Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо прискорення процесу малої приватизації в Україні


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про заходи щодо прискорення процесу малої
           приватизації в Україні
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 417/95 ( 417/95 ) від 02.06.95 )
 
   З метою  прискорення  приватизації  невеликих  державних
підприємств, вирішення питань  використання  та  приватизації
будівель, у яких розташовані об'єкти малої приватизації, та
відповідно до пункту 7-4 статті  114-5  Конституції  України
( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
   1. Установити, що об'єкти малої приватизації, які перебувають
у державній власності (у тому числі майно підприємств та їх
структурних підрозділів, передане в оренду) та віднесені Державної
програмою приватизації на 1994 рік до групи А,  підлягають
приватизації у 1995 році.
   Структурні підрозділи підприємств, які не привели свій статус
у  відповідність  із  чинним  законодавством  (у  процесі
комерціалізації); підприємства, що входять до складу об'єднань,
правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із
чинним  законодавством; структурні підрозділи (одиниці) інших
підприємств, що можуть бути виділені у самостійні підприємства, у
тому числі такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види
товарів (робіт, послуг) є окремими об'єктами малої приватизації.
Не  можуть  бути  об'єктами  малої приватизації підприємства
(об'єднання), правовий статус яких раніше не був приведений у
відповідність із чинним законодавством, а також підприємства, до
складу яких входять структурні підрозділи, що можуть бути виділені
у самостійні підприємства. ( Частина друга статті 1 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 417/95 ( 417/95 ) від
02.06.95 )
   Органам державної виконавчої влади забезпечити завершення
малої приватизації в Україні у 1995 році.
   2. Фонду державного майна України, регіональним відділенням
Фонду державного майна України та представництвам Фонду державного
майна України у районах та містах (далі - державні органи
приватизації) скласти у місячний строк переліки об'єктів малої
приватизації з додержанням вимог, передбачених частиною другою
статті 1 цього Указу.
   Державним органам приватизації затвердити у місячний строк
переліки об'єктів, що перебувають у загальнодержавній власності та
підлягають приватизації відповідно до цього Указу.
   Уряду Автономної Республіки  Крим,  виконавчим  комітетам
місцевих Рад затвердити у двомісячний строк переліки об'єктів, що
перебувають відповідно у власності Автономної Республіки Крим та
відповідних адміністративно-територіальних одиниць і підлягають
приватизації згідно з цим Указом.
   3. Установити, що з дня набрання чинності цим Указом договори
оренди майна об'єктів малої приватизації та будівель, споруд,
приміщень, у тому числі вбудованих (далі - приміщення), в яких
такі  об'єкти  розташовані,  не  укладаються, крім випадків,
передбачених цим Указом.
   3-1. У разі приватизації орендованого майна об'єкту малої
приватизації його орендарем договір оренди цього майна достроково
припиняється.  У разі приватизації орендованого майна іншими
покупцями договір оренди зберігає чинність для нового власника.
( Указ доповнено статтею 3-1 згідно з Указом Президента N 417/95
( 417/95 ) від 02.06.95 )
   4. Організація орендарів, товариство покупців, інші юридичні
особи, створені працівниками орендного підприємства, структурного
підрозділу орендного підприємства, який виділяється в окремий
об'єкт приватизації, в тому числі такого, договором оренди якого
не передбачено право на викуп орендованого майна, мають право на
приватизацію орендованого майна, його частки (щодо структурних
підрозділів) шляхом викупу, якщо вони до 1 вересня 1995 року
подали в установленому порядку про це відповідну заяву. При цьому
договір оренди приміщення, укладений на день приватизації, є
чинним до закінчення його строку. ( Частина перша статті 4 в
редакції Указу Президента N 417/95 ( 417/95 ) від 02.06.95 )
   З 1 вересня 1995 року приватизація зазначених у частині
першій цієї статті об'єктів малої приватизації здійснюється на
загальних  підставах. ( Частина друга статті 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 417/95 ( 417/95 ) від
02.06.95 )
   5. Установити,  що  приміщення,  у  яких  розташовані
приватизовані до набрання чинності цим Указом об'єкти малої
приватизації, та приміщення, зазначені у статті 4 цього Указу,
викуповуються  власником  приватизованого  об'єкта   малої
приватизації.
   У разі відмови власника приватизувати відповідне приміщення
та у випадках, передбачених статтею 4 цього Указу, надання
приміщень у оренду здійснюється державними органами приватизації
на строк не менш як 10 років шляхом продажу патентів на право
оренди приміщень.
   6. Приватизація приміщень, у яких розташовані об'єкти малої
приватизації, може бути заборонена лише у випадках, коли такі
приміщення або їх окремі частини становлять національну, культурну
та історичну цінність і перебувають під охороною держави.
   Приватизація об'єктів, розташованих у приміщеннях, зазначених
у частині першій цієї статті, здійснюється державними органами
приватизації на конкурентних засадах з одночасним вирішенням
питання щодо передачі в оренду таких приміщень на строк не менш як
10 років шляхом продажу патентів на право оренди приміщень.
   7. В інших випадках, крім зазначених у статтях 5 та 6 цього
Указу,  продаж  об'єктів  малої приватизації здійснюється на
конкурентних засадах разом з приміщеннями, в яких розташовані ці
об'єкти.
   8. Установити,  що  державні  органи  приватизації  є
правонаступниками органів, уповноважених  управляти  державним
майном,  щодо управління майном об'єктів малої приватизації,
включених до затверджених в установленому порядку переліків,
зазначених у статті 2 цього Указу, та приміщень, у яких ці об'єкти
розташовані.
 
   ( Частину другу статті 8 виключено на  підставі Указу
Президента N 417/95 ( 417/95 ) від 02.06.95 )
 
   9. Установити, що ціна об'єкта  малої  приватизації  та
початкова ціна під час продажу таких об'єктів на аукціоні або за
конкурсом визначається відповідно до методики оцінки вартості
об'єктів приватизації, яка затверджується Кабінетом Міністрів
України. До 1 вересня 1995 року ціна продажу при викупі державного
майна орендних підприємств (крім приміщень) визначається без
урахування його потенційної прибутковості. ( Частина перша статті
9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 417/95
( 417/95 ) від 02.06.95 )
   Вартість патентів на право оренди приміщень визначається з
урахуванням потенційної прибутковості об'єктів малої приватизації,
розташованих у цих приміщеннях, відповідно до Положення про оцінку
вартості патенту на право оренди будівель (споруд, приміщень), яке
затверджується Фондом державного майна України.
   Під час приватизації майна шляхом викупу  ціна  продажу
приміщень,  у  яких  розташовані об'єкти малої приватизації,
визначається за результатами експертної оцінки, порядок проведення
якої встановлюється Фондом державного майна України.
   Установити, що кошти від продажу патенту на право оренди
приміщень зараховуються орендодавцю, а від продажу об'єктів, які
перебувають у комунальній власності, - до бюджетів місцевого
самоврядування за наявності відповідних рішень місцевих Рад.
   10. Придбання об'єктів малої приватизації здійснюється за
рахунок приватизаційних паперів, якщо такі папери належать членам
трудового колективу відповідного об'єкта малої приватизації, а
також за рахунок грошових коштів.
   11. Товариство покупців, створене членами трудового колективу
об'єкта  малої  приватизації,  що є переможцем аукціону або
комерційного конкурсу, має право на 30-відсоткові знижки ціни
об'єкта малої приватизації, приміщення, у якому розташовано такий
об'єкт, ціни патенту на право оренди такого приміщення або на
відстрочку оплати згідно з законодавством. ( Частина перша статті
11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 417/95
( 417/95 ) від 02.06.95 )
   Товариство покупців, створене членами трудового колективу
об'єкта малої приватизації, яке не стало переможцем аукціону або
комерційного конкурсу, одержує 10 відсотків коштів від продажу
цього об'єкта, приміщення, у якому розташовано такий об'єкт,
патенту  на право оренди такого приміщення. Зазначені кошти
виплачуються з відповідного позабюджетного Фонду приватизації, з
рахунку орендодавця приміщення (бюджету місцевого самоврядування)
та розподіляються між членами трудового колективу на підставі
рішення загальних зборів членів трудового колективу. ( Частина
друга статті 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 417/95 ( 417/95 ) від 02.06.95 )
   У разі відмови трудового колективу одержати кошти, зазначені
у частині другій цієї статті, члени трудового колективу не можуть
бути звільнені з роботи протягом одного року з ініціативи власника
приватизованого об'єкта або уповноваженого ним органу.
   12. Покласти персональну відповідальність за своєчасне та
неухильне виконання цього Указу  на  керівників  відповідних
державних органів приватизації, центральних органів державної
виконавчої влади України, Прем'єр-міністра  Уряду  Автономної
Республіки Крим, голів місцевих Рад, керівників об'єктів, що
приватизуються.
   13. Кабінету Міністрів України:
   затвердити у двомісячний  строк  Положення  про  спільне
використання та обслуговування будівель, споруд, приміщень, у тому
числі вбудованих, у яких розташовані приватизовані об'єкти малої
приватизації;
   передбачити при розробці проекту Державного бюджету України
на 1995 рік, що кошти, які надходять до відповідних позабюджетних
фондів приватизації від приватизації об'єктів малої приватизації,
зараховуються, за винятком витрат на проведення приватизації, до
доходної  частини  бюджетів  місцевого  самоврядування  та
спрямовуватимуться на підтримку програм соціального розвитку та
післяприватизаційну  підтримку об'єктів приватизації, а також
передбачити можливість використання одного відсотка коштів на
матеріальні заохочення працівників державних органів приватизації
за умови проведення малої приватизації в установлені строки.
   14. Фонду Державного майна України:
   затвердити у місячний строк:
   - щомісячні графіки проведення у 1995 році малої приватизації
у регіонах України та контролю за їх виконанням;
   - Положення про порядок визначення та застосування способів
приватизації щодо об'єктів малої приватизації;
   - Положення про патент на право оренди будівель (споруд,
приміщень);
   - Положення про оцінку вартості патенту на право оренди
будівель (споруд, приміщень);
   визначити у місячний строк порядок проведення експертних
оцінок під час приватизації державного майна.
   15. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Першого
віце-Прем'єр-міністра України В. Пинзеника.
   16. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 грудня 1994 року
     N 827/94
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка