Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2006 рік

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 870
 
 
      Щодо підсумків наукової та науково-технічної
           діяльності за 2006 рік
 
 
   З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної
діяльності  вищих  навчальних  закладів, наукових установ та
державних підприємств Міністерства освіти і науки України за
2006 рік Н А К А З У Ю:
 
   1. Ректорам  вищих навчальних закладів III - IV рівнів
акредитації (ВНЗ), директорам наукових установ (НУ) та державних
підприємств (ДП) Міністерства освіти і науки України:
 
   1.1. Підвести  підсумки  наукової  та  науково-технічної
діяльності за 2006 рік, стану виконання  тематичних  планів
науково-дослідних робіт, що фінансувались за рахунок загального
фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які
виконувались  науковими,  науково-педагогічними  працівниками,
докторантами, аспірантами та студентами.
 
   1.2. Подати на державну реєстрацію до Українського інституту
науково-технічної і економічної інформації заключні звіти з робіт,
зареєстрованих згідно з Порядком державної реєстрації та обліку
відкритих (закритих) науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт та дисертацій, затвердженим наказом МОН від 25.12.2001 р.
N 808 ( z0028-02 ).
 
   1.3. Надати  департаменту  науково-технологічного розвитку
згідно з графіком (додаток N 1) такі матеріали:
   1.3.1. Річні  звіти  за  формами  державної статистичної
звітності N 1-наука і  N  3-наука,  затвердженими  наказами
Держкомстату України    від    28.11.2005    N    383
( v0383202-05, va383202-05 ) "Про заповнення форми державного
статистичного спостереження N 1-наука "Звіт про виконання наукових
та науково-технічних  робіт"  та  від  19.07.2006  р. N 338
( v0338202-06, va338202-06 ) "Про затвердження Інструкції щодо
заповнення державного статистичного спостереження N 3-наука".
   1.3.2. За  кожною  закінченою  у 2006 році роботою, що
виконувалась згідно з тематичним планом за кодами програмної
класифікації видатків 2201020, 2201040,  2201330  та  2201350
( 3235-15 ), роздруковані (файл типу "Документ Excel"), та на
електронних носіях анотовані звіти (додаток N 2).
   1.3.3. Інформацію про наукову та науково-технічну діяльність
за 2006 рік з аналізом статистичних даних за 2004 - 2006 роки
(програма за додатком N 3), визначенням механізмів та основних
тенденцій розвитку і використання наукового потенціалу ВНЗ, НУ та
ДП, висвітленням найважливіших результатів досліджень і розробок
окремо за розділами:
   - визначні результати фундаментальних досліджень у галузі
природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові
досягнення світового рівня;
   - конкурентоспроможні  прикладні  розробки  та  новітні
технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки із
зазначенням підприємств і організацій, які можуть бути зацікавлені
у їх використанні;
   - описи найбільших розробок, відкриттів, робіт із значним
економічним та соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації
їх результатів, підтвердженою відповідними актами впровадження у
виробництво та  навчальний  процес,  даними  щодо  одержання
економічного ефекту тощо (додаток N 4);
   - відомості про науково-дослідну роботу  та  інноваційну
діяльність студентів, молодих учених;
   - нові форми організації наукової, науково-технічної  та
інноваційної діяльності;
   - відомості про наукове та науково-технічне співробітництво
із закордонними організаціями;
   - інформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими
установами  НАН  та  галузевих  академій  наук  України,  з
підприємствами;
   - перелік спільних із академіями структур (додаток N 5);
   - інформація про заходи з наукової та науково-технічної
діяльності, здійснені спільно з облдержадміністраціями;
   - відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних
коштів на проведення наукових досліджень та розробок;
   - відомості щодо здійснення інформаційної та інноваційної
діяльності, зокрема спільно з облдержадміністраціями (для ДП).
   Інформація подається українською мовою в одному примірнику в
паперовому та  електронному  вигляді  (файл  типу  "Текст  у
форматі RTF" на дискеті 3,5 дюйма у ts-редакторі Word-2000 шрифтом
Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А4,
поля зверху та знизу - 2,54 см, зліва - 2,5 см, справа - 1 см).
   1.3.4. Інформацію про науково-дослідні роботи, що виконуються
на кафедрах в межах робочого часу викладачів.
   1.3.5. Узагальнену  інформацію  щодо  досвіду організації
наукової діяльності та рекламні проспекти на найважливіші розробки
у вигляді брошури, буклету.
   1.3.6. Положення про структурний підрозділ вищого навчального
закладу, який організовує проведення наукової та науково-технічної
діяльності у вузі згідно з наказом МОН від 01.06.2006 N 422
( z1197-06 ).
   1.3.7. Анкетні дані про ВНЗ та НУ (додаток N 6) в паперовому
та електронному вигляді (файл типу "Документ Excel").
 
   2. Головам секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН
України, склад яких затверджено розпорядженням від 11.07.2006 р.
N 121-р, до 30 квітня 2007 р. організувати розгляд анотованих
звітів з наукових досліджень і розробок, які виконувались за
рахунок коштів загального фонду державного бюджету за кодами
програмної класифікації видатків 2201020, 2201040, 2201330 та
2201350 ( 3235-15 ) і завершені у 2006 році та надати до
департаменту науково-технологічного розвитку міністерства висновки
щодо їх наукового, науково-технічного  рівня  та  важливості
результатів.
 
   3. Департаменту    науково-технологічного    розвитку
(Свіженко В.О.) здійснити:
   - приймання річних звітів у відповідності зі встановленим
порядком;
   - до  20  квітня  2007  р.  аналіз звітних матеріалів,
узагальнення результатів розгляду секцій за фаховими напрямами
щодо анотованих звітів та підготувати інформацію про наукову і
науково-технічну діяльність за 2006 рік  ВНЗ,  НУ  та  ДП,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
 
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Гуржія А.М.
 
 Т. в. о. Міністра                 Б.М.Жебровський
 
 
                   Додаток N 1
                   до наказу МОН
                   29.12.2006 N 870
 
 
               ГРАФІК
            здачі річного звіту
      з наукової та науково-технічної діяльності
          за 2006 рік ВНЗ, НУ та ДП
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Назва вищого навчального закладу, установи,   |  Дата  |
|        державного підприємства        |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|                           |05.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Донецький державний університет управління      |     |
|Маріупольський державний гуманітарний університет  |     |
|Донецький державний інститут штучного інтелекту   |     |
|Закарпатський художній інститут           |     |
|Косівський державний інститут прикладного та     |     |
|декоративного мистецтва               |     |
|Київський державний інститут декоративно-прикладного |     |
|мистецтва ім. М.Бойчука               |     |
|Київський національний університет ім. Тараса    |     |
|Шевченка                       |     |
|Львівський державний інститут технологій і управління|     |
|ім. Вячеслава Чорновола               |     |
|Львівський інститут економіки і туризму       |     |
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет   |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ПЕДАГОГІЧНІ                     |06.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Бердянський державний педагогічний університет    |     |
|ім. П.Д.Осипенка                   |     |
|Вінницький державний педагогічний університет    |     |
|імені Михайла Коцюбинського             |     |
|Луганський національний педагогічний університет   |     |
|імені Тараса Шевченка                |     |
|Глухівський державний педагогічний університет    |     |
|Горлівський державний педагогічний інститут іноземних|     |
|мов                         |     |
|Дрогобицький державний педагогічний університет   |     |
|імені Івана Франка                  |     |
|Житомирський державний університет імені Івана Франка|     |
|Кам'янець-Подільський державний університет     |     |
|Національний педагогічний університет        |     |
|ім. М.П.Драгоманова                 |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ПЕДАГОГІЧНІ                     |07.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Київський національний лінгвістичний університет   |     |
|Кіровоградський державний педагогічний університет  |     |
|імені Володимира Винниченка             |     |
|Криворізький державний педагогічний університет   |     |
|Мелітопольський державний педагогічний університет  |     |
|Миколаївський державний університет         |     |
|ім. В.О.Сухомлинського                |     |
|Миколаївський державний гуманітарний університет   |     |
|ім. Петра Могили                   |     |
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |     |
|Південноукраїнський педагогічний університет     |     |
|ім. К.Д.Ушинського                  |     |
|Полтавський державний педагогічний університет    |     |
|ім. В.Г.Короленка                  |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ПЕДАГОГІЧНІ                     |08.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Слов'янський державний педагогічний університет   |     |
|Сумський державний педагогічний університет     |     |
|ім. А.С.Макаренка                  |     |
|Тернопільський національний педагогічний університет |     |
|імені Володимира Гнатюка               |     |
|Уманський державний педагогічний університет     |     |
|імені Павла Тичини                  |     |
|Харківський національний педагогічний університет  |     |
|ім. Г.С.Сковороди                  |     |
|Херсонський державний університет          |     |
|Переяслав-Хмельницький державний педагогічний    |     |
|університет ім. Г.С.Сковороди            |     |
|Рівненський державний гуманітарний університет    |     |
|Чернігівський державний педагогічний університет   |     |
|ім. Т.Г.Шевченка                   |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ЦНТЕІ                        |09.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Київський державний центр науково-технічної і    |     |
|економічної інформації                |     |
|Дніпропетровський державний центр науково-технічної і|     |
|економічної інформації                |     |
|Житомирський державний центр науково-технічної і   |     |
|економічної інформації                |     |
|Запорізький державний центр науково-технічної і   |     |
|економічної інформації                |     |
|Волинський державний науковий та інформаційний центр |     |
|Івано-Франківський державний центр науково-технічної |     |
|і економічної інформації               |     |
|Луганський державний центр науково-технічної і    |     |
|економічної інформації                |     |
|Львівський державний центр науково-технічної і    |     |
|економічної інформації                |     |
|Рівненський державний центр науково-технічної і   |     |
|економічної інформації                |     |
|Державний науково-дослідний центр "Фонон"      |     |
|Український державний центр науково-технічної та   |     |
|інноваційної експертизи               |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ЦНТЕІ                        |12.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Полтавський державний центр науково-технічної і   |     |
|економічної інформації                |     |
|Сумський державний центр науково-технічної і     |     |
|економічної інформації                |     |
|Хмельницький державний центр науково-технічної і   |     |
|економічної інформації                |     |
|Черкаський державний центр науково-технічної і    |     |
|економічної інформації                |     |
|Чернігівський державний центр науково-технічної і  |     |
|економічної інформації                |     |
|Державне підприємство "Базовий центр критичних    |     |
|технологій "Мікротек"                |     |
|Український науковий центр державної реєстрації і  |     |
|сертифікації інформаційних технологій "Софт-Рейтинг" |     |
|Державне підприємство "Науково-технічний центр "ОРТ" |     |
|Національний антарктичний науковий центр       |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ТЕХНОЛОГІЧНІ                     |13.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Український державний хіміко-технологічний      |     |
|університет                     |     |
|Національний університет харчових технологій     |     |
|Київський національний університет технологій та   |     |
|дизайну                       |     |
|Національний лісотехнічний університет України    |     |
|Одеська державна академія холоду           |     |
|Одеська національна академія харчових технологій   |     |
|Херсонський національний технічний університет    |     |
|Мукачівський технологічний інститут         |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІ                 |14.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Івано-Франківський національний технічний університет|     |
|нафти і газу                     |     |
|Донбаський державний технічний університет      |     |
|Національна металургійна академія України      |     |
|Національний гірничий університет          |     |
|Приазовський державний технічний університет     |     |
|Криворізький технічний університет          |     |
|Дніпродзержинський державний технічний університет  |     |
|Донбаська державна машинобудівна академія      |     |
|Запорізька державна інженерна академія        |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ЕКОНОМІЧНІ                      |15.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Донецький державний університет економіки і торгівлі |     |
|ім. М.Туган-Барановського              |     |
|Київський національний економічний університет    |     |
|імені Вадима Гетьмана                |     |
|Київський національний торговельно-економічний    |     |
|університет                     |     |
|Одеський державний економічний університет      |     |
|Тернопільський національний економічний університет |     |
|Харківський національний економічний університет   |     |
|Харківський державний університет харчування та   |     |
|торгівлі                       |     |
|Чернігівський державний інститут економіки і     |     |
|управління                      |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|МАШИНО-ПРИЛАДОБУДІВНІ                |16.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Запорізький національний технічний університет    |     |
|Українська академія друкарства            |     |
|Житомирський державний технологічний університет   |     |
|Кіровоградський національний технічний університет  |     |
|Луцький державний технологічний університет     |     |
|Національний університет кораблебудування      |     |
|імені адмірала Макарова               |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|МАШИНО-ПРИЛАДОБУДІВНІ                |19.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Тернопільський державний технічний університет    |     |
|імені Івана Пулюя                  |     |
|Харківський національний університет радіоелектроніки|     |
|Черкаський державний технологічний університет    |     |
|Чернігівський державний технологічний університет  |     |
|Севастопольський національний технічний університет |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ТРАНСПОРТНІ                     |20.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Національний авіаційний університет         |     |
|Державна льотна академія України           |     |
|Одеська національна морська академія         |     |
|Одеський національний морський університет      |     |
|Національний транспортний університет        |     |
|Національний аерокосмічний університет        |     |
|ім. М.Є.Жуковського "ХАІ"              |     |
|Харківський національний автомобільно-дорожній    |     |
|університет                     |     |
|Київська державна академія водного транспорту    |     |
|імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного     |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|БУДІВЕЛЬНО-ХУДОЖНІ                  |21.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Національна академія природоохоронного і курортного |     |
|будівництва                     |     |
|Придніпровська державна академія будівництва і    |     |
|архітектури                     |     |
|Київський національний університет будівництва і   |     |
|архітектури                     |     |
|Донбаська державна академія будівництва і архітектури|     |
|Одеська державна академія будівництва і архітектури |     |
|Харківський державний технічний університет     |     |
|будівництва і архітектури              |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|БУДІВЕЛЬНО-ХУДОЖНІ                  |22.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Полтавський національний технічний університет    |     |
|імені Юрія Кондратюка                |     |
|Харківська національна академія міського господарства|     |
|Львівська національна академія мистецтв       |     |
|Національний університет водного господарства та   |     |
|природокористування                 |     |
|Одеський державний екологічний університет      |     |
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв   |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|УНІВЕРСИТЕТИ                     |23.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Донецький національний університет          |     |
|Дніпропетровський національний університет      |     |
|Львівський національний університет імені Івана   |     |
|Франка                        |     |
|Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна|     |
|Ужгородський національний університет        |     |
|Запорізький національний університет         |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|УНІВЕРСИТЕТИ                     |26.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Прикарпатський національний університет імені Василя |     |
|Стефаника                      |     |
|Волинський державний університет імені Лесі Українки |     |
|Східноукраїнський національний університет      |     |
|імені Володимира Даля                |     |
|Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова |     |
|Таврійський національний університет         |     |
|ім. В.І.Вернадського                 |     |
|Чернівецький національний університет імені Юрія   |     |
|Федьковича                      |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|УНІВЕРСИТЕТИ                     |27.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Сумський державний університет            |     |
|Черкаський національний університет імені Богдана  |     |
|Хмельницького                    |     |
|Національна юридична академія України імені Ярослава |     |
|Мудрого                       |     |
|Одеська національна юридична академія        |     |
|Хмельницький національний університет        |     |
|Києво-Могилянський національний університет     |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|ПОЛІТЕХНІЧНІ                     |28.02.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Вінницький національний технічний університет    |     |
|Донецький національний технічний університет     |     |
|Національний технічний університет України "Київський|     |
|політехнічний інститут"               |     |
|Національний університет "Львівська політехніка"   |     |
|Одеський національний політехнічний університет   |     |
|Національний технічний університет "Харківський   |     |
|політехнічний інститут"               |     |
|Українська інженерно-педагогічна академія      |     |
|Кременчуцький державний політехнічний університет  |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|НДІ                         |01.03.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|НДІ Кримська астрофізична обсерваторія"       |     |
|НДІ "Миколаївська астрономічна обсерваторія"     |     |
|Інститут іоносфери                  |     |
|Інститут термоелектрики НАНУ і МОНУ         |     |
|Інститут фізичної оптики               |     |
|Інститут магнетизму НАНУ і МОНУ           |     |
|Інститут проблем штучного інтелекту МОНУ і НАНУ   |     |
|Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього    |     |
|середовища і людини МОНУ і НАНУ           |     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|НДІ                         |02.03.2007|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України|     |
|Науково-дослідний та проектно-конструкторський    |     |
|інститут "Іскра"                   |     |
|Науково-дослідний інститут українознавства      |     |
|Державний фонд фундаментальних досліджень      |     |
|Український інститут науково-технічної і економічної |     |
|інформації                      |     |
|Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО     |     |
|інформаційних технологій та систем НАНУ і МОНУ    |     |
|Державна науково-технічна бібліотека         |     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 2
                   до наказу МОН
                   29.12.2006 N 870
 
 
   (файл типу "Документ Excel")
   Секція (згідно  з  розпорядженням МОН від 22.04.2003 р.
N 7/1-н)
             АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
 
             (Перша сторінка)
 
   1. Назва роботи (теми), номер державної реєстрації роботи та
заключного звіту.
 
   2. Назва вищого навчального закладу, наукової  установи,
державного підприємства.
 
   3. Категорія роботи: фундаментальна (код 2201020, 2201330),
прикладна (код 2201040, 2201350).
 
   4. Пріоритетний напрям відповідно до Закону України "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ).
   Для робіт  за  кодами  2201040  та  2201350  також
середньостроковий пріоритетний напрям відповідно до статті 8
Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні" ( 2623-14 ).
 
   5. Термін виконання. Обсяг фактично отриманих коштів на
виконання роботи (тис. грн.).
 
   6. Керівник роботи: П.І.Б., вчений ступінь, наукове звання,
посада.
 
   7. Виконавці: штатні (кількість), сумісники (кількість), з
них - академіки та чл. - кор. Національної та галузевих академій
наук України, зазначених у статті 15 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).
 
   8. Предмет, об'єкт дослідження, розробки (не більше 3 рядків
тексту).
 
   9. Суть процесу дослідження, розробки (не більше 5 рядків
тексту)
 
   10. Основні наукові (науково-технічні) результати  роботи
(не більше 8 рядків тексту).
 
   11. Економічний,  соціальний, інший ефект, отриманий або
очікуваний від  використання  результатів  роботи,  на  яких
підприємствах (організаціях) вони впроваджуються (до 5 рядків
тексту).
 
   12. Кількість одержаних державних та інших премій, захищених
докторських і кандидатських дисертацій, дипломних проектів і
робіт, виданих монографій, підручників, навчальних посібників,
опублікованих статей, зроблених наукових доповідей, отриманих
патентів, проданих ліцензій тощо.
 
   13. Кількість (окремо) студентів, аспірантів, докторантів,
які виконували роботу, всього, із них які не менше, ніж 8 місяців
на рік, з оплатою.
 
          (друга та наступні сторінки)
 
   14. Мета та предмет роботи (теми) (до 20 рядків).
   Науковий та практичний результат, на одержання якого була
спрямована робота.
   Більш повне розкриття зазначеного у пункті 8.
 
   15. Перелік основних завдань (до 20 рядків) (відповідно до
затвердженого завдання або технічного завдання).
 
   16. Реалізація завдань роботи (до 30 рядків).
   Гіпотези, послідовність їх уточнення, формування моделей,
теорій, експерименти.
   Методи, засоби  та  способи  розв'язання  завдань. Шляхи
реалізації розробки.
 
   17. Основні наукові результати (до 80 рядків).
   Розкрити зміст одержаних наукових результатів:
   - теоретичних та експериментальних;
   - відкритих законів, закономірностей, створених методологій
або визначених методологічних аспектів, концепцій та доктрин;
   - підходів, методів, наукових методик і засобів, теорій,
технологій, моделей тощо.
   При визначенні отриманих результатів обґрунтувати:
   - їх достовірність, точність та коректність;
   - наукову новизну, цінність та відповідність світовому рівню;
   - їх місце у розділі науки серед існуючих у світі наукових
результатів.
 
   18. Практична цінність (до 80 рядків).
   Розкрити основний зміст розроблених технологій, засобів та
методик практичного спрямування.
   Визначити та обґрунтувати патенто- і  ліцензійноспроможні
результати.
   Нові конкурентоспроможні товари та послуги, які будуть або
вже створено за результатами роботи.
   Інвестиційна привабливість,  обґрунтований   економічний,
соціальний та інший ефект результатів роботи.
   Підприємства, організації, установи, заклади, що впроваджують
результати, шляхи просування на ринок. Здійснені заходи щодо
створення інноваційних проектів за результатами розробок.
 
   19. Цінність результатів  для  навчально-наукової  роботи
(до 80 рядків)
 
   Нові спеціальності,  спеціалізації,  курси лекцій або їх
розділи, практичні та лабораторні роботи, які (буде) створено
(розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження.
   Перелік докторських і кандидатських дисертацій, що захищено
та підготовлено на базі науково-дослідної роботи за час її
виконання (найменування дисертації, докторська чи кандидатська,
автор, науковий керівник або консультант, для захищених - дата
захисту).
   Перелік курсових, дипломних та інших робіт, що захищені на
базі зазначеної наукової роботи за час її виконання (дипломна,
курсова або інша робота, її найменування, автор, керівник).
   Використання результатів у науковій роботі, науково-технічній
та інноваційній діяльності студентів, зокрема в інших закладах
освіти.
 
   20. Перелік розробленої документації та зразків
   Наукова, науково-технічна,  конструкторська,  технологічна,
програмна документація (назви документів, дати  затвердження),
дослідні зразки, макети, розроблені інноваційні проекти та інші
матеріали.
 
   21. Перелік основних наукових публікацій,  доповідей  на
конференціях, семінарах  (за матеріалами роботи на період її
виконання)
   Назва
   Видання
   Рік
   Кількість сторінок
 
   22. Основні висновки (до 20 рядків)
 
   23. Рішення (Ученої,  Наукової,  Науково-технічної)  ради
від "__" (протокол N ) про закінчення роботи та пропозиції щодо її
впровадження, продовження тощо.
 
------------------------------------------------------------------
|Керівник роботи          | ________________________  |
|                 |     (підпис)      |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Проректор з наукової роботи,   | ________________________  |
|директор наукової установи    |     (підпис)      |
------------------------------------------------------------------
 
   Анотований звіт подається  до  МОН  в  1-му  примірнику
та на  дискеті,  друкується  шрифтом  Times  New  Roman,
розмір 12,  міжрядковий  інтервал  -  1  у  форматі  А4,
поля зверху та знизу - 2,54 см, зліва 2,5 см, справа - 1 см.
Обсяг звіту - до 10 аркушів.
 
 
                   Додаток N 3
                   до наказу МОН
                   29.12.2006 N 870
 
 
              ПОКАЗНИКИ
       наукової та науково-технічної діяльності
         ВНЗ III - IV рівнів акредитації
       та наукових установ за 2004 - 2006 рр.
         (подається на окремій дискеті)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |         Показники         |2004|2005|2006|
|з/п |                      |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
| 1. |Наукові, науково-педагогічні кадри     |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|1.1.|Чисельність науково-педагогічних      |  |  |  |
|  |працівників:                |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |Всього                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них:                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |докторів наук                |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кандидатів наук               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|1.2.|Чисельність науково-педагогічних      |  |  |  |
|  |працівників, які виконують НДДКР      |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |Всього                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них:                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |докторів наук                |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кандидатів наук               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|1.3.|Чисельність сумісників та осіб, які працюють|  |  |  |
|  |за договорами цивільно-правового характеру |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них:                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |докторів наук                |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кандидатів наук               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|1.4.|Чисельність штатних працівників наукових  |  |  |  |
|  |установ, науково-дослідних частин, секторів |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них:                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |докторів наук                |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кандидатів наук               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
| 2. |Підготовка наукових кадрів         |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.1.|Кількість спеціалізованих учених рад    |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них:                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |докторських                 |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кандидатських                |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.2.|Кількість докторантів            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.3.|Кількість аспірантів            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |Всього                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |З них:                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з відривом від виробництва         |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.4.|Кількість захищених кандидатських дисертацій|  |  |  |
|  |працівниками ВНЗ, НУ            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.5.|Кількість захищених докторських дисертацій |  |  |  |
|  |працівниками ВНЗ, НУ            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.6.|Кількість науковців, що отримують стипендії |  |  |  |
|  |Кабінету Міністрів України для молодих   |  |  |  |
|  |учених                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.7.|Кількість науковців, що отримують інші   |  |  |  |
|  |премії та гранти Президента для молодих   |  |  |  |
|  |учених                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|2.8.|Кількість науковців, що отримують інші   |  |  |  |
|  |стипендії та премії             |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
| 3. |Фінансування НДДКР             |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|3.1.|Обсяг фінансування із загального фонду   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |тис. грн.                  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кількість робіт               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|3.2.|Обсяг фінансування із спеціального фонду  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |тис. грн.                  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кількість робіт               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|3.3.|Обсяг фінансування від міжнародних фондів  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |тис. грн.                  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кількість грантів              |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
| 4. |Результативні показники виконання НДДКР   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|4.1.|Кількість відкриттів            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|4.2.|Кількість робіт, відзначених Державною   |  |  |  |
|  |премією України в галузі науки і техніки  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |кількість лауреатів             |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|4.3.|Кількість закінчених робіт         |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них зі створення нових:          |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |видів техніки                |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |технологій                 |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |видів матеріалів тощо            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |методів, теорій               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|4.4.|Відсоток НДДКР, які відповідають світовому |  |  |  |
|  |рівню                    |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|4.5.|Впроваджено результатів розробок у     |  |  |  |
|  |виробництво                 |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |навчальний процес              |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|4.6.|Кількість проданих ліцензій         |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|4.7.|Кількість охоронних документів       |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |із них в інших країнах           |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
| 5. |Публікації, конференції, виставки      |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|5.1.|Опубліковано монографій           |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |підручників                 |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |навчальних посібників            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|5.2.|Кількість публікацій в наукових виданнях  |  |  |  |
|  |(одиниць/друк. арк.)            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |Всього                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них у зарубіжних             |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|5.3.|Кількість проведених наукових семінарів і  |  |  |  |
|  |конференцій                 |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|5.4.|Кількість наукових працівників, які взяли  |  |  |  |
|  |участь у міжнародних семінарах, конференціях|  |  |  |
|  |тощо                    |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|5.5.|Кількість виставок             |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |число експонатів, які демонструвалися на них|  |  |  |
|  |в Україні                  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|5.6.|Участь у міжнародних виставках       |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
| 6. |Наукова робота студентів          |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|6.1.|Кількість студентів денної форми навчання  |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|6.2.|Кількість студентів, які беруть участь у  |  |  |  |
|  |виконанні НДДКР               |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |Всього                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них:                   |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з оплатою із загального фонду бюджету    |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з оплатою із спеціального фонду, за грантами|  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|6.3.|Кількість студентів, які брали участь в   |  |  |  |
|  |олімпіадах (1/2 тури)            |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|6.4.|Кількість студентів, які одержали нагороди |  |  |  |
|  |за результатами 2 туру           |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|6.5.|Кількість опублікованих статей, тез     |  |  |  |
|  |доповідей за участю студентів        |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|  |з них самостійно              |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|6.6.|Кількість студентів, які одержують стипендії|  |  |  |
|  |Президента України             |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
|6.7.|Кількість студентів, які отримують інші   |  |  |  |
|  |стипендії та премії             |  |  |  |
|----+--------------------------------------------+----+----+----|
| 7. |Надходження коштів спеціального фонду    |  |  |  |
|  |державного бюджету за надання послуг у сфері|  |  |  |
|  |науки, що акумулюються на рахунках КПКВ   |  |  |  |
|  |2201060 ( 3235-15 ) та інших (тис. грн.)  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 4
                   до наказу МОН
                   29.12.2006 N 870
 
 
               ОПИСИ
          найбільш ефективних розробок
         (подається на окремій дискеті)
 
 
   Назва розробки
 
   Автори
 
   Основні характеристики, суть розробки
 
   Патенто-, конкурентоспроможні результати
 
   Порівняння із світовими аналогами
 
   Економічна привабливість розробки для просування на ринок,
впровадження та реалізації, показники, вартість
 
   Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації,
де можуть бути реалізовані результати розробки
 
   Стан готовності розробок
 
   Результати впровадження
 
   Адреса:
 
------------------------------------------------------------------
|Телефон:       |Факс:       |E-mail:       |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 5
                   до наказу МОН
                   29.12.2006 N 870
 
 
               ПЕРЕЛІК
    структурних підрозділів подвійного підпорядкування
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Назва вищого   |  Назва установи,  |  Обсяг  |
|з/п | навчального закладу | організації, з якою |фінансування |
|  |           | створено підрозділ, | (тис. грн.) |
|  |           |    відомча    |-------------|
|  |           | підпорядкованість  |МОН|відомство|
|----+----------------------+----------------------+---+---------|
|  |           |           |  |     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 6
                   до наказу МОН
                   29.12.2006 N 870
 
 
              АНКЕТНІ ДАНІ
           про ВНЗ та НУ (ЦНТЕІ)
 
 
   1. Назва  вищого навчального закладу (наукової установи,
ЦНТЕІ), адреса, телефони, факс, електронна адреса, розрахунковий
рахунок)
 
   2. Ректор (П.І.Б., дата, рік народження)
 
   3. Проректор з наукової роботи (П.І.Б., дата, рік народження)
 
   4. Вчене звання
 
   5. Науковий ступінь
 
   6. Нагороди
 
   7. Електронна адреса
 
   8. Робочі телефони
 
   9. Домашній телефон (мобільний)
 
   10. Структурний підрозділ (наказ МОН від 01.06.2006 N 422
( z1197-06 )):
   - Науково-дослідна частина, науково-дослідний сектор, НДІ,
відділ, лабораторія, тощо
   - Кількість  і назва структурних підрозділів (НДЧ, НДС,
НДІ, тощо)
   - Апарат управління НДЧ, НДС, НДІ тощо (чисельність штатних
працівників)
   - Чисельність  наукових  працівників,  які  виконують
науково-дослідні роботи:
 
------------------------------------------------------------------
|Чисельність штатних одиниць  | Чисельність сумісників із числа|
|               |  науково-педагогічних одиниць |
|------------------------------+---------------------------------|
|Всього            |Всього              |
|------------------------------+---------------------------------|
|В тому числі:         |В тому числі:          |
|------------------------------+---------------------------------|
|докторів наук         |докторів наук          |
|------------------------------+---------------------------------|
|кандидатів наук        |кандидатів наук         |
------------------------------------------------------------------
 
   11. Начальник   (завідувач)  НДЧ,  НДС,  НДІ,  тощо
(ПІБ, дата, рік народження)
 
   12. Вчене звання
 
   13. Науковий ступінь
 
   14. Нагороди
 
   15. Електронна адреса
 
   16. Робочі телефони
 
   17. Домашній телефон (мобільний).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка