Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до Статуту Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система"


     АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА"
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   рішенням Загальних Зборів
                   Членів Асоціації "ПФТС"
                   від 20 вересня 2001 р.
 
            Зміни та доповнення
   до Статуту Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система"
 
 Ідентифікаційний код 24258921
 (є невід'ємною  частиною  Статуту Асоціації "Перша  Фондова
 Торговельна Система")
   1. Пункт 1.1 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "1.1. Асоціація "Перша Фондова Торговельна Система" (надалі -
"Асоціація") є юридичною особою, що створюється і здійснює свою
діяльність відповідно до чинного законодавства України (зокрема,
Закону "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-вр ), Закону "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ),
Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" ( 2664-14 ), Закону "Про цінні папери та
фондову біржу" ( 1201-12 ), а також інших актів законодавства,
Установчою  Угодою  від 22.12.95 р., цим Статутом та усіма
відповідно  прийнятими  правилами, положеннями та стандартами
Асоціації".
   2. Пункт 1.2 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "1.2. Асоціація  є  відкритим  добровільним  об'єднанням
професійних  учасників  ринку цінних паперів, які здійснюють
торгівлю  цінними  паперами,  та/або  депозитарну  діяльність
зберігача, діяльність з управління цінними паперами. Асоціація
здійснює свою діяльність як саморегулівна організація на ринку
цінних паперів".
   3. Пункт 1.4 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "1.4 Місцезнаходження Асоціації: 01133, Україна, м. Київ,
вул. Щорса, 31".
   4. Пункт 2.3.4 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "2.3.4 Розробляти та впроваджувати вимоги до професійної
кваліфікації,  підготовку, перепідготовку та сертифікацію, за
погодженням з  відповідним  державним  органом,  фахівців  -
працівників Членів Асоціації, уповноважених здійснювати операції з
цінними  паперами.  Розробляти  та  впроваджувати  систему
самодисципліни Членів Асоціації;".
   5. Пункт 3.1 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "3.1 Асоціація є неприбутковою організацією згідно чинного
законодавства та не ставить своєю метою отримання прибутку".
   6. Пункт 5.2.1 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "5.2.1 Брати участь в управлінні Асоціацією у  порядку,
передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, зокрема брати
участь у прийнятті рішень Загальними Зборами Членів Асоціації,
вносити  пропозиції  для  розгляду Загальними Зборами Членів
Асоціації, виставляти кандидатури до органів  управління  та
контролю Асоціації, брати участь в роботі комітетів, комісій,
робочих груп Асоціації тощо;".
   7. Пункт 7.2 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "7.2. Правила, положення та стандарти Асоціації  повинні
забезпечувати право кожного з членів Асоціації бути представленим
у таких процедурах:
   7.2.1 Прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого
правила, положення, стандарту;
   7.2.2 Висування кандидатів на керівні посади і вибори до
органів управління та участь в управлінні справами Асоціації;
   7.2.3 Розподіл обгрунтованих виплат, відрахувань чи інших
витрат серед членів Асоціації".
   8. Ввести пункт 7.5 та його викласти в наступній редакції:
   "7.5 Комітети, комісії та робочі групи Асоціації можуть
залучати до роботи сторонніх фахівців".
   9. Пункт 8.1 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "8.1 Загальні Збори Членів Асоціації (надалі - "Збори") -
вищий орган управління Асоціацією. У Загальних Зборах (надалі -
"Збори") мають право брати участь з правом голосу усі Члени
Асоціації, окрім тих, членство яких призупинено відповідно до
правил, положень та стандартів Асоціації".
   10. Пункт 8.2 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "8.2. Загальні Збори Асоціації скликаються не рідше одного
разу на рік рішенням Ради. Письмове повідомлення про Збори
надсилається не пізніше 30 календарних днів перед  початком
Загальних  Зборів.  Позачергові  засідання  Зборів  Асоціації
скликаються Радою з власної ініціативи або на вимогу не менше 20 %
від загального числа Членів Асоціації. Письмове повідомлення про
позачергові Збори надсилається не пізніше 14 календарних днів до
їх початку".
   11. Пункт  8.11.3 ( n0001211-95 ) викласти в наступній
редакції:
   "8.11.3 Внесення змін та доповнень до Статуту, Положення про
членство в Асоціації, Положення про Раду Асоціації, Положення про
Ревізійну комісію;".
   12. Пункт 8.11.4 ( n0001211-95 ) викласти в  наступній
редакції:
   "8.11.4 Заслуховування  та  затвердження  загального  і
фінансового звітів Президента Асоціації про результати роботи
Асоціації за минулий рік; затвердження бюджету Асоціації на
наступний рік".
   13. Пункт 8.11.5 ( n0001211-95 ) викласти в  наступній
редакції:
   "8.11.5 Вибори Членів Ради, Ревізійної комісії, Президента
Асоціації та дострокове припинення їх повноважень".
   14. Пункт 8.11.10 ( n0001211-95 ) викласти в наступній
редакції:
   "8.11.10 Створення, реорганізація та ліквідація організатора
торгівлі на ринку цінних паперів, затвердження його установчих
документів".
   15. Пункт 8.11.11 ( n0001211-95 ) викласти в наступній
редакції:
   "8.11.11 Створення Ревізійної комісії, визначення порядку її
формування, повноважень та складу".
   16. Пункт 8.13 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "8.13 Повноваження визначені підпунктами 8.11.2,  8.11.3,
8.11.4, 8.11.5, 8.11.6, 8.11.10, 8.11.11 Статуту, належать до
виключної компетенції Загальних Зборів і не можуть бути передані
іншим органам Асоціації".
   17. Пункт 9.3 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "9.3 Засідання Ради проводяться регулярно по мірі виникнення
необхідності, але не рідше одного разу на 2 (два) місяці.
Засідання Ради скликаються її Головою".
   18. Пункт 9.8.8 ( n0001211-95 ) викласти  в  наступній
редакції:
   "9.8.8 Приймає рішення про створення комітетів, комісій і
робочих груп Асоціації, визначає їх склад і порядок роботи;".
   19. Пункт 9.8.11 ( n0001211-95 ) викласти в  наступній
редакції:
   "9.8.11 Затверджує та укладає  з  Президентом  строковий
трудовий договір на 3 (три) роки;".
   20. Пункт 9.8.13 ( n0001211-95 ) викласти в  наступній
редакції:
   "9.8.13 Затверджує   штати,   організаційну   структуру
Асоціації;".
   21. Пункт 9.8.14 ( n0001211-95 ) викласти в  наступній
редакції:
   "9.8.14 Рекомендує Загальним Зборам кандидатів до Ревізійної
комісії".
   22. Пункт 9.8.17 ( n0001211-95 ) викласти в  наступній
редакції:
   "9.8.17 Приймає  рішення  про  створення,  реорганізацію,
ліквідацію, внесення змін та доповнень до установчих документів
дочірніх підприємств, окрім організатора торгівлі на ринку цінних
паперів, філій і представництв Асоціації; забезпечує управління
ними від імені Асоціації, виконує функції засновника; приймає
рішення про передачу майна Асоціації в статутні фонди підприємств;
приймає рішення про припинення таких інвестицій".
   23. Пункт  9.8.18 ( n0001211-95 ) викласти в наступній
редакції:
   "9.8.18 Встановлює порядок допуску Членів Асоціації до торгів
організатора торгівлі на ринку цінних паперів".
   24. Пункт 10.2 ( n0001211-95 ) викласти в наступній редакції:
   "10.2 Президент обирається Загальними Зборами строком на 3
(три) роки".
 
 Президент                        І.О.Заря
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка