Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо затвердження Положення про порядок видачі довідки з ідентифікаційним номером Державного реєстру фізичних осіб

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 191 від 08.04.99
   м.Київ
 
 vd990408 vn191
 
       ( Наказ скасовано на підставі Наказу ДПА
        N 512 ( z0048-02 ) від 21.12.2001 )
 
   Щодо затвердження Положення про порядок видачі довідки
   з ідентифікаційним номером Державного реєстру фізичних
                осіб
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 35 ( v0035225-00 ) від 28.01.2000 )
 
   У зв'язку із затримкою виготовлення та видачі карток фізичних
осіб - платників податків та з метою наведення належного порядку
видачі довідок  про  присвоєння  ідентифікаційних  номерів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок  видачі  довідки  з
ідентифікаційним  номером  Державного  реєстру  фізичних осіб
(додається).
   2. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін забезпечити тиражування наказу та надсилання  держаним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Россоловського В.М.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
                        Затверджено
                    наказом ДПА України
                    від 08.04.99 N 191
 
              Положення
   про порядок видачі довідки з ідентифікаційним номером
         Державного реєстру фізичних осіб
 
           1. Загальні положення
 
   Відповідно до абзацу шостого статті 5 Закону України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів"  (  320/94-ВР  )  Державна  податкова
адміністрація України надає фізичній особі - платнику податків
ідентифікаційний номер Державного реєстру  фізичних  осіб  -
платників  податків  та інших обов'язкових платежів (далі -
Державний реєстр) і інформує його про це, видаючи йому довідку про
Присвоєння ідентифікаційного номера.
   Положення про порядок видачі довідки з  ідентифікаційним
номером Державного реєстру фізичних осіб (далі - Положення)
визначає форму довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
Державного реєстру фізичних осіб (далі - довідка) (додаток 1) та
порядок її видачі.
( Преамбула в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 35 ( v0035225-00 ) від 28.01.2000 )
 
   1.1. З  метою  впорядкування  роботи  органів  державної
податкової служби розроблено та запроваджується Положення про
порядок видачі довідки з ідентифікаційним номером Державного
реєстру фізичних осіб. ( Підпункт 1.1 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 35 ( v0035225-00 ) від 28.01.2000 )
   1.2. Використання ідентифікаційних номерів обов'язкове для
громадян:
   які постійно  проживають  в  Україні,  мають  об'єкти
оподаткування і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові
платежі;
   які не мають постійного місця проживання в Україні, але
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий
податок з громадян" ( 13-92 ) зобов'язані сплачувати податки в
Україні;
   які відкривають рахунки в установах банків;
   дані про яких використовуються в інших інформаційних системах
України.
   1.3. Видача  довідки про присвоення ідентифікаційного номера
здійснюється органами державної податкової служби України  у
двотижневий термін від дня подання облікової картки фізичної особи
- платника податків та інших обов'язкових платежів (форма N 1ДР)
на  підставі  відомостей Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів за місцем
проживання фізичної особи або за місцем отримання доходів чи за
місцезнаходження об'єкта оподаткування. ( Підпункт 1.3 в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 35 ( v0035225-00 ) від
28.01.2000 )
   1.4. Довідка  про  присвоєння  ідентифікаційного  номера
видається українською мовою.
 
       2. Порядок видачі довідки про присвоєння
           ідентифікаційного номера
 
   2.1. Видача довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
здійснюється особисто громадянину, який подавав дані на реєстрацію
до Державного реєстру фізичних осіб, або особі, яка отримала на це
відповідно оформлене доручення на отримання довідки.
   2.2. Для отримання довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера громадянин України пред'являє паспорт громадянина України.
   (  Підпункт 2.3 виключено на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 35 ( v0035225-00 ) від 28.01.2000 )
2.3. Довірені особи, опікуни, піклувальники та інші законні
уповноважені  представники  пред'являють  особистий  паспорт
громадянина України, паспорт особи, на користь якої здійснюється
видача  довідки  про  присвоєння ідентифікаційного номера та
документ, що підтверджує надані повноваження.
   2.3. У виняткових випадках (хвороба, відпустка, відрядження,
місцезнаходження в іншому регіоні країни і т.ін.) за бажанням
громадянина   можлива   видача  довідки  про  присвоєння
ідентифікаційного номера іншій особі при наявності особистого
паспорта цієї особи, паспорта громадянина, на користь якого
здійснюється видача довідки або ксерокопії цього паспорта (з
чітким  зображенням)  та нотаріально завіреного доручення на
отримання довідки. ( Підпункт 2.3 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 35 ( v0035225-00 ) від 28.01.2000 )
   2.4. Довідки неповнолітнім громадянам, незалежно від їх віку,
видаються одному з батьків при наявності свідоцтва про народження
дитини  та особистого паспорта громадянина України одного з
батьків, в якому зареєстрована дитина.
   2.5. Видача довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
іноземним громадянам здійснюється після виконання вимог "Правил
в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного
проїзду через її територію", затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ).
   2.6. Іноземні  громадяни реєструються і отримують довідку в
державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі або в міських державних
податкових інсцекціях при поданні паспорта. Особи, які мають
нотаріально  завірене доручення на отримання довідки замість
іноземного громадянина, подають особистий паспорт громадянина
України, паспорт іноземного громадянина або ксерокопію документа,
що посвідчує іноземного громадянина, (з чітким зображенням) з
даними про місце народження, місце проживання, дату народження та
нотаріально  завірене  доручення  на  отримання  довідки.
(  Підпункт  2.6  в  редакції  Наказу  Державної податкової
адміністрації N 35 ( v0035225-00 ) від 28.01.2000 )
   2.7. При видачі довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера працівник органів державної податкової служби:
   пересвідчується згідно з пред'явленим паспортом громадянина
України в особі громадянина, який отримує довідку;
   звіряє інформацію Державного  реєстру  фізичних  осіб  з
паспортними даними фізичної особи, якій присвоєно ідентифікаційний
номер;
   у разі виявлення розбіжностей в даних прізвища, ім'я, по
батькові, або адресних даних до бази даних Державного реєстру
фізичних осіб заносяться правильні дані і довідка видається;
   якщо виявлено розбіжності в даті народження, формуються дані
на переприсвоєння номера і довідка не видається.
   2.8. Видача довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
реєструється в журналі за формою згідно з додатком 2.
   2.9. При відновленні втрачених або зіпсованих довідок про
присвоєння ідентифікаційного номера громадянам видається дублікат.
   2.9.1. До втрачених та зіпсованих відносяться довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера, які загублені, викрадені,
пошкоджені тощо.
   2.9.2.  Видача  дубліката  довідки  про  присвоєння
ідентифікаційного  номера  здійснюється державними податковими
органами України за заявою власника про втрату оригіналу із
зазначенням  обставин  втрати.  На  довідці  про  присвоєння
ідентифікаційного  номера,  яка  видається замість втраченої,
друкується слово "Дублікат".
 
   2.10. Облік довідок про присвоєння ідентифікаційного номера
здійснюється в державних податкових органах за місцем їх видачі.
   2.11. Пред'явлення ідентифікаційного номера у вигляді довідки
про присвоєння ідентифікаційного номера потребує пред'явлення
документа, що посвідчує особу.
 
                        Додаток 1
                    до Положення про порядок
                    видачі довідки з
                    ідентифікаційним номером
                    Державного реєстру фізичних
                    осіб
 
               Довідка
       про присвоєння ідентифікаційного номера
 
      __________________________________________
      (назва податкового органу, що видав довідку)
 
 повідомляє, що __________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 одержав(ла) ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХХ,
 наданий Державною податковою адміністрацією України, згідно
 даних, заповнених ним (нею) в обліковій картці.
 Дата занесення до Державного реєстру фізичних осіб ______________
 Довідка видана для пред'явлення до органів державної
 реєстрації, установ банків та інших.
 
 
 М. П. ___________________ __________________________________
      (підпис)     (прізвище та ініціали посадової
                 особи податкового органу,
                  що видала довідку)
 
 NNNNN           __________________________________
                 (дата видачі довідки)
 
 
 Примітка:
 де: ХХХХХХХХХХ - десятизначне число з Державного реєстру
 фізичних осіб;
 NNNNN - реєстраційний номер видачі довідки.
 УВАГА! Довідка видається форматом А6.
 
                  Додаток 2
                  до Положення про порядок
                  видачі довідки з
                  ідентифікаційним номером
                  Державного реєстру фізичних
                  осіб
 
             Журнал
 видачі довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 
------------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Реєстраційний|Ідентифікаційний|Підпис особи,|Підпис особи,|
|п/п |видачі| номер видачі|  (особистий) |   що   | що видала |
|  |   |  довідки  |   номер   |  отримала |  довідку  |
|  |   |       |        |  довідку  |       |
|----+------+-------------+----------------+-------------+-------------|
| 1 | 2  |   3   |    4    |   5   |   6   |
|----+------+-------------+----------------+-------------+-------------|
------------------------------------------------------------------------
 
 "Вісник податкової служби України", N 16/99
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка