Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

інформації про місце та дату їх проведення. ( Пункт 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   4.5. Якщо після опублікування інформації про продаж акцій на
Біржі  за  рішенням  органів  приватизації змінюється розмір
запропонованого пакета акцій, то відповідну інформацію про це слід
опублікувати у друкованих виданнях органів приватизації не пізніш
як за 30 календарних днів до оголошених торгів. Інформація про
інші зміни,  зокрема,  зміни  номінальної  вартості акцій за
підсумками сертифікатних аукціонів тощо, публікується не пізніш як
за 5 календарних днів до торгів.
   4.6. Початкова ціна однієї акції на перших торгах з продажу
пакетів  акцій  відкритих  акціонерних  товариств  у процесі
приватизації, визначається Продавцем таким чином:
   а) для ВАТ, статутний фонд яких визначено з урахуванням
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95 або
статутний фонд яких визначено з урахуванням індексації вартості
основних засобів за станом на 01.04.96, або статутний фонд яких
визначено на засадах експертної оцінки вартості його активів,
початкова ціна однієї акції на перших торгах  дорівнює  її
номінальній вартості;
   б) для ВАТ, статутний фонд яких визначено без урахування
індексації вартості основних засобів за станом на 01.01.95,
початкова ціна однієї акції на перших торгах розраховується на
підставі  номінальної  вартості  однієї акції, збільшеної на
коефіцієнт індексації.
   У цьому випадку початкова ціна однієї акції розраховується за
формулою
              Цп = К х Вн,
   де
   К -  коефіцієнт  індексації  номінальної вартості акцій,
визначений як відношення розміру статутного фонду, сформованого з
урахуванням суми індексації вартості основних засобів, що є
власністю ВАТ, до розміру статутного фонду, визначеного без
урахування зазначеної суми;
   Вн - номінальна вартість однієї акції.
   Розрахунок коефіцієнта індексації номінальної вартості акцій
провадиться на підставі таких документів, наданих ВАТ:
   акта оцінки  вартості  цілісного  майнового  комплексу
підприємства на дату оцінки;
   балансу ВАТ  за  період, у якому відображені результати
індексації основних засобів за станом на 01.01.95;
   розшифрування довідки про суму індексації основних засобів за
станом на 01.01.95, які є власністю ВАТ, що обліковується на
відповідному рахунку бухгалтерського обліку;
   довідки "Вихідні дані для розрахунку початкової ціни пакета
акцій" (згідно з додатком 12);
   в) для ВАТ, акції яких пройшли лістинг і котируються на Біржі
або ПФТС (Першій фондовій торговельній системі), і сума угод за
цими акціями, укладених відповідно на фондових біржах або ПФТС за
період 6 місяців до дати підготовки Продавцем замовлення на продаж
на перших торгах, не менша за 10 % номінальної вартості пакета, що
пропонується Продавцем, початкова ціна однієї акції, визначена
відповідно до підпунктів "а" або "б" цього пункту, може бути
відкоригована в бік її збільшення.
   Для цього визначається середньозважена вартість однієї акції
за результатами угод, укладених відповідно на фондових біржах або
ПФТС за період 6 місяців до дати підготовки Продавцем замовлення
на продаж на перших торгах. Якщо середньозважена вартість однієї
акції більша за початкову ціну однієї акції, визначену відповідно
до підпунктів "а" та "б" цього пункту, то остаточна початкова ціна
дорівнює середньозваженій вартості однієї акції.
( Пункт 4.6 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   4.7. Початкову ціну однієї акції на чергових торгах визначає
Продавець на рівні, не нижчому за зафіксовану найвищу ціну продажу
на попередніх торгах.
   Якщо в ході попередніх торгів замовлення на придбання акцій
конкретного  ВАТ  не надходили, то Продавець при підготовці
замовлення на продаж акцій на чергових торгах може зменшити їх
початкову ціну, але не більше ніж на 30 відсотків.
   Якщо Покупці подали замовлення на придбання акцій конкретного
ВАТ на попередніх торгах, але не виявили бажання придбати їх за
ціною, запропонованою ліцитатором в ході цих торгів, то початкова
ціна однієї акції на чергових торгах встановлюється Продавцем на
рівні останньої ціни, запропонованої ліцитатором на попередніх
торгах.
(  Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   4.8. Мінімальна ціна продажу однієї акції на перших торгах не
може бути нижчою за номінальну вартість цієї акції. ( Пункт 4.8 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 )
від 07.12.2000 )
   4.9. Мінімальна ціна продажу однієї акції на наступних
торгах, у разі зниження ціни під час продажу, установлюється з
урахуванням таких обмежень:
   щодо ВАТ, статутні фонди яких визначено без  урахування
індексації основних засобів за станом на 01.01.95, то продаж акцій
за цінами нижче номінальної їх вартості не проводиться;
   для ВАТ, що належать до підприємств, які зараховано Державною
програмою приватизації до об'єктів групи "Г", зниження ціни акцій
нижче їх початкової вартості можливе не більше ніж на 30%, але не
нижче їх номінальної вартості;
   ( Абзац четвертий пункту 4.9 вилучено на підставі Наказу
Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   щодо всіх інших ВАТ:
   якщо сумарна вартість запропонованого до продажу пакета акцій
ВАТ за початковою ціною не перевищує 10000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, то допускається зниження ціни однієї
акції до рівня, який не може бути менший за мінімальну номінальну
вартість однієї акції, установлену рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.97 N 6 ( v0006312-97 )
"Про встановлення мінімальної номінальної вартості акцій";
   в іншому випадку зниження ціни акцій нижче їх початкової
вартості можливе не більше ніж на 75%.
( Пункт 4.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000 )
   4.10. На підставі отриманих замовлень на продаж Біржа або її
філія формує біржовий бюлетень. Кожний окремий рядок замовлення на
продаж у ньому називається позицією біржового бюлетеня. Замовлення
на продаж після початку торгів не підлягає змінам і не може бути
відкликане.
   4.11. Брокерська контора Біржі, яка діє від свого імені або
яка діє за договором комісії від свого імені за рахунок клієнта,
або інший учасник торгів подає два примірники замовлення на
придбання акцій та документи відповідно до пункту 3.3 Положення. У
разі неподання документів, передбачених пунктом 3.3 Положення,
замовлення не приймається. Замовлення, у якому заповнені не всі
графи, уважається недійсним. Після  реєстрації  Біржею  один
примірник замовлення повертається особі, яка подавала замовлення.
( Пункт 4.11 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   4.12. Замовлення на придбання акцій приймаються протягом
трьох робочих днів лише до 13-ої години у переддень торгів. Після
цього часу припиняється також внесення будь-яких змін і доповнень
до замовлень і є неприпустимим їх відкликання.
   4.13. Після припинення прийому замовлень на придбання акцій
від потенційних Покупців Біржа готує перелік поданих замовлень на
участь у торгах з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств у процесі приватизації (згідно з додатком 5) (далі -
перелік)  за  кожним  об'єктом.  Перелік завіряють підписами
представник Біржі та Представник Продавця і разом із замовленнями
на придбання акцій та документами, поданими відповідно до пункту
3.3 Положення, зберігають до початку торгів в недоступному для
сторонніх осіб місці. ( Пункт 4.13 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
 
 
          5. Порядок проведення торгів
   5.1. Торги можуть проводитись у вигляді відкритих торгів "з
голосу" або в електронній системі біржі.
   5.2. Форма проведення торгів за кожним ВАТ визначається
Продавцем за погодженням з Біржею і вказується в замовленні на
продаж. ( Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   5.3. Відкриті торги "з голосу" провадяться за безпосередньої
участі брокерських контор Біржі та інших Покупців. Перед початком
торгів кожен Покупець проходить реєстрацію і отримує картку зі
своїм реєстраційним номером.
   5.4. Торги провадяться окремо за кожною позицією біржового
бюлетеня. Покупці мають право брати участь у торгах лише за тими
позиціями біржового бюлетеня, за якими вони подали замовлення на
придбання  певної кількості акцій даної позиції та сплатили
гарантійний внесок відповідно до вимог пункту 3.4 цього Положення.
   5.5. Провадить торги ліцитатор, призначений Біржею.
   5.6. Покупець повинен підняти картку зі своїм реєстраційним
номером і запропонувати свою ціну, яка має бути кратною кроку
торгів.
   5.7. Якщо  Покупці  одночасно  підняли картки зі своїми
реєстраційними номерами, то ліцитатор повинен оголосити нову ціну,
визначену згідно з відповідним кроком торгів.
   5.8. Якщо в ході поточних торгів за даною позицією є попит і
більше одного Покупця бажають придбати запропонований пакет акцій,
торги провадяться на підвищення ціни. Крок торгів при підвищенні
ціни відповідає встановленому правилами Біржі, але не може бути
меншим 10 відсотків попередньої ціни однієї акції. У разі потреби
рішенням ліцитатора, за згоди з цим рішенням Представника, крок
може бути змінений в ході торгів. За умови різкого підвищення ціни
в ході торгів рішенням Представника торги за даною позицією
біржового  бюлетеня  тимчасово  зупиняють,  а  продаж  акцій
переноситься на наступні торги. На наступних торгах початкова ціна
однієї акції у цьому разі визначається Продавцем на рівні найвищої
ціни, оголошеної ліцитатором на попередніх торгах за цими акціями.
(  Пункт 5.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   5.9. Якщо в ході поточних торгів Покупці не виявили бажання
придбати акції за запропонованою ліцитатором ціною, то початкова
ціна акцій за погодженням з Представником може знижуватись, але не
більше ніж на 10 відсотків початкової. В разі різкого зниження
ціни в ході торгів по певній позиції рішенням Представника торги
тимчасово зупиняються, а продаж акцій переноситься на наступні
торги. На наступних торгах початкова ціна цих акцій визначається
Продавцем на рівні не нижчому за зафіксовану найвищу ціну купівлі
на попередніх торгах (якщо на попередніх торгах угод укладено не
було - початкової ціни на попередніх торгах). ( Пункт 5.9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   5.10. Переможцем визнається Покупець, який назвав найвищу
ціну, яку тричі оголосив ліцитатор та після удару молотка у гонг
сповістив про продаж певного пакета акцій такими словами: "Продано
покупцю за номером ________".
   5.11. В ході торгів за окремою позицією біржового бюлетеня
початкова ціна акцій чергового лоту дорівнює ціні продажу акцій
попереднього лоту. Ліцитатор має право в будь-який момент без
пояснень, але до оголошення про продаж, зняти з торгів пакет акцій
ВАТ, що пропонується, і виставити його ще раз.
   5.12. Торги  в електронній системі Біржі провадяться за
правилами та технологією, прийнятими на Біржі. При цьому Біржа
забезпечує можливість доступу Продавця до її електронної системи
на правах брокерської контори (надання робочих місць у торговому
залі,  підключення  до  інформаційної мережі тощо), що слід
передбачити в угоді про спільну діяльність між Продавцем і Біржею.
( Пункт 5.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
         6. Розрахунки за придбані акції
   6.1. Покупець, який став переможцем, у день торгів укладає на
Біржі біржовий контракт на купівлю-продаж цінних паперів (згідно з
додатком 6) (надалі - Контракт). У разі купівлі одним Покупцем
кількох лотів акцій одного ВАТ укладається один Контракт на
загальну кількість придбаних акцій.
   6.2. Контракти  укладаються  в  3-х примірниках (у разі
проведення торгів на філії Біржі - в 4-х), які після підписання їх
Продавцем, Покупцем та реєстрації реєстраційною палатою Біржі
передаються Продавцю, Покупцю та Біржі. Контракти, не оформлені
належним чином у день торгів, вважаються недійсними. ( Пункт 6.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.3. Брокерська контора, яка купує акції за договором комісії
від свого імені та за рахунок свого клієнта, протягом п'яти
робочих днів з дня проведення торгів подає Продавцю:
   а) копію  свого  договору  з  клієнтом  про  брокерське
обслуговування та інших документів, які підтверджують доручення
клієнта на придбання конкретних цінних паперів;
   б) заяву про оформлення прав власності (згідно з додатком 7);
   в) довідку про розмір державної частки у статутному фонді
клієнта, якщо останній є юридичною особою, складену відповідно до
вимог, які містить пункт 3.3 цього Положення;
   г) анкету зареєстрованої особи згідно з пунктом 3.2 цього
Положення.
   Заява про оформлення прав власності повинна містити дані про
клієнтів (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та найменування - для юридичних
осіб), кількість придбаних на ім'я клієнтів акцій та номери
відповідних Контрактів, за якими вони придбані. При цьому до заяви
повинні долучатись анкети по кожному клієнту.
   Покупці, які придбали акції безпосередньо, протягом п'яти
робочих  днів  з дня проведення торгів подають до Продавця
вищевказаний перелік документів з такими відмінностями:
   а) відсутня копія договорів на брокерське обслуговування;
   б) заява про оформлення прав власності заповнюється згідно з
додатком 8.
   Якщо Покупцем акцій є фізична особа, то до пакета документів,
що подається до Продавця, включається Декларація про доходи
Покупця, якщо початкова ціна пакета акцій або кількох пакетів
акцій,  які  він  придбав  на  торгах,  перевищує п'ятдесят
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян. ( Пункт 6.3
доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 )
   Для оформлення права власності на акції, форма випуску яких є
бездокументарною, до пакета документів, що подається до Продавця,
додається інформація про відкритий рахунок у цінних паперах та
інформація про зберігача в обсягах, установлених наказом Фонду
державного майна України від 03.11.99 N 2099 ( z0842-99 ) "Про
відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними
особами,  які  бажають  придбати  цінні  папери  в  процесі
приватизації",  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.12.99 за N 842/4135. ( Пункт 6.3 доповнено абзацом одинадцятим
згідно з Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 )
від 07.12.2000 )
   Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 2.1 цього Положення як таких, за якими Продавець не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження  зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України на придбання цього пакета, то до пакета документів, що
подається до Продавця, включається копія рішення Антимонопольного
комітету  України  (адміністративної  колегії Антимонопольного
комітету України) про надання згоди на придбання конкретного
пакета акцій. У разі відсутності у Покупця (Клієнта) відповідного
рішення Антимонопольного комітету України до пакета документів, що
подається до Продавця, включається складена Покупцем (Клієнтом)
довідка про хід розгляду Антимонопольного комітету України заяви
Покупця (Клієнта) про надання дозвілу на придбання пакета акцій
або заява Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства
придбання ним конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди
на це Антимонопольного комітету України, у тому числі що основним
видом  діяльності  Покупця (Клієнта) є проведення фінансових
операцій чи операцій з цінними паперами, та придбання конкретного
пакета  акцій Покупець (Клієнт) здійснює з метою наступного
перепродажу акцій за умови, що Покупець (Клієнт, їхні довірені
особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому органі чи
інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж зазначеного
пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни, визначені
відповідно до законодавства, тощо. ( Пункт 6.3 доповнено абзацом
дванадцятим згідно з Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000 )
   Покупці, які стали переможцями торгів, але порушили термін
подання документів на оформлення прав власності, або подали
неповний пакет документів, або ж подали документи, в яких відсутні
дані, зазначення яких обов'язкове, позбавляються права участі в
наступних торгах на біржі до моменту виправлення цих порушень. За
ініціативою Біржі або Продавця Контракти, укладені з такими
Покупцями, можуть бути розірвані, та, якщо такий Покупець є
професійним учасником, в Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку може бути подана скарга з проханням щодо порушення
справи про правопорушення на ринку цінних паперів.
( Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002, N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.4. Покупці сплачують на  розрахунковий  рахунок  Біржі
вартість придбаних акцій, біржовий збір у розмірі 1 (одного)
відсотка суми, зазначеної в Контракті, та податок на додану
вартість на суму біржового збору протягом п'яти робочих днів з
дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується) з
урахуванням суми гарантійних внесків, сплачених відповідно до
пункту 3.4 цього Положення.
   Якщо сума гарантійного внеску перевищує суму, яку Покупець
повинен сплатити на розрахунковий рахунок Біржі, розрахунки за
біржовим контрактом здійснюються за рахунок гарантійного внеску,
залишок якого Біржа повертає Покупцю протягом двох робочих днів із
дати проведення торгів. При цьому у формі біржового контракту
назва  графи  "Всього  до  сплати" замінюється на "Підлягає
поверненню. ( Пункт 6.4 доповнено абзацом четвертим згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.5. Перерахування коштів за кожним укладеним Контрактом
підтверджується Реєстром  сплачених  біржових  контрактів  на
купівлю-продаж цінних паперів (згідно з додатком 9), завіреним
підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою Біржі.
   6.6. Покупець, який порушує правила проведення торгів акціями
відкритих  акціонерних  товариств  у процесі приватизації, і
відмовляється від укладення Контрактів або від їх оплати, несе
відповідальність перед Біржею згідно з чинними Правилами Біржі та
цим Положенням. ( Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.7.  Порушення  Покупцями термінів оплати контрактів є
підставою  для розірвання відповідних контрактів та визнання
недійсними результатів торгів за даним пакетом акцій. У цьому разі
Покупець повинен сплатити неустойку в розмірі, передбаченому
Контрактом, та інші необхідні платежі.
   Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх необхідних платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка,
біржовий збір та податок на додану вартість на суму біржового
збору. Залишок гарантійного внеску після вищевказаних відрахувань
Біржа повертає Покупцю протягом двох робочих днів після завершення
розрахунків згідно з Контрактом.
   Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених  необхідних платежів, то Покупець протягом 10
робочих  днів з дати виходу наказу Продавця про розірвання
відповідного  Контракту  повинен сплатити недостатню суму на
розрахунковий  рахунок Біржі з урахуванням сплаченого раніше
гарантійного внеску.
( Пункт 6.7 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.8. Порушення Покупцями термінів укладання контрактів є
підставою для визнання недійсними результатів торгів за даним
пакетом акцій. В цьому разі Покупець повинен сплатити неустойку в
розмірі, передбаченому Замовленням на придбання, та інші необхідні
платежі.
   Якщо сума гарантійного внеску Покупця достатня для сплати
всіх необхідних платежів, то з цієї суми сплачуються: неустойка,
біржовий збір та податок на додану вартість на суму біржового
збору. Залишок гарантійного внеску після вищевказаних відрахувань
Біржа повертає Покупцю протягом двох робочих днів після завершення
розрахунків згідно з Контрактом.
   Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати всіх
вищезазначених платежів, то Покупець протягом 10 робочих днів з
дати виходу наказу Продавця про визнання недійсними результатів
біржових торгів за даною позицією біржового бюлетеня повинен
сплатити  недостатню  суму на розрахунковий рахунок Біржі з
урахуванням сплаченого раніше гарантійного внеску.
( Пункт 6.8 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.9. До повної сплати зазначеної в пунктах 6.7 та 6.8 цього
Положення  неустойки  Покупець  позбавляється права участі в
наступних торгах з продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ у
процесі приватизації. ( Пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.10. Сплачені  гарантійні  внески  повертаються  Біржею
учасникам, які не стали переможцями, протягом двох робочих днів з
дати проведення торгів.
   6.11. Протягом трьох робочих днів після надходження коштів
від Покупців Біржа перераховує зі свого розрахункового рахунку на
рахунок, визначений Продавцем, повну суму вартості акцій, суму
гарантійних  внесків, які не повертаються Покупцям згідно з
пунктами 6.7 та 6.8, та суми неустойки. ( Пункт 6.11 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.12. Якщо чинним законодавством України передбачений інший
розподіл коштів, одержаних від продажу акцій відкритих акціонерних
товариств у процесі приватизації, то він здійснюється Біржею
протягом 3-х робочих днів після отримання відповідних коштів на її
розрахунковий рахунок. ( Пункт 6.12 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.13. У разі порушення терміну перерахування коштів Біржа
сплачує на рахунок Державного позабюджетного фонду приватизації та
інших отримувачів коштів пеню у розмірі, визначеному угодою про
спільну діяльність між Біржею та Продавцем. ( Пункт 6.13 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   6.14. Після  одержання  біржових Контрактів та комплекту
визначених в пункті 6.3 документів, а також - підтвердження
надходження на рахунок, визначений Продавцем, Продавець у тижневий
термін готує розпорядження (згідно з додатком 10) про внесення
змін до реєстру акціонерів, в якому міститься перелік власників
акцій. У разі невиконання переможцем торгів вимог цього пункту
розпорядження за ним не готується. ( Абзац перший пункту 6.14 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   Розпорядження Продавця разом з анкетою зареєстрованої особи
надається або власнику, або Покупцю. Якщо протягом двадцяти
робочих днів зі дня торгів вони не звернулися за розпорядженням до
Продавця, то воно разом з анкетою направляється на адресу ВАТ.
Розпорядження Продавця та анкета зареєстрованої особи є підставою
для переведення акцій в реєстрі власників іменних цінних паперів
(далі - реєстр акціонерів) з особового рахунку органу приватизації
на особовий рахунок власника.
   Емітент повинен забезпечити своєчасне внесення  змін  до
реєстру акціонерів. Якщо реєстр акціонерів веде реєстратор, то
емітент повинен не пізніш як протягом двох робочих днів від дати
отримання розпорядження Продавця та анкет зареєстрованих осіб
подати їх реєстратору. Реєстроутримувач системи реєстру акціонерів
акцій цього емітента повинен виконати всі дії, визначені у пункті
7.2 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ),
протягом п'яти робочих днів від дати отримання розпорядження
Продавця та анкет зареєстрованих осіб.
   За внесення до реєстру акціонерів інформації про власників та
придбані ними за результатами біржових торгів акції плата з них не
стягується.
   Якщо придбання стосується пакетів акцій ВАТ, зазначених у
пункті 2.1 цього Положення як таких, за якими Продавець не може
видавати розпорядження про внесення змін до реєстру акціонерів
(розпорядження  зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України  на  придбання  цього  пакета,  то  Продавець готує
розпорядження  за  наявності  в  Покупця  (Клієнта)  рішення
Антимонопольного  комітету  України  (адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України) про надання згоди на придбання
конкретного пакета акцій (надається копія рішення) або в разі
надання заяви Покупця (Клієнта), що відповідно до законодавства
придбання ним конкретного пакета акцій не потребує одержання згоди
на це Антимонопольного комітету України, у тому числі що основним

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка