Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Програму соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, на період до 2005 року


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
     Про Програму соціальної і професійної адаптації
   військовослужбовців, звільнених у запас або відставку,
           на період до 2005 року
 
   1. Затвердити Програму соціальної і професійної адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, на період
до 2005 року (додається).
   2. Кабінету Міністрів України під час підготовки проектів
Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на
виконання зазначеної Програми.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 вересня 2002 року
     N 849/2002
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 21 вересня 2002 року N 849/2002
               ПРОГРАМА
   соціальної і професійної адаптації військовослужбовців,
   звільнених у запас або відставку, на період до 2005 року
 
   Метою цієї Програми є надання військовослужбовцям, звільненим
у запас або відставку (далі - звільнені військовослужбовці), крім
військовослужбовців строкової служби, допомоги у вирішенні питань
щодо професійної орієнтації, перепідготовки та працевлаштування в
ринкових умовах.
   Програмою передбачається:
   сприяння розвитку мережі навчально-консультаційних пунктів,
утворення  бізнес-центрів  та технопарків на базі військових
містечок, які вивільняються в ході реформування Збройних Сил
України  та інших військових формувань (далі - вивільнювані
військові містечка);
   продовження роботи  зі   створення   мережі   центрів
перекваліфікації та професійної підготовки;
   сприяння створенню підприємств, установ та організацій на
базі вивільнюваних військових містечок;
   організація перепідготовки,  сприяння  у  працевлаштуванні
звільнених військовослужбовців;
   підготовка спеціалістів    із    числа    звільнених
військовослужбовців для їх працевлаштування  в  новостворених
підприємствах, установах та організаціях;
   створення системи  комплексної  психологічної та медичної
реабілітації звільнених військовослужбовців;
   підвищення кваліфікації  працівників  виконавчого  органу
Програми за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги та інших
форм міжнародного співробітництва.
   Виконання Програми забезпечить максимальне використання в
інтересах  держави  потенціалу звільнених військовослужбовців,
цілісних майнових комплексів, окремих  будівель  та  споруд,
вивільнених у результаті реформування Збройних Сил України та
інших військових формувань  (далі  -  конверсійні  об'єкти),
працевлаштування  зазначених військовослужбовців відповідно до
потреб ринку шляхом професійної переорієнтації та перепідготовки.
         1. Сфера та напрями дії Програми
   Дія Програми поширюється на:
   звільнених військовослужбовців та військовослужбовців, які
підлягають звільненню у запас або відставку зі Збройних Сил
України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів  України  (далі - військовослужбовці, які підлягають
звільненню), і які є громадянами України та проживають на її
території, крім військовослужбовців строкової служби;
   членів сімей  військовослужбовців, які загинули, померли,
пропали безвісти або стали інвалідами під  час  проходження
військової служби.
   Соціальна та    професійна    адаптація   звільнених
військовослужбовців передбачає:
   перепідготовку за новими спеціальностями  і  сприяння  у
працевлаштуванні;
   консультування з  питань  професійної  перепідготовки  і
працевлаштування;
   сприяння у створенні підприємств, установ та організацій;
   співробітництво з громадськими організаціями та благодійними
фондами, які займаються питаннями соціальної адаптації;
   створення системи  комплексної  психологічної та медичної
реабілітації;
   проведення маркетингу конверсійних об'єктів та місць  їх
знаходження.
   Перепідготовка звільнених військовослужбовців проводиться у
навчальних закладах,  визначених  Національним  координаційним
центром адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів (далі -
Національний координаційний центр) разом з Міністерством освіти і
науки України та Міністерством оборони України, за необхідними для
працевлаштування спеціальностями за очною, заочною та іншими
формами навчання.
   Порядок і    строки    перепідготовки    звільнених
військовослужбовців установлюються відповідно до навчальних планів
та державних стандартів освіти.
       2. Виконавчий орган та учасники Програми
   Виконавчим органом Програми є Національний координаційний
центр.
   Учасниками Програми є центральні та місцеві органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, створені Національним
координаційним центром державні підприємства.
   Національний координаційний центр:
   координує та організовує виконання Програми;
   сприяє розв'язанню   соціальних   проблем   звільнених
військовослужбовців  та  військовослужбовців,  які  підлягають
звільненню;
   організовує взаємодію учасників Програми;
   забезпечує професійну перепідготовку в регіональних центрах
працевлаштування,  інших  навчальних  закладах  звільнених
військовослужбовців  та  військовослужбовців,  які  підлягають
звільненню, і сприяє їх працевлаштуванню;
   забезпечує створення системи комплексної психологічної та
медичної реабілітації звільнених військовослужбовців;
   співробітничає з центральними і місцевими органами виконавчої
влади та організаціями, які беруть участь у перепідготовці та
працевлаштуванні звільнених військовослужбовців;
   сприяє діяльності в Україні експертів Європейського Союзу та
інших міжнародних організацій;
   сприяє залученню позабюджетних  коштів  для  фінансування
перепідготовки, працевлаштування звільнених військовослужбовців та
конверсії колишніх військових об'єктів;
   утворює регіональні центри працевлаштування в  Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, забезпечує
їх взаємодію з іншими учасниками Програми, затверджує положення
про такі центри, організовує підготовку і перепідготовку в них
кадрів;
   одержує до 15 лютого року, що настає за звітним,  від
територіальних наглядових рад звіти про хід виконання Програми;
   інформує щорічно до 15 березня Кабінет Міністрів України про
хід виконання Програми.
   Міністерство оборони України та інші  центральні  органи
виконавчої  влади,  які  здійснюють  керівництво  військовими
формуваннями:
   передають згідно із законом в  управління  Національного
координаційного центру об'єкти, інше рухоме та нерухоме військове
майно;
   беруть участь у плануванні заходів, спрямованих на виконання
Програми;
   співробітничають із  Національним  координаційним центром,
міжнародними організаціями з питань забезпечення соціальної та
професійної адаптації звільнених військовослужбовців;
   визначають навчальні заклади, на базі яких здійснюватиметься
перепідготовка    звільнених    військовослужбовців    та
військовослужбовців, які підлягають звільненню;
   співробітничають із  Національним  координаційним центром,
Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством
освіти і науки України з питань обміну інформацією про звільнених
військовослужбовців;
   готують пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових
актів, які визначають порядок проходження служби відповідними
категоріями військовослужбовців, з метою надання їм можливості
здійснювати перепідготовку на завершальному етапі служби (останній
рік військової служби);
   подають щороку до  Національного  координаційного  центру
інформацію про кількість запланованих до звільнення у наступному
році військовослужбовців та щокварталу - про кількість звільнених
військовослужбовців;
   надають на  умовах  тимчасового безоплатного користування
приміщення військових частин, закладів, установ та організацій для
проведення  перепідготовки  звільнених  військовослужбовців  і
військовослужбовців, які підлягають звільненню.
   Міністерство праці та соціальної політики України:
   надає Національному координаційному центру інформацію про
ринок праці в регіонах, сприяє працевлаштуванню звільнених без
права на пенсію військовослужбовців, які звернулися до державної
служби зайнятості;
   бере участь  у  розробленні  законодавчих  та  інших
нормативно-правових актів з питань соціальної та  професійної
адаптації звільнених військовослужбовців.
   Міністерство освіти і науки України разом з Національним
координаційним центром визначає і сприяє створенню навчальних
закладів  (установ,  організацій), на базі яких здійснюється
перепідготовка звільнених військовослужбовців.
   Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування сприяють відповідно до своїх повноважень
соціальній адаптації звільнених військовослужбовців шляхом надання
допомоги у працевлаштуванні, забезпечують конверсію військових
містечок.
          3. Фінансове забезпечення
   Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України, коштів міжнародних організацій, добровільних
внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених
законодавством.
   Національний координаційний центр як замовник та виконавчий
орган Програми укладає договори з виконавцями окремих заходів,
передбачених  Програмою, затверджує технічні завдання, строки
виконання і обсяги фінансування робіт, здійснює їх оплату.
     4. Співробітництво з міжнародними організаціями
 
   Технічна і фінансова допомога Європейського Союзу, надана в
рамках  проекту  TACIS,  та  інших  міжнародних  організацій
спрямовується на вирішення таких основних завдань:
   організація навчального     процесу,     здійснення
матеріально-технічного, науково-методичного  забезпечення   та
підвищення кваліфікації викладачів;
   постачання Національному координаційному центру комп'ютерної
техніки і технічних засобів навчання для забезпечення виконання
проектних завдань;
   реорганізація переданих Національному координаційному центру
конверсійних об'єктів для утворення бізнес-центрів та  нових
робочих місць;
   проведення аналізу стану регіональних ринків праці;
   консультування звільнених  військовослужбовців  з  питань
професійної переорієнтації,  створення  підприємств,  установ,
організацій.
     5. Основні заходи, спрямовані на забезпечення
            виконання Програми
   1. Розроблення  пропозицій  про  внесення  змін  до
нормативно-правових актів, які регламентують проходження служби
відповідними категоріями військовослужбовців з метою надання їм
можливості  здійснювати перепідготовку на завершальному етапі
служби (останній рік військової служби).
                 Національний   координаційний
                 центр,        Міноборони,
                 Держкомкордон, Служба безпеки,
                 МНС, МВС України
                 I квартал 2003 року
   2. Розроблення навчально-методичних рекомендацій, програм та
переліку спеціальностей для організації проведення професійної
перепідготовки звільнених військовослужбовців з урахуванням місця
їх проживання, специфіки та потреб регіональних ринків праці.
                 Національний   координаційний
                 центр,  Міноборони,  Мінпраці
                 України,  регіональні  центри
                 працевлаштування
                 Перше півріччя 2003 року
   3. Утворення регіональних (міських) наглядових рад з питань
реалізації Програми соціальної та професійної адаптації звільнених
військовослужбовців на чолі відповідно з одним із заступників
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
                 Рада міністрів    Автономної
                 Республіки  Крим,   обласні,
                 Київська  та  Севастопольська
                 міські державні адміністрації
                 Перше півріччя 2003 року
   4. Розроблення регіональних (міських) програм соціальної та
професійної адаптації звільнених військовослужбовців на період до
2005 року за участю уповноважених Національного координаційного
центру  в  регіонах і регіональних центрів працевлаштування,
затвердження  їх  наглядовими  радами  місцевих  державних
адміністрацій.
                 Рада міністрів    Автономної
                 Республіки  Крим,   обласні,
                 Київська  та  Севастопольська
                 міські державні адміністрації
                 Перше півріччя 2003 року
   5. Визначення та надання  приміщень  військових  частин,
закладів, установ та організацій Збройних Сил України та інших
військових формувань для проведення на їх базі перепідготовки
звільнених  військовослужбовців  та  військовослужбовців,  які
підлягають звільненню.
                 Національний   координаційний
                 центр  разом  з  Міноборони,
                 Держкомкордоном,     Службою
                 безпеки, МНС, МВС України
                 2002-2004 роки
   6. Надання фінансової та методичної допомоги регіональним
центрам працевлаштування за  сприяння  міжнародної  технічної
допомоги  у здійсненні заходів щодо їх сучасного технічного
забезпечення.
                 Національний   координаційний
                 центр та створені ним державні
                 підприємства
                 2002-2004 роки
   7. Створення  на  базі  діючих  регіональних  центрів
працевлаштування всеукраїнської кадрової мережі з метою сприяння
працевлаштуванню та перепідготовці звільнених військовослужбовців,
особливо  в місцях їх найбільшої концентрації, та тих, які
проживають у віддалених військових містечках.
                 Національний   координаційний
                 центр,   регіональні  центри
                 працевлаштування
                 Друге півріччя 2002 року
   8. Подання Національному координаційному центру  щорічної
узагальненої інформації про військовослужбовців, які підлягають
звільненню у наступному році і потребують державної допомоги у
перепідготовці та працевлаштуванні.
                 Національний   координаційний
                 центр,        Міноборони,
                 Держкомкордон, Служба безпеки,
                 МНС, МВС України
                 Щороку до 15 лютого
   9. Утворення бізнес-центрів та забезпечення їх необхідною
технікою  і методичними матеріалами на конверсійних об'єктах
м. Узина Київської області, смт Нові Білокоровичі Житомирської
області та військового містечка N 48 м. Львова, переданих в
управління Національного координаційного центру.
   Забезпечення поширення досвіду роботи зазначених центрів на
інші військові містечка, де залишається проживати значна кількість
звільнених військовослужбовців.
                 Національний   координаційний
                 центр
                 2002-2003 роки
   10. Проведення  конференції  з  питань  обміну  досвідом
перепідготовки та працевлаштування звільнених військовослужбовців.
                 Національний   координаційний
                 центр,    Держпідприємництво
                 України
                 Січень 2003 року
   11. Надання практичної допомоги в комплектуванні навчальних
груп звільненими військовослужбовцями, які залишаються проживати у
віддалених військових містечках,  з  метою  використання  та
розширення можливостей для роботи Київського, Криворізького і
Хорольського   міжрегіональних   центрів   перепідготовки
військовослужбовців.
                 Національний   координаційний
                 центр, Міноборони, МОН України
                 Лютий - березень 2003 року
   12. Розроблення пропозицій щодо внесення уточнень до Угоди
між Національним координаційним центром і Економічним комітетом
НАТО про продовження та розширення переліку навчальних курсів
мовної підготовки військовослужбовців, передусім у віддалених
військових містечках та на конверсійних об'єктах.
                 Національний   координаційний
                 центр  разом  з  експертами
                 Економічного комітету НАТО
                 IV квартал 2002 року
   13. Проведення ярмарків вакансій з метою розв'язання проблем
працевлаштування  звільнених  військовослужбовців у місцях їх
компактного проживання.
                 Національний   координаційний
                 центр, місцеві органи виконавчої
                 влади,  регіональні   центри
                 працевлаштування
                 Щороку
   14. Відновлення Веб-сторінки Національного координаційного
центру з питань адаптації військовослужбовців.
                 Національний   координаційний
                 центр
                 2002-2004 роки
   15. Видання інформаційного збірника з питань обміну досвідом
щодо   перепідготовки   та   працевлаштування   звільнених
військовослужбовців "Україна: державна політика у сфері адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку".
                 Національний   координаційний
                 центр
                 Друге півріччя 2002 року
   16. Підготовка матеріалів та організація проведення циклу
телевізійних передач "Справа честі" про адаптацію звільнених
військовослужбовців  та функціонування конверсійних військових
об'єктів.
                 Національний   координаційний
                 центр
                 2002-2004 роки
   17. Поширення практики проведення семінарів, круглих столів,
прес-конференцій  з  питань  перепідготовки,  працевлаштування
звільнених  військовослужбовців  у  місцях  їх  найбільшої
концентрації, віддалених військових містечках та на конверсійних
об'єктах.
                 Національний   координаційний
                 центр
                 2002-2004 роки
   18. Інформаційне забезпечення  організації  і  проведення
ярмарків  вакансій  в  областях України для працевлаштування
звільнених військовослужбовців.
                 Національний   координаційний
                 центр
                 2002-2004 роки
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУК
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка