Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Європейським Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією

               Угода
      між Європейським Співтовариством та Україною
        про торгівлю текстильною продукцією
 
     ( Доповнення до Угоди додатково див. в документі
     ( 994_162 ) від 22.12.1994 )
 
         ( Додатково див. Угоди
          ( 994_482 ) від 15.10.1999
          ( 994_103 ) від 02.10.2000 )
 
 
 
   Рада Європейського Союзу з однієї сторони і Уряд України з
іншої сторони,
   з метою сприяння належному розвитку торгівлі текстильною
продукцією між Європейським Співтовариством (що надалі іменується
"Співтовариство") та Україною,
   з метою  постійного  співробітництва  та  за  умов,  що
забезпечують безпеку торгівлі,
   сповнені рішучості якомога  повніше,  врахувати  серйозні
економічні  та соціальні проблеми, що впливають сьогодні на
текстильну промисловість як у  країні-імпортері,  так  і  в
країні-експортері та, зокрема, ліквідувати реальну загрозу збитків
для ринку Співтовариства та реальну загрозу для України занепаду
торгівлі текстильною продукцією,
   ВИРІШИЛИ УКЛАСТИ цю Угоду і з цією метою призначили своїх
Уповноважених:
   РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:
   УРЯД УКРАЇНИ:
   ЯКІ ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
 
               Стаття 1
 
   1. Торгівля текстильною продукцією, що перелічена у Додатку I
та походить з Договірних Сторін, буде лібералізована на період
чинності цією Угоди за умов, викладених далі.
   2. Згідно з положеннями цієї або будь-якої наступної Угоди,
Співтовариство  зобов'язується  призупинити  дію  чинних  на
сьогоднішній день кількісних обмежень імпорту та не впроваджувати
нових кількісних обмежень щодо продукції, зазначеної у Додатку I.
   Кількісні обмеження імпорту будуть знову впроваджуватись у
випадках денонсації або неукладання цієї Угоди.
   3. Заходи, що мають дію, еквівалентну кількісним обмеженням
імпорту у Співтовариство продукції, зазначеної у Додатку I, будуть
заборонені на період чинності цієї Угоди.
 
               Стаття 2
 
   1. Україна погоджується встановити та дотримуватися кожного
календарного року кількісних обмежень  щодо  експорту  своєї
продукції в Співтовариство згідно з Додатком II. Такий експорт
буде предметом подвійної перевірки згідно з Протоколом A.
   2. Впроваджуючи кількісні обмеження, згадані у параграфі 1,
Україна буде забезпечувати ситуацію, коли текстильна промисловість
Співтовариства  матиме  користь  від  застосування зазначених
обмежень.
   Зокрема, що стосується категорій 1, 2, 2а та 3, Україна
зобов'язується,  за  запитом  Співтовариства,  зберігати  як
пріоритетні 50% зазначених кількісних обмежень для споживачів
промисловості Співтовариства протягом періоду з 1 січня по 31
травня кожного року. З цією метою будуть братися до уваги
контракти, укладені з промисловістю протягом зазначених періодів.
   3. Для полегшення виконання цих положень, Співтовариство буде
надавати  відповідним  українським  компетентним  органам  до
закінчення кожного року список зацікавлених підприємств-виробників
та  переробних  підприємств Співтовариства і, по можливості,
відомості про кількість продукції, що необхідна кожній фірмі. З
цією метою зацікавленим фірмам пропонується якнайшвидше протягом
двох зарезервованих періодів, згідно з параграфом 2, встановити
прямі зв'язки з відповідними українськими підприємствами з тим,
щоб повідомити свої наміри щодо купівлі.
 
               Стаття 3
 
   1. Імпорт у Співтовариство текстильної продукції, на яку
розповсюджується дія цієї Угоди, не буде предметом кількісних
обмежень згідно з Додатком II за умови, що цей імпорт заявлений як
реекспорт за межі Співтовариства у тому ж вигляді або після
переробки у межах адміністративної системи контролю, що діє в
Співтоваристві.
   Однак, дозвіл  на  внутрішнє  використання  продукції,
імпортованої до Співтовариства за вищезазначених  умов, буде
зумовлений пред'явленням   експортної   ліцензії,   виданої
компетентними органами України, а також свідоцтва про походження
згідно з положеннями Протоколу A.
   2. У  разі,  якщо  компетентні  органи  Співтовариства
встановлять, що імпорт текстильної продукції  був зарахований до
кількісних обмежень, як визначено цією Угодою, але ця продукція
була у подальшому реекспортована за межі Співтовариства, ці
компетентні органи проінформують українські компетентні органи
протягом чотирьох тижнів щодо кількості, про які йдеться, та
дозволять імпорт такої самої кількості тої ж продукції, яка не
буде зарахована до кількісного обмеження, встановленого цією
Угодою, на поточний або майбутній рік, як буде зручніше.
   3. Співтовариство та  Україна  визнають  спеціальний  та
особливий  характер  реімпорту  текстильної  продукції  до
Співтовариства після її переробки в Україні як особливу форму
промислового та торговельного співробітництва.
   За умови, якщо він здійснюється у відповідності до чинних у
Співтоваристві правил щодо економічної переробки, такий реімпорт
не підпадає під кількісні обмеження, встановлені у Додатку II, у
той самий час він є предметом особливих домовленостей, викладених
у Протоколі C.
 
               Стаття 4
 
   1. У будь-якому році дії Угоди можливе попереднє використання
частини кількісного обмеження, встановленого на наступний рік дії
Угоди, для кожної категорії продукції у межах 5% від кількісного
обмеження на поточний рік дії Угоди.
   Попередньо відправлені кількості будуть  відніматися  від
відповідних кількісних обмежень, встановлених на наступний рік дії
Угоди.
   2. Перенесення  кількостей,  не  використаних  протягом
будь-якого року дії Угоди, до відповідного кількісного обмеження
на наступний рік дії Угоди дозволяється для всіх категорій
продукції в межах 7% від кількісного обмеження на поточний рік дії
Угоди.
   3. Перенесення стосовно категорій групи I  з  будь-якої
категорії не будуть здійснюватись окрім таких:
   - перенесення між категоріями 2 і 3 та з категорії 1 до
категорій 2 і 3 можуть здійснюватися у межах 4% від кількісних
обмежень для тієї категорії, в яку здійснено перенесення;
   - перенесення  між категоріями 4, 5, 6, 7 і 8 можуть
здійснюватися у межах 4% від кількісних обмежень для  тієї
категорії, в яку здійснено перенесення.
   Перенесення у будь-яку категорію у Групах II, III, IV і V
може бути здійснено з будь-якої категорії у групах I, II, III, IV
і V у межах 5% від кількісних обмежень тієї категорії, в яку
здійснено перенесення.
   4. Таблиця  еквівалентності,  що  застосовується   до
вищезазначених перенесень, представлена у Додатку I до цієї Угоди.
   5. Збільшення обсягів продукції у будь-якій категорії, що
виникає  в  результаті  кумулятивного  застосування положень,
викладених вище у параграфах 1, 2 і 3, протягом будь-якого року
має не перевищувати таких обмежень:
   - 13% для категорій продукції Групи I,
   - 13,5% для категорій продукції груп II, III, IV і V.
   6. У разі застосування вищевикладених у параграфах 1, 2 і 3
положень українські компетентні органи будуть надавати попереднє
повідомлення не пізніше як за 15 днів.
 
               Стаття 5
 
   1. Експорт текстильної продукції, зазначеної у Додатку II до
цієї Угоди, може бути підданий кількісним обмеженням за умов,
викладених у наступних параграфах.
   2. Якщо  Співтовариство  за  допомогою  чинної  системи
адміністративного контролю встановлює, що рівень імпорту продукції
походження з України за окремою категорією, не зазначеною у
Додатку II, перевищує, по відношенню до загального імпорту у
Співтовариство усієї продукції цієї категорії у попередньому році
такі норми:
   - 1,2% для категорій продукції Групи II,
   - 4 % для категорій продукції Груп III, IV і V,
   воно може вимагати роз'яснень згідно з процедурою, описаною в
Статті 15 цієї Угоди, з метою досягнення домовленості щодо
належного стримуючого рівню для продукції такої категорії.
   3. Очікуючи   взаємоприйнятного   рішення,   Україна
зобов'язується, починаючи з дати повідомлення щодо запиту про
консультації,  призупиняти  або  обмежувати  на  вказаному
Співтовариством рівні експорт зазначеної категорії продукції у
Співтовариство, регіон або регіони Співтовариства,  визначені
Співтовариством.
   Співтовариство буде дозволяти імпорт  продукції  вказаної
категорії, відправленої з України, перед датою, на яку було подано
запит на консультації.
   4. Якщо  в ході консультацій Сторони будуть неспроможні
досягти взаємоприйнятного рішення протягом періоду, зазначеного в
Статті 15 (2), Співтовариство матиме право ввести остаточне
кількісне обмеження на щорічному рівні, який буде не нижчим за
рівень, що випливає із застосування формули, наведеної у параграфі
2; або буде становити 106% від рівня імпорту, досягнутого у
календарному році, який передує року, в якому імпорт перевищив
рівень, що випливає із застосування формули, наведеної у параграфі
2, та спричинив запит про консультації, який з цих рівнів вищий.
   Встановлений таким чином щорічний рівень буде переглядатися у
бік підвищення після консультацій згідно з процедурою, згаданою у
Статті 5, з метою додержання умов, викладених у параграфі 2, якщо
така необхідність викликається загальною тенденцією імпорту у
Співтовариство зазначеної продукції.
   5. Обмеження, введені параграфами 2 або 4, не можуть бути ні
в якому випадку нижчими від рівня імпорту  продукції  цієї
категорії, що походить з України, у 1992 році.
   6. Положення цієї Статті не застосовуватимуться у випадку,
якщо процентні рівні, визначені у параграфі 2, були досягнуті
внаслідок загального зниження імпорту у Співтовариство, а не
внаслідок збільшення експорту продукції, що походить з України.
   7. У разі застосування положень параграфів 2, 3 або 4 Україна
зобов'язується видавати експортні ліцензії на продукцію, яка
постачається за контрактами, укладеними до впровадження кількісних
обмежень, у межах обсягів цих визначених кількісних обмежень.
   8. До дати передачі даних, згаданих у параграфі 6 Статті 12,
положення параграфа 2 цієї Статті застосовуватиметься на основі
щорічних даних, попередньо переданих Співтовариством.
   9. Положення цієї Угоди щодо експорту продукції, на яку
розповсюджуються кількісні обмеження, встановлені у Додатку II,
також застосовуються до продукції, відносно якої запроваджені
кількісні обмеження згідно цієї Статті.
 
               Стаття 6
 
   1. З метою забезпечення ефективного функціонування цієї Угоди
Співтовариство та Україна погодились плідно співпрацювати для
запобігання, розслідування та прийняття усіх необхідних правових
та/або  адміністративних  заходів  проти  порушень  шляхом
перевідправки вантажів, зміни маршрутів, підроблення декларацій
щодо  місця або країни походження, фальсифікації документів,
підроблення декларацій щодо вмісту  волокон,  кількісті  або
класифікації товару, а також будь-яких інших заходів.
   Відповідно Україна і Співтовариство погоджуються створити
необхідні правові положення та адміністративні процедури, що
забезпечують ефективну дію проти таких порушень, які будуть
включати  вживання  обов'язкових  за  законом  заходів проти
відповідних експортерів та/або імпортерів.
   2. Якщо, на основі наявної інформації, Співтовариство вважає,
що  ця  Угода  порушується,  Співтовариство  буде  проводити
консультації з Україною з метою досягнення взаємоприйнятного
рішення. Такі консультації будуть проводитися якомога раніше, і не
пізніше ніж за 30 днів від дати запиту.
   3. Очікуючи результатів консультацій, зазначених у параграфі
2, Україна, у вигляді застережувальних дій, якщо того вимагає
Співтовариство,  вживатиме  всіх  необхідних  заходів,  щоб
забезпечити, за умови надання достатніх доказів порушення, що
поправки кількісних обмежень, які мають бути погоджені після
консультацій згідно з параграфом 2, можуть бути виконані відносно
квоти на рік, в який згідно з параграфом 2 було зроблено запит про
початок консультацій, або на наступний рік, якщо квота на поточний
рік вичерпана.
   4. Якщо під час консультацій, згаданих у пункті 2, Сторони
будуть  неспроможні  досягти  взаємоприйнятного   рішення,
Співтовариство матиме право:
   a) при наявності достатніх доказів того,  що  продукція
українського походження імпортована з порушенням цієї Угоди,
зарахувати  відповідні  кількості  до  кількісних  обмежень,
встановлених згідно з цією Угодою;
   b) коли достатні докази свідчать про наявність фальшивої
декларації  стосовно  вмісту  волокон, кількостей, опису або
класифікації продукції  українського  походження,  відмовитися
імпортувати зазначену продукції;
   c) якщо виявиться, що територія  України використана для
перевідправки вантажів, зміни маршрутів продукції, що не походить
з України, вводити кількісні обмеження проти подібної продукції
українського походження, якщо вона вже не підпадає під кількісні
обмеження, або вживати будь-яких інших необхідних заходів.
   5. Сторони погоджуються встановити систему адміністративного
співробітництва з метою ефективного запобігання та врегулювання
усіх проблем, що виникають з причини порушень згідно з положеннями
Протоколу A цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   1. Кількісні обмеження, встановлені згідно з цією Угодою, на
імпорт  у  Співтовариство  текстильної продукції українського
походження, не будуть розподілятися Співтовариством на регіональні
частки.
   2. Сторони будуть співпрацювати з метою запобігання раптовим
та  згубним  змінам  у традиційних торговельних потоках, що
призводять до регіональної концентрації  прямого  імпорту  в
Співтовариство.
   3. Україна спостерігатиме за експортом своєї  продукції,
дотримуючись  обмежень  або  системи  нагляду,  що  існує у
Співтоваристві. У випадку виникнення раптових та згубних змін у
традиційних  торговельних потоках Співтовариство матиме право
замовити проведення консультацій з метою задовільного вирішення
цих проблем.
   Такі консультації мають бути проведені протягом 15 робочих
днів від дня, коли Співтовариство зробило запит.
   4. Україна  намагатиметься  забезпечити,  щоб  експорт у
Співтовариство текстильної продукції, що підпадає під кількісні
обмеження, розподілявся якомога більш рівномірно протягом року,
зокрема, з належним урахуванням сезонних факторів.
 
               Стаття 8
 
   1. У випадку денонсації цієї Угоди, як передбачено у Статті
20 (3), кількісні обмеження, встановлені у Додатку II, будуть
скорочені на умовах pro rata temporis  поки Договірні Сторони
шляхом спільної домовленості не вирішать інакше.
 
               Стаття 9
 
   Український експорт  тканин  індивідуального  виробництва,
витканих на верстаті з ручним або ножним приводом, предмети одягу
або інші готові речі, вироблені вручну з цих матерій, та продукція
традиційного народного промислу не підпадатимуть під кількісні
обмеження за умови, що така продукція українського походження
відповідає вимогам, викладеним у Протоколі В.
 
              Стаття 10
 
   1. Якщо Співтовариство вважатиме, що текстильна продукція, на
яку поширюється дія цієї Угоди, імпортується в Співтовариство з
України за ціною значно нижчою звичайного конкурентного рівня, і
це спричиняє або загрожує причинити значні збитки виробникам
подібної або безпосердньо конкуруючої продукції в Співтоваристві,
воно може замовляти консультації згідно із Статтею 15, і в цьому
випадку будуть застосовуватись такі спеціальні положення.
   2. Якщо після таких консультацій за загальною згодою визнано,
що має місце ситуація, зазначена у параграфі 1, Україна, з метою
виправлення  цієї ситуації, у рамках своєї компетенції буде
вдаватися до необхідних заходів щодо ціни, за якою згадана
продукція буде продаватися.
   3. Щоб визначити, чи є ціна на текстильну продукцію значно
нижчою від звичайного конкурентного рівня, можна порівняти її з:
   - цінами, що звичайно встановлюються на подібну продукцію,
яка продається на звичайних умовах іншими країнами на ринку
країни-імпортера;
   - цінами подібної національної продукції на порівнювальній
стадії маркетингу на ринку країни-імпортера;
   - найнижчими цінами, встановленими третьою країною на подібну
продукцію, у ході ведення звичайних торговельних справ протягом
трьох місяців, що передують замовленню консультацій, і які не
привели до прийняття будь-яких заходів з боку Співтовариства.
   4. Якщо консультації, згадані вище у параграфі 2, не зможуть
привести до домовленості протягом 30 днів від замовлення їх
Співтовариством, Співтовариство може, поки в ході консультацій не
буде досягнуто взаємоприйнятного рішення, тимчасово відмовити у
прийомі партій зазначеного товару за цінами згідно умов, вказаних
вище у параграфі 1.
   5. У цілковито виключних та критичних обставинах, коли партії
товару імпортуються з України у Співтовариство за цінами, значно
нижчими від нормального конкурентного рівня так, що можуть нанести
важковідновлюваних  збитків,  Співтовариство  може  тимчасово
призупинити імпорт згаданої продукції, очікуючи домовленності у
ході консультацій, які негайно будуть розпочаті. Договірні Сторони
робитимуть усе, що від них залежить, для пошуку взаємоприйнятного
рішення протягом 10 робочих днів від дати об'яви про початок таких
консультацій.
   6. Якщо Співтовариство вдалось до заходів, згаданих вище у
параграфах 4 і 5, Україна має право у будь-який час вимагати
початку консультацій з метою вивчення можливості відміни або зміни
цих заходів, коли причини, які їх викликали, більше не існують.
 
              Стаття 11
 
   1. Класифікація продукції, на яку поширюється ця Угода,
грунтується  на  тарифній  та  статистичній  номенклатурі
Співтовариства (що надалі іменується "Комбінована номенклатура",
або у вигляді абревіатури КН), та будь-яких її змінах.
   Якщо будь-яке рішення про класифікацію призводить до зміни
класифікаційної процедури або зміни категорії будь-якої продукції,
на яку поширюється дія цієї Угоди, зазначена продукція підпадає
під торговельний режим, що застосовується до тієї процедури або
категорії, до якої зазначена продукція входить після цих змін.
   Будь-яке доповнення до  Комбінованої  номенклатури  (КН),
зроблене у відповідності до чинної у Співтоваристві процедури,
стосовно категорії продукції, на яку поширюється ця Угоди, або
будь-яке інше рішення стосовно класифікації товарів не повинно
мати зменшувальну дію щодо кількісних обмежень, впроваджених
згідно з цією Угодою.
   2. Походження продукції, на яку поширюється дія цієї Угоди,
визначатиметься у відповідності до чинних у Співтоваристві правил.
   Будь-яке доповнення до цих правил походження буде повідомлено
Україні і не буде мати зменшувальної дії відносно будь-яких
кількісних обмежень, встановлених у Додатку II.
   Процедура контролю  за походженням вищезгаданої продукції
викладена у Протоколі A.
 
              Стаття 12
 
   1. Україна передаватиме Комісії точну статистичну інформацію
щодо всіх експортних ліцензій, виданих на ті категорії текстильної
продукції, на які поширюються кількісні обмеження, зазначені у
Додатку II, виражені у кількісних та вартісних показниках та
розподілені по державах-членах Співтовариства, а також щодо всіх
сертифікатів, що видаються українськими компетентними органами на
продукцію, про яку йдеться у Статті 9 і на яку поширюються
положення Протоколу B.
   2. Співтовариство таким самим чином передає  українським
компетентним органам точну статистичну інформацію щодо дозволів на
імпорт, виданих компетентними органами Співтовариства, та дані про
імпорт продукції, на яку поширюється дія системи, викладеної у
Статті 5(2).
   3. Вищевикладена інформація на всі категорії продукції буде
передаватися до кінця місяця, що йде за місяцем, до якого
відноситься статистика.
   4. За  запитом  Співтовариства  Україна  повідомлятиме
статистичні дані про імпорт всієї продукції, зазначеної у Додатку
I.
   5. Якщо  внаслідок аналізу взаємонаданої інформації буде
виявлено значні розходження між звітом про експорт та звітом про
імпорт, можуть бути розпочаті консультації згідно з процедурою,
викладеною у Статті 15 цієї Угоди.
   6. Для цілей застосування положень Статті 5 Співтовариство
зобов'язується надавати українським компетентним органам до 15
квітня кожного року статистичні дані за попередній рік про імпорт
усієї текстильної продукції, на яку поширюється дія цієї Угоди, з
розподіленням  по  країнах-постачальниках  та  державах-членах
Співтовариства.
 
              Стаття 13
 
   1. Україна створить сприятливі умови для імпорту текстильної
продукції, що походить з Співтовариства, визначеної у Додатку I,
та, крім того, у належних випадках надасть  цій  продукції
недискримінаційний режим щодо застосування кількісних обмежень,
видачі ліцензій та виділення валюти, необхідної для оплати такого
імпорту. Україна  також  рекомендуватиме  своїм  імпортерам
використовувати    можливості,  запропоновані  виробниками
вищезазначеної текстильної продукції у Співтоваристві, надаючи
найбільш можливий рівень лібералізації для такого імпорту з
урахуванням розвитку торгівлі між Договірними Сторонами.
   2. При виникненні потреби в додаткових поставках та, зокрема,
потреби,  що приводить до диверсифікації імпорту текстильної
продукції в Україні, Україна надаватиме недискримінаційний режим
щодо імпорту текстильної продукції, яка походить з Співтовариства.
 
              Стаття 14
 
   1. Договірні  Сторони  погоджуються  щороку  аналізувати
тенденції розвитку торгівлі текстильною продукцією та одягом у
рамках  консультацій,  обумовлених Статтею 15, та на основі
статистичних даних, згаданих у Статті 2.
   2. Якщо Співтовариство доходить висновку, що у випадках,
передбачених Статтею 13(2) цієї Угоди, воно  знаходиться  у
несприятливих умовах порівняно з третьою країною, Співтовариство
має право замовити проведення консультцій з Україною, згідно з
процедурою, викладеною у Статті 15, з метою здійснення належних
заходів.
 
              Стаття 15
 
   1. За умови, якщо інше не встановлено цією Угодою, процедури
консультацій, згаданих в цій Угоді, інші, аніж вказані у параграфі
2 цієї Статті, підпадатимуть під дію цих положень:
   - консультації   проводитимуться,   по   можливості,
періодично. Можуть  проводитися  також  спеціальні  додаткові
консультації;
   - будь-який запит щодо консультацій повідомляється іншій
стороні у письмовому вигляді;
   - у  разі  необхідності  запит  про  консультації  буде
супроводжуватися у розумні строки (в будь-якому випадку не пізніше
15 днів від дати повідомлення) запискою, в якій  викладені
обставини, що, на думку сторони, яка запитує, виправдовують
подання такого запиту;
   - Договірні Сторони розпочнуть консультації не пізніше місяця
після повідомлення про запит, з метою досягнення домовленості або
знаходження взаємоприйнятного рішення протягом не пізніше як
одного наступного місяця;
   - вищезгаданий  місячний термін може бути подовжений за
взаємною згодою для досягнення домовленості або взаємоприйнятного
рішення.
   2. Співтовариство може запитати  проведення  консультацій
згідно  з  параграфом 1, якщо воно встановлює, що протягом
конкретного року застосування цієї Угоди у Співтоваристві в
цілому, або в одному з його регіонів, виникають труднощі у зв'язку
із різким та значним, порівняно з попереднім роком, зростанням
імпорту відповідної категорії Групи I, що підпадає під кількісні
обмеження, зазначені у Додатку II.
   3. За вимогою будь-якої з Договірних Сторін консультації
проводитимуться з будь-яких проблем, що виникають у зв'язку із
застосуванням цієї Угоди. Будь-які консультації, які проводяться
згідно цієї Статті, будуть проводитися в дусі співробітництва та з
бажанням врегулювати розбіжності між Договірними Сторонами.
 
              Стаття 16
 
   Договірні Сторони  зобов'язуються сприяти обміну візитами
окремих осіб, груп та делегацій, які представляють сфери бізнесу,
торгівлі та промисловості, полегшувати контакти у промисловій,
технічній та  комерційній  сферах,  пов'язаних  з  торгівлею
текстильною  продукцією та одягом, та із співробітництвом у
текстильній промисловості, а також допомагати організації ярмарків
та виставок, які становлять взаємний інтерес.
 
              Стаття 17
 
   1. Україна  готова  повністю  співпрацювати  та, у разі
необхідності, здійснювати, у рамках її торговельної політики та у
межах її повноважень, заходи для запобігання порушенню торгівлі
певними сировинними матеріалами, переліченими у Додатку III.
   2. Враховуючи  свої  можливості виробництва та експорту,
Україна, контролюючи експорт продукції, зазначеної у пункті 1,
надаватиме, коли можливо, сприятливий режим щодо вищезгаданої
продукції, який грунтується на основі недискримінації, про що
Співтовариство з метою задоволення своїх потреб, буде запитувати.
   3. Проблеми, що виникатимуть у  цьому  зв'язку,  можуть
вирішуватись в ході консультацій згідно Статті 15.
 
              Стаття 18
 
   Що стосується інтелектуальної власності, за запитом будь-якої
з Договірних Сторін, будуть проводитися консультації згідно із
процедурою,  викладеною  у  Статті  15, з метою віднайдення
справедливого вирішення проблем, що стосуються захисту знаків,
зразків або моделей одягу та текстильної продукції.
 
              Стаття 19
 
   Ця Угода застосовуватиметься, з однієї сторони, на території
де діє  Договір  про  створення  Європейського  Економічного
Співтовариства ( 994_017 ), і на умовах, викладених в цьому
Договорі, та, з другої сторони, на території України.
 
              Стаття 20
 
   1. Ця Угода набере чинності у перший день місяця, що йде за
датою, коли Сторони повідомили одна одну про завершення необхідних
для цього процедур. Вона застосовуватиметься до 31 грудня 1994
року. Відтак,  застосування  всіх  положень  цієї Угоди буде
автоматично подовжено на період ще в один рік аж до 31 грудня 1995
року, якщо одна із Сторін не повідомить іншу, щонайменше за 6
місяців до 31 грудня 1994 року, про те, що вона не згодна з цим
подовженням.
   2. Ця Угода набере чинності 1 січня 1993 року.
   3. Будь-яка  Договірна  Сторона  у  будь-який  час може
пропонувати зміни до цієї Угоди або денонсувати її за умови
надання повідомлення щонайменше за 6 місяців. У такому випадку ця
Угода втратить чинність по закінченні зазначеного для повідомлення
періоду.
   4. Договірні Сторони погоджуються розпочати консультації не
пізніше 6 місяців до припинення дії цієї Угоди з метою можливого
укладання нової Угоди.
   5. Додатки, Протоколи, Узгоджені Протоколи та листи, обмінні
або ті, що додаються до цієї Угоди, складатимуть невід'ємну
частину останньої.
 
              Стаття 21
 
   Ця Угода буде складена у двох дійсних примірниках датською,
голандською, англійською,  французькою,  німецькою,  грецькою,
італійською, португальською, іспанською та українською мовами,
причому кожний з цих текстів буде рівно автентичним.
 
 За Уряд України               За Раду Європейського
                       Співтовариства
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка