Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації соціальної політики у 2003 році


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            15.10.2002 N 331
 
       Про заходи щодо реалізації соціальної
            політики у 2003 році
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
9 вересня 2002 р. N 518-р ( 518-2002-р ) "Про затвердження
заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів
соціальної політики на період до 2004 року" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи щодо реалізації соціальної політики у
2003 році, що додаються.
   2. Державним департаментам, департаментам, іншим структурним
підрозділам міністерства. Міністерству агропромислового комплексу
Автономної  Республіки  Крим, головним управлінням сільського
господарства і продовольства обласних та Управлінню сільського
господарства і продовольства Севастопольської міської державних
адміністрацій:
   забезпечити виконання затверджених цим наказом заходів;
   щокварталу до 5 числа наступного місяця подавати міністерству
інформацію про хід їх виконання.
   3. Департаменту розвитку соціальної інфраструктури сільської
місцевості  (Гайдар М.В.) узагальнювати подану інформацію та
щокварталу до 15 числа наступного місяця подавати необхідні
матеріали Міністерству праці та соціальної політики України.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   15.10.2002 р. N 331
 
               ЗАХОДИ
        щодо реалізації соціальної політики
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Найменування заходу     |Термін виконання|    Виконавці    | Джерело  |
| з/п |                   |        |            |фінансування|
|-----+--------------------------------------+----------------+------------------------+------------|
| 1 |         2          |    3    |      4      |   5   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               I. Забезпечення розвитку народонаселення               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Формування державної політики стосовно сім'ї, жінок, дітей та молоді        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Взяти участь у розробці та      | протягом року |Департамент розвитку  |      |
|   |впровадженні державних соціальних   |        |соціальної       |      |
|   |стандартів для здійснення соціальної |        |інфраструктури     |      |
|   |роботи з дітьми, молоддю та сім'ями  |        |сільської місцевості  |      |
|   |                   |        |Мінагропром АР Крим,  |      |
|   |                   |        |головні управління   |      |
|   |                   |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства     |      |
|   |                   |        |обласних та Управління |      |
|   |                   |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства     |      |
|   |                   |        |Севастопольської    |      |
|   |                   |        |міської         |      |
|   |                   |        |держадміністрацій    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Створення сприятливих житлових та соціально-побутових умов           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Сприяти розвитку індивідуального   | протягом року |Департамент розвитку  |Державний  |
|   |житлового будівництва у сільських   |        |соціальної       |та місцеві |
|   |населених пунктах, що здійснюється за |        |інфраструктури     |бюджети,  |
|   |регіональними програмами "Власний дім"|        |сільської місцевості,  |кошти    |
|   |                   |        |Департамент фінансово- |підприємств,|
|   |                   |        |кредитної та податкової |нетрадиційні|
|   |                   |        |політики,        |джерела   |
|   |                   |        |Мінагропром АР Крим,  |      |
|   |                   |        |головні управління   |      |
|   |                   |        |сільського       |      |
|   |                   |        |господарства і     |      |
|   |                   |        |продовольства      |      |
|   |                   |        |обласних та Управління |      |
|   |                   |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства     |      |
|   |                   |        |Севастопольської    |      |
|   |                   |        |міської         |      |
|   |                   |        |держадміністрацій    |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+------------------------+------------|
| 3 |Удосконалювати нормативно-правову базу| протягом року |Департамент розвитку  |      |
|   |з питань розширення джерел      |        |соціальної       |      |
|   |фінансування фондів підтримки     |        |інфраструктури     |      |
|   |індивідуального жит-лового будівництва|        |сільської місцевості,  |      |
|   |на селі, надання кредитів забудовникам|        |Департамент фінансово- |      |
|   |та повернення ними коштів.      |        |кредитної та податкової |      |
|   |                   |        |політики, Мінагропром АР|      |
|   |                   |        |Крим, головні      |      |
|   |                   |        |управління сільського  |      |
|   |                   |        |господарства і     |      |
|   |                   |        |продовольства обласних |      |
|   |                   |        |та Управління      |      |
|   |                   |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства     |      |
|   |                   |        |Севастопольської    |      |
|   |                   |        |міської         |      |
|   |                   |        |держадміністрацій    |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+------------------------+------------|
| 4 |Провести аналіз стану незавершеного  | протягом року |Департамент розвитку  |      |
|   |житлового будівництва, що здійснюється|        |соціальної       |      |
|   |підприємствами, установами та     |        |інфраструктури     |      |
|   |організаціями усіх форм власності,  |        |сільської місцевості,  |      |
|   |вжити заходів для прискорення введення|        |Державний департамент  |      |
|   |в експлуатацію об'єктів. У разі    |        |продовольства,     |      |
|   |потреби сприяти (за згодою замовників)|        |Державний департамент  |      |
|   |передачі права на завершення     |        |рибного господарства,  |      |
|   |припинених будівництвом об'єктів житла|        |Мінагропром АР Крим,  |      |
|   |місцевим органам виконавчої влади з  |        |головні управління   |      |
|   |визначенням частки житла, що належить |        |сільського господарства |      |
|   |підприємствам,            |        |і продовольства     |      |
|   |установам та організаціям, які    |        |обласних та Управління |      |
|   |передають ці будинки         |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства     |      |
|   |                   |        |Севастопольської міської|      |
|   |                   |        |держадміністрацій    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                II. Удосконалення трудових відносин                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Розвиток ринку праці та зайнятість населення              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Розробити та подати Мінпраці     |  листопад  |Департамент розвитку   |      |
|   |пропозиції до Плану дій на 2004 рік  |        |соціальної        |      |
|   |щодо виконання Державної програми   |        |інфраструктури сільської |      |
|   |зайнятості населення на 2001-2004 роки|        |місцевості        |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 2 |Сприяти організації і проведенню   | протягом року |Департамент кадрової   |      |
|   |професійного навчання кадрів на    |        |політики, аграрної    |      |
|   |виробництві              |        |освіти та науки,     |      |
|   |                   |        |Державний департамент  |      |
|   |                   |        |продовольства,      |      |
|   |                   |        |Державний департамент  |      |
|   |                   |        |рибного господарства,  |      |
|   |                   |        |Мінагропром АР Крим,   |      |
|   |                   |        |головні управління    |      |
|   |                   |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства обласних |      |
|   |                   |        |та Управління сілького  |      |
|   |                   |        |господарства і      |      |
|   |                   |        |продовольства      |      |
|   |                   |        |Севастопольської міської |      |
|   |                   |        |держадміністрацій    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 Регулювання міграційних процесів                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Взяти участь у приведенні       | протягом року |Департамент розвитку   |      |
|   |національного законодавства з питань |        |соціальної        |      |
|   |соціальної сфери у відповідність з  |        |інфраструктури сільської |      |
|   |нормами міжнародного права      |        |місцевості, Управління  |      |
|   |                   |        |реформування управління |      |
|   |                   |        |АПК та соціально-    |      |
|   |                   |        |трудових відносин,    |      |
|   |                   |        |Юридичне управління   |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 4 |Впроваджувати прогресивний зарубіжний | протягом року |Департамент розвитку   |      |
|   |досвід щодо вирішення соціальних   |        |соціальної        |      |
|   |проблем села, сприяти залученню    |        |інфраструктури сільської |      |
|   |державних і громадських структур до  |        |місцевості, Управління  |      |
|   |участі у його розбудові        |        |реформування управління |      |
|   |                   |        |АПК та соціально-    |      |
|   |                   |        |трудових відносин    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Політика щодо доходів та реформування оплати праці             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Взяти участь у розробці Довідника   | протягом року |Управління реформування |      |
|   |кваліфікаційних характеристик професій|        |управління АПК та    |      |
|   |працівників              |        |соціально-трудових    |      |
|   |агропромислового комплексу і     |        |відносин,        |      |
|   |запровадженні його на підприємствах, |        |Науково-дослідний    |      |
|   |установах і організаціях       |        |інститут         |      |
|   |                   |        |"Украгропромпродук-   |      |
|   |                   |        |тивність"        |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 6 |Взяти участь у розробці переліку   | протягом року |Управління реформування |      |
|   |галузевих нормативів (норм) з праці  |        |управління АПК та    |      |
|   |для застосування на          |        |соціально-        |      |
|   |підприємствах, в установах та     |        |трудових відносин,    |      |
|   |організаціях агропромислового     |        |Науково-дослідний    |      |
|   |виробництва              |        |інститут         |      |
|   |                   |        |"Украгропромпродук-   |      |
|   |                   |        |тивність"        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Охорона праці та безпечна життєдіяльність               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Внести пропозицію Мінпраці щодо    | протягом року |Відділ охорони праці,  |      |
|   |координації розвитку виробництва   |        |пожежної безпеки та   |      |
|   |засобів індивідуального        |        |безпеки дорожнього    |      |
|   |захисту працюючих           |        |руху           |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 8 |Сприяти організації проведення в   | протягом року |Відділ охорони праці,  |      |
|   |регіонах постійно діючих виставок   |        |пожежної безпеки та   |      |
|   |засобів індивідуального і колективного|        |безпеки дорожнього руху |      |
|   |захисту працівників АПК        |        |             |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 9 |Здійснити перегляд нормативно-правових| протягом року |Відділ охорони праці,  |Фонд    |
|   |актів щодо управління охороною праці в|        |пожежної безпеки та   |соціального|
|   |аграрному секторі економіки відповідно|        |безпеки дорожнього руху |страхування|
|   |до заходів,              |        |             |від    |
|   |охороною праці            |        |             |нещасних  |
|   |                   |        |             |випадків на|
|   |                   |        |             |виробництві|
|   |                   |        |             |та профе- |
|   |                   |        |             |сійних   |
|   |                   |        |             |захворювань|
|   |                   |        |             |України  |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 10 |Організувати розробку та видання   | протягом року |Відділ охорони праці,  |Фонд    |
|   |нормативно-правових актів з охорони  |        |пожежної безпеки та   |соціального|
|   |праці в аграрному секторі економіки у |        |безпеки дорожнього руху |страхування|
|   |відповідності з планами, затвердженими|        |             |від    |
|   |Держнаглядохоронпраці         |        |             |нещасних  |
|   |                   |        |             |випадків на|
|   |                   |        |             |виробництві|
|   |                   |        |             |та     |
|   |                   |        |             |професійних|
|   |                   |        |             |захворювань|
|   |                   |        |             |України  |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 11 |Взяти участь у розробці Трудового   | протягом року |Управління реформування |      |
|   |кодексу України відповідно до норм  |        |управління АПК та    |      |
|   |міжнародного права, в якому      |        |соціально-трудових    |      |
|   |передбачити праавову основу діяльності|        |відносин         |      |
|   |органів, на які покладаються функції |        |             |      |
|   |державного нагляду за дотриманням   |        |             |      |
|   |законодавства про працю        |        |             |      |
|   |                   |        |             |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 12 |Сприяти укладенню угод на галузевому | протягом року |Управління реформування |      |
|   |рівні та колективних договорів на   |        |управління АПК та    |      |
|   |підприємствах, в установах і     |        |соціально-трудових    |      |
|   |організаціях усіх форм        |        |відносин,        |      |
|   |власності, а також приведенню їх   |        |Державний департамент  |      |
|   |положень у відповідність із      |        |продовольства,      |      |
|   |законодавством та нормами Генеральної |        |Державний департамент  |      |
|   |угоди між Кабінетом Міністрів України |        |рибного господарства,  |      |
|   |і Конфедерацією роботодавців України |        |Державна служба охорони |      |
|   |та профспілковими об'єднаннями України|        |прав на сорти рослин   |      |
|   |( n0001697-02 )            |        |Мінагропром АР Крим,   |      |
|   |                   |        |головні управління    |      |
|   |                   |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства     |      |
|   |                   |        |обласних та Управління  |      |
|   |                   |        |сільського господарства |      |
|   |                   |        |і продовольства     |      |
|   |                   |        |Севастопольської міської |      |
|   |                   |        |держадміністрацій    |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 13 |Подати пропозиції Мінпраці щодо    | протягом року |Управління реформування |      |
|   |удосконалення практики взаємодії   |        |управління АПК та    |      |
|   |регіональних органів управління АПК з |        |соціально-трудових    |      |
|   |об'єднаннями роботодавців та     |        |відносин, Державний   |      |
|   |профспілок у сфері соціально-трудових |        |департамент       |      |
|   |відносин та соціального партнерства  |        |продовольства,      |      |
|   |                   |        |Державний департамент  |      |
|   |                   |        |рибного господарства,  |      |
|   |                   |        |Мінагропром АР Крим,   |      |
|   |                   |        |головні управління    |      |
|   |                   |        |сільського господарства і|      |
|   |                   |        |продовольства обласних  |      |
|   |                   |        |та Управління сільського |      |
|   |                   |        |господарства і      |      |
|   |                   |        |продовольства      |      |
|   |                   |        |Севастопольської міської |      |
|   |                   |        |держадміністрацій    |      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 14 |Сприяти створенню об'єднань      | протягом року |Управління реформування |      |
|   |роботодавців в галузях АПК, залученню |        |управління АПК та    |      |
|   |їх представницьких органів до участі у|        |соціально-трудових    |      |
|   |переговорному процесі з профспілками |        |відносин, Державний   |      |
|   |при укладанні галузевих угод,     |        |департамент       |      |
|   |виробленні і реалізації їх основних  |        |продовольства,      |      |
|   |положень               |        |Державний департамент  |      |
|   |                   |        |рибного господарства,  |      |
|   |                   |        |Мінагропром АР Крим,   |      |
|   |                   |        |головні управління    |      |
|   |                   |        |сільського господарства і|      |
|   |                   |        |продовольства обласних  |      |
|   |                   |        |та Управління сілького  |      |
|   |                   |        |господарства і      |      |
|   |                   |        |продовольства      |      |
|   |                   |        |Севастопольської     |      |
|   |                   |        |міської держадміністрацій|      |
|-----+--------------------------------------+----------------+-------------------------+-----------|
| 15 |Передбачати в галузевих угодах    | до 20 грудня |Управління реформування |      |
|   |розроблення переліку         |  2003 року  |управління АПК та    |      |
|   |науково-обгрунтованих норм часу,   |        |соціально-трудових    |      |
|   |виробітку, обслуговування, чисельності|        |відносин, Державний   |      |
|   |та умови регулювання (зростання)   |        |департамент       |      |
|   |фондів оплати праці          |        |продовольства,      |      |
|   |                   |        |Державний департамент  |      |
|   |                   |        |рибного господарства,  |      |
|   |                   |        |Науково-дослідний    |      |
|   |                   |        |інститут         |      |
|   |                   |        |"Украгропромпродук-   |      |
|   |                   |        |тивність"        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             III. Реформування системи соціального забезпечення            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Реформування системи соціального страхування              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Прийняти участь у розробці Мінпраці  | протягом року |Департамент      |       |
|   |проекту закону щодо визначення    |        |фінансово-кредитної  |       |
|   |розмірів страхових внесків на окремі |        |та податкової політики,|       |
|   |види загальнообов'язкового державного |        |Департамент розвитку  |       |
|   |соціального страхування на 2004 рік  |        |соціальної       |       |
|   |                   |        |інфраструктури     |       |
|   |                   |        |сільської місцевості  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
   Реформування системи соціальної допомоги,
удосконалення системи надання адресної допомоги
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Прийняти участь у впровадженні    | протягом року |Департамент розвитку  |       |
|   |пілотних проектів, що стосуються   |        |соціальної       |       |
|   |заміни адресною грошовою допомогою  |        |інфраструктури     |       |
|   |пільг з оплати житлово-комунальних  |        |сільської місцевості  |       |
|   |послуг, послуг зв'язку, проїзду на  |        |Мінагропром АР Крим,  |       |
|   |транспорті загального користування  |        |головні управління   |       |
|   |                   |        |сільського господарства|       |
|   |                   |        |і продовольства    |       |
|   |                   |        |обласних та Управління |       |
|   |                   |        |сільського господарства|       |
|   |                   |        |і продовольства    |       |
|   |                   |        |Севастопольської    |       |
|   |                   |        |міської        |       |
|   |                   |        |держадміністрацій   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Реформування системи соціального обслуговування             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Надавати можливу матеріальну та    | протягом року |Мінагропром АР Крим,  |  Кошти  |
|   |фінансову допомогу          |        |головні управління   |підприємств |
|   |(придбання продуктів харчування,   |        |сільського       |       |
|   |забезпечення паливом, сплати     |        |господарства і     |       |
|   |комунальних послуг) будинкам     |        |продовольства     |       |
|   |інтернатам для людей похилого віку,  |        |обласних та Управління |       |
|   |які знаходяться на балансі      |        |сільського господарства|       |
|   |сільськогосподарських підприємств   |        |і продовольства    |       |
|   |                   |        |Севастопольської    |       |
|   |                   |        |міської        |       |
|   |                   |        |держадміністрацій   |       |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              IV. Захист громадян як споживачів                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечити державний контроль і   | протягом року |Державний департамент |У межах   |
|   |нагляд за до держанням стандартів,  |        |продовольства,     |асигнувань  |
|   |норм і правил на всіх етапах     |        |Державний департамент |передбачених |
|   |проходження продукції (товарів) від  |        |рибного господарства, |у державному |
|   |виробника, постачальника, продавця до |        |Державний департамент |та місцевих |
|   |споживача, вживати дієвих заходів до |        |ветеринарної медицини. |бюджетах   |
|   |вилучення з обігу про дукції     |        |Головна державна    |       |
|   |(товарів), що не відповідають     |        |інспекція якості та  |       |
|   |зазначеним вимогам          |        |сертифікації      |       |
|   |                   |        |сільськогосподарської |       |
|   |                   |        |продукції. Державна  |       |
|   |                   |        |служба з охорони прав |       |
|   |                   |        |на сорти рослин,    |       |
|   |                   |        |Мінагропром АР Крим,  |       |
|   |                   |        |головні управління   |       |
|   |                   |        |сільського господарства|       |
|   |                   |        |і продовольства    |       |
|   |                   |        |обласних та Управління |       |
|   |                   |        |сільського господарства|       |
|   |                   |        |і продовольства    |       |
|   |                   |        |Севастопольської    |       |
|   |                   |        |міської        |       |
|   |                   |        |держадміністрацій   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    V. Гуманітарна сфера                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       Освіта                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |При формуванні планів капітального  | протягом року |Департамент розвитку  |       |
|   |будівництва першочергово передбачати |        |соціальної       |       |
|   |спорудження загальноосвітніх,     |        |інфраструктури     |       |
|   |дошкільних і позашкільних навчальних |        |сільської місцевості, |       |
|   |закладів у сільських населених    |        |Мінагропром АР Крим,  |       |
|   |пунктах, в яких проживає велика    |        |головні управління   |       |
|   |кількість дітей дошкільного віку та  |        |сільського господарства|       |
|   |школярів і в яких відсутні відповідні |        |і продовольства    |       |
|   |заклади.               |        |обласних та Управління |       |
|   |                   |        |сільського господарства|       |
|   |                   |        |і продовольства    |       |
|   |                   |        |Севастопольської    |       |
|   |                   |        |міської        |       |
|   |                   |        |держадміністрацій   |       |
|   |                   |        |            |       |
|-----+--------------------------------------+----------------+-----------------------+-------------|
| 2 |Налагодити взаємодію з структурними  | протягом року |Мінагропром АР Крим,  |       |
|   |підрозділами Ради міністрів Автономної|        |головні управління   |       |
|   |Республіки Крим, обласних.      |        |сільського господарства|       |
|   |Севастопольської міської та районних |        |і продовольства    |       |
|   |державних адміністрацій щодо     |        |обла-сних та Управління|       |
|   |недопущення скорочення мережі     |        |сільського господарства|       |
|   |сільських загальноосвітніх шкіл та  |        |і продовольства    |       |
|   |дошкільних навчальних закладів.    |        |Севастопольської    |       |
|   |                   |        |міської        |       |
|   |                   |        |держадміністрацій   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Охорона здоров'я                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Прискорити передачу закладів первинної| протягом року |Мінагропром АР Крим,  |У межах   |
|   |медико-санітарної допомоги від    |        |головні управління   |асигнувань  |
|   |сільськогосподарських підприємств у  |        |сільського господарства|передбачених |
|   |комунальну власність, забезпечити   |        |і продовольства    |у державному |
|   |збереження майна вказаних закладів.  |        |обласних та Управління |та місцевих |
|   |Надавати допомогу державним органам  |        |сільського господарства|бюджетах   |
|   |управління в галузі охорони здоров'я |        |і продовольства    |       |
|   |щодо реорганізації в лікарські    |        |Севастопольської    |       |
|   |амбулаторії фельдшерсько-акушерських |        |міської        |       |
|   |пунктів, насамперед, з кількістю   |        |держадміністрацій,   |       |
|   |жителів 1000 і більше чоловік.    |        |Департамент розвитку  |       |
|   |                   |        |соціальної       |       |
|   |                   |        |інфраструктури     |       |
|   |                   |        |сільської місцевості  |       |
|-----+--------------------------------------+----------------+-----------------------+-------------|
| 4 |Взяти участь у виконанні Національної | протягом року |Державний департамент |У межах   |
|   |програми боротьби з туберкульозом в  |        |ветеринарної медицини. |асигнувань  |
|   |Україні на 2002-2005         |        |            |передбачених |
|   |роки з метою стабілізації епідемічної |        |            |у державному |
|   |ситуації               |        |            |бюджеті   |
|   |                   |        |            |       |
|   |                   |        |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Фізична культура і спорт, відпочинок і туризм              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Забезпечити збереження та підвищення | протягом року |Департамент розвитку  |У межах   |
|   |ефективності діяльності        |        |соціальної       |асигнувань  |
|   |дитячо-юнацьких спортивних шкіл та баз|        |інфраструктури     |передбачених |
|   |олімпійської підготовки        |        |сільської місцевості  |у державному |
|   |фізкультурно-спортивного товариства  |        |Фізкультурно-спортивне |та місцевих |
|   |"Колос", зміцнення їх         |        |товариство "Колос"   |бюджетах   |
|   |матеріально-технічної бази.      |        |            |       |
|-----+--------------------------------------+----------------+-----------------------+-------------|
| 6 |Організувати проведення        | протягом року |Фізкультурно-спортивне |У межах   |
|   |спортивно-масових заходів серед    |        |товариство "Колос",  |асигнувань  |
|   |працівників агропромислового     |        |Департамент розвитку  |передбачених |
|   |комплексу, дітей та молоді на селі,  |        |соціальної       |у державному |
|   |районних, обласних і всеукраїнських  |        |інфраструктури     |та місцевих |
|   |сільських спортивних ігор       |        |сільської місцевості, |бюджетах   |
|   |                   |        |Мінагропром АР Крим,  |       |
|   |                   |        |головні управління   |       |
|   |                   |        |сільського господарства|       |
|   |                   |        |і продовольства    |       |
|   |                   |        |обласних та      |       |
|   |                   |        |Управління       |       |
|   |                   |        |сільського господарства|       |
|   |                   |        |продовольства     |       |
|   |                   |        |Севастопольської    |       |
|   |                   |        |міської        |       |
|   |                   |        |держадміністрацій   |       |
|-----+--------------------------------------+----------------+-----------------------+-------------|
| 7 |Прийняти участь у розробці      | протягом року |Департамент розвитку  |       |
|   |Держтурадміністрацією проекту Програми|        |соціальної       |       |
|   |розвитку сільського зеленого туризму |        |інфраструктури     |       |
|   |                   |        |сільської місцевості  |       |
|   |                   |        |            |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник департаменту розвитку
 соціальної інфраструктури
 сільської місцевості                  М.В.Гайдар
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка