Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення взяття на облік страхувальників робочими органами виконавчої дирекції Фонду

        ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
     СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
        ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2006 N 702
 
 
     Про забезпечення взяття на облік страхувальників
      робочими органами виконавчої дирекції Фонду
 
 
   У зв'язку  із внесенням змін до Інструкції про порядок
перерахування, обліку та витрачання страхових  коштів  Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, затвердженої постановою правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 20.04.2001 року N 12
( v0012583-01 )  і погодженої з Міністерством фінансів України та
Національним банком України, та керуючись пунктом 4 Положення про
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань  України,
затвердженого постановою правління Фонду від 20.04.2001 року N 15
( v0015583-01 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо забезпечення взяття
на облік страхувальників робочими органами виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (далі - Фонд), що додаються.
 
   2. Начальникам  управлінь  виконавчої  дирекції  Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
 
   2.1. Організувати вивчення працівниками відділень виконавчої
дирекції Фонду в районах та містах обласного значення Методичних
рекомендацій та забезпечити використання їх в практичній роботі.
 
   2.2. Забезпечити повноту взяття на облік платників страхових
внесків  на  підставі  відомостей,  одержаних  від державних
реєстраторів та органів державної служби зайнятості.
 
   2.3. З метою залучення громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності до страхування у Фонді на добровільних засадах та
забезпечення збільшення доходної частини бюджету за  рахунок
надходження  добровільних  страхових  внесків робочим органам
виконавчої дирекції Фонду забезпечити:
   - вручення кожному страхувальнику - фізичній особі, яка
використовує найману працю, пам'ятки (додаток до цього наказу) під
час здавання квартальної звітності або надсилання її разом з
документами про взяття на облік у Фонді як платника страхових
внесків;
   - посилення пропагандистської та роз'яснювальної роботи щодо
добровільного страхування у Фонді через засоби масової інформації.
 
   3. Наказ виконавчої дирекції Фонду від 01.08.2005 року N 583
( v0583583-05 ) визнати таким, що втратив чинність.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора виконавчої дирекції Фонду, відповідального за цей напрям
роботи, згідно з розподілом функціональних обов'язків.
 
 Директор                       Ю.Мельников
 
 
                   Додаток
                   до наказу виконавчої
                   дирекції Фонду
                   21.11.2006 N 702
 
 
    ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
 
               ПАМ'ЯТКА
 
 
   Громадяни -  суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які
використовують найману працю, є платниками страхових внесків за
найманих працівників, які відповідно є застрахованими особами від
нещасного випадку на виробництві. Самі ж громадяни - суб'єкти
підприємницької діяльності не є застрахованими від нещасного
випадку на виробництві та професійних захворювань, тому в разі
настання страхового випадку права на страхові виплати та інші
медико-соціальні послуги Фонду вони не мають.
   Фонд пропонує  громадянам  -  суб'єктам  підприємницької
діяльності застрахуватися у Фонді на добровільних засадах.
   Для набуття  статусу  платника  страхових  внесків  на
добровільних  засадах  необхідно  подати  до  Фонду  за
місцезнаходженням заяву за  формою,  встановленою  виконавчою
дирекцією Фонду, та завірені нотаріально або відповідальною особою
робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії свідоцтва про
державну реєстрацію (посвідчення підприємця, який проводить свою
діяльність без створення юридичної особи) або  довідки  про
присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
   Страховий внесок сплачується у розмірі однієї мінімальної
заробітної плати в розрахунку на календарний рік.
   У разі  настання  нещасного  випадку на виробництві або
професійного захворювання добровільно застрахована особа одержує
від Фонду страхові виплати та інші медико-соціальні послуги.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ виконавчої дирекції
                   Фонду
                   21.11.2006 N 702
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    щодо забезпечення взяття на облік страхувальників
      робочими органами виконавчої дирекції Фонду
     соціального страхування від нещасних випадків
    на виробництві та професійних захворювань України
 
 
   Ці Методичні  рекомендації  розроблено  з  метою надання
практичної допомоги робочим органам виконавчої дирекції Фонду щодо
застосування норм Інструкції про порядок перерахування, обліку та
витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від
нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань
України, затвердженої постановою правління Фонду  соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України від 20.04.2001 року N 12 ( v0012583-01 ), зі
змінами та доповненнями (далі - Інструкція).
 
   1. До розділу 3 Інструкції ( v0012583-01 )
   Суб'єкти господарювання, перелічені в пункті 2.3 Інструкції
( v0012583-01 ), зобов'язані стати на облік як платники страхових
внесків в робочих  органах  виконавчої  дирекції  Фонду  за
місцезнаходженням у десятиденний термін з дня їх реєстрації
відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв
іноземних  суб'єктів  господарської  діяльності  в  Україні,
затвердженої наказом МЗЕЗторгу України  від  18.01.96  N  30
( z0034-96 )  та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24 січня 1996 р. за N 34/1059.
   Взяття на облік роботодавців, які перелічені в пункті 2.3
Інструкції ( v0012583-01 ), здійснюється у робочих  органах
виконавчої дирекції Фонду в день подання ними відповідної заяви.
Статусу страхувальників такі суб'єкти господарювання набувають в
день взяття їх на облік.
   При цьому проводяться відповідні записи в журналі первинного
обліку  (Додаток 5 до Інструкції ( v0012583-01 ). Введення
інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру
страхувальників) здійснюється на підставі відповідних записів у
журналі первинного обліку.
   Суб'єкти господарювання, перелічені в пункті 2.3 Інструкції
( v0012583-01 ), подають до робочих органів виконавчої дирекції
Фонду  за  місцезнаходженням  заяву  за формою, встановленою
виконавчою дирекцією Фонду (Додаток 3 до Інструкції), та завірені
нотаріально або відповідальною особою робочого органу виконавчої
дирекції Фонду копії таких документів:
   - довідки органу Державної податкової адміністрації України
про включення страхувальника до Тимчасового реєстру платників
податків  відповідно  до  Порядку  присвоєння  реєстраційних
(облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 р. N 380
( z0540-98 );
   - свідоцтва про реєстрацію представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності в Україні.
   Внесення змін до облікових та особових справ страхувальників
проводиться на підставі відповідних заяв роботодавців не пізніше
наступного робочого дня з дня фактичного отримання заяв. У разі
коли змінилася назва або місцезнаходження страхувальника, робочі
органи  виконавчої  дирекції  Фонду  наступного робочого дня
надсилають платнику страхових внесків листом з повідомленням про
вручення адресату нове страхове свідоцтво з врахуванням внесених
змін.
   Якщо зміни сталися в межах територіального обслуговування,
номер страхового свідоцтва страхувальника не змінюється.
   Повідомлення про вручення поштового відправлення підшивається
в особову справу страхувальника.
   Після одержання від суб'єктів господарювання, перелічених в
пункті 2.3 Інструкції ( v0012583-01 ), заяви про зняття з обліку
робочий орган виконавчої дирекції Фонду проводить документальну
перевірку повноти нарахування та сплати страхових внесків. На
підставі акта перевірки платник розраховується з робочим органом
виконавчої дирекції Фонду.
   Робочий орган виконавчої дирекції Фонду після остаточного
погашення страхувальником суми заборгованості зі сплати страхових
внесків та інших платежів до Фонду наступного робочого дня
закриває справу страхувальника.  Номер  страхового  свідоцтва
ліквідованого страхувальника у подальшому не використовується,
його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року,
відомості  щодо  його  платежів зберігаються робочим органом
виконавчої дирекції Фонду не менше 3-х років.
 
   2. До пункту 3.3 Інструкції ( v0012583-01 )
   У разі одержання від органів державної служби зайнятості
повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між
фізичною особою - підприємцем та найманим працівником, щодо якої у
робочих органах виконавчої дирекції Фонду відсутня інформація про
проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (тобто
державна реєстрація цієї особи була проведена до 01.07.2005 року),
цій особі надсилається лист (довільної форми) про необхідність
стати на облік у Фонді як платник страхових внесків.
   Фізична особа - підприємець у поданій до робочого органу
виконавчої дирекції Фонду відповідній заяві про взяття на облік як
платника страхових внесків вказує свій основний вид економічної
діяльності. Їй встановлюється відповідний клас професійного ризику
та розмір страхового тарифу.
   Нарахування внесків до Фонду проводиться за весь період
використання найманої праці та на всю нараховану заробітну плату
найманим працівникам.
   На суму несвоєчасно сплачених страхових внесків нараховується
пеня.
   Несвоєчасна сплата до Фонду страхових внесків тягне за собою
адміністративну відповідальність роботодавця у вигляді штрафу,
передбачену статтею 165-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ).
   Згідно з пунктом 5.8 Інструкції ( v0012583-01 ) при стягненні
недоїмки за платежами до Фонду строки давності не застосовуються.
   Сплата (погашення) пені здійснюється у такому ж порядку, як і
недоїмки.
 
   3. До пункту 3.4 Інструкції ( v0012583-01 )
   Після одержання від органів державного центру зайнятості
повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між
фізичною особою, яка не має статусу підприємця, і найманим
працівником робочий орган виконавчої дирекції Фонду не пізніше
наступного робочого дня надсилає цій особі повідомлення (Додаток
до методичних рекомендацій) про необхідність стати на облік у
Фонді  у 10-денний строк після укладення трудового договору
(контракту) з першим із найманих працівників.
 
   4. До пункту 3.7 Інструкції ( v0012583-01 )
   Особова справа страхувальника повинна містити:
   - роздруковану реєстраційну картку  юридичної  особи  чи
фізичної особи - підприємця, надану державним реєстратором;
   - копію страхового свідоцтва;
   - копію повідомлення про розмір страхового тарифу;
   - повідомлення про вручення поштового відправлення;
   - заяву (для страхувальників, перелічених у пунктах 2.3 та
2.5 Інструкції ( v0012583-01 ), і фізичної особи, яка не має
статусу підприємця, але використовує найману працю);
   - додаток 2.1 до Інструкції ( v0012583-01 );
   - копію свідоцтва про реєстрацію представництв іноземних
суб'єктів господарської діяльності в Україні (для страхувальників,
перелічених у пункті 2.3 Інструкції ( v0012583-01 );
   - копію довідки органу Державної податкової адміністрації
України  про включення страхувальника до Тимчасового реєстру
платників податків відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних
(облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 р. N 380
( z0540-98 ), якщо страхувальник не підлягає включенню до ЄДРПОУ
відповідно до чинного законодавства;
   - інші документи.
   У разі коли лист з документами про взяття на облік у Фонді,
відправлений за адресою, вказаною у реєстраційній картці, що
одержана від державного реєстратора, повертається робочому органу
виконавчої дирекції Фонду з відміткою відділення зв'язку про
відсутність адресата за вказаною адресою чи вказана на листі
адреса не існує, робочий орган виконавчої дирекції Фонду повинен
офіційно надіслати державному реєстратору лист з інформацією про
те, що даний суб'єкт господарювання відсутній за адресою, яка
зазначена в реєстраційній картці державного реєстратора, або що
потребує уточнення назва юридичної особи (прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця).
   Документи про взяття на облік у Фонді, що повернулися, разом
із конвертом з відміткою відділення зв'язку підшиваються робочим
органом виконавчої дирекції Фонду в особову справу страхувальника.
 
   5. До пункту 3.9 Інструкції ( v0012583-01 )
   Для встановлення розміру  страхового  тарифу  згідно  зі
статтями 2,  4,  5  Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку  на  виробництві  та  професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (далі - Закон 2272)
страхувальник подає завірені нотаріально або відповідальною особою
робочого органу виконавчої дирекції Фонду оригінали або копії (за
наявності оригіналу) таких документів:
   а) відповідно до статті 2 Закону 2272 ( 2272-14 ):
   - довідка про обсяг реалізованих робіт (послуг) за вказаними
видами економічної діяльності, підписана керівником та скріплена
печаткою (оригінал);
   б) відповідно до статті 4 Закону 2272 ( 2272-14 ):
   - статут (положення) (копія);
   - довідка ДПА про  неприбутковість  (з  вказаним  кодом
неприбутковості) (копія);
   - виписка з реєстру розпорядників бюджетних коштів (копія);
   - свідоцтво про легалізацію об'єднання громадян згідно з
постановою КМУ від 26.02.93 року N 140 ( 140-93-п ) (копія);
   в) відповідно до статті 5 Закону 2272 ( 2272-14 ):
   - довідка про чисельність працівників і фонд оплати праці, в
тому числі інвалідів, підписана керівником та скріплена печаткою
(оригінал).
   Розмір страхового тарифу відповідно до статті 4 Закону 2272
( 2272-14 ) встановлюється для об'єднання громадян, діяльність
яких регулюється Законом України "Про об'єднання громадян" від
16.06.92 року N 2460 ( 2460-12 ). Дія вищезазначеного Закону не
поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання
громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні
фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому
числі ради  і  комітети  мікрорайонів,  будинкові,  вуличні,
квартальні,  сільські,  селищні комітети), органи громадської
самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші
об'єднання  громадян,  порядок  створення  і діяльності яких
визначається відповідним законодавством.
   Для підтвердження права на встановлення розміру страхового
тарифу згідно зі статтею 5 Закону 2272 ( 2272-14 ) страхувальникам
необхідно  щоквартально одночасно із звітом надавати робочим
органам виконавчої дирекції Фонду  довідку  про  чисельність
працівників і фонд оплати праці, в тому числі інвалідів. В разі
коли страхувальник відмовляється надавати таку довідку і продовжує
нараховувати та сплачувати страхові внески за тарифом відповідно
до статті 5 Закону 2272, робочі органи виконавчої дирекції Фонду
проводять позапланову перевірку господарської діяльності цього
страхувальника.
 
   6. До пункту 3.12 Інструкції ( v0012583-01 )
   У разі   подання  об'єднанням  громадян,  релігійною,
профспілковою, благодійною організацією, яка не використовує або
припинила використання найманої праці, заяви про зняття з обліку
як платника страхових внесків та надання до робочих органів
виконавчої  дирекції  Фонду довідки про відсутність найманих
працівників, а також при наявності акта перевірки щодо повноти
нарахування та сплати страхових внесків робочий орган виконавчої
дирекції знімає їх обліку як платників страхових внесків. Номер
страхового свідоцтва знятого з обліку страхувальника у подальшому
не використовується, його платежі враховуються в базі даних до
кінця поточного року. Відомості щодо платежів цього страхувальника
зберігаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду не менше
трьох років. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду надає такій
юридичній особі пам'ятку (довільної форми) про  необхідність
самостійно стати на облік як платник страхових внесків у разі,
якщо цей суб'єкт господарювання почне знову  використовувати
найману працю. Копія пам'ятки з підписом особи, що її одержала,
підшивається в особову справу страхувальника.
   При цьому такі суб'єкти господарювання залишаються у робочих
органах виконавчої дирекції Фонду на обліку як юридичні особи.
   У разі  припинення  використання найманої праці фізичною
особою, яка є платником страхових  внесків,  робочий  орган
виконавчої дирекції Фонду за бажанням страхувальника на підставі
поданої ним заяви до Фонду, а також акта перевірки щодо повноти
нарахування та сплати страхових внесків знімає її з обліку як
платника страхових внесків.
   Номер страхового свідоцтва знятого з обліку страхувальника у
подальшому не використовується, його платежі враховуються в базі
даних до кінця поточного року. Відомості щодо платежів цього
страхувальника зберігаються робочим органом виконавчої дирекції
Фонду не менше трьох років.
   При цьому такі суб'єкти господарювання у разі, якщо вони є
підприємцями, залишаються у робочих органах виконавчої дирекції
Фонду на обліку як фізичні особи - підприємці.
 
   7. До пункту 4.5 Інструкції ( v0012583-01 )
   У разі якщо суб'єктом господарювання, який знаходиться на
обліку у робочому органі виконавчої дирекції Фонду, не проводилась
господарська  діяльність і за результатами попереднього року
неможливо встановити основний вид економічної діяльності, йому
необхідно звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду
із заявою (додаток 3 до Інструкції ( v0012583-01 ). У разі
відсутності даного виду економічної діяльності в реєстраційній
картці такого суб'єкта господарювання йому необхідно звернутись до
державного  реєстратора  для  внесення  відповідних  змін до
реєстраційної картки.
   На підставі заяви страхувальника та отриманих від державного
реєстратора даних щодо виду економічної діяльності робочий орган
виконавчої дирекції Фонду вносить відповідні зміни до облікової та
особової справи страхувальника згідно з пунктом 3.11 Інструкції
( v0012583-01 ).
 
   8. До пункту 4.9 Інструкції ( v0012583-01 )
   При віднесенні страхувальника до класу професійного ризику
виробництва за даними, одержаними від державного реєстратора, на
підставі яких неможливо визначити основний  вид  економічної
діяльності роботодавця, робочий орган виконавчої дирекції Фонду
відносить страхувальника до того виду економічної діяльності, який
відповідає найвищому класу професійного ризику виробництва серед
тих, що містяться в його реєстраційній картці, наданій державним
реєстратором.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка