Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок підготовки Угод з виробничої кооперації


      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            02.10.2002 N 439
 
          Про порядок підготовки Угод
           з виробничої кооперації
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1427
( 1427-2001-п ) "Про внесення змін до постанови КМ України від
18.05.94 N 323" координацію робіт по укладанню та реалізації угод
з виробничої кооперації з Російською Федерацією покладено на
Міністерство промислової політики України, а з іншими державами -
учасницями СНД - на відповідні галузеві міністерства.
   З метою забезпечення реалізації міжурядових та міжвідомчих
угод з виробничої кооперації Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок підготовки та реалізації
міжурядових та міжвідомчих угод з виробничої кооперації.
   2. Покласти координацію робіт по підготовці до укладання угод
з виробничої кооперації та узгодженню переліків продукції, що
постачається взаємно на Департамент зовнішньоекономічних зв'язків.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Мініна Л.В.
 
 Міністр                        А.К.М'ялиця
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   промислової політики України
                   02.10.2002 N 439
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок підготовки і реалізації міжурядових
      та міжвідомчих угод з виробничої кооперації
 
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до Угоди про загальні
умови та механізм підтримки  розвитку  виробничої  кооперації
держав - учасниць СНД  ( 997_014 ) (м. Ашгабат, 23.12.93 р.),
Протоколу про механізм реалізації цієї Угоди  ( 997_005 )  від
15.04.94 та згідно з постановами Кабінету Міністрів України від
18.05.94 р. N 323 ( 323-94-п ) "Про затвердження Положення про
порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою
кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД" і від
24.11.97 N 1303 ( 1303-97-п ) "Про затвердження Порядку оформлення
векселями сплати податків з продукції, що поставляється  за
виробничою кооперацією, та їх погашення".
   1.2. Положення  визначає  порядок  підготовки  пропозицій
суб'єктів господарської діяльності України (далі - підприємства)
до міжурядових та міжвідомчих угод з виробничої кооперації,
формування і погодження цих угод, а також порядок взаємопоставок
продукції (надання послуг) за узгодженими переліками.
   1.3. Під поставками продукції за виробничою  кооперацією
розуміються:  поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей,
запасних частин, заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих та
інших  виробів  галузевого  і  міжгалузевого призначення, що
технологічно взаємопов'язані і необхідні для виготовлення кінцевої
продукції.
   Надання послуг за виробничою кооперацією - це виконання
проектних і ремонтних робіт, технічне обслуговування та здійснення
технологічних операцій.
   Поставка в рамках митного режиму переробки товарів - це
поставка продукції згідно з  умовами,  встановленими  митним
законодавством  Договірних  Сторін  (операції з давальницькою
сировиною тощо).
   1.4. Дія цього Положення не поширюється на експорт (імпорт)
кінцевої продукції, спеціальних комплектуючих виробів, призначених
для виробництва озброєння і військової техніки, а також інших
специфічних товарів, які підлягають нетарифним засобам регулювання
з метою дотримання встановлених міжнародних гарантій, а також на
продукцію, на яку накладено обмеження законодавством України.
   1.5. Міжвідомчі Угоди з виробничої кооперації готуються на
основі типового проекту, схваленого Протоколом про  механізм
реалізації Угоди про загальні умови та механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації держав - учасниць СНД ( 997_005 ) (Москва,
15.04.94).
   1.6. Міжвідомчі угоди з виробничої кооперації укладаються між
Міністерством  промислової  політики України і міністерствами
(відомствами) держав - учасниць СНД та інших держав, які уклали
двосторонні Угоди про виробничу кооперацію.
   1.7. Міжвідомчі угоди з виробничої кооперації готуються до
укладання, виходячи з зацікавленості підприємств України, на
підставі   рішень   двосторонніх   комісій   з   питань
торговельно-економічного співробітництва, доручень Уряду, з метою
розвитку  коопераційних  зв'язків  в  рамках багатосторонньої
Ашгабатської Угоди ( 997_014 ).
        2. Порядок формування номенклатури
    та обсягів продукції, а також переліку підприємств,
        що здійснюють ці поставки в рамках
          угод з виробничої кооперації
   2.1. До участі в реалізації міжурядових і міжвідомчих угод з
виробничої  кооперації  залучаються підприємства (організації)
безпосередньо підпорядковані Мінпромполітики, а також суб'єкти
господарської діяльності різних форм власності, які за профілем
виробництва відносяться до сфери діяльності Мінпромполітики.
   2.2. Для участі в реалізації угод з виробничої кооперації
підприємства у термін до кінця третього кварталу попереднього від
заявленого року надають до Мінпромполітики наступні документи:
   - супровідний лист на ім'я першого заступника Державного
секретаря   Мінпромполітики   на   офіційному   бланку
підприємства-заявника за підписом його керівника, щодо  мети
звернення  з обгрунтуванням необхідності постачання заявленої
продукції в рамках угод з виробничої кооперації;
   - заявку за встановленою формою (Додаток  1),  завірену
печаткою заявника в друкованому вигляді та на магнітному носії (в
текстовому редакторі Word або Excel). Заповнення всіх граф заявки
обов'язково;
   - довідку про зовнішньоекономічну діяльність за минулий рік
із зазначенням обсягів експорту (імпорту) та надходжень в Україну
за  результатами  виконання  зовнішньоекономічних  договорів
(контрактів) за підписом керівника та головного  бухгалтера,
завірені печаткою підприємства;
   - копію балансу підприємства за перше півріччя попереднього
року (форми N 1 та N 2) за підписом керівника та головного
бухгалтера;
   - гарантійний лист щодо кінцевої мети використання заявленої
продукції для потреб власного виробництва або сертифікат кінцевого
споживача (в разі здійснення імпорту).
   Крім цього підприємства, що не входять до сфери управління
Мінпромполітики, додатково надають:
   а) засвідчені в установленому порядку керівником підприємства
копії таких документів:
   - статуту підприємства;
   - установчого договору;
   - свідоцтва про державну реєстрацію;
   - довідки про включення до ЄДРПОУ.
   2.3. Для  участі  в  реалізації Міжурядової Угоди з РФ
( 643_093 ) підприємства, що не відносяться до сфери діяльності
Мінпромполітики України, подають пропозиції до міністерств і
відомств України, пов'язаних з профілем виробництва, ці пропозиції
попередньо узгоджуються зазначеними міністерствами і відомствами з
профільними міністерствами і відомствами Російської Федерації та
вносяться до Мінпромполітики  України  для  узагальнення  та
підписання.
   2.4. Крім  зазначених  у  п.  2.2  і  2.3  документів,
Мінпромполітики може запросити від суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності (далі - суб'єкта ЗЕД) додаткову інформацію, необхідну
для прийняття обгрунтованого рішення щодо включення до Угод з
виробничої кооперації.
   2.5. Після надходження заявки на імпорт продукції Департамент
зовнішньоекономічних зв'язків (далі - Департамент ЗЕЗ) опрацьовує
її, узгоджує з відповідним галузевим структурним підрозділом
міністерства та у строк до кінця жовтня року, попереднього
заявленим поставкам, виносить на розгляд Комісії з питань імпорту
продукції за виробничою кооперацією. Персональний склад комісії та
порядок  роботи  визначається  окремим  розпорядженням  по
міністерству.
   2.6. Пропозиції  підприємств  стосовно експорту продукції
опрацьовуються Департаментом ЗЕЗ спільно з відповідними галузевими
структурними підрозділами міністерства та включаються до проектів
переліків за погодженням з першим заступником Державного секретаря
Мінпромполітики,  а  в  разі його відсутності з заступником
Державного секретаря в термін до кінця жовтня року, попереднього
заявленим поставкам.
   2.7. Департамент ЗЕЗ формує та надає сформований проект
переліків продукції (надання послуг), що постачається взаємно:
   - в рамках Міжурядових угод про виробничу кооперацію до
уповноважених органів держав - учасниць СНД, проводить роботу по
їх узгодженню та приймає участь в проведенні роботи по узгодженню
щорічного Протоколу з відповідними міністерствами (відомствами)
України, готує документи для підписання на міжурядовому рівні
уповноваженими на те особами;
   - в рамках міжвідомчих угод з виробничої кооперації до
відповідних міністерств (відомств) держав - учасниць СНД та інших
держав, які уклали двосторонні міжурядові угоди про виробничу
кооперацію та проводить роботу по узгодженню сформованих переліків
взаємопостачаємої продукції.
   2.8. За поданням міністерств (відомств) держав - учасниць СНД
та інших держав, які уклали двосторонні міжурядові угоди про
виробничу  кооперацію, пропозицій, Департамент ЗЕЗ спільно з
галузевими структурними підрозділами міністерства опрацьовує їх з
підприємствами  та  організаціями,  що  відносяться до сфери
діяльності Мінпромполітики України.
   2.9. Після підписання угод та переліків  продукції,  що
постачається взаємно, їх копії надаються до Державної митної
служби України для подальшої роботи.
   2.10. Оригінали підписаних угод  та  переліків  до  них
зберігаються в Департаменті ЗЕЗ.
   2.11. В разі виникнення потреби в здійсненні кооперованих
поставок продукції, що не ввійшла до сформованих та затверджених
переліків, підприємства за міжвідомчими угодами протягом року
можуть надавати додаткові пропозиції для включення в доповнення до
основних Переліків.
   Додаткові заявки щодо імпорту продукції в рамках міжвідомчих
угод  з виробничої кооперації виносяться на розгляд комісії
щоквартально та в разі необхідності за  поданням  Директора
Департаменту ЗЕЗ.
   2.12. Суб'єкту ЗЕД може бути відмовлено в участі у реалізації
угод з виробничої кооперації лише з наступних причин:
   - подано не всі документи, передбачені у п. 2.2 (крім
установчого договору) та 2.3;
   - заповнені не всі графи заявки за встановленою формою;
   - постачання заявленої продукція не є предметом виробничої
кооперації відповідно до визначень, наданих у п. 1.3, а являється
звичайною операцією купівлі-продажу;
   - заявлену продукцію (по імпорту) планується використовувати
не для потреб власного виробництва;
   - заявлена продукція (по імпорту) не відноситься до найбільш
важливих видів продукції і в достатній кількості виробляється
підприємствами України (за висновком Комісії);
   - на поставку заявленої продукції накладені обмеження в
законодавчому порядку;
   - заявлена продукція не погоджена міністерством країни СНД -
відповідальним за реалізацію угоди з виробничої кооперації.
   2.13. Департамент ЗЕЗ інформує підприємства, яким відмовлено
в участі в реалізації угод з виробничої кооперації з наведенням
мотивованого обгрунтування.
   2.14. Департамент ЗЕЗ залучає до роботи  по  формуванню
переліків,  аналізу  та  обробці  інформації,  що стосується
кооперованих поставок на договірних засадах Головну організацію -
відповідальну за технічне супроводження зазначеної інформації.
     3. Порядок поставки продукції (надання послуг)
          за узгодженими переліками
   3.1. Департамент ЗЕЗ доводить затверджену номенклатуру та
обсяги продукції, що постачається взаємно до підприємств України.
   3.2. Підприємства  України  самостійно укладають договори
(контракти) з підприємствами споживачами або постачальниками країн
СНД.
   3.3. Згідно з доведеною номенклатурою та обсягами продукції
підприємства, що постачаються, взаємно подають до Мінпромполітики
укладені договори (контракти) для засвідчення (реєстрації).
   Для засвідчення (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів
подаються наступні документи:
   - заява  в  довільній  формі  на  офіційному  бланку
підприємства-заявника за підписом його керівника;
   - оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма
чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими
угодами,  та  його  копія, завірена в установленому порядку
керівником підприємства.
   3.4. Зовнішньоекономічний договір (контракт), крім загальних
умов поставки, має містити;
   - в преамбулі посилання на угоду з виробничої кооперації, в
рамках якої здійснюється поставка;
   - відомості про номенклатуру та обсяги продукції і коди
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
   3.5. Засвідченню підлягають оригінал зовнішньоекономічного
договору (контракту) та специфікації з зазначенням номенклатури та
обсягів продукції.
   3.6. Департамент ЗЕЗ проводить аналіз відповідності суб'єктів
контракту,  номенклатури  та  обсягів  постачаємої продукції,
зазначених у контракті, та наявним у затверджених переліках до
угод  з  виробничої кооперації, відслідковує обсяги поставок
продукції,  подає  контракти  для  засвідчення  керівництву
міністерства.
   3.7. Засвідчення зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
проводиться у строк не більше 10 робочих днів від дня реєстрації
заяви підприємства в канцелярії Мінпромполітики.
   3.8. Відмова  в реєстрації зовнішньоекономічного договору
(контракту) допускається лише, якщо:
   - подано не всі документи, передбачені в п. 3.3 цього
порядку;
   - умови  зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  не
відповідають законодавству України, цьому Положенню;
   - наведені в контракті або в  специфікаціях  до  нього
номенклатура та  обсяги  постачаємої продукції, коди УКТ ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) або юридичні назви
суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють ці поставки, не
відповідають наявним у затверджених Переліках.
   3.9. У разі виявлення при розгляді контрактів підстав для
відмови в реєстрації, заявнику направляється лист з обгрунтуванням
мотивів відмови в реєстрації контракту.
   3.10. Оригінали зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
мають право засвідчувати своїм підписом наступні посадові особи
Мінпромполітики:
   - Державний секретар;
   - Перший заступник Державного секретаря.
   Підписи засвідчуються гербовою печаткою Мінпромполітики.
   3.11. Після  засвідчення  оригінали  зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) повертаються підприємству-заявнику.
   3.12. Копії  зареєстрованих  (засвідчених)   контрактів
зберігаються в Департаменті ЗЕЗ.
   3.13. Засвідчені договори (контракти) є підставою для митного
оформлення та взаємопоставок продукції через митний кордон України
без стягнення ввізного та вивізного мита, акцизного збору та інших
податків в рамках міжвідомчих угод та без стягнення податку на
додану вартість та акцизів в рамках міжурядової угоди з Російською
Федерацією.
         4. Звітність та відповідальність
   4.1. З метою забезпечення контролю за виконанням міжурядових
та міжвідомчих  угод  підприємства,  які  беруть  участь  у
взаємопоставках  продукції за узгодженими переліками, подають
кожного кварталу до Департаменту ЗЕЗ звіт згідно з наведеною
формою (додаток 2).
   4.2. Разом зі звітом про виконання кооперованих поставок за
міжурядовими та міжвідомчими угодами за 4 квартал звітного року
підприємства надають Зведену таблицю основних показників, які
комплексно характеризують господарську діяльність підприємства за
звітний рік (статистична форма N 22) за підписом керівника та
головного бухгалтера підприємства.
   4.3. Підприємства, які згідно з укладеними міжурядовими та
міжвідомчими  угодами  постачають  продукцію  за  виробничою
кооперацією, несуть відповідальність за повноту, достовірність та
своєчасність  надання  інформації відповідно до законодавства
України.
 
 Перший заступник
 Державного секретаря                  Л.В.Мінін
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   підготовки і реалізації
                   міжурядових та міжвідомчих
                   угод з виробничої кооперації
 
        НОМЕНКЛАТУРА ТА ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ,
      що постачається за виробничою кооперацією
          господарюючими суб'єктами
       _____________________________________
           (найменування держави)
     господарюючим суб'єктам України у 200___ році
               (ІМПОРТ)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Постачальник |  Отримувач  |Найменування|  Код  |Одиниця|Кількість|Вартість в |  Коротке  |
| (найменування, |(найменування, | продукції | УКТ ЗЕД |виміру |     |доларах США|обгрунтування|
|   адреса,  |  адреса,   |      |(10 знаків)|    |     |      | необхідності|
|ідентифікаційний|ідентифікаційний|      |      |    |     |      |  імпорту  |
|   код)   |   код)    |      |      |    |     |      |       |
|----------------+----------------+------------+-----------+-------+---------+-----------+-------------|
|    1    |    2    |   3   |   4   |  5  |  6  |   7   |   8   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
        НОМЕНКЛАТУРА ТА ОБСЯГИ ПРОДУКЦІЇ,
      що постачається за виробничою кооперацією
     господарюючими суб'єктами України господарюючим
     суб'єктам _________________________ у 200__ році
           (найменування держави)
              (ЕКСПОРТ)
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| Постачальник |  Отримувач  |Найменування|  Код  |Одиниця|Кількість|Вартість в |
| (найменування, |(найменування, | продукції | УКТ ЗЕД |виміру |     |доларах США|
|   адреса,  |  адреса,   |      |(10 знаків)|    |     |      |
|ідентифікаційний|ідентифікаційний|      |      |    |     |      |
|   код)   |   код)    |      |      |    |     |      |
|----------------+----------------+------------+-----------+-------+---------+-----------|
|    1    |    2    |   3   |   4   |  5  |  6  |   7   |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   підготовки і реалізації
                   міжурядових та міжвідомчих
                   угод з виробничої кооперації
 
                   Поштова квартальна:
                   Подають підприємства і
                   організації всіх форм
                   власності до 5 числа після
                   звітного періоду
                   до Департаменту
                   зовнішньоекономічних
                   зв'язків
                   Мінпромполітики України
 
 Організація-складач, код ЄДРПОУ __________________________
 Адреса ___________________________________________________
 
                ЗВІТ
        про виконання кооперованих поставок
       за міжурядовими та міжвідомчими угодами
             з підприємствами
        ____________________________________
             (назва країни)
         за _________ квартал 200_ року
 
   Експорт (імпорт) деталей, вузлів, заготовок, напівфабрикатів,
комплектуючих, матеріалів, сировини, послуг та окремих видів
продукції виробничо-технічного призначення згідно з договорами між
підприємствами, які укладені в рамках угод з виробничої кооперації
і зареєстровані в Департаменті зовнішньоекономічних зв'язків.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Код ТН|Одиниця|Найменування |  N   |Підлягає поставці |  Поставлено з  |
|п/п| продукції | ЗЕД |виміру |підприємства-|договору, | за договором   |  початку року  |
|  |      |   |    |постачальника|  дата  |-------------------+-------------------|
|  |      |   |    |(споживача) |реєстрації|Кількість|Вартість,|Кількість|Вартість,|
|  |      |   |    |       |     |     |дол. США |     |дол. США |
|---+------------+------+-------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 1 |   2   |  3 |  4  |   5   |   6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка