Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

видом  діяльності  Покупця (Клієнта) є проведення фінансових
операцій чи операцій з цінними паперами, та придбання конкретного
пакета  акцій Покупець (Клієнт) здійснює з метою наступного
перепродажу акцій за умови, що Покупець (Клієнт, їхні довірені
особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи
інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж зазначеного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни, визначені
відповідно до законодавства, тощо. Якщо Антимонопольний комітет
України не розпочав розгляд справи про концентрацію протягом 30
днів з дня прийняття ними заяви від Покупця (Клієнта) і рішення
про надання дозволу на придбання пакета акцій вважається прийнятим
відповідно до абзацу 5 пункту 45 Державної програми приватизації
на 2000-2002 роки ( 1723-14 ), то Продавець готує розпорядження за
наданням від Покупця (Клієнта) письмової довідки про такий хід
розгляду  Антимонопольним  комітетом  України  заяви  Покупця
(Клієнта). ( Пункт 6.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Фонду
державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.15. Біржа наступного дня після проведення кожних торгів
готує та подає до Продавця протокол біржових торгів з продажу
пакетів  акцій  відкритих  акціонерних  товариств  у процесі
приватизації (згідно з додатком 11) (далі - протокол), який
підлягає затвердженню Продавцем. Затверджені Продавцем протоколи
кожних торгів Біржа подає до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в порядку та в строки, встановлені Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. ( Пункт 6.15 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.16. Порушення вимог цього Положення в ході проведення
торгів є підставою для визнання в судовому порядку недійсними
результатів торгів як в цілому, так і за окремими позиціями.
   6.17. Спори, які виникають у процесі проведення біржових
торгів пакетами акцій ВАТ у процесі приватизації, вирішуються
відповідно до чинного законодавства України. ( Пункт 6.17 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   7. Дотримання вимог антимонопольного законодавства при
          проведенні біржових торгів
   7.1. Продаж  акцій на Біржі здійснюється з дотриманням вимог
законодавства України про захист економічної конкуренції. ( Пункт
7.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 )
від 31.01.2002 )
   7.2. Біржа протягом  двох робочих днів із дня проведення
торгів направляє до відповідного Антимонопольного комітету України
інформацію  про  Покупців  - юридичних осіб (із зазначенням
найменування, місцезнаходження, телефону, обсягу придбаних акцій у
відсотках до статутного фонду ВАТ), які придбали на Біржі:
   акції, які забезпечують 25 і більше відсотків голосів у
вищому  органі  управління відповідного об'єкта приватизації,
вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) у
якого за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 1
млн. євро, визначену за курсом Національного банку України, що
діяв в останній день останнього фінансового року.
   ( Абзац третій пункту 7.2 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
 
( Пункт 7.2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   7.3.  Якщо  на  придбання  пакета акцій потрібна згода
Антимонопольного комітету України, то Покупець (Клієнт) у випадках
та у терміни, передбачені законодавством, зобов'язаний звернутися
для отримання зазначеної згоди; якщо ж законодавством передбачено
подання повідомлення про придбання акцій - надати повідомлення до
Антимонопольного комітету України. ( Абзац перший пункту 7.3 із
змінами,  внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 )
   Покупець  (Клієнт) має ризик щодо негативних наслідків,
пов'язаних із неправильним визначенням ним випадків придбання
акцій, які вимагають отримання згоди Антимонопольного комітету чи
надіслання до них повідомлення. ( Абзац другий пункту 7.3 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 )
від 07.12.2000 )
(  Пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
                       Додаток 1
                 до Положення про порядок продажу
                 на фондових біржах пакетів акцій
                 відкритих акціонерних товариств,
                 що належать державі
           Анкета фізичної особи
      (заповнювати розбірливо українською мовою)
__________________________________________________________________
 
Реквізити особового рахунку (заповнюються реєстроутримувачем)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|N особового|   |Дата відкриття|   |Номер запису про |   |
| рахунку  |   |  рахунку  |   |відкриття рахунку|   |
|      |   |       |   | за журналом  |   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Особа (заповнюється реєстроутримувачем)
———— Одноосібний ———— Співвласник  ———— Заставо-  ———— Уповноважена
———— власник   ———— (при спільній ———— держатель ———— особа
            власності)
__________________________________________________________________
 
1. Реквізити особи (обов'язкові для заповнення)
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Громадянство ____________, документ, що посвідчує особу __________
Серія _________, N ______________, орган, що видав _______________
_____________________________, дата видачі: "___" ________ 19__ р.
Ідентифікаційний номер платника податків _________________________
Адреса згідно з пропискою в паспорті:
Індекс __________________________________, область ______________,
район __________________________________, насел. пункт __________,
вул. ___________________, буд. _________________, кв. ____________
Адреса фактичного проживання - для надсилання поштових повідомлень
(заповнюється, якщо відрізняється від адреси, за якою прописана
особа):
Індекс __________________________________, область ______________,
район __________________________________, насел. пункт __________,
вул. ___________________, буд. _________________, кв._____________
 
2. Засоби зв'язку
Код міжміського зв'язку _____, тел. дом._________, роб.___________
 
3. Уповноважена особа фізичної особи1
_______________
   1 Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу,
то слід окремо подати анкету уповноваженої особи.
 
Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та
найменування) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Дані документа,  який  посвідчує  особу  (заповнюється,  якщо
уповноважена особа є фізичною особою):
Вид документа _______, серія _____, N ______, виданий ____________
________________________, дата видачі: "___" _____________ 19__ р.
Тип повноважень  уповноваженої особи (поставити у відповідній
клітинці дату, до якої діють повноваження)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Отримання |  |Зміни інфор-|  |Участь у |  |Отримання|  |
|інформації|  |мації щодо |  |зборах  |  |доходів |  |
|з системи |  |власника  |  |акціонерів|  |за ЦП  |  |
|реєстру  |  |      |  |     |  |     |  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи - заповнюється
реєстроутримувачем: ______________________________________________
Інформація про  припинення  повноважень  (дата,  підстава)  -
заповнюється реєстроутримувачем: _________________________________
__________________________________________________________________
 
4. Бажана форма отримання виписок з реєстру
(потрібне підкреслити):
особисто   рекомендований лист   інше (вказати)______________
 
5. Бажана форма отримання доходів за цінними паперами
(потрібне підкреслити):
готівкою     банківським переказом     поштовим переказом
 
6. Рахунок для виплати доходів за цінними паперами (у разі виплати
банківським переказом)
р/р N ______________ в банку _____________________________________
____________________________________, МФО ________________________
 
7. Додаткова інформація (вказується за бажанням фізичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
8. Дата заповнення анкети (проставляється обов'язково)
"___" ____________________ 19__ р.
 
9. Підпис особи, яка склала анкету (проставляється обов'язково)
_____________________ (__________________________________________)
                    (П.І.Б.)
__________________________________________________________________
 
10. Примітки реєстроутримувача
__________________________________________________________________
 
11. Реєстраційні реквізити анкети (заповнюються
реєстроутримувачем)
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| Реєстраційний  |      | Дата реєстрації |      |
|   номер    |      |   анкети    |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Підпис фахівця реєстроутримувача, який зареєстрував анкету
 
_________________________ (______________________________________)
    (П.І.Б.)             (посада)
                       Додаток 2
                 до Положення про порядок продажу
                 на фондових біржах пакетів акцій
                 відкритих акціонерних товариств,
                 що належать державі
           Анкета юридичної особи
      (заповнювати розбірливо українською мовою)
__________________________________________________________________
 
Реквізити особового рахунку (заповнюються реєстроутримувачем)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|N особового|   |Дата відкриття|   |Номер запису про |   |
| рахунку  |   |  рахунку  |   |відкриття рахунку|   |
|      |   |       |   | за журналом  |   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Особа (заповнюються реєстроутримувачем)
——— Одноо-  ——— Спів-  ——— Номіна-  ——— Заставо-  ——— Уповнова- ——— Емітент
——— сібний  ——— власник ——— льний   ——— держатель ——— жена    ———
  власник          утримувач           особа
__________________________________________________________________
 
1. Реквізити особи (обов'язкові для заповнення)
                         —————————————————
 Ідентифікаційний код (для резидентів - ЄДРПОУ) —————————————————
 
Повне найменування _______________________________________________
__________________________________________________________________
Скорочене найменування ___________________________________________
__________________________________________________________________
Країна реєстрації __________, N свідоцтва про державну реєстрацію
____________________________, назва органу, який видав свідоцтво
__________________________________________________________________
___________________, дата видачі свідоцтва "___" _________ 19__ р.
Місцезнаходження (згідно з реєстраційними документами)
Індекс ___________________, область _____________________________,
район ______________________, насел. пункт ______________________,
вул. ___________________, буд. ________________, кв. _____________
Код міжміського зв'язку________________, телефони _______________,
факс ______________, номер за електронною поштою _________________
Банківські реквізити: р/р N __________ в банку ___________________
____________________________, МФО ________________________________
 
2. Перелік уповноважених представників (осіб, що мають право
підпису)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Прізвище, ім'я, | Посада  |  Дані документа, на  | Зразок  |
| по батькові  |     |   підставі якого   | підпису |
|        |     |  уповноважена особа  |     |
|        |     | представляє юридичну  |     |
|        |     |     особу      |     |
|————————————————+——————————+—————————————————————————+——————————|
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
3. Уповноважена особа юридичної особи1
_______________
   1 Якщо до анкети вноситься інформація про уповноважену особу,
то необхідно окремо подати анкету уповноваженої особи.
 
Прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи - код ЄДРПОУ та
найменування) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Дані документа, який  посвідчує  особу  (заповнюється,  якщо
уповноважена особа є фізичною особою):
Вид документа ______, серія _____, N ________, виданий (ким) _____
___________________________, дата видачі "___" ___________ 19__ р.
Тип повноважень уповноваженої особи (поставити у відповідній
клітинці дату, до якої діють повноваження)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Отримання |  |Зміни інфор-|  |Участь у |  |Отримання|  |
|інформації|  |мації щодо |  |зборах  |  |доходів |  |
|з системи |  |власника  |  |акціонерів|  |за ЦП  |  |
|реєстру  |  |      |  |     |  |     |  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дані документа, який свідчить про повноваження уповноваженої особи
__________________________________________________________________
Номер та дата реєстрації анкети уповноваженої особи (заповнюється
реєстроутримувачем): _____________________________________________
Інформація  про  припинення  повноважень  (дата,  підстава)
(заповнюється реєстроутримувачем): _______________________________
__________________________________________________________________
 
4. Бажана форма отримання виписок з реєстру
(потрібне підкреслити):
особисто   рекомендований лист   інше (вказати) _____________
 
5. Бажана форма отримання доходів за цінними паперами
(потрібне підкреслити):
готівкою     банківським переказом    поштовим переказом
 
6. Додаткова інформація (вказується за бажанням юридичної особи)
__________________________________________________________________
 
7. Дата заповнення анкети (проставляється обов'язково)
"___" ___________ 19__ р.
 
8. Підпис особи, яка засвідчує дані анкети (проставляється
обов'язково)
___________________________(______________________)
     (П.І.Б.)         (посада)        М.П.
__________________________________________________________________
 
Примітки реєстроутримувача
__________________________________________________________________
 
Реєстраційні реквізити анкети (заповнюються реєстроутримувачем)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Реєстраційний    |      |Дата реєстрації  |     |
|номер        |      |анкети       |     |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Підпис фахівця реєстроутримувача, який зареєстрував анкету
_____________________ (__________________________________________)
   (П.І.Б.)             (посада)
 
                       Додаток 3
                 до Положення про порядок продажу
                 на фондових біржах пакетів акцій
                 відкритих акціонерних товариств,
                 що належать державі
            Замовлення N _____
  на придбання пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
           у процесі приватизації
       на торгах ________________________ біржі
         від "___"______________ 200_ р.
 
Заявник __________________________________________________________
      (повне найменування Заявника - для юридичної особи;
       прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)
Держава __________________________________________________________
     (повна офіційна назва держави, де зареєстрований Заявник,
               громадянство)
 
------------------------------------------------------------------
|        Заповнюється лише юридичною особою        |
|                                |
|Керівник _______________________________________________________|
|        (прізвище, ім'я та по батькові, посада)    |
|________________________________________________________________|
|Ідентифікаційний код Заявника за ЄДРПОУ ________________________|
|________________________________________________________________|
|     (поштовий індекс, місцезнаходження Заявника)     |
|Розрахунковий рахунок N ____________, в _______________________|
|                       (назва банку)   |
|МФО __________                         |
|Телефон ___________; телефакс ___________; телекс ______________|
|Індивідуальний податковий номер Заявника _______________________|
|Уповноважена Заявником особа ___________________________________|
|             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)|
|Паспорт: серія _____, N__________, виданий "___"________ ____ р.|
|________________________________________________________________|
|        (назва органу, який видав паспорт)        |
|----------------------------------------------------------------|
|     Заповнюється лише торговцями цінними паперами     |
|                                |
|Ліцензія на здійснення професійної діяльності по випуску та  |
|обігу цінних паперів Серія_____ N_____ від "__"_______ ______ р.|
|Вид діяльності ________________________________________    |
|           (комісійна або комерційна)        |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|          Заповнюється лише фізичною особою      |
|Адреса _________________________________________________________|
|Паспорт: серія _____, N ________, виданий "___"_________ ____ р.|
|________________________________________________________________|
|        (назва органу, який видав паспорт)        |
|Ідентифікаційний номер платника податку ________________________|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| N  |Назва ВАТ  |Кількість |Кількість, штук |Початкова ціна, |
|поз. |      | лотів,  |        |  грн.     |
|   |      | штук  |----------------+-----------------|
|   |      |     |акцій в|загальна|акції  |загальна|
|   |      |     |лоті  |    |за   |всього |
|   |      |     |    |    |одиницю |пакета |
|-----+------------+----------+-------+--------+--------+--------|
|-----+------------+----------+-------+--------+--------+--------|
|-----+------------+----------+-------+--------+--------+--------|
------------------------------------------------------------------
   Особливі умови: Заявник зобов'язується не пізніше ніж до
15.00 робочого дня, що передує торгам, сплатити на розрахунковий
рахунок Біржі N __________ в  ________________________,  МФО
___________, ЄДРПОУ ____________ гарантійний внесок у розмірі,
який визначається відповідно до п.3.4 Положення про порядок
продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних
товариству процесі приватизації. У разі відмови Заявника від
підписання за результатами торгів біржового контракту Заявник у
порядку, визначеному в пункті 6.8 Положення про порядок продажу в
процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, сплачує на рахунок Біржі неустойку в
розмірі 20 відсотків від суми укладеної угоди та повну суму
біржового збору з урахуванням сплаченого гарантійного внеску і
позбавляється права на подальшу участь у даних торгах до повної
оплати на рахунок Біржі зазначених необхідних платежів.
   Заявник проінформований, що в разі та в терміни, передбачені
законодавством,  він  (Клієнт)  зобов'язаний  звернутися  до
Антимонопольного комітету України для отримання їх дозволу на
придбання пакета акцій, а якщо законодавством передбачено подання
повідомлення про придбання акцій, - надіслати повідомлення до
Антимонопольного комітету України.
   Заявник ознайомлений з правилами поведінки  та  порядком
проведення торгів і зобов'язується їх виконувати.
   Термін дії замовлення: до "___"____________ 200_ р. включно.
 
 Заявник              Біржа
 _________________________     _________________________
   (підпис)                (підпис)
 М.п.                М.п.
                  Реєстраційний N______
 "___"__________ 200_ р.      "___"___________ 200_ р
 (дата заповнення замовлення)    (дата реєстрації замовлення)
_______________________
 * Заявник-нерезидент  в разі заповнення форми цього замовлення
  вносить до нього інформацію, надання якої є можливим.
 
( Додаток 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
                       Додаток 4
                 до Положення про порядок продажу
                 на фондових біржах пакетів акцій
                 відкритих акціонерних товариств,
                 що належать державі
              Замовлення
     на продаж пакетів акцій відкритих акціонерних
         товариств у процесі приватизації
               N ______
          "___" ___________ 199_ р.
     на торгах _______________________________ біржі
 
Брокерська контора N ________   "___" ________ 199_ р.
 
 _______________________________________________________________
 (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Назва |Номі-  |Кіль- |Кількість акцій,|Почат-|Зага- |При-|
|з/п| ВАТ |нальна |кість |   штук   |кова |льна |міт-|
|  |    |вартість|лотів,|        |ціна |ціна |ка* |
|  |    |однієї |штук |        |однієї|пакета|  |
|  |    |акції, |   |————————————————|акції,|акцій,|  |
|  |    |грн.  |   |в лоті |загальна|грн. |грн. |  |
|———+———————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+————|
|———+———————+————————+——————+———————+————————+——————+——————+————|
|  |Всього:|    |   |    |    |   |   |  |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
_______________

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка