципів, якими вони керуються в сфері ядерної
політики, співробітництво в галузі використання ядерної енергії в
мирних цілях,
   Беручи до уваги зобов'язання щодо нерозповсюдження, які взяли
на себе Сторони, зокрема, Договір від 1 липня 1968 року про
нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 ), до якого Україна
приєдналась як держава, що не володіє ядерною  зброєю,  та
Французька Республіка як держава, що володіє ядерною зброєю, а
також вступ в дію 22 січня 1998 року Угоди між Україною та
Міжнародним агентством з атомної енергії (далі - МАГАТЕ) щодо
забезпечення гарантій в рамках Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_028 ),
   Домовились про таке:
 
               Стаття I
 
   Для цієї Угоди:
   а) "використання  в  мирних  цілях"  означає  виключно
використання в невійськових цілях;
   б) "матеріали" означає неядерні матеріали, призначені для
використання в реакторах та перелічені в параграфі 2 Додатка Б до
Директив Групи ядерних постачальників, опублікованих МАГАТЕ в
документі INFCIRC/254/Rev.3/Part 1;
   в) "ядерні  матеріали"  означає  будь-яку "сировину" або
будь-який "спеціальний продукт, що розщеплюється" відповідно до
визначення цих термінів, що міститься в статті XX Статуту МАГАТЕ
( 995_164 );
   г) "обладнання" означає основні складові,  перелічені  в
параграфах 1, 3, 4, 5, 6, 7 Додатка Б до Директив Групи ядерних
постачальників, опублікованих МАГАТЕ в документі INFCIRC/254/Rev.3
/Part 1;
   д) "устаткування" означає установки, згадані в параграфах 1,
3, 4, 5, 6, 7 Додатка Б до Директив Групи ядерних постачальників,
опублікованих МАГАТЕ в документі INFCIRC/254/Rev.3/Part 1;
   е) під "технологією" належить розуміти спеціальну інформацію,
необхідну  для "розробки",  "виробництва"  та  "використання"
будь-якого з наведених у додатку продуктів, за винятком даних, що
були  оприлюднені,  наприклад,  через  періодичну  пресу  чи
опубліковані книги, або щодо яких було знято всі обмеження для
доступу та розповсюдження в міжнародному масштабі.
   Така інформація може набирати форми "технічних даних" або
"технічної допомоги".
   "Розробка" відноситься  до  всіх  стадій,  що  передують
"виробництву", зокрема таких,  як  дослідження,  пошуки,  що
відносяться до проектування, складання та випробування прототипів
і виконавчих планів.
   Під "виробництвом" належить розуміти всі стадії виробничого
процесу.
   Під "використанням"  належить  розуміти  введення в дію,
інсталяцію (в тому числі на самому об'єкті), догляд, ремонт,
контрольний демонтаж та відновлення.
   "Технічна допомога" може набирати таких форм: інструктаж,
підвищення кваліфікації, підготовка персоналу, практичні навички,
послуги консультативного характеру.
   "Технічні дані" можуть складатися з кальок, схем, креслень,
навчальних посібників та інструкцій з експлуатації в письмовій
формі або у формі запису на інші види носіїв, такі, як диски,
магнітні плівки та постійні запам'ятовуючі пристрої;
   є) "інформація" означає будь-які відомості, документацію або
дані будь-якого виду, що можуть передаватися на фізичних носіях і
які стосуються речовин, обладнань, устаткувань або технологій, які
розглядаються цією Угодою, за винятком відомостей, документації та
даних, що є відкритими для громадськості.
 
              Стаття II
 
   1. Згідно з принципами, якими вони керуються в сфері ядерної
політики, та відповідно до положень цієї Угоди, а також інших
відповідних міжнародних Угод та зобов'язань, підписаних в сфері
нерозповсюдження, Сторони мають намір розвивати співпрацю в галузі
мирного використання ядерної енергії.
   2. Згадана в пункті 1 співпраця може розвиватись в таких
секторах:
   фундаментальні та прикладні дослідження:
   розробка шляхів   використання   ядерної   енергії  в
сільськогосподарській, медичній та промисловій галузях;
   використання ядерної енергії для виробництва електроенергії;
   ядерна безпека, радіологічний захист та охорона навколишнього
середовища;
   запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані
з радіоактивними та ядерними аваріями;
   використання ядерного палива та утилізація  радіоактивних
відходів, поводження з радіоактивними відходами;
   та в будь-якому іншому секторі, що є спільно погодженим
Сторонами.
   3. Співробітництво може набирати таких форм:
   обмін та підготовка наукового і технічного персоналу;
   обмін науковою і технічною інформацією;
   участь наукового та технічного персоналу однієї з сторін в
науково-дослідницьких заходах іншої Сторони;
   спільне проведення дослідницької та інженерної діяльності,
включаючи спільні дослідження та експерименти (тобто для участі в
яких Сторонами надаються рівноцінні засоби);
   організація наукових і технічних конференцій та семінарів;
   постачання матеріалів,  ядерних  матеріалів,  обладнання,
технологій та надання послуг;
   безвідплатне постачання  матеріалів,  ядерних  матеріалів,
обладнання, устаткування, технологій;
   чи будь-якої  іншої  форми, що є спільно погодженою із
Сторонами.
 
              Стаття III
 
   Умови здійснення співпраці,  визначеної  в  статті  II,
конкретизуються для кожного випадку відповідно до положень цієї
Угоди:
   окремими угодами між Сторонами чи відповідними організаціями,
зокрема, з метою визначення програм та умов наукових і технічних
обмінів;
   контрактами між відповідними організаціями, підприємствами та
установами  на реалізацію промислових проектів та постачання
матеріалів, ядерних матеріалів, обладнання,  устаткування  та
технологій.
 
              Стаття IV
 
   Сторони вживають, в межах своєї компетенції та в рамках
відповідного чинного законодавства кожної  із  Сторін,  всіх
організаційних, податкових та митних заходів, необхідних для
виконання цієї Угоди, а також окремих угод та контрактів, згаданих
у статті III.
 
               Стаття V
 
   Сторони гарантують  безпеку  та зберігають конфіденційний
характер відповідної інформації, яка визначена конфіденційною, і
передається  в рамках цієї Угоди. Така інформація  не може
повідомлятись третій стороні, публічній  чи  приватній,  без
попередньої письмової згоди з боку Сторони, що є постачальником
такої інформації.
 
              Стаття VI
 
   Права інтелектуальної  власності,  надані  в   рамках
співробітництва, передбаченого цією Угодою, надаються в кожному
конкретному випадку окремими угодами та контрактами, згаданими в
статті III цієї Угоди.
 
              Стаття VII
 
   Сторони забезпечують використання виключно в мирних цілях
матеріалів, ядерних матеріалів, обладнання,  устаткування  та
технологій, що передаються в рамках цієї Угоди, а також ядерних
матеріалів, отриманих або вилучених як похідні продукти.
 
              Стаття VIII
 
   1. Всі ядерні матеріали, що ними володіє Україна або передані
в Україну в рамках цієї Угоди з офіційним повідомленням про це з
боку Сторони постачальника, а також будь-які послідовні генерації
ядерних  речовин, отримані чи вилучені як похідні продукти,
підлягають контролю з боку МАГАТЕ згідно з угодою, укладеною між
Україною та МАГАТЕ щодо забезпечення гарантій в рамках Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї, які поширюються на всі ядерні
матеріали, що знаходяться у використанні для будь-яких форм
ядерної діяльності на території України, під її юрисдикцією або
здійснювані під її контролем в будь-якому іншому місці.
   2. Всі ядерні матеріали передані Французькій Республіці в
рамках цієї Угоди з офіційним повідомленням про це з боку Сторони
постачальника, а також будь-які послідовні генерації ядерних
матеріалів, отримані чи вилучені як похідні продукти, підлягають
системі гарантій, застосованій Європейським співтовариством з
атомної енергії та МАГАТЕ на виконання Угоди, підписаної 20 та 27
липня 1978 року між Францією, Європейським співтовариством з
атомної енергії та МАГАТЕ щодо забезпечення відповідних гарантій з
боку Франції.
 
              Стаття IX
 
   У разі, коли гарантії МАГАТЕ, згадані в статті VII цієї
Угоди, не можуть бути забезпечені на території однієї з Сторін,
останні зобов'язуються негайно встановити  зв'язок  з  метою
застосування в найкоротший термін щодо наданих чи отриманих в
рамках цієї Угоди ядерних  матеріалів,  а  також  будь-яких
послідовних генерацій ядерних матеріалів, отриманих чи вилучених
як похідні продукти, спільно узгодженого механізму гарантій, за
своїми  обсягами та ефективністю еквівалентних гарантіям, що
застосовувались до цього часу МАГАТЕ щодо цих ядерних матеріалів.
 
               Стаття X
 
   Матеріали, ядерні матеріали, обладнання, устаткування  та
технології,  згадані  в  статті VII  цієї Угоди, регулюються
положеннями цієї Угоди до моменту, коли:
   а) вони будуть надані або передані за межі юрисдикції Сторони
адресата згідно з положеннями статті XI цієї Угоди, або
   б) Сторони дійдуть спільної згоди про їх виведення з-під
регулювання положеннями цієї Угоди, або
   в) буде  встановлено стосовно ядерних матеріалів, що їх
подальше використання в будь-якій формі для будь-якої ядерної
діяльності, яка відповідає гарантіям, згаданим в статті VII цієї
Угоди, є практично неможливим.
 
              Стаття XI
 
   1. Кожна з Сторін забезпечує володіння матеріалами, ядерними
матеріалами, обладнанням, устаткуванням та технологіями, згаданими
в статті VII цієї Угоди, виключно особами, що підлягають її
юрисдикції і мають на це відповідний дозвіл.
   2. Кожна з Сторін пересвідчується в тому, що на її території
або за її межами до точки, де така відповідальність переходить на
іншу Сторону або Третю державу, вживаються необхідні заходи з
фізичного захисту матеріалів, ядерних матеріалів, обладнання,
устаткування,  згаданих у цій Угоді, згідно з  національним
законодавством  та міжнародними зобов'язаннями, до яких вона
приєдналась.
   3. Фізичний захист має бути як мінімум на рівнях, визначених
у додатку до Конвенції про фізичний захист ядерних матеріалів
( 995_024 ) (документ МАГАТЕ INFCIRC/274/Rev. 1). Кожна з Сторін
зберігає за собою право застосувати на своїй території, при
потребі та відповідно до національної регламентації, більш суворі
норми фізичного захисту.
   4. Застосування заходів з фізичного захисту належить до
компетенції кожної з Сторін в  межах  її  юрисдикції.  При
застосуванні таких заходів, кожна з Сторін керується документом
МАГАТЕ INFCIRC/225/Rev.3.
   Зміни до рекомендацій МАГАТЕ стосовно фізичного захисту не
матимуть наслідків для положень цієї Угоди до моменту, коли обидві
Сторони поінформують одна одну про свою згоду щодо прийняття такої
зміни.
 
              Стаття XII
 
   1. У разі, коли одна з сторін має намір передати Третій
державі матеріали, ядерні матеріали, обладнання, устаткування та
технології, згадані в статті VII цієї Угоди або надати матеріали,
ядерні матеріали, обладнання, устаткування та технології, згадані
в статті VII цієї Угоди, що походять від обладнань та устаткувань,
що були попередньо надані цій країні чи то отримані завдяки
наданому обладнанню, устаткуванню чи технології, вона робить це
лише після одержання з боку адресата такого надання гарантій в
обсязі, що є передбаченим цією Угодою.
   2. Крім того, Сторона, що має намір здійснити передачу або
надання, згадані в параграфі 1 цієї статті, отримує заздалегідь
письмову згоду на це Сторони первісного постачальника:
   а) для кожного випадку передачі устаткування з переробки,
збагачення  чи  виробництва важкої води, таких обладнань чи
технологій;
   б) для кожного випадку надання устаткування чи обладнання, що
є похідним від таких устаткувань чи обладнань або створеним на
базі технологій, вищезгаданих у параграфі "а";
   в) для кожного випадку надання або передачі збагаченого урану
з вмістом ізотопів 233 чи 235, чи перевищує 20%, або плутонію,
виробленого чи вилученого з ядерних речовин, наданих в рамках цієї
Угоди.
 
              Стаття XIII
 
   Жодне з положень цієї Угоди не може бути сприйняте як таке,
що перешкоджає виконанню зобов'язань, які, на дату підписання
Угоди, взяли на себе та чи інша Сторона в рамках участі в інших
міжнародних угодах щодо використання ядерної енергії в мирних
цілях, зокрема, приналежності французької сторони до Європейської
Співдружності  та  укладення  Українською  стороною  угод  з
Європейською Співдружністю.
 
              Стаття XIV
 
   Представники Сторін збираються на вимогу будь-якої з Сторін
для проведення консультацій з питань, що виникають в процесі
виконання цієї Угоди.
 
              Стаття XV
 
   Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені за письмовою згодою
між Сторонами.
 
              Стаття XVI
 
   1. Ця Угода укладається терміном на 20 років. Вона може бути
розірвана в будь-який момент кожною з Сторін шляхом письмового
повідомлення про це іншої Сторони не пізніш як за шість місяців до
моменту розірвання.
   Дія Угоди може бути продовжена за взаємною письмовою згодою
Сторін до закінчення терміну її дії.
   2. У разі закінчення строку дії або розірвання цієї Угоди
згідно з процедурою, згаданою в параграфі 1 цієї статті:
   належні положення цієї Угоди залишаються в силі для діючих
спеціальних угод і контрактів, підписаних в силу статті III;
   положення статей V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII та XIII
продовжують застосовуватись до матеріалів, ядерних матеріалів,
обладнання, устаткування та технологій, згаданих у статті VII та
переданих в рамках виконання цієї Угоди, а також до ядерних
матеріалів, вилучених чи отриманих як похідні продукти.
 
              Стаття XVII
 
   Кожна з Сторін офіційно інформує іншу Сторону про виконання
процедур, необхідних для введення в дію цієї Угоди. Угода набирає
чинності в день отримання останнього офіційного повідомлення.
 
   На підтвердження чого представники двох Сторін, уповноважені
в належному порядку, підписали цю Угоду.
 
   Вчинено в Києві, 3 вересня 1998 року в двох примірниках,
українською та французькою мовами, причому обидва тексти  є
автентичними.
 
 За Кабінет Міністрів України    За Уряд Французької Республіки
 
 Офіційний вісник України, 1999, число 7, стр.154
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка