Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про призначення, звільнення та компетенцію податкового керуючого


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 
 N 312 від 02.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   22.08.2001 р.
                   за N 736/5927
 
      Про затвердження Положення про призначення,
     звільнення та компетенцію податкового керуючого
     ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ
            Державної податкової адміністрації
      N 276 ( z0511-03 ) від 06.06.2003 )
 
 
   З метою забезпечення практичного виконання статті 8 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про призначення, звільнення та
компетенцію податкового керуючого (додається).
   2. Начальнику Головного управління  стягнення  податкової
заборгованості  Ріжку І.М. подати Положення про призначення,
звільнення та компетенцію податкового керуючого до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
   3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 3-денний
термін після державної реєстрації Положення про призначення,
звільнення та компетенцію податкового керуючого забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   4. Установити, що цей наказ набирає чинності відповідно до
набрання чинності статтями 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18 Закону України
"Про  порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Кальніченка І.В.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                   Затверджено
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   02.08.2001 N 312
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22.08.2001 р.
                   за N 736/5927
              Положення
 про призначення, звільнення та компетенцію податкового керуючого
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до пунктів 8.6.5,
9.2.3, 9.4.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 статей 8, 9, 10 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі
- Закон).
   1.2. Це Положення регламентує правила призначення, звільнення
та компетенцію податкового керуючого.
        2. Визначення податкового керуючого
   Податковий керуючий  -  посадова  особа органу державної
податкової служби, на яку покладається виконання передбачених
Законом  функцій, спрямованих на погашення податкового боргу
платника податків (далі - платник).
        3. Призначення податкового керуючого
   Податковий керуючий  призначається  керівником (виконуючим
обов'язки керівника) органу державної податкової  служби  за
поданням керівника структурного підрозділу стягнення податкової
заборгованості з числа службових осіб цього  підрозділу  та
затверджується наказом податкового органу.
   Посада податкового керуючого не є керівною і за оплатою праці
прирівнюється до посадової особи відповідного органу державної
податкової служби.
   Посадова особа підрозділу стягнення податкової заборгованості
органу державної податкової служби наділяється повноваженнями
податкового керуючого з моменту призначення. Податковий керуючий
призначається, коли згідно зі статтею 8 Закону активи платника
передаються у податкову заставу.
   4. Основні функції податкового керуючого щодо податкової
      застави та адміністративного арешту активів
   До функцій податкового керуючого належать:
   4.1. Заведення на кожного платника, який має податковий борг,
справи (файлу, папки). У цьому файлі (папці, справі) мають
зберігатися у хронологічному порядку всі документи, які стосуються
заходів примусового стягнення, звернених на платника.
   4.2. Надсилання платнику не пізніше п'ятого робочого дня
після  закінчення  граничного  строку сплати узгодженої суми
податкового зобов'язання (отримання відповідного подання  від
іншого контролюючого органу) першої податкової вимоги, в якій
міститься повідомлення про факт узгодження суми та виникнення
права податкової застави на активи платника податків, обов'язок
погасити суми та можливі наслідки непогашення їх у строк.
   4.3. Надсилання платнику другої податкової вимоги у разі
непогашення ним у повному обсязі суми податкового боргу протягом
30-ти календарних днів після надіслання йому першої податкової
вимоги, але не пізніше п'ятого робочого дня після закінчення
зазначених 30 календарних днів.
   4.4. Реєстрація  податкової застави в державному реєстрі
застав нерухомого майна за умови строку дії такої податкової
застави більш як десять календарних днів.
   4.5. Звільнення окремих  видів  активів  платника  з-під
податкової застави.
   4.6. Узгодження операцій з активами платника (опрацювання
запиту платника). Видання припису про заборону здійснення операції
у разі ризику зменшення в результаті такої операції спроможності
платника вчасно або в повному обсязі погасити податковий борг.
   Коли припис не видається протягом десяти робочих днів з
моменту  надходження  запиту  платника,  операція  вважається
узгодженою.
   4.7. Організація  продажу  активів (як додаткове джерело
погашення податкового боргу), попередньо переданих платником у
тимчасове користування чи розпорядження іншим особам на підставі
укладених договорів.
   4.8. Розгляд звернення платника про надання йому розстрочення
чи відстрочення сплати податкового боргу.
   4.9. Надання керівнику органу державної податкової служби
висновку для можливості прийняття рішення про умовний арешт
активів платника, якщо здійснення платником окремої операції не
призведе до збільшення його податкового боргу або зменшення
ймовірності його погашення.
   4.10. Виконання рішення про арешт активів платника,  як
виключний спосіб забезпечення можливості погашення податкового
боргу, у разі з'ясування обставин, визначених підпунктом 9.1.2
Закону.
   4.11. Надсилання рішення про арешт активів:
   а) банкам, які обслуговують платника, з вимогою тимчасового
зупинення активних операцій з рахунків такого платника, крім
операцій з: погашення податкових зобов'язань та податкового боргу;
сплати боргу за виконавчими документами або за задоволеними
претензіями у порядку доарбітражного урегулювання спорів, якщо
такі виконавчі документи або претензії набули юридичної сили до
моменту виникнення права податкової застави;
   б) платнику з вимогою тимчасової заборони відчуження його
активів;
   в) іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні
яких перебувають активи такого платника, з вимогою тимчасової
заборони їх відчуження.
   4.12. Організація  опису  активів платника при процедурі
адміністративного арешту.
   Для проведення процедури опису активів платника податковий
керуючий  повинен  пред'явити  рішення  про   накладення
адміністративного  арешту  та документи, що засвідчують його
повноваження на проведення такого опису.
   Ця процедура  проводиться  у  присутності посадових осіб
платника чи їх представників, а також понятих осіб. У разі їх
відсутності опис його активів здійснюється у присутності понятих
осіб. У разі необхідності для проведення опису активів залучається
оцінювач. Представникам платника податків, активи якого підлягають
адміністративному арешту, письмово роз'яснюються їх права та
обов'язки.
   Понятими особами не можуть бути працівники податкових органів
або правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як
понятих осіб  обмежується  Законом  України  "Про  виконавче
провадження" ( 606-14 ).
   4.13. Організація   вилучення   оригіналів   первинних
фінансовогосподарських та бухгалтерських документів, складання їх
опису, що має скріплюватися підписами посадової особи податкового
органу та платника, і залишення платнику копій таких документів.
Вилучення  оригіналів  первинних  фінансово-господарських  та
бухгалтерських документів податковими органами в інших випадках не
допускається,  крім  вилучень,  що  провадяться  згідно  з
кримінально-процесуальним законодавством.
   4.14. Здійснення інших заходів, передбачених Законом України
"Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
   4.15. Оприлюднення інформації про склад запропонованих до
продажу активів платника, що перебувають в податковій заставі, -
одночасно з надсиланням другої податкової вимоги.
   4.16. Передача відповідній товарній біржі інформації про
товари, які можуть бути  згруповані  та  стандартизовані  і
пропонуються до продажу на біржових торгах, а також - оприлюднення
інформації про час та умови проведення прилюдних торгів активами
платника, які пропонуються до продажу виключно на позабіржових
аукціонах та через організації роздрібної торгівлі - одночасно з
надсиланням другої податкової вимоги.
   4.17. Стягнення коштів з банківських рахунків та вилучення
готівки з каси та інших місць зберігання, згідно з чинним
законодавством.
   4.18. Організація опису активів платника, що перебувають у
податковій заставі, для подальшого їх продажу.
   5. Основні функції податкового керуючого щодо продажу
      активів, що перебувають у податковій заставі
   До функцій податкового керуючого належать:
   5.1. Організація продажу активів платника.
   5.2. Визначення складу активів, які підлягають продажу (якщо
податковий керуючий вирішив, що платник визначив для продажу
активи, чия звичайна ціна є завідомо нижчою за суму податкового
боргу), виходячи з принципів збереження цілісності майнового
комплексу та з урахуванням того, що звичайна (оціночна) вартість
таких активів не перевищує двократного розміру податкового боргу.
   5.3. Прийняття  рішення  про  продаж цілісного майнового
комплексу (або його частини) у разі  недостатності  коштів,
отриманих від продажу активів, які не входять до складу цілісного
майнового комплексу, що  забезпечує  ведення  його  основної
господарської діяльності.
   5.4. Організація додаткового продажу активів платника не
раніше 30-го календарного дня, наступного за днем проведення
попереднього продажу, у разі недостатності коштів, отриманих від
продажу частини активів платника, для погашення податкового боргу.
      6. Права та обов'язки податкового керуючого
   Податковий керуючий, як і всі інші посадові особи органів
державної податкової служби, зобов'язаний дотримувати Конституції
України, законів України та інших нормативно-правових актів, прав
та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ,
організацій, забезпечувати виконання покладених на нього функцій
та повною мірою використовувати надані йому права.
            7. Відповідальність
   Податковий керуючий, який є посадовою особою органу державної
податкової  служби, зобов'язаний дотримуватись комерційної та
службової таємниці.
   За невиконання або неналежне виконання податковим керуючим
посадових обов'язків, у тому числі за розголошення конфіденційної
інформації щодо суб'єкта підприємницької діяльності та протиправні
дії, що завдали шкоди  боржнику  чи  кредитору,  він  несе
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   При порушенні  податковим  керуючим  законних  інтересів
платника,  відповідний  орган  державної  податкової  служби
зобов'язаний вжити адекватних заходів до поновлення цих прав та
відшкодування завдання неправомірними діями збитки.
        8. Звільнення податкового керуючого
   Підставою для звільнення або іншого усунення від виконання
функцій держави податковим керуючим, крім загальних підстав,
передбачених законодавством про працю, може бути вчинення ним
будь-якого із зазначених у статтях 1 та 5 Закону України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) корупційних діянь із забороною
займати посади в державних органах та їх апараті протягом трьох
років з дня його звільнення.
 
 Заступник начальника Головного управління
 стягнення податкової заборгованості          В.Ф.Сіренко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка