Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методичні вказівки з оцінки стану безпеки електрообладнання на об'єктах дорожнього господарства підприємств Укравтодору МВ 218-03450778-212-2003

      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Заступник Голови Державної
                   служби
 
                   ___________ І.М.Завійський
                   24.12.2003
 
 
            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
       з оцінки стану безпеки електрообладнання
        на об'єктах дорожнього господарства
           підприємств Укравтодору
           МВ 218-03450778-212-2003
 
 
            1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Методичні вказівки з оцінки стану безпеки електрообладнання
на об'єктах дорожнього господарства  підприємств  Укравтодору
розроблені   згідно   з   ПБЕЕС,  затвердженими  наказом
Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 р. N 4 ( z0093-98 )  і
зареєстрованих у Мін'юсті України 10.02.98 р. за N 93/2533, та
Порядку проведення опосвідчення  електроустановок  споживачів,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.99 р. N 258.
   Вимоги цих вказівок поширюються на всі  підприємства  і
організації Укравтодору.
   Періодичність опосвідчення стану безпеки встановлена один раз
на три роки.
   Позачергове опосвідчення  стану  безпеки  електроустановок
споживачів проводиться за вимогами та участю наглядових органів
Держнаглядохоронпраці у випадках зростання електротравматизму,
наявності категорійних аварій та в інших обгрунтованих випадках.
   Позачерговому опосвідченню, комісією підприємства за участю
Держнаглядохоронпраці, підлягають електроустановки, що вичерпали
передбачений нормативними документами свій ресурс роботи.
   Рівень безпечного стану електроустановок оформляється актом,
у якому оцінюється стан безпеки діючих електроустановок, наявність
необхідної  експлуатаційної  та  оперативної  документації  в
електрогосподарстві.
   Акти опосвідчення стану безпеки електроустановок реєструються
та зберігаються на підприємстві. Копії актів по  закінченні
звітного  періоду  направляються  в  територіальні  органи
Держнаглядохоронпраці, Держенергоспоживнагляду  та  в  відділи
охорони праці Держадміністрацій.
   Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити  утримання,
експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог
чинних нормативних документів.
   Для цього він повинен призначити відповідального за справний
стан і безпечну  експлуатацію  електрогосподарства  з  числа
інженерно-технічних  працівників,  які  мають  електротехнічну
підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку,
забезпечити  достатню кількість працівників, які обслуговують
електроустановки та затвердити Положення про енергетичну службу
підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони
праці, згідно вимог чинних нормативних документів забезпечити
перевірку знань працівників у встановлені строки та забезпечити
проведення технічного огляду електроустановок.
   Основною метою  "Методичних  вказівок  стану  безпеки
електроустановок на об'єктах дорожнього господарства підприємств
Укравтодору" (далі - Вказівок) забезпечення підприємств галузі
технічною документацією щодо визначення фактичного стану безпеки
електроустановок по видах та напрямках перевірок та складання
переліку електроустановок, що вичерпали свій ресурс. Вказівки
встановлюють  порядок  проведення  та  оформлення  технічної
документації щодо  визначення  достатності  і  працездатності
захисно-блокувальних пристроїв, виконання регламентних робіт по
обслуговуванню електроустановок, перевірки наявності документації;
оцінки, стану безпеки електроустановок та оцінки рівня фахової
підготовки працівників, відповідно їх кваліфікації роботам, що
виконуються. У вказівках наведено орієнтовний перелік обладнання,
яке характерне для підприємств дорожньої галузі.
   Вказівки дозволять систематизувати, уніфікувати та впровадити
форми  технічної  документації  з   опосвідчення   стану
електроустановок, кабельних ліній, трансформаторів, підстанцій,
розподільчих  пристроїв,   низьковольтної   апаратури   та
електродвигунів нормативним вимогам безпеки.
 
           2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
   В цих  методичних  вказівках  надано  посилання на такі
документи:
   Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 );
   Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 );
   Закон України "Про дорожній рух" ( 3353-12 );
   ДНАОП 0.00-1.21-98  "Правила   безпечної   експлуатації
електроустановок споживачів";
   ДНАОП 0.00-8.19.-99  "Порядок  проведення  опосвідчення
електроустановок споживачів";
   Положення про  енергетичну  службу  на  підприємствах  і
організаціях Укравтодору;
   ПБЕЕС "Правила  безпечної  експлуатації  електроустановок
споживачів" ( z0093-98 );
   ПТЕЕС "Правила  технічної  експлуатації  електроустановок
споживачів";
   ПВЕ "Правила влаштування електроустановок";
   ПБ "Правила безпеки";
   ПТЕ "Правила технічної експлуатації електроустановок".
 
     3 ОПОСВІДЧЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
   3.1 Під  час  проведення  опосвідчення  стану  безпеки
електроустановок споживачів перевіряється:
   - стан безпеки електроустановок по видах;
   - відповідність  експлуатації  електроустановок споживачів
нормативним вимогам безпеки;
   - наявність та стан документації.
 
   3.2 Опосвідченням передбачається:
   - перевірка  наявності  експлуатаційної  і  виконавчої
документації  в обсягах, передбачених ПВЕ, ПТЕ, ПБ і СНиП,
державних стандартів під  час  експлуатації  електроустановок
споживачів,  паспортно-технічних  даних,  інструкцій  щодо
експлуатації устаткування;
   - перевірка періодичності і якості виконання регламентних
робіт щодо обслуговування електроустановок;
   - визначення    достатності    і    працездатності
захисно-блокувальних пристроїв;
   - оцінка  рівня фахової підготовки працівників з питань
безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконуються;
   - оцінка  стану безпеки електроустановок, а також стану
будівельної частини будівель і споруд енергетичних енергооб'єктів;
   - проведення   необхідних   профілактичних  випробувань
електроустановок.
 
   3.3 Акт  опосвідчення  стану  безпеки  електроустановок
споживачів  (Додаток  А)  оформляється  комісією підприємства
(організації) у складі;
   - керівника (головного інженера) - голова комісії;
   - начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за
електрогосподарство);
   - начальника відділу охорони праці.
 
   3.4 Акт затверджується керівником підприємства (організації).
 
   3.5 В разі  відсутності  на  підприємстві  (організації)
кваліфікованих  спеціалістів  опосвідчення  стану  безпеки
електрообладнання споживачів виконується залученими спеціалістами
інших підприємств або організацій.
 
   3.6 Опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів,
що  вичерпали  свій  ресурс  (Додаток  Д),  проводиться
експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці, або іншими
спеціалізованими   організаціями,   які   мають   дозвіл
Держнаглядохоронпраці на виконання таких робіт.
 
   3.7 Контроль за проведенням опосвідчення електроустановок
може здійснюватись вищими по підпорядкованості органами управління
системи Укравтодору.
 
   3.8 Критерії   перевірки  стану  безпеки  по  видах
електроустановок наведено в додатку Б до акта опосвідчення.
 
   3.9 Критерії   перевірки   відповідності   експлуатації
електроустановок нормативним вимогам безпеки наведено в додатку В
до акта опосвідчення.
 
   3.10 Критерії перевірки наявності та стану  документації
наведено в додатку Г до акта опосвідчення.
 
 
                   Додаток А
                   (обов'язковий)
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   ___________________________
 
                   ___________________________
 
                   ___________________________
                    (Керівник підприємства)
 
                   "___" ____________ 200_ р.
 
                   М.П.
 
 
                АКТ
          опосвідчення стану безпеки
          електроустановок споживачів
 
 
 від "___" ____________ 200_ р.        Реєстраційний N ___
 
 _________________________________________________________________
        (назва підприємства, організації)
 
 _________________________________________________________________
     (підпорядкованість підприємства, організації)
 
 _________________________________________________________________
             (поштова адреса)
 
 Телефони: керівника підприємства ________________________________
 
      відповідального за електрогосподарство ________________
 
 Комісія у складі: голова комісії ________________________________
                  (посада, прізвище, ініціали)
 
 та члени комісії ________________________________________________
 
         ________________________________________________
 
         ________________________________________________
              (посада, прізвище, ініціали)
 
 провела обстеження безпечного стану таких електроустановок: _____
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
          (перелік електроустановок)
 
          Опосвідченням встановлено
 
 А.1 Стан безпеки електроустановок згідно з пунктами додатку Б по
 кожному виду електроустановок:
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування    |   Результати опосвідчення    |
|   електроустановок   |------------------------------------|
|              |Задовільний | Незадовільний, яким |
|              |      |  пунктам правил не  |
|              |      |   відповідає    |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|              |      |            |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|              |      |            |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|              |      |            |
|---------------------------+------------+-----------------------|
|              |      |            |
------------------------------------------------------------------
 
 А.2 Відповідність експлуатації електроустановок вимогам безпеки
 згідно з пунктами додатку В:
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
  (задовільний, або вказати яким пунктам правил не відповідає)
 
 А.3 Наявність та стан документації згідно з пунктами додатку Г:
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
  (задовільний, або вказати яким пунктам правил не відповідає)
 
 Відповідальний за електрогосподарство ___________________________
                   (підпис, ініціали, прізвище)
 
              Висновки:
 
 А.1.1 Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки
 відповідає, за винятком:
 
 _______________________________ ________________________________
   (назва електроустановки)    (причини невідповідності)
 
 _______________________________ ________________________________
 
 _______________________________ ________________________________
 
 _______________________________ ________________________________
 
 _______________________________ ________________________________
 
 А.2.1 Експлуатація  електроустановок  відповідає  нормативним
 вимогам безпеки, за винятком:
 
 _________________________________________________________________
        (перелік порушень нормативних вимог)
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 А.3.1 Документація наявна в  повному  обсязі  і  відповідає
 нормативним вимогам, за винятком:
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
        (перелік порушень нормативних вимог)
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 А.4.1 Заходи щодо усунення допущених порушень з обов'язковим
 зазначенням  термінів  усунення  порушень  та  призначення
 відповідальних осіб (Додаток Е).
 
            Висновки комісії:
 
 Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства
 
 _________________________________________________________________
         (дозволяється, не дозволяється)
 
 _________________________________________________________________
 
 Голова комісії: ________________ ________________________________
           (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
         ________________ ________________________________
           (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
         ________________ ________________________________
           (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток Б
                   (рекомендований)
 
 
               ФОРМА
      заповнення стану безпеки електроустановок
 
 
            Б.1 Повітряні лінії
 
 Б.1.1 Найменування, параметри ___________________________________
 
 Б.1.2 Акт вводу в експлуатацію __________________________________
 
 Б.1.3 Наявність оперативних надписів, знаків ____________________
 
 Б.1.4 Відповідність габаритів ___________________________________
 
 Б.1.5 Стан:
    Б.1.5.1 проводів __________________________________________
 
    Б.1.5.2 опор ______________________________________________
 
    Б.1.5.3 ізоляторів ________________________________________
 
    Б.1.5.4 заземлення ________________________________________
 
    Б.1.5.5 виводів ___________________________________________
 
    Б.1.5.6 кабельних воронок _________________________________
 
    Б.1.5.7 спусків заземлення ________________________________
 
    Б.1.5.8 плакатів безпеки __________________________________
 
    Б.1.5.9 гілок дерев _______________________________________
 
 Б.1.6 Профілактичні випробування ________________________________
 
            Б.2 Кабельні лінії
 
 Б.2.1 Найменування, параметри ___________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.2.2 Наявність акта вводу в експлуатацію _______________________
 
 Б.2.3 Стан:
    Б.2.3.1 кабельних каналів _________________________________
 
    Б.2.3.2 конструкцій _______________________________________
 
    Б.2.3.3 оболонок __________________________________________
 
    Б.2.3.4 вводів в будівлю __________________________________
 
    Б.2.3.5 переходів _________________________________________
 
    Б.2.3.6 розпізнавальних знаків ____________________________
 
    Б.2.3.7 перетинів з комунікаціями _________________________
 
    Б.2.3.8 перетинів з спорудами _____________________________
 
    Б.2.3.9 наявність маркування ______________________________
 
    Б.2.3.10 захист від механічних пошкоджень _________________
 
    Б.2.3.11 захист від корозії _______________________________
 
    Б.2.3.12 заземлення оболонок ______________________________
 
    Б.2.3.13 заземлення броні _________________________________
 
    Б.2.3.14 контроль температури нагрівання __________________
 
    Б.2.3.15 кінцеві заробки __________________________________
 
    Б.2.3.16 з'єднувальні муфти _______________________________
 
 Б.2.4 Профілактичні випробування ________________________________
 
            Б.3 Трансформатори
 
 Б.3.1 Тип, марка, параметри _____________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.3.2 Наявність акта вводу в експлуатацію _______________________
 
 Б.3.3 Наявність оперативних написів _____________________________
 
 Б.3.4 Стан
    Б.3.4.1 рівня масла _______________________________________
 
    Б.3.4.2 температури масла _________________________________
 
    Б.3.4.3 заземлення ________________________________________
 
    Б.3.4.4 ізоляторів ________________________________________
 
    Б.3.4.5 наявність і стан засобів пожежогасіння ____________
 
    Б.3.4.6 систем охолодження ________________________________
 
    Б.3.4.7 термін виконання регламентних робіт _______________
 
    Б.3.4.8 капітальний ремонт ________________________________
 
    Б.3.4.9 середній ремонт ___________________________________
 
    Б.3.4.10 поточний ремонт __________________________________
 
    Б.3.4.11 іспити ___________________________________________
 
    Б.3.4.12 ревізія __________________________________________
 
    Б.3.4.13 будівельної частини ______________________________
 
 Б.3.5 Профілактичні випробування ________________________________
 
        Б.4 Підстанції, розподільчі пристрої
 
 Б.4.1 Тип, марка, параметри _____________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.4.2 Наявність акта вводу в експлуатацію _______________________
 
 Б.4.3 Наявність оперативних написів _____________________________
 
 Б.4.4 Стан:
    Б.4.4.1 вимикачів:
           - масляних __________________________________
 
           - повітряних ________________________________
 
    Б.4.4.2 роз'єднувачів _____________________________________
 
    Б.4.4.3 блокувань _________________________________________
 
    Б.4.4.4 заземлення ________________________________________
 
    Б.4.4.5 огорожі ___________________________________________
 
    Б.4.4.6 збірних шин _______________________________________
 
    Б.4.4.7 ізоляції шин ______________________________________
 
    Б.4.4.8 кабелів ___________________________________________
 
    Б.4.4.9 проводів __________________________________________
 
    Б.4.4.10 електровимірювальних приладів ____________________
 
    Б.4.4.11 будівельної частини ______________________________
 
            Б.5 Релейний захист
 
 Б.5.1 Повітряних ліній __________________________________________
 
 Б.5.2 Кабельних ліній ___________________________________________
 
 Б.5.3 Трансформаторів на:
          - високій стороні _____________________________
 
          - низькій стороні _____________________________
 
 Б.5.4 Електродвигунів ___________________________________________
 
 Б.5.5 Наявність АПВ, АВР, АЧР ___________________________________
 
 Б.5.6 Наявність карти вставок РЗА _______________________________
 
 Б.5.7 Періодичність перевірки ___________________________________
 
 Б.5.8 Останній контроль справності пристроїв РЗА ________________
 
 Б.5.9 Наявність інструкцій щодо обслуговування __________________
 
            Б.6 Електродвигуни
 
 Б.6.1 Тип, марка, параметри _____________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.6.2 Стан:
    Б.6.2.1 вводів ____________________________________________
 
    Б.6.2.2 фундаменту ________________________________________
 
    Б.6.2.3 заземлення ________________________________________
 
 Б.6.3 Відповідність захисту _____________________________________
 
 Б.6.4 Наявність оперативних написів _____________________________
 
 Б.6.5 Наявність:
    Б.6.5.1 занулення _________________________________________
 
    Б.6.5.2 заземлення ________________________________________
 
 Б.6.6 Виміри: "фаза-нуль" _______________________________________
 
    Б.6.6.1 струму однофазного К.3 ____________________________
 
    Б.6.6.2 номінального струму _______________________________
 
    Б.6.6.3 останні виміри ____________________________________
 
 Б.6.7 Наявність іспитів підвищеною напругою _____________________
 
          Б.7 Комплектувальні пристрої
 
 Б.7.1 Тип, марка, параметри _____________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.7.2 Стан
    Б.7.2.1 ізоляторів ________________________________________
 
    Б.7.2.2 корпусів конденсаторів ____________________________
 
    Б.7.2.3 заземлення ________________________________________
 
    Б.7.2.4 захисних засобів __________________________________
 
    Б.7.2.5 протипожежних засобів _____________________________
 
    Б.7.2.6 блокувань _________________________________________
 
    Б.7.2.7 огороджень ________________________________________
 
 Б.7.3 Наявність однолінійної схеми ______________________________
 
 Б.7.4 Наявність експлуатаційного журналу ________________________
 
         Б.8 Внутрішньоцехові установки
 
 Б.8.1 Стан безпеки ______________________________________________
 
 Б.8.2 Відповідність електропроводок ПВЕ, ПТЕ, ПБ ________________
 
 Б.8.3 Дотримання термінів перевірки ізоляції електропроводки ____
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.8.4 Наявність протоколів випробування:
 
    Б.8.4.1 електропроводок ___________________________________
 
    Б.8.4.2 захисних автоматів ________________________________
 
 Б.8.5 Правильність виконання заземлення (занулення):
 
    Б.8.5.1 струмоприймачів ___________________________________
 
    Б.8.5.2 апаратури _________________________________________
 
 Б.8.6 Наявність:
    Б.8.6.1 плакатів безпеки __________________________________
 
    Б.8.6.2 оперативних написів _______________________________
 
    Б.8.6.3 написів на збірках ________________________________
 
 Б.8.7 Наявність та справність запірних пристроїв та огороджень
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.8.8 Відповідальність вимогам ПБЕЕС (z0093-98 ) та ТПЕЕС:
 
    Б.8.8.1 переносних світильників ___________________________
 
    Б.8.8.2 електроінструменту ________________________________
 
    Б.8.8.3 трансформаторів ___________________________________
 
    Б.8.8.4 зварювальних трансформаторів ______________________
 
    Б.8.8.5 деревообробних станків ____________________________
 
    Б.8.8.6 компресорів _______________________________________
 
    Б.8.8.7 металообробних станків ____________________________
 
    Б.8.8.8 заточувальних станків _____________________________
 
    Б.8.8.9 водонагрівачів ____________________________________
 
    Б.8.8.10 ям огляду (ремонту) автотранспорту _______________
 
    Б.8.8.11 магнітних пускачів _______________________________
 
    Б.8.8.12 автоматичних вимикачів ___________________________
 
    Б.8.8.13 запобіжників _____________________________________
 
    Б.8.8.14 електродвигунів __________________________________
 
 Б.8.9 Наявність обмежувача холостого ходу зварювального апарату
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.8.10 Профілактичні випробування _______________________________
 
          Б.9 Низковольтної апаратури
 
 Б.9.1 Найменування, технічні дані _______________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Б.9.2 Акт ізоляції катушок ______________________________________
 
 Б.9.3 акт ізоляції токопровідних частин _________________________
 
 Б.9.4 Виміри падіння напруги на контактах:
 
    Б.9.4.1 автоматичних вимикачів ____________________________
 
    Б.9.4.2 магнітних пускачів ________________________________
 
    Б.9.4.3 пакетних вимикачів ________________________________
 
    Б.9.4.4 рубильників _______________________________________
 
 Б.9.5 Калібровка запобіжників ___________________________________
 
 Б.9.6 Перевірка теплових розчіплювачів автоматів:
 
    Б.9.6.1 при струмі 1,1 х I  час спрацювання _____________
                 ном
 
    Б.9.6.2 при струмі 1,35 х I  час спрацювання ____________
                 ном
 
    Б.9.6.3 при струмі 6 х I  час спрацювання _______________
                ном
 
 Б.9.7 Перевірка електромагнітних розчіплювачів автоматів:
 
    Б.9.7.1 при струмі 1,3-1,5 х I  час спрацювання _________
                   ном
 
    Б.9.7.2 при струмі 10 х I  час спрацювання ______________
                ном
 
 Б.9.8 Перевірка теплових токових реле
 
    Б.9.8.1 при струмі 1,0 х I  час спрацювання _____________
                 ном
 
    Б.9.8.2 при струмі 1,2-1,1 х I  час спрацювання _________
                   ном
 
       Б.10 Виявлення невідповідності вибору
           обладнання та мереж по:
 
 Б.10.1 попаданню твердих тіл ____________________________________
 
 Б.10.2 попаданню води ___________________________________________
 
 Б.10.3 кліматичному вибору ______________________________________
 
 Б.10.4 категорії розміщення _____________________________________
 
 Б.10.5 категорії енергозабезпечення _____________________________
 
 Відповідальний за електрогосподарство ___________________________
 
 
                   Додаток В
                   (рекомендований)
 
 
               ФОРМА
       заповнення відповідності експлуатації
      електроустановок нормативним вимогам безпеки
 
 
 В.1 Наявність актів вводу електроустановок в експлуатацію _______
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.2 Приймання після ремонту:
   В.2.1 Ведення записів ремонту:
 
      В.2.1.1 в формулярах __________________________________
 
      В.2.1.2 в ремонтному журналі __________________________
 
      В.2.1.3 в паспорті електроустановки ___________________
 
   В.2.2 Наявність необхідних:
      В.2.2.1 протоколів (Додаток Ж):
 вимірювання опору  розтікання  на  основних  заземлювачах  і
 
 заземлюваннях магістралей і електроустановок ____________________
 
 _________________________________________________________________
 
 протоколів ізоляції _____________________________________________
 
 протоколів перевірки повного опору петлі фаза-нуль ______________
 
      В.2.2.2 актів _________________________________________
 
 В.3 Наявність оперативної документації __________________________
                     (оперативний журнал,
 
 _________________________________________________________________
           бланки нарядів-допусків)
 
 В.4 Стан оперативної роботи _____________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.5 Стан охорони праці на робочих місцях ________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.6 Організація перевірки знань ПБЕ ЕС та ПТЕ ЕС_________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.7 Присвоєння груп з електробезпеки, відповідність комісії,
 
 оформлення результатів перевірки знань __________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.8 Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму
 
 _________________________________________________________________
 
 В.9 Організація проведення робіт, допуск до роботи ______________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.10 Укомплектованість електроустановок захисними засобами:
 
   В.10.1 РУ вище 1000 В ______________________________________
 
   В.10.2 РУ до 1000 В ________________________________________
 
   В.10.3 КТП, ТП, РП, ОРУ, ЗРУ, КРУ, КРУН ____________________
 
   В.10.4 щитових та пультів управління _______________________
 
 В.11 Укомплектованість електроустановок протипожежними засобами:
   В.11.1 Вогнегасниками:
 
       В.11.1.1 порошкові __________________________________
 
       В.11.1.2 хладонові __________________________________
 
       В.11.1.3 вуглекислотні ______________________________
 
   В.11.2 Ящик з піском _______________________________________
 
   В.11.3 Пожарний стенд ______________________________________
 
       В.11.3.1 відра ______________________________________
 
       В.11.3.2 колонка, тканини ___________________________
 
       В.11.3.3 лопати _____________________________________
 
       В.11.3.4 ломи _______________________________________
 
       В.11.3.5 гаки _______________________________________
 
       В.11.3.6 сокири _____________________________________
 
       В.11.3.7 багор ______________________________________
 
 В.12 Наявність актів вогневих робіт _____________________________
 
 В.13 Укомплектованість робочого місця електротехнічного персоналу
 першочерговим інструментом, захисними засобами та спецодягом:
 
 - оперативні штанги _____________________________________________
 
 - переносні заземлювачі _________________________________________
 
 - вимірювальні штанги ___________________________________________
 
 - пояс електромонтера ___________________________________________
 
 - страховочні канати ____________________________________________
 
 - распіратори ___________________________________________________
 
 - протигаз ______________________________________________________
 
 - протигаз шланговий ____________________________________________
 
 - ізолюючі підставки ____________________________________________
 
 - переносні огородження _________________________________________
 
 - домкрат _______________________________________________________
 
 - драбина _______________________________________________________
 
 - вказівник напруги 0,4 кВ ______________________________________
 
 - вказівник напруги 10 кВ _______________________________________
 
 - діелектричні гумові боти ______________________________________
 
 - діелектричні коври ____________________________________________
 
 - переносні плакати і знаки безпеки _____________________________
 
 - захисні окуляри _______________________________________________
 
 - захисні каски _________________________________________________
 
 - ізолюючі насадки ______________________________________________
 
 - мегомметри 500-2500 В _________________________________________
 
 - бінокль _______________________________________________________
 
 - прилад комбінований (тестер) __________________________________
 
 - акумулятор (ліхтар) ___________________________________________
 
 - ізоляційна стрічка ____________________________________________
 
 - діелектричні гумові рукавиці __________________________________
 
 - інструментом з ізоляційними ручками ___________________________
 
 - міст постійного струму Р 333 __________________________________
 
 - фазопокажчик ФУ-2 _____________________________________________
 
 - амперметр Є-59 ________________________________________________
 
 - вольтметр Є-59 ________________________________________________
 
 - ампервольтметр П-4314 _________________________________________
 
 - електровимірювальні кліщі Ц-91 ________________________________
 
 - прилад для вимірювання зазору у підшипниках КИ-1223 ___________
 
 - динамометр ____________________________________________________
 
 - термометр _____________________________________________________
 
 - автотрансформатор _____________________________________________
 
 - верстак слюсарний _____________________________________________
 
 - компресор _____________________________________________________
 
 - пилосос _______________________________________________________
 
 - шафа сушильна _________________________________________________
 
 - пістолет-розпилювач ___________________________________________
 
 - мікрометр _____________________________________________________
 
 - штангенциркуль ________________________________________________
 
 - набір щупів ___________________________________________________
 
 - молоток слюсарний _____________________________________________
 
 - молоток з мідними бойками _____________________________________
 
 - зубило слюсарне _______________________________________________
 
 - напилок _______________________________________________________
 
 - шабер _________________________________________________________
 
 - електродриль __________________________________________________
 
 - електропаяльник _______________________________________________
 
 - кернер ________________________________________________________
 
 - надфіль _______________________________________________________
 
 - вороток _______________________________________________________
 
 - плоскогубці ___________________________________________________
 
 - круглогубці ___________________________________________________
 
 - гострогубці ___________________________________________________
 
 - ключі гайкові _________________________________________________
 
 - свердла _______________________________________________________
 
 - ножниці по металу _____________________________________________
 
 - мітчики ручні _________________________________________________
 
 - килим гумовий _________________________________________________
 
 - гумові чоботи _________________________________________________
 
 - плащ, що не промокає __________________________________________
 
 В.14 Дотримання термінів випробування головних захисних засобів
 
 _________________________________________________________________
 
 В.15 Дотримання Правил користування захисними засобами __________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.16 Наявність в резерві плакатів з електробезпеки:
 
   В.16.1 попереджувальних ____________________________________
 
   В.16.2 забороняючих ________________________________________
 
   В.16.3 приписуючих _________________________________________
 
   В.16.4 вказуючих ___________________________________________
 
 В.17 Порядок зберігання, видавання і обліку електроінструменту
 
 _________________________________________________________________
 
 В.18 Заземлювальні пристрої, їх стан, наявність і періодичність
 
 випробування ____________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.19 Наявність відповідних приміщень для чергового (оперативного)
 
 персоналу _______________________________________________________
 
 В.20 Забезпечення  санітарно-гігієнічних  умов  згідно  з
 
 нормативними вимогами ___________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.21 Забезпеченість засобами надання першої медичної допомоги
 
 _________________________________________________________________
 
 В.22 Забезпечення телефонним зв'язком ___________________________
 
 В.23 Забезпечення автотранспортом _______________________________
 
 В.24 Облік і аналіз нещасних випадків, що сталися внаслідок
 
 ураження електричним струмом ____________________________________
 
 В.25 Забезпечення матеріалами згідно нормативів (систем ТОР)
 
 _________________________________________________________________
 
 В.26 Наявність кошторису фінансування ППР _______________________
 
 _________________________________________________________________
 
 В.27 Амортизаційні відрахування:
 
   В.27.1 нарік _______________________________________________
 
   В.27.2 поквартально ________________________________________
 
 В.28 Річна звітність експлуатації електрогосподарства: (тис.грн.)
 
   В.28.1 протиаварійні, профілактичні іспити по плану ______
 
   факт __ % __
 
   В.28.2 оперативне обслуговування по плану ___ факт ___ % ___
 
   В.28.3 ремонт          по плану ___ факт ___ % ___
 
   В.28.4 витрати на матеріали   по плану ___ факт ___ % ___
 
 В.29 Наявність нормативної бази:
 
   В.29.1 правил ПБЕЕС ( z0093-98 ) ___________________________
 
   В.29.2 правил ПТЕ ЕС _______________________________________
 
   В.29.3 правил ПВЕ __________________________________________
 
   В.29.4 Систем ТОР (галузевої) ______________________________
 
   В.29.5 Положення про енергетичну службу ____________________
 
   В.29.6 Галузевих   методик   визначення   чисельності
 
   електротехнічних працівників: робочих та ІТП _______________
 
   В.29.7 Порядку виконання робіт по нарядах, розпорядженнях та
 
   поточній експлуатації ______________________________________
 
   В.29.8 Норми  витрат  матеріалів   на   експлуатацію
 
   електрообладнання __________________________________________
 
   В.29.9 Типових  робіт,  що  виконуються  при  ремонті
 
   електротехнічного обладнання _______________________________
 
   В.29.10 Посадова інструкція ________________________________
 
 В.30 Наявність планових нормативних запасів електрообладнання та
 
 матеріалів ______________________________________________________
 
 В.31 Забезпечення  достатньою  кількістю   електротехнічних
 працівників, всього:
 
   робочих по нормах ____ фактично ____ % ____
 
   ІТП по нормах   ____ фактично ____ % ____
 
 В.32 Допуск до роботи відряджувального персоналу ________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Відповідальний за електрогосподарство __________________________
 
 
                   Додаток Г
                   (рекомендований)
 
 
               ФОРМА
      заповнення наявності та стану документації
 
 
 Г.1 Договір на використання електричної енергії
 
 Г.2 Акт розмежування електромереж та експл. відповідальності
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.3 Перелік електроустановок ____________________________________
 
 Г.4 Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її
 
 професійна відповідність ________________________________________
 
 Г.5 Особи що мають права:
   Г.5.1 видавати оперативні розпорядження _____________________
 
   Г.5.2 вести оперативні переговори ___________________________
 
 Г.6 Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами
 
 за електрогосподарство __________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.7 Перелік телефонів диспетчерів енергопостачальної організації
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.8 Наявність перевірки знань ПБЕ ЕС ( z0093-98 ) та ПТЕ ЕС
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.9 Список оперативних працівників ______________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.10 Список електрозварників ____________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.11 Наявність списку осіб на 1 гр. по електробезпеці ___________
 
 Г.12 Наявність  контролю  безпечної  експлуатації  установок
 фахівцями  служби  охорони праці, наявність у них 4 гр з
 
 електробезпеки __________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.13 Наявність медичного висновку про дозвіл на право роботи в
 електроустановках:
 
   Г.13.1 електротехнічних працівників ________________________
 
   Г.13.2 електротехнологічних працівників ____________________
 
 Г.14 Проходження медичного і наркологічного огляду:
 
   Г.14.1 електротехнічних працівників ________________________
 
   Г.14.2 електротехнологічних працівників ____________________
 
 Г.15 Наявність переліку робіт, що виконується:
 
   Г.15.1 за нарядами _________________________________________
 
   Г.15.2 за розпорядженнями __________________________________
 
   Г.15.3 в порядку поточної експлуатації _____________________
 
 Г.16 Однолінійна схема електроустановки (схема-макет) ___________
 
 Г.17 Комплект інструкцій:
 
   Г.17.1 по експлуатації _____________________________________
 
   Г.17.2 з охорони праці _____________________________________
 
 Г.18 Журнал перевірки знань ПТЕ і ПБЕЕС ( z0093-98 ) ____________
 
 Г.19 Журнал обліку електроінструменту ___________________________
 
 Г.20 План навчання працівників безпеці праці:
 
   Г.20.1 електротехнічних ____________________________________
 
   Г.20.2 електротехнологічних ________________________________
 
 Г.21 План протиаварійних тренувань ______________________________
 
 Г.22 Журнал обліку тренувань:
 
   Г.22.1 протиаварійних ______________________________________
 
   Г.22.2 протипожежних _______________________________________
 
 Г.23 Оперативний журнал _________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.24 Журнал обліку відмов і аварій в роботі електроустановок і
 
 мереж ___________________________________________________________
 
 Г.25 Журнал обліку захисних засобів _____________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.26 Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
 знижувальних трансформаторів, переносних світильників та засобів
 
 захисту із діелектричних матеріалів _____________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.27 Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями _________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.28 Графік ППР електроустановок ________________________________
 
 Г.29 Графік огляду:
 
   Г.29.1 кабельних ліній та споруд ___________________________
 
   Г.29.2 повітряних ліній ____________________________________
 
 Г.30 Протоколи перевірок і випробувань:
 
   Г.30.1 фаза-"нуль" _________________________________________
 
   Г.30.2 заземлення __________________________________________
 
   Г.30.3 грозозахисту ________________________________________
 
   Г.30.4 напруги дотику ______________________________________
 
   Г.30.5 напруги "шага" ______________________________________
 
   Г.30.6 струму дотику _______________________________________
 
   Г.30.7 силових трансформаторів _____________________________
 
   Г.30.8 конденсаторів _______________________________________
 
   Г.30.9 кабельних ліній _____________________________________
 
   Г.30.10 повітряних ліній ___________________________________
 
   Г.30.11 шин 10 кВ __________________________________________
 
   Г.30.12 шин 0,4 кВ _________________________________________
 
   Г.30.13 ізоляторів:
       Г.30.13.1 підвісних ________________________________
 
       Г.30.13.2 опорних __________________________________
 
       Г.30.13.3 ввідних __________________________________
 
       Г.30.13.4 прохідних ________________________________
 
   Г.30.14 вимикачів:
       Г.30.14.1 масляних _________________________________
 
       Г.30.14.2 електромагнітних _________________________
 
       Г.30.14.3 роз'єднувачів, короткорозмикачів _________
 
   Г.30.15 запобіжників _______________________________________
 
   Г.30.16 калібровка запобіжників ____________________________
 
   Г.30.17 розрядників:
       Г.30.17.1 вентильних _______________________________
 
       Г.30.17.2 трубчатих ________________________________
 
   Г.30.18 розподільчі устройства:
 
       Г.30.18.1 ОРУ ______________________________________
 
       Г.30.18.2 ВРУ ______________________________________
 
       Г.30.18.3 КРУ ______________________________________
 
       Г.30.18.4 КРУН _____________________________________
 
       Г.30.18.5 РУ _______________________________________
 
   Г.30.19 електродвигуни _____________________________________
 
   Г.30.20 електрокотли _______________________________________
 
   Г.30.21 електроводонагрівачі _______________________________
 
   Г.30.22 від короткого замикання ____________________________
 
   Г.30.23 від перевантажень __________________________________
 
   Г.30.24 приладу "Реле утечки" ______________________________
 
 Г.31 Кошторис щорічних об'ємів робіт по експлуатації:
 
     всього ______________________ тис.грн., в т.ч.:
 
   Г.31.1 протиаварійні іспити _______________________ тис.грн.
 
   Г.31.2 оперативне обслуговування __________________ тис.грн.
 
   Г.31.3 ремонт _____________________________________ тис.грн.
 
   Г.31.4 витрати на матеріали _______________________ тис.грн.
 
 Г.32 Паспорти:
   Г.32.1 заземлення __________________________________________
 
   Г.32.2 грозозахисту ________________________________________
 
   Г.32.3 кабельних мереж _____________________________________
 
 Г.33 Структурна схема управління електрогосподарства:
 
   Г.33.1 адміністративного ___________________________________
 
   Г.33.2 оперативного ________________________________________
 
   Г.33.3 технічного __________________________________________
 
 Г.34 Проведення оглядів та обстежень з записом в оперативному
 журналі:
 
   Г.34.1 відповідальним за електрогосподарство _______________
 
   Г.34.2 інженером з охорони праці ___________________________
 
   Г.34.3 головним інженером __________________________________
 
   Г.34.4 керівником господарства _____________________________
 
 Г.35 Наявність протоколів обстежень електроустановок та мереж
 щодо  можливості його подальшого безпечного використовування
 
 (Додаток Ж) _____________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.36 Наявність технічних паспортів ______________________________
 
 Г.37 Проведення  атестації  умов  праці  на  робочих місцях
 
 електротехнічних працівників ____________________________________
 
 Г.38 Виконання заходів колективного договору з електробезпеки
 
 _________________________________________________________________
 
 Г.39 Визначення  приміщень,  будівель щодо вибухопожежної та
 
 пожежної небезпеки:
 
   Г.39.1 категорії по "СНиП" _________________________________
 
   Г.39.2 класу по ПВЕ ________________________________________
 
 Г.40 Наявність актів прихованих робіт ___________________________
 
 Г.41 Генеральний план дільниці, де нанесені споруди і підземні
 
 електротехнічні комунікації _____________________________________
 
 Відповідальний за електрогосподарство  _________________________
 
 
                   Додаток Д
                   (рекомендований)
 
 
               ПЕРЕЛІК
      електроустановок, що вичерпали свій ресурс
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування    |  Дата вводу в  |   Норма    |
|  електроустановок   |  експлуатацію  | амортизаційних |
|             |          |  відрахувань  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|             |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|             |          |         |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|             |          |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Головний бухгалтер _________________  _________________________
             (підпис)     (ініціали, прізвище)
 Головний енергетик _________________  _________________________
             (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток Е
                   (обов'язковий)
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   ____________________________
 
                   ____________________________
 
                   ____________________________
 
                   "___" ____________ 200_ р.
 
                   М.П.
 
 
               ЗАХОДИ
      щодо усунення допущених порушень виявлених
     при опосвідченні стану безпеки електроустановок
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування заходу  |Термін виконання |Відповідальний за |
|    (порушень)     |         |  виконання   |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|       1       |    2    |    3     |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|              |         |         |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|              |         |         |
|---------------------------+-----------------+------------------|
|              |         |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Відповідальний за електрогосподарство ________ __________________
                   (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток Ж
                   (обов'язковий)
 
 
               ФОРМИ
        ПРОТОКОЛІВ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ
             (ВИМІРЮВАННЯ)
 
 
   Штамп
   організації
 
 
              ПРОТОКОЛ N
       Вимірювання опору розтікання на основних
   заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування
 
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
 Замовник ________________________________________________________
 
 Об'єкт __________________________________________________________
 
 Ж.1 Основні дані вимірювальних приладів _________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Ж.2 Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення
 
 вимірювань ______________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Ж.3 Спосіб виконання заземлення _________________________________
 
 Ж.4 Дані вимірювань _____________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
| Вимірюваний об'єкт |     Опір, Ом      | Примітка |
|           |-----------------------------|      |
|           | розтікання | перехідний |      |
|---------------------+--------------+--------------+------------|
|           |       |       |      |
|---------------------+--------------+--------------+------------|
|           |       |       |      |
------------------------------------------------------------------
 
               ВИСНОВОК
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Випробування проводили: _________________________________________
              (підпис, прізвище, ініціали, посада)
 
 М.П.
 
 Керівник робіт __________________________________________________
 
 
 Штамп
 організації
 
 
              ПРОТОКОЛ N
 
 
 Перевірки ізоляції ______________________________________________
 
 Робоча напруга __________________________________________________
 
 Ізоляція виміряна мегомметром ________________ заводський N _____
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |Переріз|    Ізоляція, МОм     | Висновок  |
|устаткування|і марка|-----------------------------|       |
|або кабелів,|    | АО | ВО | СО | АВ | ВС | СА |       |
| проводів |    |  |  |  |  |  |  |       |
|------------+-------+----+----+----+----+----+----+-------------|
|      |    |  |  |  |  |  |  |       |
|------------+-------+----+----+----+----+----+----+-------------|
|      |    |  |  |  |  |  |  |       |
|------------+-------+----+----+----+----+----+----+-------------|
|      |    |  |  |  |  |  |  |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Висновок ________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Випробування проводили: _________________________________________
 
             _________________________________________
 
             _________________________________________
              (підпис, прізвище, ініціали, посада)
 
 Керівник робіт __________________________________________________
 
 М.П.
 
 
   Штамп
   організації
 
 
              ПРОТОКОЛ N
       перевірки повного опору петлі фаза-нуль
 
 
 Характеристика живильної мережі _________________________________
 
 _________________________________________________________________
        (напруга, потужність трансформатора)
 
------------------------------------------------------------------
|Найменуван-|Спосіб|Номінальна|Розрахун-| Макси- |Виміряний| При-|
|  ня   | або |  сила  | кова  | мально |   n |мітка|
|захищувано-|засіб | струму |мінімаль-|допусти-|опір Z , |   |
|го об'єкта |захис-|зворотно- | на сила |мий опір| Ом, або |   |
|      | ту |залежного | струму | n   | сила  |   |
|      |   | захисту | спрацю- |Z , Ом, |струму, А|   |
|      |   |  або  | вання |або сила|     |   |
|      |   | струмо- |захисту, |струму, |     |   |
|      |   |відсічки, |  А  |  А  |     |   |
|      |   |  А   |     |    |     |   |
|-----------+------+----------+---------+--------+---------+-----|
|      |   |     |     |    |     |   |
|-----------+------+----------+---------+--------+---------+-----|
|      |   |     |     |    |     |   |
|-----------+------+----------+---------+--------+---------+-----|
|      |   |     |     |    |     |   |
|-----------+------+----------+---------+--------+---------+-----|
|      |   |     |     |    |     |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Висновок: _______________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 
 а) Опір петлі вище норми мають об'єкти, зазначені в позиціях ____
 
 _________________________________________________________________
 
 б) Опір петлі всього іншого устаткування в нормі ________________
 
 _________________________________________________________________
 
 Випробування проводили: _________________________________________
              (підпис, прізвище, ініціали, посада)
 
 М.П.
 
   Керівник робіт
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка