Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку здійснення операцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів на підставі документів, які надаються органом приватизації


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1885 від 11.09.2000        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 вересня 2000 р.
 vd20000911 vn1885          за N 631/4852
 
       Про  затвердження Порядку здійснення
       операцій в системі реєстру власників
       іменних  цінних паперів на підставі
       документів,  які  надаються  органом
              приватизації
 
   На виконання  п.  46  розділу  VIII  Державної програми
приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України
"Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та відповідно до
Законів України  "Про  Національну  депозитарну  систему  та
особливості електронного  обігу  цінних  паперів  в  Україні"
( 710/97-вр ), "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та  фондового  ринку  від  26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ),
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок здійснення операцій в системі реєстру
власників іменних цінних паперів на підставі документів, які
надаються органом приватизації (додається).
   2. Директору  Департаменту  розвитку  фондового  ринку
Сачівку А.І.:
   - забезпечити подання Порядку, зазначеного в п. 1 цього
наказу, на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   - після державної реєстрації Порядку в Міністерстві юстиції
України забезпечити його опублікування в установленому порядку.
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
                            Затверджено
                      Наказ Фонду державного
                           майна України
                         11.09.2000 N 1885
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 вересня 2000 р.
                   за N 631/4852
               Порядок
   здійснення операцій в системі реєстру власників іменних
       цінних паперів на підставі документів,
        які надаються органом приватизації
           1.  Загальні положення
   1.1. Цей  Порядок здійснення операцій в системі реєстру
власників іменних цінних паперів на підставі документів, які
надаються органом приватизації (далі - Порядок), розроблено на
виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки,
затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації"
( 1723-14 ), відповідно до Законів України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-вр ), "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ), Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60
( vr060312-98 ), та інших нормативно-правових актів.
   1.2. Цей  Порядок  визначає  механізм  взаємодії  органу
приватизації з емітентами та реєстроутримувачами при внесенні змін
до реєстру акціонерів на підставі розпорядження та переліків
власників за результатами продажу акцій відкритих акціонерних
товариств, випущених у документарній формі в процесі приватизації,
крім продажу акцій через систему біржової торгівлі, Першу фондову
торговельну  систему  та  на відкритих грошових регіональних
аукціонах, які регулюються окремими положеннями.
   1.3. Поняття "виписка з реєстру", "обтяження іменних цінних
паперів зобов'язаннями",  "реєстр  власників  іменних  цінних
паперів", "реєстроутримувач", "реєстратор" уживаються в цьому
Порядку згідно з визначеннями Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98
N 60 ( vr060312-98 ).
  2. Процедура взаємодії органу приватизації з емітентами та
            реєстроутримувачами
   2.1. Підставою  для  внесення  даних,  які  забезпечують
ідентифікацію зареєстрованої особи в системі реєстру власників
іменних цінних паперів органу приватизації, як власника акцій, є
рішення органу приватизації про створення відкритого акціонерного
товариства.
   Для внесення  органу приватизації в систему реєстру, як
власника акцій - реєстроутримувачу надається анкета зареєстрованої
особи, заповнена відповідним органом приватизації.
   2.2. Відкриті акціонерні товариства, створені в  процесі
корпоратизації та приватизації, до моменту передачі реєстру до
реєстратора відповідають за своєчасне формування системи реєстру,
внесення до неї змін та за ведення реєстру.
   2.3. Після  проведення  органом  приватизації  пільгового
продажу,  продажу  на  конкурсах, продажу на спеціалізованих
аукціонах за грошові кошти та  продажу  на  спеціалізованих
сертифікатних аукціонах за компенсаційні сертифікати, а також
після надходження коштів до позабюджетного Державного  фонду
приватизації готуються розпорядження про внесення змін до реєстру
(додаток 1) та переліки власників акцій (додатки 2, 3) до цього
Порядку (в паперовій та в електронній формі).
   2.4. Якщо акції придбала одна юридична або фізична особа,
перелік може не надаватися, а реквізити щодо нового власника
надаються в розпорядженні про внесення змін до реєстру.
   Розпорядження надається  за  підписом  керівника  органу
приватизації або його заступника.
   2.5. Переліки власників акцій надаються за підписом:
   голови правління відкритого акціонерного товариства - при
проведенні  пільгового  продажу  акцій  відкритих акціонерних
товариств;
   керівника органу приватизації або його заступника - при
продажу акцій відкритих акціонерних товариств на конкурсах;
   генерального директора ДАК "Національна мережа аукціонних
центрів" або його заступника - при продажу акцій  відкритих
акціонерних товариств на спеціалізованих аукціонах за грошові
кошти  та  на  спеціалізованих  сертифікатних  аукціонах  за
компенсаційні сертифікати.
   2.6. До передачі  емітентом  реєстру  реєстратору  орган
приватизації надає розпорядження разом з переліком власників акцій
емітенту та, у разі наявності, сертифікат акцій або тимчасове
свідоцтво.
   Якщо розпорядження з переліками власників акцій надається
голові правління відкритого акціонерного товариства для внесення
змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, то
змінений сертифікат акцій або тимчасове свідоцтво на іменні цінні
папери надає органу приватизації голова правління.
   2.7. Якщо  після  передачі емітентом реєстру реєстратору
розпорядження  з  переліками  власників  акцій  надається
реєстроутримувачу та голові правління відкритого акціонерного
товариства для внесення змін до системи реєстру власників іменних
цінних  паперів, то змінений сертифікат акцій або тимчасове
свідоцтво на іменні цінні папери надає органу  приватизації
реєстроутримувач.
   2.8. Голова правління відкритого акціонерного товариства в
п'ятиденний термін після укладення або переукладення договору на
ведення реєстру між емітентом та реєстратором повідомляє про це
орган приватизації та надає інформацію про реєстратора (код
ЄДРПОУ, повну назву, місцезнаходження, номер телефону, номер
дозволу на ведення реєстру власників іменних цінних паперів).
   2.9. У разі наявності обмеження  на  відчуження  акцій,
обтяження зобов'язаннями при продажу акцій орган приватизації
повідомляє про це реєстроутримувача.
   2.10. На підставі рішення суду, якщо стороною виступає орган
приватизації, реєстроутримувач вносить протягом п'яти робочих днів
від дати прийняття документів зміни в систему реєстру та надає
відповідному органу приватизації виписку з реєстру.
 
 Заступник директора Департаменту
 розвитку фондового ринку                С.Снігова
                             Додаток 1
             до пункту 2.3 Порядку здійснення операцій
            в системі реєстру власників іменних цінних
                паперів на підставі документів, які
                  надаються органом приватизації
             Розпорядження
 
________________                ___________________
  (дата)                      (номер)
 
Назва органу приватизації: _______________________________________
__________________________________________________________________
   Відповідно до статті 4 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу" та пункту 7.1 та 7.26 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98
N 60, зобов'язати:
  1. Голову правління відкритого акціонерного товариства
__________________________________________________________________
    (код за ЄДРПОУ, повна назва ВАТ та місцезнаходження)
або
  реєстроутримувача
__________________________________________________________________
     (код за ЄДРПОУ, повна назва та місцезнаходження)
   протягом семи днів внести зміни до реєстру власників іменних
цінних паперів відкритого акціонерного товариства ________________
__________________________________________________________________
      (назва відкритого акціонерного товариства)
_________________________________________________________________,
 
а саме зменшити державну частку акцій на _____________________ шт.
                 (кількість цифрами та літерами)
на підставі ______________________________________________________
          (протокол, акт приймання - передавання,
__________________________________________________________________
            витяг з протоколу)
Відомості про цінні папери емітента:
 
Реєстраційний N
та дата випуску цінних паперів ___________________________________
 
Статутний фонд (грн.)     ___________________________________
 
Кількість цінних паперів
у статутному фонді (шт.)    ___________________________________
 
Номінальна вартість одного
цінного папера (грн.)     ___________________________________
 
Обтяження зобов'язаннями    ___________________________________
 
Відомості про нового власника: ___________________________________
               (для юридичної особи - код за ЄДРПОУ,
 
__________________________________________, __________________ шт.
  повна назва та місцезнаходження,      кількість
                      придбаних акцій,
__________________________________________________________________
    для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,
      поштовий індекс, адреса, вид, серія, номер
__________________________________________,___________________ шт.
 документа, що посвідчує особу, ким і     кількість
       коли виданий,         придбаних акцій)
   2. Голову правління ВАТ або реєстроутримувача в десятиденний
термін надати органу приватизації змінений сертифікат акцій або
тимчасове свідоцтво на іменні цінні папери на сумарну номінальну
вартість акцій акціонерного товариства, які належать державі, в
кількості
______________________ штук, що становить ________% від статутного
(цифрами та літерами)
 
фонду товариства.
   3. Реєстроутримувача,  у  разі  надання  розпорядження
реєстроутримувачу, в триденний термін повідомляти голову правління
ВАТ про внесення змін до реєстру.
 
 
Уповноважена особа органу приватизації ________ ________________
                    (підпис)  (прізвище та
                           ініціали)
                     М.П.
                             Додаток 2
             до пункту 2.3 Порядку здійснення операцій
            в системі реєстру власників іменних цінних
                  паперів на підставі документів,
                які надаються органом приватизації
     Перелік власників акцій відкритого акціонерного
          товариства - юридичних осіб
 _____________________________________________________________
     (код за ЄДРПОУ, назва акціонерного товариства)
 _____________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
| N | Код ЄДРПОУ | Повна назва та місцезнаходження | Кількість |
|з/п|       |                 | придбаних |
|  |       |                 | акцій, шт.|
|---+--------------+---------------------------------+-----------|
| 1 |   2    |       3         |   4   |
|---+--------------+---------------------------------+-----------|
|---+--------------+---------------------------------+-----------|
|---+--------------+---------------------------------+-----------|
|---+--------------+---------------------------------+-----------|
|---+--------------+---------------------------------+-----------|
|---+--------------+---------------------------------+-----------|
------------------------------------------------------------------
 
 
Дата "____" "_____________" __________ р.
 
Підпис особи, яка посвідчує перелік ___________ /       /
      М.П.
                             Додаток 3
             до пункту 2.3 Порядку здійснення операцій
            в системі реєстру власників іменних цінних
                  паперів на підставі документів,
                які надаються органом приватизації
     Перелік власників акцій відкритого акціонерного
          товариства - фізичних осіб
 _____________________________________________________________
     (код за ЄДРПОУ, назва акціонерного товариства)
 _____________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, |Поштовий | Вид, серія,  | Кількість | Примітки |
|з/п|ім'я та по|індекс та|номер документа,| придбаних |     |
|  |батькові | адреса | що посвідчує  | акцій, шт.|     |
|  |     |     | особу, ким  |      |     |
|  |     |     |і коли виданий |      |     |
|---+----------+---------+----------------+-----------+----------|
| 1 |  2   |  3   |    4    |   5   |  6   |
|---+----------+---------+----------------+-----------+----------|
|---+----------+---------+----------------+-----------+----------|
|---+----------+---------+----------------+-----------+----------|
|---+----------+---------+----------------+-----------+----------|
|---+----------+---------+----------------+-----------+----------|
|-----------------------------------------+-----------+----------|
|                 УСЬОГО: |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
Дата "____" "_____________" __________ р.
 
 
Підпис особи, яка посвідчує перелік __________ /      /
      М.П.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка