Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 2141/297/9 від 16.11.98      Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 грудня 1998 р.
 vd981116 vn2141/297/9        за N 798/3238
 
    Про затвердження Положення про порядок продажу на
    фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних
         товариств, що належать державі
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                    державного майна
     N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 
     N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Фонду
                      державного майна
    N 1485 ( z0943-02 ) від 16.08.2002 )
 
   Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та на виконання Державної програми приватизації
на  1998  рік, затвердженої  Законом  України  від 12.02.98
N 124/98-вр, та  з  метою  підвищення  ефективності  процесу
приватизації державного майна Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Положення про порядок продажу на фондових
біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі (додається).
   2. Фонду державного майна  України  забезпечити  подання
Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що належать державі, на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   3. Фонду державного майна України у десятиденний термін з дня
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу
забезпечити опублікування Положення, зазначеного в пункті 1 цього
наказу, у Державному інформаційному бюлетені "Про приватизацію".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Фонду державного майна України О.Бондаря, Голову Державної комісії
з цінних паперів та  фондового  ринку  О.Мозгового,  Голову
Антимонопольного комітету України О.Заваду.
   5. Визначити таким, що втратило чинність Положення  про
порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать
державі, відкритих акціонерних товариств, затверджене наказом ФДМУ
від 11.11.96 N 1364 ( z0023-97 ) (зі змінами та доповненнями до
нього).
 
 Голова Фонду державного
 майна України                      О.Бондар
 
 Голова Державної комісії
 з цінних паперів та
 фондового ринку                    О.Мозговий
 
 Голова Антимонопольного
 комітету України                     О.Завада
                     Затверджено
              Наказ Фонду державного майна України,
              Державної комісії з цінних паперів та
              фондового  ринку,  Антимонопольного
              комітету України 16.11.98 N 2141/297/9
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 1998 р.
                   за N 798/3238
              Положення
   про порядок продажу в процесі приватизації на фондових
    біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств
     ( Назва в редакції Наказу Фонду державного майна
      N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
 
           1. Загальні положення
   1.1. Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі (далі -
Положення),  розроблене  відповідно  до  Закону України "Про
приватизацію державного  майна" ( 2163-12 ) та на виконання
Державної програми приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом
України "Про Державну програму приватизації" ( 124/98-вр ), Закону
України "Про Національну депозитарну систему та  особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-вр ) з
урахуванням  особливостей,  установлених  Державною  програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки" ( 1723-14 ). ( Пункт 1.1 із
змінами,  внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від 07.12.2000 )
   1.2. Цим Положенням установлюється порядок продажу державними
органами приватизації на фондових біржах України та їхніх філіях
(далі - Біржі) пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (далі
- ВАТ), які відносяться до державної або комунальної власності або
власності Автономної Республіки Крим. ( Пункт 1.2 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   1.3. Рішення про продаж акцій за грошові кошти на Біржі
приймається органами приватизації.
   1.4. Продавцем пакетів акцій (далі - Продавець) виступають:
   Фонд державного майна України для ВАТ, які відносяться до
державної власності в Україні;
   державний орган приватизації,  якому  органами  місцевого
самоврядування були делеговані повноваження щодо забезпечення
продажу на фондових біржах акцій ВАТ, які  відносяться  до
комунальної власності;
   Фонд майна Автономної  Республіки  Крим  для  ВАТ,  які
відносяться до власності Автономної Республіки Крим.
   Продавець виступає в особі свого представника  (далі  -
Представник),  який має кваліфікаційне посвідчення фахівця з
торгівлі цінними паперами та діє на підставі довіреності Продавця
на право проведення операцій з цінними паперами на Біржі й
укладання біржових контрактів від імені Продавця.
( Пункт 1.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   1.5.  Продаж пакетів акцій ВАТ у процесі приватизації,
здійснюється на Біржах, які пройшли державну реєстрацію в порядку,
передбаченому Законом України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ), Законом України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ), мають Свідоцтво про
реєстрацію фондової біржі, видане Державною комісією з цінних
паперів  та  фондового  ринку, мають ліцензію на здійснення
професійної діяльності по організації торгівлі на ринку цінних
паперів, отриману відповідно до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 14.03.2001 N 49/60 ( z0318-01, za318-01 ),
зареєстрованих  у Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за
N 318/5509 (зі змінами), та уклали з Продавцем угоду про спільну
діяльність  з  продажу  пакетів  акцій  ВАТ.  Такою  угодою
передбачається безоплатне передання Біржею в користування Продавця
одного брокерського місця з метою забезпечення можливості участі
Продавця в діяльності Біржі на правах брокерської контори. ( Пункт
1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   1.6. Покупцями пакетів акцій ВАТ можуть бути юридичні та
фізичні особи, які згідно з чинним законодавством України мають
право на придбання майна у процесі приватизації. ( Пункт 1.6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   1.7. До  продажу на фондових біржах органи приватизації
готують пакети акцій ВАТ в документарній формі випуску. У разі
запровадження на Біржі механізму торгівлі знерухомленими іменними
цінними  паперами Продавець дотримується встановленого чинним
законодавством порядку знерухомлення. ( Пункт 1.7 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   1.8.  У  процесі  підготовки  пакетів акцій ВАТ органи
приватизації:
   складають і затверджують інформаційні повідомлення про продаж
пакетів акцій ВАТ на фондових біржах;
   передають до Продавця затверджені інформаційні повідомлення
про продаж на Біржі за грошові кошти пакета акцій ВАТ, план
розміщення  акцій,  копію балансу підприємства та звіту про
фінансові результати за останній фінансовий рік та останній
звітний період, копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій,
копію  свідоцтва  про  реєстрацію  суб'єкта  підприємницької
діяльності.
   Стосовно ВАТ, за якими виставляється пакет акцій не менше ніж
25 % статутного фонду і при цьому вартість активів або обсяг
реалізації товарів (робіт, послуг) у яких за останній фінансовий
рік перевищує суму, еквівалентну 1 млн. євро, визначену за курсом
Національного банку України, що діяв в останній день останнього
фінансового року, до пакета документів, що подається до Продавця,
повинні додатково включатися документи й відомості щодо ВАТ,
необхідні для подання до Антимонопольного комітету України заяви
про надання дозвілу на придбання пакета акцій.
( Пункт 1.8 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   1.9. Інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій на
Біржі містить таку інформацію про відкрите акціонерне товариство:
   а) ідентифікаційний код ВАТ за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ);
   б) назва до перетворення у ВАТ;
   в) місцезнаходження ВАТ, телефон;
   г) розмір статутного фонду ВАТ, грн.;
   ґ) кількість акцій, які запропоновані до продажу на Біржі за
грошові кошти (штук, процентів від статутного фонду (далі - СФ);
   д) номінальна вартість однієї акції, грн.;
   е) початкова ціна однієї акції, грн.;
   є) форма випуску акцій;
   ж) урахування в розмірі статутного фонду ВАТ індексації його
основних фондів за станом на 01.01.1995, так/ні; ( Підпункт "ж"
пункту 1.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   з) звітний період, за який надається інформація (6 або 9
місяців поточного року; для першого півріччя звітним періодом є 12
місяців попереднього фінансового року);
   и) площа земельної ділянки, га;
   і) середньоспискова кількість працівників, чол.;
   ї) балансова вартість основних фондів, тис.грн.;
   й) зношення (знос) основних фондів, тис.грн., відсотків від
основних фондів;
   к) балансовий прибуток, тис.грн.;
   л) дебіторська заборгованість, тис.грн.;
   м) кредиторська заборгованість, тис. грн.; ( Підпункт "м"
пункту 1.9 в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   н) обсяг виробленої продукції, тис.грн.;
   о) основні види продукції (робіт, послуг) та їх обсяг у цінах
звітного періоду:
   - назва виду продукції (робіт, послуг);
   - обсяг продукції (робіт, послуг);
   - натуральні показники;
   - грошові показники, тис.грн.;
   п) розподіл акцій за видами продажу  згідно  з  планом
розміщення акцій (у відсотках від СФ):
   - пільговий продаж;
   - продаж на сертифікатних аукціонах за ПМС;
   - продаж на спеціалізованих аукціонах  за  компенсаційні
сертифікати;
   - продаж на спеціалізованому аукціоні за грошові кошти;
   - загалом за всіма іншими видами продажу (конкурси, Біржі
тощо);
   - є власністю організації орендарів та передані безоплатно;
   - залишаються у власності держави.
   ( Підпункт "р" пункту 1.9 вилучено на підставі Наказу Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   р) сукупна вартість активів ВАТ, з урахуванням відносин
контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном
(тис. грн.), визначена відповідно до вимог Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє
отримання  дозволу  на  концентрацію суб'єктів господарювання
(Положення  про  концентрацію),  затвердженого  розпорядженням
Антимонопольного  комітету  України  від  19.02.2002  N 33-р
( z0284-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за N 284/6572; ( Пункт 1.9 доповнено абзацом згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від
07.12.2000; в редакції Наказу Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   с) сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) ВАТ, з
урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому
числі за кордоном (тис. грн.), визначений відповідно до вимог
Положення про концентрацію ( z0284-02 ). ( Пункт 1.9 доповнено
абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; в редакції Наказу Фонду державного
майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
     2. Допуск акцій до обігу та котирування на Біржі
   2.1. Продавець затверджує перелік ВАТ, пакети акцій яких
підлягають продажу на Біржі. У десятиденний термін Продавець
надсилає  до  Антимонопольного  комітету  України  витяг  із
затвердженого  переліку  з  інформацією  про  ВАТ, за якими
виставляється пакет акцій не менше ніж 25 % статутного фонду і при
цьому вартість активів або обсяг реалізації товарів (робіт,
послуг)  у яких за останній фінансовий рік перевищує суму,
еквівалентну 6 млн. євро, визначену за курсом Національного банку
України, що діяв в останній день останнього фінансового року. У
зазначеному витягу з переліку щодо ВАТ вказуються розмір пакетів
акцій, що пропонуються до продажу, а також вартість активів та
обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) на кінець останнього
фінансового року.
   Щодо пакетів акцій ВАТ, інформацію про які Продавець надіслав
до Антимонопольного комітету України, Продавець не може видавати
розпорядження  про  внесення  змін  до  реєстру  акціонерів
(розпорядження  зберігачу про виконання облікової операції з
цінними паперами ВАТ) без надання згоди Антимонопольного комітету
України на придбання цього пакета або заяви Покупця (Клієнта), що
відповідно до законодавства придбання ним конкретного пакета акцій
не  потребує одержання згоди на це органів Антимонопольного
комітету України.
( Пункт 2.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   2.2. Для проходження допуску до котирування на Біржі тих
пакетів  акцій  відкритих  акціонерних  товариству  процесі
приватизації, Продавець подає на Біржу такі документи:
   а) копію наказу Продавця про затвердження переліку відкритих
акціонерних товариств, акції яких підлягають продажу на Біржі;
   б) копію затвердженого органом приватизації плану розміщення
акцій кожного ВАТ;
   в) баланс підприємства станом на останню звітну дату.
(  Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   2.3. Документи на допуск  цінних  паперів  розглядаються
котирувальною комісією Біржі протягом п'яти робочих днів. У роботі
котирувальної комісії при вирішенні всіх питань, пов'язаних з
обігом акцій підприємств, що приватизуються, участь з правом
вирішального голосу може брати Представник.
   2.4. Підставою для відмови у допуску цінних паперів до
котирування на Біржі може бути лише неправильне або нечітке
оформлення поданих документів, про що котирувальна комісія у
письмовій формі повідомляє Продавця. ( Пункт 2.4 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом Фонду державного майна N 189
( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   2.5. Якщо форма випуску цінних паперів є бездокументарною, то
підготовка пакетів акцій ВАТ до продажу на Біржі проводиться
відповідно  до  вимог  чинного законодавства про Національну
депозитарну систему.
        3. Умови участі в біржових торгах
   3.1. Участь у торгах з продажу на Біржі пакетів акцій ВАТ,
які  відносяться  до державної або комунальної власності чи
власності Автономної Республіки Крим та підлягають приватизації,
можуть брати такі покупці (надалі - Покупці):
   а) зареєстровані на Біржі брокерські контори;
   б) торговці цінними паперами, які не є брокерськими конторами
даної Біржі;
   в) фінансові посередники у  межах,  установлених  чинним
законодавством;
   г) інші юридичні та фізичні особи, які мають право за чинним
законодавством України на придбання майна в ході приватизації.
(  Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   3.2. Покупці, які не є брокерськими конторами Біржі, можуть
брати участь у торгах безпосередньо або через укладення  з
зареєстрованими  на  Біржі  брокерськими  конторами договорів
доручення або договорів комісії на брокерське обслуговування. В
останньому випадку брокерська контора придбаває акції за договором
комісії від свого імені та за рахунок свого клієнта.
   Якщо Покупець бере участь у торгах через брокерську контору,
то він під час укладання договору  комісії  на  брокерське
обслуговування заповнює та залишає у відповідної брокерської
контори анкету зареєстрованої  особи,  яка  повинна  містити
обов'язкові реквізити відповідно до вимог пунктів 4.4.4 та 4.4.5
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 26.05.98 N 60 ( vr060312-98 ). Анкета
фізичної та юридичної особи оформлюється згідно з додатками 1 та 2
до цього Положення. Брокерська контора, яка не отримала оформленої
клієнтом анкети, не має права брати участь в торгах з метою
придбання акцій за дорученням такого клієнта.
   3.3. Покупці (Клієнти) - юридичні особи подають довідку про
розмір державної частки в статутному фонді, завірену підписами
керівника, головного бухгалтера та печаткою юридичної особи. У
довідці  вказується  відсотковий розподіл державних часток у
статутному фонді підприємства.
   Кожний Покупець (Клієнт) - фізична особа подає декларацію про
доходи (за формою, яка передбачена додатком 1 до Інструкції про
прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної
державної податкової  інспекції  України  від  21.04.93 N 12
( z0064-93 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від
09.06.93 за N 64) (далі - Декларацію про доходи), якщо початкова
ціна пакета акцій або кількох пакетів акцій, які він придбаває на
торгах, перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Відповідальність за  достовірність  поданої  інформації
покладається  відповідно до чинного законодавства на Покупця
(Клієнта).
   Покупець (Клієнт), якщо відповідно до законодавства придбання
ним акцій проводиться за згодою органів Антимонопольного комітету
України, подає копію рішення органу Антимонопольного комітету
України про надання згоди на придбання пакета акцій чи копію заяви
про надання згоди на придбання пакета акцій з відміткою (штамп,
дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету
України про її прийняття не пізніше як за 8 календарних днів до
граничного  терміну прийняття замовлення на придбання акцій.
Покупець (Клієнт) має ризики щодо негативних наслідків, пов'язаних
із  неправильним  визначенням  випадків придбання акцій, які
вимагають  отримання  згоди органів Антимонопольного комітету
України. ( Абзац четвертий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно
з  Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від
31.01.2002 )
( Пункт 3.3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000 )
   3.4. Для участі в торгах Покупець або брокерська контора не
пізніше 13-ї години дня, що передує торгам, подає на Біржу
замовлення на придбання пакетів акцій ВАТ (згідно з додатком 3)
(далі - Замовлення на придбання акцій) та документи відповідно до
вимог  пункту  3.3 Положення. Замовлення на придбання акцій
складається у двох примірниках. ( Абзац перший пункту 3.4 в
редакції Наказу Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від
31.01.2002 )
   Покупець обов'язково сплачує на розрахунковий рахунок Біржі
грошовими коштами гарантійний внесок, розмір якого залежить від
початкової ціни пакета акцій, який Покупець бажає придбати, та
розраховується таким чином:
   якщо початкова ціна пакета акцій, який  бажає  придбати
Покупець  (ЦПпоч), не перевищує ста тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) дорівнює початковій ціні пакета:
              Вгар = ЦПпоч,
   якщо початкова ціна пакета акцій, який  бажає  придбати
Покупець  (ЦПпоч),  більша  за  сто тисяч гривень, то сума
гарантійного внеску (Вгар) розраховується за формулою
       Вгар = 100000 + 0,2 х (ЦПпоч - 100000),
де
   ЦПпоч = Цп х Nакц;
   Цп - початкова ціна однієї акції, визначена відповідно до
розділу 4 Положення, грн.;
   Nакц - кількість акцій у пакеті, шт.
   Покупець, гарантійні внески від якого  не  надійшли  на
відповідний рахунок Біржі до 15-ї години дня, що передує торгам,
не допускається до участі в торгах. Біржа готує перелік Покупців,
від яких отримано гарантійні внески, з визначенням суми кожного
гарантійного внеску.
   Перелік поданих  замовлень,  перелік  Покупців, від яких
отримано гарантійні внески, і другі примірники  замовлень на
придбання акцій Біржа передає Продавцеві. Ці документи, підписані
сторонами, зберігаються до початку торгів у не доступному для
сторонніх осіб місці.
( Пункт 3.4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19
( z0969-00 ) від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   3.5. Покупці, які не є брокерськими конторами Біржі, для
допуску до торгів оплачують Біржі реєстраційний внесок у розмірі,
встановленому  Правилами  Біржі,  але  не  більшому за один
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
   3.6.  Біржа  повинна проінформувати Покупця, що в разі
придбання акцій, форма випуску яких є бездокументарною, Покупець,
в інтересах якого придбані акції, повинен мати рахунок у цінних
паперах у зберігача та для оформлення права власності на акції
повинен надати Продавцеві інформацію про відкритий рахунок у
цінних паперах та інформацію про зберігача в обсягах, установлених
наказом Фонду державного майна України від 03.11.99 N 2099
( z0842-99 ) "Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та
юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі
приватизації",  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.12.99 за N 842/4135. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з
Наказом Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від
07.12.2000;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
      4. Підготовка до проведення біржових торгів
   4.1. Порядок підготовки та проведення на Біржі торгів акціями
ВАТ  у  процесі  приватизації  визначається  з  урахуванням
особливостей, визначених цим Положенням та чинними Правилами
Біржі,  затвердженими загальними зборами акціонерів Біржі та
погодженими Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   4.2. Місце та строк проведення торгів Продавець визначає за
кожним ВАТ окремо і надає інформацію про це в друковані видання
органів  приватизації для опублікування не пізніш як за 30
календарних днів до проведення торгів. ( Пункт 4.2 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 2555/372/19 ( z0969-00 ) від
07.12.2000;  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   4.3. Не пізніш як за три робочі дні до дати проведення торгів
Продавець подає на Біржу замовлення на продаж пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації (згідно з
додатком 4) (далі - замовлення на продаж).
   В замовленні на продаж для кожного ВАТ зазначається загальна
кількість акцій, розмір та кількість лотів, запропонованих до
продажу на даних торгах, номінальна та початкова ціна однієї
акції. Якщо торги проводять одночасно на різних біржах та їхніх
філіях, то на кожну з них подається окреме замовлення на продаж.
(  Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 189 ( z0424-02 ) від 31.01.2002 )
   4.4. Якщо пакет акцій, запропонований Продавцем для продажу
на Біржі, не проданий повністю на перших торгах, то залишок акцій
виставляється на наступних торгах без обов'язкового опублікування

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка