Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки виробничо-фінансової діяльності міністерств і відомств агропромислового комплексу Української РСР за 1984 рік


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 14 травня 1985 р. N 204
                Київ
      Про підсумки виробничо-фінансової діяльності
       міністерств і відомств агропромислового
       комплексу Української РСР за 1984 рік
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що міністерства і
відомства агропромислового  комплексу,  керуючись  рішеннями
XXVI з'їзду КПРС і XXVI з'їзду Компартії України, наступних
Пленумів ЦК КПРС і ЦК Компартії України, в четвертому році
одинадцятої п'тярічки спрямовували роботу колгоспів, радгоспів,
об'єднань, підприємств і організацій  на  виконання  завдань
Продовольчої програми збільшення виробництва і продажу державі
сільськогосподарської продукції.
   Реалізація розроблених травневим (1982 р.) Пленумом ЦК КПРС
заходів сприяла зміцненню матеріально-технічної бази колгоспів і
радгоспів, збільшенню обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції, впровадженню господарського розрахунку. В минулому році
у сільському господарстві одержано  найвищий  обсяг  валової
продукції, який на 5,4 процента перевищує досягнутий рівень за
чотири роки поточної п'ятирічки. Рівень рентабельності виробництва
за 1984  рік  становив  по колгоспах - 22,7 і радгоспах -
17,3 процента, значно зменшилась кількість збиткових господарств.
   Разом з тим окремі колгоспи, радгоспи, виробничі об'єднання,
підприємства міністерств і відомств агропромислового комплексу
республіки ще не повністю усунули недоліки  в  роботі,  не
забезпечили мобілізацію наявних резервів збільшення виробництва і
зниження собівартості продукції. В ряді колгоспів, радгоспів,
об'єднань і підприємств не забезпечено виконання затверджених
планів виробництва продукції, допущено перевищення її планової
собівартості,  неекономне  використання  сировини, матеріалів,
паливно-енергетичних, фінансових і трудових ресурсів. Мали місце
факти незадовільного використання виробничих потужностей. На 15
тваринницьких комплексах і 4 птахофабриках Міністерства сільського
господарства не досягнуто проектних потужностей, внаслідок чого
вони недоодержали продукції на суму понад 15 млн. карбованців.
   У ряді колгоспів і радгоспів порушується планова і фінансова
дисципліна, рік у рік не виконуються в повному обсязі заходи по
підвищенню родючості грунтів, допускаються істотні недоліки у
використанні  бюджетних  коштів, виділених економічно слабким
колгоспам на будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних
закладів, клубів, об'єктів культурно-побутового призначення та
інші нові затрати.
   Міністерство плодоовочевого господарства УРСР не приділяло
належної уваги підвищенню якості консервної продукції. Консервні
заводи продовжували випускати продукцію, що не  користується
попитом у населення, в зв'язку з чим запаси такої продукції на
кінець 1984 року становили 120 млн. карбованців.
   Серйозні недоліки мали місце у використанні меліорованих
земель.  Значні  їх площі не використовувались у зв'язку з
несправністю меліоративної мережі та низькою організацією поливів.
Урожайність сільськогосподарських культур на меліорованих землях
залишається низькою.
   Не повністю  реалізували  наявні  можливості  для  більш
раціонального  використання  сировини  окремі  підприємства
Міністерства харчової промисловості УРСР, які працюють в умовах
економічного експерименту. В 1984 році на 97 цукрових заводах
допущено надплановий вміст цукру в мелясі,  внаслідок  чого
недоодержано майже 33 тис. тонн цукру.
   На окремих  підприємствах  цього Міністерства допускалися
недоліки у  використанні  передбачених  умовами  експерименту
розширених прав по витрачанню економії фонду заробітної плати на
стимулювання підвищення продуктивності і поліпшення якості праці.
У цілому по Міністерству в 1984 році допущено випереджаюче
зростання оплати праці порівняно із зростанням її продуктивності.
   Укрголоврибгоспом повільно здійснюються заходи по підвищенню
ефективності ставкового рибництва. У 1984 році не було зариблено з
різних причин 19,5 процента загальної площі нагульних ставків.
Внаслідок недостатнього контролю за раціональним використанням
кормів і рибопосадкового матеріалу майже третина рибокомбінатів
допустила  перевищення  планової собівартості при вирощуванні
товарної риби у ставках на 4,7 млн. карбованців.
   Міністерство лісового господарства УРСР та його органи на
місцях не забезпечили своєчасного і якісного проведення робіт по
створенню лісових насаджень, у ряді областей мали місце низька
приживлюваність і загибель лісокультур. Допускались недоліки в
організації охорони лісів та проведенні заходів по запобіганню
лісовим пожежам, самовільним рубкам і порушенням правил полювання.
   Міністерство заготівель УРСР та підвідомчі йому підприємства
й організації ще не домоглися повного і якісного збереження
зернових та олійних культур, допускалися випадки розміщення зерна
на відкритих майданчиках, зараження його комірними шкідниками,
крадіжок і недостач хлібопродуктів.
   Підприємства й  організації  Держкомсільгосптехніки  УРСР
недостатньо вживали заходів  до  поліпшення  якості  ремонту
сільськогосподарської техніки, допускали порушення технології і
технічних умов проведення ремонту, недостатньо  вдосконалюють
економічні  зв'язки  з  колгоспами,  радгоспами  та  іншими
підприємствами агропромислового комплексу.
   Південне відділення ВАСГНІЛ ще не повністю використовувало
наявні резерви підвищення ефективності виробництва у дослідних і
насінницьких господарствах, зміцнення їх матеріально-технічної
бази, підвищення культури виробництва, широкого впровадження нових
розробок і прогресивних технологій, внаслідок чого багато з них ще
не стали зразковими для колгоспів та радгоспів.
   Міністерства і   відомства  агропромислового  комплексу
республіки не забезпечили виконання планів капітальних вкладень та
введення в дію основних фондів. При незабезпеченості перехідних
будов необхідними капіталовкладеннями в план включаються нові
будови і об'єкти.
   Невиконання планів  виробництва,  перевищення  планової
собівартості продукції, робіт і послуг, недотримання  режиму
економії у витрачанні сировини, матеріалів, паливно-енергетичних
та інших ресурсів, допущення значних непродуктивних витрат і втрат
призвели до того, що понад дві тисячі підприємств і об'єднань,
підвідомчих міністерствам і відомствам агропромислового комплексу
республіки, недоодержали проти плану 511 млн. крб, прибутку, в
тому числі по Міністерству сільського  господарства  УРСР  -
268 млн.,  Міністерству  плодоовочевого  господарства  УРСР -
139 млн., Головплодвинпрому УРСР - 47 млн., Держкомсільгосптехніці
УРСР - 17 млн. карбованців.
   Внаслідок порушення  принципів  господарського розрахунку,
невиконання плану прибутку підприємства й організації міністерств
і відомств агропромислового комплексу республіки в минулому році
не забезпечили збереження власних оборотних коштів і допустили їх
недостачу в сумі 256,6 млн. крб., у тому числі по Міністерству
сільського  господарства  УРСР  -  91,5  млн.,  Міністерству
плодоовочевого  господарства  УРСР - 95,8 млн., Міністерству
харчової промисловості УРСР - 20,3 млн., Головплодвинпрому УРСР -
17,5 млн., Держкомсільгосптехніці УРСР - 15,8 млн., Міністерству
меліорації і водного господарства УРСР - 7,1 млн., Міністерству
м'ясної і молочної промисловості УРСР - 4,7 млн., Міністерству
заготівель УРСР і Міністерству лісового господарства УРСР - по
1,2 млн.,  Південному  відділенню  ВАСГНІЛ  -  1,1  млн.  і
Укрголоврибгоспу - 0,4 млн. карбованців.
   Економічні й фінансові служби міністерств і відомств ще
недостатньо  впливають  на  поліпшення фінансово-господарської
діяльності підприємств і організацій, впровадження колективного
підряду, допускаються недоліки в плануванні, порушення фінансової
і штатно-кошторисної дисципліни. Серйозні упущення мають місце в
роботі  внутрівідомчого контролю. На багатьох підприємствах і в
організаціях не забезпечено необхідного збереження соціалістичної
власності, допускаються приписки й перекручення звітності.
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР,
Міністерство плодоовочевого  господарства  УРСР,  Міністерство
меліорації і водного господарства УРСР, Міністерство лісового
господарства УРСР, Міністерство  заготівель УРСР, Міністерство
м'ясної і молочної  промисловості  УРСР, Міністерство харчової
промисловості УРСР,  Головплодвинпром  УРСР,  Укрголоврибгосп,
Держкомсільгосптехніку УРСР і Південне відділення ВАСГНІЛ:
   керуючись рішеннями  жовтневого (1984 р.), березневого і
квітневого (1985 р.) Пленумів ЦК КПРС, критично проаналізувати
наявні  недоліки у виробничо-фінансовій діяльності колгоспів,
радгоспів, об'єднань, підприємств  і  організацій,  здійснити
додаткові заходи по їх усуненню й забезпеченню виконання планів та
взятих соціалістичних зобов'язань на 1985 рік і  одинадцяту
п'ятирічку в цілому;
   підвищити персональну    відповідальність   працівників
міністерств і відомств, керівників та спеціалістів колгоспів,
радгоспів, об'єднань, підприємств і організацій за стан справ у
господарствах, зосередити їх увагу на найголовніших питаннях, від
розв'язання яких залежить розвиток усієї галузі;
   установити постійний контроль за виконанням затверджених на
1985 рік планів капітальних вкладень та введення в дію основних
фондів, забезпечивши концентрацію коштів і матеріальних ресурсів
на будівництві пускових об'єктів, значне скорочення  обсягів
незавершеного будівництва, більш ефективне використання коштів, що
виділяються на капітальні вкладення. Ретельно вивчити причини
утворення наднормативних залишків невстановленого обладнання та
вжити необхідних заходів до їх зниження і недопущення передчасного
його завезення, особливо імпортного;
   забезпечити суворе  додержання  планової,  фінансової  і
штатно-кошторисної дисципліни, підвищення результативності роботи
відомчого контролю, поліпшення якості ревізій та посилення ролі
бухгалтерського  обліку  в забезпеченні економного витрачання
матеріальних і фінансових ресурсів, збереження  соціалістичної
власності, ліквідації непродуктивних витрат і втрат;
   повести рішучу  боротьбу з окозамилюванням, приписками і
перекрученнями в державній звітності про виконання планів та
соціалістичних зобов'язань. Підвищити вимогливість до керівників і
спеціалістів підприємств, об'єднань і організацій за достовірність
звітних даних;
   піднести рівень економічної роботи в усіх ланках управління
по забезпеченню виконання виробничих та  фінансових  планів,
надпланового зростання продуктивності праці і додаткового зниження
собівартості продукції,  завдань  по  економії  матеріальних,
паливно-енергетичних  ресурсів,  по  додержанню  планового
співвідношення між темпами зростання продуктивності праці  і
середньої заробітної плати, широкому впровадженню колективного
підряду.
   2. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству
плодоовочевого  господарства  УРСР,  Міністерству  харчової
промисловості УРСР, Головплодвинпрому УРСР:
   здійснити додаткові  заходи  по  значному  поліпшенню
виробничо-фінансової діяльності  колгоспів, радгоспів та інших
державних  сільськогосподарських  підприємств  і  організацій,
дальшому піднесенню сільськогосподарського виробництва як основи
агропромислового комплексу республіки;
   зосередити увагу керівників і  спеціалістів  господарств,
місцевих сільськогосподарських органів, головних управлінь та
управлінь міністерств і відомств на  необхідності  істотного
підвищення  ефективності  суспільного  виробництва  на основі
поліпшення використання землі, виробничо-технічного потенціалу,
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
   більше уваги приділяти здійсненню запланованих заходів по
докорінному поліпшенню земель, підвищенню родючості  грунтів,
поліпшенню  племінної,  зоотехнічної  та ветеринарної роботи,
вдосконаленню роботи по відтворенню стада і на цій  основі
забезпечити  підвищення врожайності всіх сільськогосподарських
культур та продуктивності тваринництва;
   посилити роль економічної та бухгалтерської служб колгоспів у
підвищенні  ефективності  господарювання,  подавати  всебічну
конкретну допомогу ревізійним комісіям колгоспів у здійсненні ними
контролю  по  забезпеченню  режиму економії та бережливості,
зниженню собівартості продукції, недопущенню безгосподарності і
марнотратства у колгоспному виробництві. Більше уваги приділяти
зміцненню господарського та внутрігосподарського розрахунку в
колгоспах і  радгоспах, поліпшити  економічну  підготовку та
навчання кадрів.
   3. Міністерству сільського господарства УРСР, обласним і
районним  агропромисловим об'єднанням забезпечити повне і за
цільовим призначенням використання бюджетних коштів, виділених для
економічно слабких колгоспів на планові затрати.
   4. Міністерству плодоовочевого господарства УРСР розробити і
здійснити конкретні заходи по  підвищенню  якості  продукції
консервної промисловості, поліпшенню її асортименту, недопущенню
виробництва продукції, що не користується попитом у населення.
   5. Міністерству харчової промисловості УРСР:
   підвищити рівень  організаторської  роботи  по  виконанню
положень економічного експерименту, звернувши особливу увагу на
посилення впливу економічних важелів і стимулів на прискорення
технічного  переозброєння підприємств, економне й раціональне
використання матеріальних, трудових  і  фінансових  ресурсів,
поліпшення якості продукції, підвищення продуктивності праці;
   забезпечити більш ефективне застосування наданих прав по
матеріальному заохоченню працівників у  тісному  зв'язку  із
збільшенням випуску і поліпшенням якості продукції, підвищенням
продуктивності праці та зростанням прибутку;
   посилити вимогливість до керівників об'єднань і підприємств
за  використання  фондів  заробітної  плати  і матеріального
заохочення, встановлення доплат і надбавок  та  впровадження
передових методів організації виробництва і праці.
   6. Міністерству  м'ясної  і молочної промисловості УРСР,
Міністерству  сільського  господарства  УРСР,  Міністерству
плодоовочевого господарства УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР
вжити заходів до значного поліпшення організації приймання і
переробки худоби й молока, розширення і зміцнення прямих зв'язків
переробних підприємств із колгоспами й радгоспами та забезпечити
безумовне  виконання  всіма  виробничими  об'єднаннями  і
підприємствами завдань по централізованому вивозу молока та худоби
спеціалізованим транспортом промисловості.
   7. Держкомсільгосптехніці УРСР вжити невідкладних заходів до
завершення підготовки комбайнів та іншої збиральної техніки до
збирання  врожаю.  Посилити  контроль  за  якістю  ремонту
сільськогосподарської  техніки,  подавати  всебічну  допомогу
колгоспам і радгоспам у поліпшенні експлуатації техніки та її
утриманню.
   8. Прийняти   пропозиції   міністерств   і   відомств
агропромислового  комплексу  УРСР,  погоджені з Міністерством
фінансів УРСР, Укрконторами Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, про
внесення на підставі звітів за 1984 рік змін до балансів доходів і
видатків міністерств і відомств на 1985 рік згідно з додатками
N 1-12.
   9. Дозволити  міністерствам і відомствам агропромислового
комплексу республіки спрямувати на поповнення недостачі власних
оборотних коштів підпорядкованим підприємствам і організаціям не
використані на 1 січня 1985 р. залишки коштів спеціальних фондів
та відрахувань згідно з додатком N 13.
   10. Дозволити Міністерству м'ясної і молочної промисловості
УРСР, як виняток, спрямувати у 1985 році на проведення робіт по
капітально-відновному  ремонту  холодильників  та капітальному
ремонту інших основних фондів м'ясної і молочної промисловості
10 млн.  крб.  за  рахунок  вільного  залишку амортизаційних
відрахувань відгодівельних господарств, призначених на капітальні
вкладення.
   11. Виділити  на  часткове  поповнення недостачі власних
оборотних коштів підприємств і організацій, що утворилася на
1 січня 1985 р., 33 млн. крб., з них Головплодвинпрому УРСР -
5 млн., Держкомсільгосптехніці УРСР - 3  млн.,  Міністерству
харчової промисловості - 5 млн., Міністерству плодоовочевого
господарства УРСР - 20 млн., в тому числі для торговельних
організацій  облплодоовочгоспів  Одеської  області - 4 млн.,
Харківської - 1,1 млн. і Кіровоградської - 0,9 млн. карбованців.
   Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати
за  рахунок надпланового залишку коштів по республіканському
бюджету на кінець 1984 року.
   Міністерствам і  відомствам  агропромислового  комплексу
республіки та облвиконкомам забезпечити поповнення підпорядкованим
підприємствам і організаціям решти недостачі власних оборотних
коштів за рахунок внутрігосподарських ресурсів і кредитів банку в
установленому порядку.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 22, 26
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
         Мінсільгоспу УРСР на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
    Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього               953      -
   в тому числі:
   постачальницьких і збутових
   організацій                400      -
   ремонтно-будівельних організацій      -     233
   заготівельних організацій         115      -
   підсобних та інших
   сільськогосподарських підприємств     499      -
   організацій транспорту          350      -
   інших господарств              -     178
 
Прибуток минулого року            2532      -
 
Мобілізація внутршніх ресурсів у
будівництві                   -    40671
 
Джерела фінансування державних
капітальних вкладень і погашення
позичок банків:
   фонд розвитку виробництва         456      -
 
Лишок власних оборотних коштів          -      10
 
Економія від зниження собівартості і
планові нагромадження в незавершеному
провадженні проектно-розвідувальних
робіт                      88      -
 
Інші доходи - всього             40671      -
   в тому числі
   вільні залишки амортизаційних
   відрахувань на капітальні
   вкладення                40671      -
   Разом доходів і надходжень коштів    4019      -
     Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних
коштів                     203      -
 
Збитки - всього                100      -
   з них
   по інших видах діяльності         100      -
 
Збитки від реалізації палива населенню      -      7
 
Відрахування до:
   фонду матеріального заохочення      143      -
   фонду соціально-культурних заходів
   і житлового будівництва          22      -
   фонду розвитку виробництва         21      -
   фонду підприємства             -      62
   резервного фонду радгоспів та інших
   державних сільськогосподарських
   підприємств                161      -
   фонду зміцнення і розширення
   господарства радгоспів           41      -
   резерву Міністерства для подання
   фінансової допомоги підприємствам      5      -
   інших фондів                19      -
 
Погашення довгострокових позичок банку,
одержаних на капітальні вкладення       456      -
 
Погашення позичок, одержаних на
формування основного стада           63      -
 
Прибуток, що підлягає внесенню в
бюджет в наступному році            212      -
 
Економія від зниження собівартості і
планові нагромадження в незавершеному
провадженні і проектно-розвідувальних
робіт                      -     858
   Разом видатків і відрахувань       519      -
 
Перевищення доходів над видатками       3500      -
     Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку        760      -
 
Відрахування від прибутку поточного року    218      -
 
Платежі з прибутку минулого року        132      -
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів     -      10
   Разом платежів до бюджету        1100
   Асигнування з бюджету на:
 
Покриття збитків житлово-комунального
господарства                   -     1200
 
Погашення позичок банку, одержаних на
приріст оборотних коштів             -     1200
   Разом асигнувань з бюджету         -     2400
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету            3500      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
        Мінплодоовочгоспу УРСР на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Амортизаційні відрахування на капітальні
вкладення                    55      -
 
Тимчасово вільні кошти фондів
економічного стимулювання, які
спрямовуються на планові затрати в
плановому році                  -     600
 
Внутрігосподарські ресурси, що
спрямовуються на фінансування
державних капітальних вкладень          -     1624
 
Не використані у 1984 році амортизаційні
відрахування на капітальні вкладення     12872      -
 
Лишок власних оборотних коштів          -     840
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
будівництві                   -     8601
   Разом доходів і надходжень коштів    1262      -
   Перевищення видатків над доходами    3986      -
    Видатки і відрахування
 
Відшкодування тимчасово вільних коштів
фондів економічного стимулювання,
спрямованих на планові затрати в
попередньому році                -     500
 
Прибуток, що залишається в розпорядженні
господарства                 7248      -
 
Погашення позичок банку, одержаних на
приріст оборотних коштів             -     1440
 
Участь у будівництві і ремонті
автомобільних шляхів               -      60
   Разом видатків і відрахувань       5248      -
     Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку        60      -
 
Вилучення невикористаних амортизаційних
відрахувань на капіталовкладення        555      -
   Разом платежів до бюджету         615      -
   Перевищення асигнувань з бюджету
   над платежами до бюджету         3986      -
    Асигнування з бюджету на
 
Державні капітальні вкладення         4601      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінводгоспу УРСР на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                -     2000
   в тому числі:
 
організацій транспорту              -     1965
 
постачальницьких організацій           -      35
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
капітальному будівництві             -     7000
 
Джерела фінансування державних
капітальних вкладень і погашення
позичок банків:
   фонд розвитку виробництва        5000      -
   фонд соціально-культурних заходів і
   житлового будівництва          1500      -
 
Вільні залишки амортизаційних
відрахувань на капітальний ремонт       3213      -
 
Недовикористані у 1984 році
амортизаційні відрахування на капітальні
вкладення                   336      -
 
Внутрігосподарські ресурси, що
спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень               -     849
   Разом доходів і надходжень коштів     200      -
   Перевищення доходів над видатками     200      -
     Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку        235      -
 
Відрахування від прибутку поточного року     -      35
   Разом платежів до бюджету         200      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінлісгоспу УРСР на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Приріст сталих пасивів             100      -
 
Доходи лісгоспзагів              150      -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів
у будівництві                  -     294
 
Разом доходів і надходжень коштів        -      44
 
Перевищення видатків над доходами        44      -
     Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди            980      -
 
Внески вільного залишку прибутку         -     980
 
Вилучення лишку власних оборотних
коштів                     100      -
 
Разом платежів до бюджету           100      -
 
Перевищення асигнувань з бюджету над
платежами до бюджету              44      -
   Асигнування з бюджету на:
 
Державні капітальні вкладення         294      -
 
Операційні витрати                -     150
   Разом асигнувань з бюджету        144      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
           Мінзагу УРСР на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього               1700      -
 
в тому числі заготівельних організацій    1700      -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
будівництві                   -    17348
 
Заброньовані кошти на оплату
устаткування, що підлягає здачі в монтаж
у поточному році               4393      -
 
Внутрігосподарські ресурси, що
спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень               -     2738
 
Інші доходи - всього             15693      -
 
в тому числі вільний залишок коштів
рефакцій на хлібопродукти          15693      -
 
Разом доходів і надходжень коштів       1700      -
   Видатки і відрахування
 
Витрати на покриття збитків
житлово-комунального господарства       220      -
 
Операційні витрати               230      -
 
Витрати на господарське утримання
будинків, приміщень, парків і
піонерських таборів              250      -
   Разом видатків і відрахувань       700      -
 
Перевищення доходів над видатками       1000      -
     Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди            943      -
 
Внески вільного залишку прибутку        57      -
   Разом платежів до бюджету        1000      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
       Держкомсільгосптехніки УРСР на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього               200      -
   в тому числі інших господарств      200      -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
будівництві                   -     6889
 
Джерела фінансування державних
капітальних вкладень і погашення
позичок банків:
 
Фонд розвитку виробництва           1000      -
 
Кошти від продажу зайвих і
невикористовуваних основних фондів       600      -
 
Залишок амортизаційних відрахувань на
капітальний ремонт              4000      -
 
Не використані у 1984 році амортизаційні
відрахування на капітальні вкладення     1000      -
 
Внутрігосподарські ресурси, що
спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень               -     711
   Разом доходів і надходжень коштів      -     800
 
Перевищення видатків над доходами       800      -
     Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку        200      -
 
Перевищення асигнувань з бюджету над
платежами в бюджет               800      -
   Асигнування з бюджету на
 
Державні капітальні вкладення         1000      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
      Південного відділення ВАСГНІЛ на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток минулого року             200      -
 
Вільний залишок коштів,
використовуваних банком для кредитування
затрат по незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт           97      -
 
Разом доходів і надходжень коштів       297      -
 
Перевищення доходів над видатками       297      -
    Платежі до бюджету
 
Платежі з прибутку минулого року        200      -
   Асигнування з бюджету на:
 
Державні капітальні вкладення          -      97
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету            297      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 8
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінм'ясомолпрому на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього               1161      -
   в тому числі ремонтних організацій    1161      -
 
Амортизаційні відрахування - всього      4680      -
   в тому числі:
   на капітальні вкладення          822      -
   капітальний ремонт            3858      -
 
Приріст сталих пасивів              -     733
 
Надходження малоцінного інвентаря
і запасних частин, придбаних за
рахунок коштів на капітальні вкладення     160      -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів
у будівництві                  -     959
 
Заброньовані кошти на оплату
устаткування, що підлягає здачі в монтаж
у поточному році               1301      -
 
Разом доходів і надходжень коштів       5610      -
   Видатки і відрахування
 
Затрати на капітальний ремонт         3858      -
 
Витрати на господарське утримання
будинків, приміщень, парків і
піонерських таборів              200      -
   Разом видатків і відрахувань       4058      -
 
Перевищення доходів над видатками       1552      -
    Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку       2125      -
 
Вилучення лишку власних оборотних
коштів                      -     573
   Разом платежів до бюджету        1552      -
 
   Керуючий Справами
  Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 9
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
         Головплодвинпрому на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього              11169      -
   в тому числі:
   промислових підприємств           -     2500
   торговельних організацій          -      50
   радгоспів, включаючи прибуток від
   відгодівлі і нагулу худоби       15447      -
   з нього від промпереробки          -     5000
   організацій транспорту і шляхового
   господарства                -     1728
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів
у будівництві                  -     2150
 
Заброньовані кошти на оплату
устаткування, що підлягає здачі в монтаж
у поточному році               1735      -
   Разом доходів і надходжень
   коштів                 10754      -
     Видатки і відрахування
 
Відрахування до:
   фонду матеріального заохочення      2099      -
   фонду соціально-культурних заходів
   і житлового будівництва         1542      -
   резервного (страхового) фонду
   радгоспів та інших державних
   сільськогосподарських підприємств    4089      -
   фонду зміцнення і розширення
   господарства радгоспів          772      -
   інших фондів               511      -
 
Прибуток, що залишається в розпорядженні
господарства                 1886      -
 
Відшкодування тимчасово вільних коштів
фондів економічного стимулювання,
спрямованих на планові затрати в
попередньому році                -     330
   Разом видатків і відрахувань      10569      -
 
Перевищення доходів над видатками       185      -
     Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди радгоспів      1446      -
 
Стабільні платежі радгоспів          3102      -
 
Відрахування від прибутку при
нормативному способі їх розподілу        -     3948
   Разом платежів до бюджету         600      -
   Асигнування з бюджету на:
 
Державні капітальні вкладення         415      -
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету            185      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 10
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
          Укрголоврибгоспу на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього               315      -
   в тому числі:
   проектних організацій           65      -
   інших господарств             250      -
 
Амортизаційні відрахування - всього       -     411
   в тому числі:
   на капітальні вкладення           -      24
   на капітальний ремонт            -     387
 
Приріст сталих пасивів             27      -
 
Виручка від реалізації вибулого майна,
лому чорних і кольорових металів        169      -
 
Вільний залишок коштів, використовуваних
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт           117      -
 
Разом доходів і надходжень коштів       217      -
   Видатки і відрахування
 
Затрати на капітальний ремонт          -     387
 
Погашення довгострокових позичок банку,
одержаних на капітальні вкладення        -      47
   Відрахування до:
   фонду матеріального заохочення       6      -
   фонду соціально-культурних заходів
   і житлового будівництва           3      -
   фонду підприємства             6      -
   інших фондів               109      -
   Разом видатків і відрахувань        -     310
 
Перевищення доходів над видатками       527      -
     Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку        275      -
 
Відрахування від прибутку поточного
року                      135      -
   Разом платежів до бюджету         410      -
   Асигнування з бюджету на
 
Державні капітальні вкладення          -     117
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету            527      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 11
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
        Мінхарчопрому УРСР (по підприємствах
        республіканського підпорядкування)
              на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Статті балансу доходів і видатків,  | Збільшення | Зменшення
    до яких вносяться зміни     |      |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток радгоспів, включаючи прибуток
від відгодівлі і нагулу худоби        5556      -
 
Амортизаційні відрахування на капі-
тальні вкладення               1530      -
   Разом доходів і надходжень коштів    7086      -
    Видатки і відрахування
 
Поповнення недостачі власних
оборотних коштів               1200      -
 
Відрахування до:
   фонду матеріального заохочення      394      -
   фонду соціально-культурних
   заходів і житлового будівництва      556      -
   резервного (страхового) фонду
   радгоспів та інших державних
   сільськогосподарських підприємств    1139      -
   фонду зміцнення і розширення
   господарства радгоспів          278      -
   інших фондів                89      -
 
Прибуток, що залишається в
розпорядженні господарства          3100      -
 
Сплата процентів за користування
банківським кредитом               -     1200
   Разом видатків і відрахувань       5556      -
 
Перевищення доходів над видатками        -     1530
    Платежі до бюджету
 
Вилучення невикористаних амортизаційних
відрахувань на капіталовкладення       1530      -
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 12
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
               ЗМІНИ,
      до вносяться до балансу доходів і видатків
        Мінхарчопрому УРСР (по підприємствах
       місцевого підпорядкування) на 1985 рік
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
  Області    | Статті балансу доходів і видатків, до яких
         |       вносяться зміни
         |-----------------------------------------------
         | Доходи і надходження |Платежі до |Асигнування
         |    коштів     | бюджету  |з бюджету на
         |----------------------+-----------+------------
         |Мобілізація внутрішніх|Вилучення | Державні
         |    ресурсів    |невикорис- | капітальні
         |           |таних амор-| вкладення
         |           |тизаційних |
         |           |відрахувань|
         |----------------------+-----------+------------
         |збільшення| зменшення |збільшення | збільшення
------------------------------------------------------------------
Вінницька       -     110     -      110
 
Ворошиловградська   100     -     100      -
 
Київська        50     -      50      -
 
Ровенська       -      50     -      50
 
Черкаська       140     -     140      -
 
Сумська        -     130     -      130
   Разом      290     290     290     290
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
                      Додаток N 13
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1985 р. N 204
          НЕВИКОРИСТАНІ ЗАЛИШКИ КОШТІВ
    спеціальних фондів і відрахувань по міністерствах
    і відомствах агропромислового комплексу республіки,
     що спрямовуються на поповнення недостачі власних
     оборотних коштів підпорядкованим підприємствам
             і організаціям
                              Сума
                            (тис. крб.)
 
Мінсільгосп УРСР                      91461
 
Мінплодоовочгосп УРСР                   30043
 
Мінводгосп УРСР                       6787
 
Мінзаг УРСР                         5500
 
Мінхарчопром УРСР                     14136
 
Мінм'ясомолпром УРСР                    6013
 
Мінлісгосп УРСР                       992
 
Головплодвинпром УРСР                   24818
 
Держкомсільгосптехніка УРСР                10000
 
Укрголоврибгосп                       415
 
Південне відділення ВАСГНІЛ                 1103
   Разом                        191268
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка