Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перетворення Вижницької державної сільськогосподарської машинно- технологічної станції у відкрите акціонерне товариство


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            17.09.2002 N 267
 
       Про перетворення Вижницької державної
      сільськогосподарської машинно-технологічної
       станції у відкрите акціонерне товариство
 
   Відповідно до Декрету  Кабінету  Міністрів  України  від
15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності", постанови Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2001 року N 354 ( 354-2001-п ) "Про утворення
Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", Положення про
порядок  корпоратизації  підприємств, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липня  1993  року  N  508
( 508-93-п  ),  наказу  Міністерства  економіки та з питань
європейської інтеграції України від 17 жовтня 2001 року N 239 "Про
затвердження переліку підприємств Міністерства аграрної політики
України, що підлягають корпоратизації, та графіка її проведення",
наказів Міністерства аграрної політики України від 29 грудня
2001 року N 388 ( v0388555-01  )  "Про  склад  комісій  з
корпоратизації" та від 7 лютого 2002 року N 36 ( v0036555-02 )
"Про затвердження  актів  оцінки  вартості  майна  державних
сільськогосподарських  машинно-технологічних  станцій  та  їх
корпоратизацію" Н А К А З У Ю:
   1. Перетворити  Вижницьку  державну  сільськогосподарську
машинно-технологічну станцію у відкрите акціонерне товариство
"Вижницька  сільськогосподарська  машинно-технологічна станція"
(надалі - ВАТ "Вижницька сільськогосподарська МТС").
   2. Затвердити Статут відкритого  акціонерного  товариства
"Вижницька сільськогосподарська машинно-технологічна станція", що
додається.
   3. Обов'язки   голови   правління   ВАТ   "Вижницька
сільськогосподарська МТС" до моменту скликання загальних зборів
акціонерів  покласти  на  директора  Вижницької  державної
сільськогосподарської машинно-технологічної станції Штефюка Івана
Танасійовича.
   4. Затвердити   членом   правління   ВАТ   "Вижницька
сільськогосподарська МТС":
   Токар Параску Юріївну - головного бухгалтера.
   5. Для    проведення    ревізій    та   перевірок
фінансово-господарської   діяльності    ВАТ    "Вижницька
сільськогосподарська МТС" Спостережна рада залучає експертів та
аудиторські організації.
   6. Виконуючому обов'язки голови правління ВАТ "Вижницька
сільськогосподарська МТС" Штефюку І.Т.:
   6.1. У тижневий термін після затвердження Статуту забезпечити
подання установчих документів ВАТ "Вижницька сільськогосподарська
МТС" для здійснення державної реєстрації і в місячний термін після
його реєстрації подати Юридичному управлінню міністерства копії
зареєстрованого Статуту, свідоцтва про його державну реєстрацію,
довідок  про  реєстрацію  в органах статистики та Державній
податковій інспекції.
   6.2. У місячний термін подати міністерству на затвердження
кандидатуру члена правління ВАТ "Вижницька сільськогосподарська
МТС".
   6.3. У тижневий термін забезпечити подання документів для
реєстрації випуску акцій до управління Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку у Чернівецькій області.
   6.4. У тижневий термін від дня реєстрації випуску акцій
подати  до  Управління  державною  власністю та приватизації
міністерства (Чорноус В.С.) копію свідоцтва про випуск акцій ВАТ
"Вижницька сільськогосподарська МТС".
   6.5. У  тижневий  термін після державної реєстрації ВАТ
"Вижницька сільськогосподарська МТС" подати міністерству необхідні
документи для укладення контракту.
   7. Комісії   з  корпоратизації  Вижницької  державної
сільськогосподарської машинно-технологічної        станції
(Коваленко С.М.) у встановленому порядку внести пропозиції щодо
формування  персонального  складу  Спостережної  ради  та  в
десятиденний термін подати їх для затвердження до постійно діючої
комісії Міністерства  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції, Мінфіну та Фонду державного майна України.
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Державного секретаря Шмідта Р.М. та Яковенка В.П.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
 ЗАРЕЄСТРОВАНО:          ЗАТВЕРДЖЕНО:
 ВИЖНИЦЬКОЮ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ  Наказ Міністерства аграрної
 АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   політики України
 ОБЛАСТІ ___________________   17.09.2002 N 267
                 Заступник Державного секретаря
                 ______________________________
 
               СТАТУТ
        ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
         "Вижницька сільськогосподарська
         машинно-технологічна станція"
 
 
 ЗАРЕЄСТРОВАНО:
 Юридичним управлінням
 Міністерства аграрної політики
 України
 Реєстраційний N ____________
 "____"_____________ 2002 р.
 
           1. Загальні положення
   1.1. Відкрите   акціонерне   товариство   "Вижницька
сільськогосподарська  машинно-технологічна  станція"  (далі  -
Товариство)  створено  наказом Міністерства аграрної політики
України від 17 вересня 2002 р. N 267 шляхом  перетворення
Вижницької державної сільськогосподарської машинно-технологічної
станції у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу
Президента України від 15 червня 1993 р. N 210 ( 210/93 ) "Про
корпоратизацію підприємств" та постанови  Кабінету  Міністрів
України від 11.04.2001 р. N 354 ( 354-2001-п ) "Про утворення
Національної  акціонерної  компанії  "Украгролізинг",  наказів
Мінагрополітики України  від  4  грудня  2001  року  N  352
( v0352555-01 ) "Про склад комісій з  інвентаризації",  від
29 грудня 2001 року N 388 ( v0388555-01 ) "Про склад комісій з
корпоратизації" та від 7 лютого 2002 року N 36 ( v0036555-02 )
"Про  затвердження  актів  оцінки  вартості  майна державних
сільськогосподарських  машинно-технологічних  станцій  та  їх
корпоратизацію".
   Товариство є   правонаступником   Вижницької  державної
сільськогосподарської машинно-технологічної станції.
   1.2. Назва Товариства.
   Повна: Відкрите   акціонерне   товариство   "Вижницька
сільськогосподарська машинно-технологічна станція".
   Скорочена: ВАТ "Вижницька сільськогосподарська МТС".
   1.3. Місцезнаходження Товариства:
   Україна, 59222,  Чернівецька  область,  Вижницький район,
с. Іспас.
       2. Мета та предмет діяльності Товариства
   2.1. Метою  діяльності  Товариства  є:  надання  послуг
господарствам  і підприємствам всіх форм власності у галузі
рослинництва, виробництво, зберігання, реалізація та переробка
сільськогосподарської  продукції,  впровадження  прогресивних
технологій вирощування і збирання сільськогосподарських культур,
впровадження  нових  організаційно-економічних  відносин  між
партнерами по спільній виробничій діяльності.
   2.2. Предметом діяльності Товариства є:
   2.2.1.  Надання  послуг  підприємствам,  господарським
формуванням всіх форм власності в галузі рослинництва, організації
технічного сервісу або виконання інших видів сільськогосподарських
робіт.
   2.2.2.  Виробництво, зберігання, реалізація та переробка
сільськогосподарської продукції.
   2.2.3. Створення в структурі Товариства пунктів прокату
техніки для надання послуг господарствам і підприємствам.
   2.2.4.  Надання  послуг господарствам і підприємствам у
технічному  обслуговуванні і ремонті належної їм техніки та
фермерського обладнання.
   2.2.5.  Надання  товаровиробникам  консультацій з питань
прогресивних  технологій  виробництва  сільськогосподарської
продукції.
   2.2.6.  Закупівля  техніки, обладнання, запасних частин,
пального, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших
ресурсів  для  потреб  господарств  відповідно до договірних
зобов'язань.
   2.2.7. Реалізація продукції господарств на внутрішньому та
зовнішньому ринках відповідно до договірних зобов'язань та інша
зовнішньоекономічна діяльність.
   2.2.8. Проведення маркетингової, бартерної, дилерської та
іншої форми діяльності.
   2.2.9. Здійснення інших видів господарської діяльності, які
не  суперечать законодавству. Види діяльності, що підлягають
ліцензуванню, будуть здійснюватися Товариством після отримання
ліцензій в установленому законом порядку.
         3. Юридичний статус Товариства
   3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної
реєстрації.
   3.2.  Товариство здійснює свою діяльність відповідно до
законодавства України та цього Статуту.
   3.3. Майно Товариства складається з основних засобів та
обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в
балансі Товариства.
   3.4. Товариство є власником:
   - майна, переданого йому засновником  та  учасниками  у
власність;
   - продукції,  виробленої  Товариством  в   результаті
господарської діяльності;
   - одержаних доходів;
   - іншого  майна,  набутого на підставах, не заборонених
законом.
   Ризик випадкової  загибелі  або пошкодження майна, що є
власністю Товариства або передане йому в користування, несе
Товариство.
   Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження
своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.
   3.5. Товариство за погодженням із Засновником має право
продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду
юридичним  особам  та громадянам засоби виробництва та інші
матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим
способом, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту.
   3.6.  Товариство  має самостійний баланс, розрахунковий,
валютний та інші рахунки в банках; фірмову марку та торговий знак,
які  затверджуються  Правлінням  Товариства і реєструються в
Торговельно-промисловій палаті, печатку зі своєю назвою.
   3.7. Товариство має право від свого імені укладати угоди
(контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести
обов'язки, бути позивачами або відповідачами в суді господарському
та третейському суді.
   3.8. Товариство має право у встановленому законодавством
порядку:
   - випускати цінні папери;
   - засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з
іншими суб'єктами господарської діяльності;
   - створювати на території України та за її межами свої філії
та представництва, а також дочірні підприємства;
   - чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
   3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та
представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими
коштами,  які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю
проводиться особами, що призначаються Правлінням Товариства.
   3.10. В період до прийняття рішення про продаж акцій, що є в
державній власності (в подальшому викладі - приватизації майна
товариства), ВАТ самостійно обирає форми і системи оплати праці,
норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових
окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат на умовах, передбачених колективним договором з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та
галузевими угодами.
   Оплата праці та матеріальне заохочення голови правління ВАТ
здійснюється  відповідно  до  укладеного з ним міністерством
контракту.
        4. Засновник та акціонери Товариства
   4.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства
аграрної політики України.
   Акціонерами Товариства є:
   - держава в особі Міністерства аграрної політики України, як
орган уповноважений управляти державним майном  і  Засновник
Товариства;
   - орган приватизації (щодо акцій, переданих йому засновником
після прийняття рішення про приватизацію майна товариства).
   4.2. Акціонери мають право:
   -  брати  участь  у  загальних зборах акціонерів через
уповноважених ними представників;
   - обиратися та бути обраними до Спостережної ради, Ревізійної
комісії та інших органів Товариства, з урахуванням норм визначених
у п.8.3.1 цього Статуту;
   - брати участь в управлінні справами Товариства в порядку,
визначеному цим Статутом;
   - брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати
їх частку (дивіденди);
   - отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу
Учасника Товариство зобов'язане надавати їм річні баланси, звіти
про фінансовий стан Товариства, протоколи зборів;
   - отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його
ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства;
   - користуватися переважним правом на придбання додатково
випущених акцій Товариства.
   Учасники  можуть  мати  також  інші  права, передбачені
законодавством та цим статутом.
   4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
   - дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати
рішення загальних зборів та інших органів управління Товариством;
   - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства;
   - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено діючим
законодавством України.
   4.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в
межах належних їм акцій.
          5. Статутний фонд Товариства
   5.1. Статутний фонд Товариства становить 175 900,00 (сто
сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот) гривень.
   5.2. Статутний фонд поділений на 703 600 (сімсот три тисячі
шістсот) простих акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять)
копійок кожна.
   5.3. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати)
розмір статутного фонду у встановленому діючим законодавством
порядку.
   5.4. Розмір статутного фонду після повної сплати усіх раніше
випущених акцій може бути збільшений шляхом:
   випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством
порядку нових акцій;
   обміну облігацій на акції Товариства;
   збільшення номінальної вартості випущених акцій.
   Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим
органом Товариства.
   5.5. Розмір статутного фонду  може  бути  зменшений  за
погодженням з кредиторами Товариства шляхом:
   - зменшення номінальної вартості акцій;
   - анулювання акцій, що викуплені Товариством у акціонерів.
   Рішення про зменшення статутного фонду приймається в тому ж
порядку, що й про його збільшення.
   5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набуває
чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.
            6. Акції Товариства
   6.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного
фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
   6.2. За винятком, передбаченого у п.6.3. цього Статуту,
акціонери  Товариства  без  обмежень, будь-яким чином можуть
розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим
чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб,
якщо інше не встановлено чинним законодавством.
   6.3. Засновник, що володіє 100 відсотками акцій Товариства,
не може відчужувати належні йому акції до прийняття рішення про
приватизацію майна Товариства.
   6.4.  Після  прийняття  рішення  про приватизацію майна
Товариства  Засновник  передає  належну йому кількість акцій
державним  органам  приватизації  в  порядку,  визначеному
Міністерством фінансів України та Фондом державного майна України.
   Разом з цим до органу приватизації переходять усі права та
обов'язки Акціонера Товариства.
    7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат
   7.1. Прибуток  Товариства  утворюється  з надходжень від
господарської  діяльності  після  покриття  матеріальних  та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового
прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по
облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України
податки та інші платежі до бюджету.
   Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків,
залишається у повному розпорядженні Товариства.
   7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків
визначається вищим органом Товариства.
   7.3. Товариство створює резервний (страховий) фонд та інші
фонди,  передбачені  законодавством.  Порядок  створення  та
використання фондів визначається у відповідних положеннях, які
затверджуються спостережною радою Товариства.
   7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі 43 975
(сорок три тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень, що становить
25 відсотків статутного фонду Товариства.
   Резервний  фонд  використовується  для  покриття витрат,
пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.
   Рішення про використання коштів фонду приймається вищим
органом Товариства.
   Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в
розмірі 5 відсотків чистого прибутку (доходу) Товариства до
отримання  необхідної  суми.  Кошти  фонду  зараховуються на
спеціальний  рахунок  в установі банку та на інші цілі не
використовуються.
   7.4. Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку один
раз на рік на основі рішення вищого органу Товариства. Строк та
порядок виплати дивідендів визначається вищим органом Товариства.
         8. Органи управління Товариством
   8.1. Управління Товариством здійснюють:
   - Вищий орган Товариства відповідно до п.8.2 цього Статуту;
   - Спостережна рада;
   - Правління Товариства;
   - Ревізійна комісія.
   8.2. Вищий орган Товариства.
   8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.
   В період до набуття в процесі приватизації прав власності на
акції Товариства іншими акціонерами вищим органом Товариства є
Міністерство аграрної політики України, як єдиний акціонер.
   8.2.2. Засновник в особі Міністерства аграрної політики, як
орган  уповноважений  управляти  державним  майном,  здійснює
управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з
питань, що віднесені до його компетенції.
   8.2.3. Правомочність загальних зборів та прийнятих ними
рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до
законодавства України та цього Статуту.
   8.2.4. До компетенції вищого органу Товариства відноситься:
   - визначення  основних  напрямків  діяльності Товариства,
затвердження його планів та звітів про їх виконання;
   - визначення організаційної структури Товариства;
   - затвердження Статуту та внесення до  нього  змін  та
доповнень;
   - визначення та  відкликання  членів  Спостережної  ради
Товариства (за винятком випадків, передбачених у п. 8.3.1);
   - визнання та відкликання членів Правління та Ревізійної
комісії Товариства (за винятком випадків, передбачених у п.
8.4.4);
   - затвердження річних результатів діяльності Товариства,
включаючи  його  дочірні підприємства, затвердження звітів і
висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків;
   - визначення порядку покриття збитків;
   - створення,  реорганізація  та  ліквідація  дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та
положень;
   - винесення рішень про притягнення  до  відповідальності
посадових осіб Товариства;
   - затвердження  правил  процедури  та  інших  внутрішніх
документів  Товариства,  визначення  організаційної  структури
Товариства;
   - прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;
   - затвердження угод, укладених на суму, що перебільшує
п'ятикратний розмір статутного фонду Товариства;
   - визначення умов оплати праці керівників Товариства, його
дочірніх підприємств, філій та представництв;
   - затвердження операцій розпорядження нерухомим майном;
   - розгляд та погодження питань, пов'язаних із розпорядженням
майном Товариства;
   - прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
   - призначення   ліквідаційної   комісії,   затвердження
ліквідаційного балансу;
   - прийняття внутрішніх положень Товариства.
   Вищий орган  Товариства  може розглядати й інші питання
діяльності Товариства.
   8.3. Спостережна рада.
   8.3.1.  В період до проведення перших загальних зборів
акціонерів,  які  скликаються  після  прийняття  рішення про
приватизацію  майна  Товариства,  Спостережна рада є органом
Товариства, що з метою захисту інтересів держави та акціонерів
здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства. Порядок її
обрання, діяльності та питання, віднесені до її компетенції,
визначаються  відповідно  до Положення про спостережну раду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня
1993 р. N 556 ( 556-93-п ) "Про затвердження Положення про
спостережну раду" та пп. 8.3.2 - 8.3.9 цього Статуту.
   Перші  загальні збори акціонерів, які скликаються після
прийняття рішення про приватизацію майна Товариства, обирають нову
Спостережну раду Товариства та визначають її компетенцію.
   8.3.2.  Спостережна рада Товариства складається з п'яти
членів.
   До її складу входять представники:
   від Міністерства аграрної політики України - 1 чол.
   від органу приватизації - 1 чол.
   від банківської установи - 1 чол.
   від райдержадміністрації - 1 чол.
   від Товариства - 1 чол.
   8.3.3. Персональний склад Спостережної ради та зміни в ньому
затверджуються спільною постійно діючою комісією Міністерства
економіки  та з питань європейської інтеграції, Міністерства
фінансів та Фонду державного майна України за поданням Засновника.
   8.3.4. Спостережна рада:
   - затверджує  за  поданням  Засновника  Голову Правління
Товариства (крім першого Голови Правління, визначеного у п. 8.4.4.
цього Статуту);
   - затверджує за поданням Голови Правління персональний склад
Правління Товариства;
   -  розглядає та затверджує звіти, які подає Правління,
Ревізійна комісія за квартал, рік;
   -  аналізує  дії Правління щодо управління Товариством,
реалізації  інвестиційної,  технічної  та  цінової  політики,
додержання номенклатури товарів, послуг;
   -  виступає  у разі необхідності ініціатором проведення
позачергових   ревізій   та   аудиторських   перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства;
   -  вносить  Засновнику  пропозиції  з питань діяльності
Товариства;
   - здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління
Товариства;
   - подає до органів приватизації пропозиції про особливості
приватизації майна Товариства.
   8.3.5. Спостережна рада має право:
   - отримувати інформацію про діяльність Товариства;
   - заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з
окремих питань його діяльності;
   -  припиняти  повноваження  членів Правління, яких вона
затверджує;
   - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності
Товариства.
   8.3.6. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну
діяльність Правління Товариства.
   8.3.7. Спостережна рада подає Засновнику звіт про свою роботу
за  рік  та  звітує першим загальним зборам акціонерів, що
скликаються  після  прийняття рішення про приватизацію майна
Товариства. У разі визнання роботи Спостережної ради незадовільною
Засновник подає комісії пропозиції про зміни в її складі.
   8.3.8. Засідання Спостережної ради проводяться не рідше
одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них
присутні 2/3 її членів. Рішення Спостережної ради приймаються
більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є
вирішальним.
   Позачергові засідання Спостережної ради скликаються на вимогу
Голови Спостережної ради, правління Товариства та 1/3 членів цієї
ради.
   8.4. Правління Товариства.
   8.4.1.  Виконавчим  органом  Товариства,  який  здійснює
керівництво його поточною діяльністю, є Правління.
   8.4.2. До компетенції Правління відносяться усі питання
діяльності  Товариства  окрім  тих,  що  згідно  з  чинним
законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства
віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий
орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини
належних йому прав до компетенції Правління.
   8.4.3. Правління обирається на 1 рік та підзвітне у своїй
діяльності вищому органу та Спостережній раді Товариства та
організує виконання їх рішень.
   8.4.4. Правління Товариства складається з трьох членів. До
складу Правління входять: Голова Правління, заступник Голови
Правління, головний бухгалтер Товариства.
   Першим Головою Правління є директор Вижницької державної
сільськогосподарської машинно-технологічної станції.
   Кандидатура  наступного  Голови  Правління затверджується
Спостережною радою за поданням Засновника.
   Персональний  склад Правління затверджується Спостережною
радою за поданням Голови Правління.
   Такий  порядок формування персонального складу Правління
Товариства  діє  до перших загальних зборів акціонерів, які
визначають новий порядок.
   8.4.5. Голова Правління керує роботою Правління.
   Голова Правління вправі без доручення здійснювати дії від
імені Товариства, він уповноважений керувати поточними справами
Товариства,  виконувати  рішення вищого органу Товариства та
Спостережної ради, представляти Товариство в його відносинах з
третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені
Товариства, організовувати ведення протоколів.
   Питання  повноважень,  умов  діяльності та матеріального
забезпечення  Голови  Правління визначається в контракті, що
укладається між Головою та вищим органом Товариства.
   8.4.6. Заступник Голови Правління Товариства допомагає Голові
у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови, у разі
його відсутності, виконує рішення вищого органу Товариства та
Спостережної   ради,   відповідає   за   організацію  та
фінансово-господарський  стан  підрозділу  у відповідності до
функціональних обов'язків.
   8.4.7. Головний бухгалтер Товариства - забезпечує дотримання
встановлених законодавством та обліковою політикою Товариства
єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, організовує
своєчасне складання та подання фінансової звітності.
   8.4.8. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше
одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них
присутні 3 його члени. Рішення Правління приймаються більшістю
голосів.  У  разі розподілу голосів порівну голос Голови є
вирішальним.
   Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови
Правління або одного з його членів.
   8.4.9. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова
Правління  видає  накази  та інші розпорядчі документи щодо
діяльності Товариства.
   8.5. Ревізійна комісія.
   У зв'язку з обмеженою чисельністю ревізійна комісія ВАТ не
створюється.   Для   проведення   ревізій  та  перевірок
фінансово-господарської    діяльності    ВАТ   "Вижницька
сільськогосподарська  машинно-технологічна  станція" Засновник,
спостережна рада Товариства залучає експертів та аудиторські
організації.
           9. Облік та звітність
   9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, складає фінансову і статистичну
звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам
державної статистики та органу, до сфери управління якого належить
підприємство.
   9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації
Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні
фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
   9.3.   Фінансово-господарська   діяльність   Товариства
здійснюється  відповідно до планів, які затверджуються вищим
органом Товариства.
     10. Порядок внесення змін до Статуту Товариства
   10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією
вищого органу Товариства.
        11. Припинення діяльності Товариства
   11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом
його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) або
ліквідації.
   Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого
органу Товариства.
   11.2. При реорганізації Товариства сукупність його прав та
обов'язків переходить до правонаступників.
   11.3. Товариство може бути ліквідоване:
   - у випадку збитковості його діяльності;
   - за рішенням вищого органу Товариства;
   - на підставі рішення суду або господарського суду;
   - за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства,
у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
   - у випадку визнання Товариства банкрутом;
   - в інших випадках, передбачених законодавством.
   11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим
органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації
Товариства  за  рішенням  суду  або  господарського  суду -
ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
   З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження правління Товариства по управлінню його справами.
   Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, завдані
її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.
   Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв
про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з
видань центральних органів виконавчої влади.
   11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства,
визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними,
вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та
акціонерам, складає ліквідаційний баланс та надає його вищому
органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
   Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від
розпродажу його майна після розрахунків із бюджетом, банками та
іншими  кредиторами,  а  також  по оплаті праці працівників
Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами
пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій.
   11.6.  Ліквідація  Товариства  вважається  завершеною, а
Товариство таким, що припинило існування, з моменту внесення
запису про це в державний реєстр.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка