Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рекомендація N R (87) 20 Комітету міністрів державам-членам "Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх"


           Рекомендація N R (87) 20
        Комітету міністрів державам-членам
    "Про соціальний вплив на злочинність неповнолітніх"
    (Прийнята Комітетом міністрів 17 вересня 1987 року
      на 410-му засіданні заступників міністрів)
 
                       Неофіційний переклад
   Комітет міністрів, відповідно до пункту b статті 15 Статуту
Ради Європи ( 994_001 ),
   вважаючи, що молоді люди - це особи, які перебувають у
процесі  розвитку, і, відповідно, всі заходи, що вживаються
стосовно них, мають носити виховний характер,
   вважаючи, що  при  соціальному  впливі  на  злочинність
неповнолітніх необхідно враховувати особистість  та  особливі
потреби  неповнолітніх,  а  також  те,  що  вони потребують
спеціалізованого втручання, а у разі необхідності - й особливого
поводження, що грунтується, зокрема, на принципах, проголошених у
Декларації  Організації  Об'єднаних  Націй про  права дитини
( 995_384 ),
   упевнені в тому, що карна система стосовно неповнолітніх і
надалі має бути спрямована на їхню освітню і соціальну інтеграцію,
та, наскільки це можливо, запобігати позбавленню неповнолітніх
волі,
   вважаючи, що заходи стосовно неповнолітніх мають вживатися
переважно у звичному для них  оточенні  та  із  залученням
громадськості, зокрема на місцевому рівні,
   упевнені, що неповнолітнім мають  надаватись  такі  самі
процедурні гарантії, як і дорослим,
   враховуючи попередню  діяльність  Ради  Європи  стосовно
злочинності  неповнолітніх  і зокрема Резолюцію (78) 62 "Про
злочинність неповнолітніх і соціальні зміни", а також висновки
14-ї наукової кримінологічної конференції "Запобігання злочинності
неповнолітніх:  Роль  громадських  установ у суспільстві, що
змінюється",
   звертаючись до Мінімальних стандартних правил Організації
Об'єднаних Націй з відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх
(Пекінські правила) ( 995_211 ),
   рекомендує урядам  держав-членів  переглянути,  якщо  це
необхідно, їхнє законодавство і практику з метою:
             I. Запобігання
   Для цього:
   1. Почати  застосовувати  або  продовжити  застосування
конкретних заходів, спрямованих на усунення непристосованості та
злочинності неповнолітніх, зокрема:
   a) шляхом запровадження всебічної політики, що сприятиме
соціальній інтеграції молоді;
   b) шляхом надання спеціальної допомоги і запровадження в
школах, молодіжних або  спортивних  закладах  спеціалізованих
експериментальних програм, спрямованих на кращу інтеграцію молоді,
яка відчуває серйозні труднощі в цих питаннях;
   c) шляхом вжиття технічних та ситуативних заходів задля
обмеження існуючих можливостей для скоєння молоддю правопорушень;
   II. Непритягнення до відповідальності - посередництва
   Для цього:
   2. Сприяти   розвиткові   процесу   непритягнення  до
відповідальності і посередництва на рівні органу, що притягає до
відповідальності (відмова від порушення кримінальної справи) або
на рівні поліції - в країнах, де поліція здійснює функції
обвинувачення, - для того щоб запобігти притягненню неповнолітніх
до відповідальності за системою кримінального судочинства  з
відповідними наслідками; залучати до цієї справи служби або
комісії у справах захисту дітей;
   3. Вживати необхідних заходів для забезпечення:
   - згоди неповнолітнього на застосування заходів, згідно з
якими непритягнення до відповідальності є умовним і, в разі
необхідності, домогтися взаємодії з його сім'єю;
   - належної уваги до прав та інтересів як постраждалого, так і
неповнолітнього;
    III. Відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх
   Для цього:
   4. Забезпечити,  щоб  справи  стосовно  неповнолітніх
розглядались більш оперативно, уникати невиправданих відстрочок з
метою створення ефективної виховної дії;
   5. Уникати передачі неповнолітніх до судів для дорослих, якщо
існують суди для неповнолітніх;
   6. Уникати, по можливості, затримання неповнолітніх і за
будь-яких обставин сприяти уповноваженим органам у здійсненні
нагляду за умовами такого затримання;
   7. Заборонити  тримання  неповнолітніх  під вартою, крім
особливих випадків скоєння більш дорослими підлітками дуже тяжких
злочинів;  у  цих  випадках  обмежувати  тривалість тримання
неповнолітніх під вартою і тримати їх окремо від дорослих.
Передбачити,  щоб  такі  рішення  приймались переважно після
консультації з соціальною службою на предмет  альтернативних
пропозицій;
   8. Зміцнювати правовий статус неповнолітніх під час розгляду
справи, у тому числі під час розслідування поліцією, визнаючи,
крім іншого:
   - презумпцію невинуватості;
   - право використовувати захисника, який  може,  у  разі
необхідності, бути офіційно призначений і послуги якого оплачує
держава;
   - право  на  присутність  батьків  або іншого законного
представника, які мають бути поінформовані з самого початку
процесу;
   - право неповнолітніх на виклик свідків, проведення їх допиту
та очних ставок;
   - можливість для неповнолітніх просити проведення повторної
експертизи  або  будь-якого  іншого  рівноцінного   заходу
розслідування;
   - право  неповнолітніх  на  висловлювання  і,  в  разі
необхідності, на вираження своєї думки з приводу заходів, що
можуть бути вжиті стосовно них;
   - право на апеляцію;
   - право вимагати перегляду призначених заходів;
   - право неповнолітніх на повагу до їхнього особистого життя;
   9. Сприяти створенню умов для одержання всіма особами, які
задіяні на різних етапах ведення слідства (поліція, захист,
обвинувачення,  судді,  соціальні  працівники),  спеціальної
підготовки  в  галузі прав неповнолітніх і щодо злочинності
неповнолітніх;
   10. Забезпечити, щоб записи в поліцейських протоколах, які
стосуються неповнолітніх, були конфіденційними і надавались тільки
органам судової влади або рівнозначним органам, а також щоб ці
записи не використовувались після того, як особи, котрих це
стосується, досягли повноліття, за виключенням вагомих на це
підстав, визначених у національному законодавстві;
             IV. Втручання
   11. Забезпечити, щоб втручання, яке здійснюється відносно
неповнолітніх правопорушників, відбувалось переважно у звичному
для них оточенні, при повазі їхнього права на освіту та їхньої
особи, а також задля сприяння їхньому особистому розвиткові;
   12. Передбачити, щоб строк втручання мав точно визначені
межі, щоб тільки судові або рівнозначні адміністративні органи
мали право його встановлювати, щоб ці самі органи могли достроково
припиняти втручання;
   13. Якщо необхідна державна опіка:
   - урізноманітнити форми державної опіки з метою створення для
неповнолітнього найсприятливіших умов, які відповідали б його
віку, проблемам і середовищу (прийомні родини, дитячі будинки);
   - засновувати невеличкі виховні установи, які б вписувались у
соціальне, економічне та культурне оточення неповнолітніх;
   - передбачити,  щоб  особиста  свобода  неповнолітнього
обмежувалась якнайменше і щоб спосіб здійснення цього обмеження
перебував під контролем судових органів;
   - сприяти,   по   можливості,   підтриманню  зв'язків
неповнолітнього з його сім'єю при застосуванні всіх форм виховання
під опікою.
   Для цього:
   - уникати поміщення неповнолітнього у місцях, які знаходяться
занадто далеко або є важкодоступними;
   - підтримувати зв'язки між місцем перебування неповнолітнього
та його сім'єю;
   14. З метою поступової відмови від ув'язнення та збільшення
кількості альтернативних заходів надавати перевагу тим із них, які
дають більше можливостей для соціальної інтеграції неповнолітніх
шляхом навчання і професійної освіти, а також шляхом використання
дозвілля чи інших видів діяльності;
   15. Серед таких заходів звернути особливу увагу на ті, які:
   - передбачають умовний нагляд і надання допомоги;
   - спрямовані на те, щоб  подолати  стійкість  злочинної
поведінки неповнолітніх шляхом покращення їхньої здатності до
соціальної адаптації завдяки активним виховним діям (включаючи
"інтенсивну посередницьку діяльність");
   - включають відшкодування збитків, завданих злочинними діями
неповнолітнього;
   - включають громадські  роботи,  які  відповідають  віку
неповнолітнього та виховній меті;
   16. У справах, коли за національним законодавством не можна
уникнути покарання у вигляді позбавлення волі:
   - встановити шкалу вироків, яка б найкращим чином відповідала
становищу неповнолітніх; запровадити для них умови відбування
покарання більш сприятливі, ніж для  дорослих,  зокрема  що
стосується напіввільного режиму та дострокового звільнення, а
також призначення і відміни умовного покарання;
   - вимагати від судів обгрунтування вироків про позбавлення
волі;
   - тримати  неповнолітніх  окремо  від  дорослих, або, у
виняткових випадках, коли з міркувань дотримання режиму суд
приймає рішення про спільне тримання, захищати неповнолітніх від
шкідливого впливу дорослих;
   - передбачити як загальноосвітнє, так і професійне навчання
молодих в'язнів, бажано в колективі, або вживати будь-яких інших
заходів, що допоможуть неповнолітнім повернутись до суспільства;
   - передбачити надання неповнолітнім виховної підтримки і
можливої  допомоги  після  звільнення  задля  їх  соціальної
реабілітації;
   17. Переглянути, у разі необхідності, своє законодавство
стосовно  підлітків-правопорушників, з  тим щоб відповідні суди
також мали  змогу, зважаючи  на особу правопорушника, виносити
виховні  за  змістом  вироки, що сприятимуть його соціальній
інтеграції;
             V. Дослідження
   18. Сприяти та заохочувати проведення порівняльних досліджень
щодо  злочинності неповнолітніх з метою створення засад для
формування політики з цього питання, приділяючи основну увагу:
   - запобіжним заходам;
   - взаємовідносинам між поліцією та молоддю;
   - впливові нової кримінальної політики на функціонування
правової системи стосовно неповнолітніх;
   - спеціалізованому навчанню кожного, хто працює у цій галузі;
   - порівняльній характеристиці злочинності неповнолітніх і
молодих дорослих правопорушників, а також заходам перевиховання і
соціальної інтеграції для кожної з цих вікових груп;
   - заходам, альтернативним позбавленню волі;
   - залученню  громадськості  до  піклування  про  молодих
правопорушників;
   - взаємозв'язку між демографічними факторами та ринком праці,
з одного боку, і злочинністю неповнолітніх, з іншого;
   - ролі засобів масової інформації у питаннях, що стосуються
злочинності та впливу на неї;
   - закладам на зразок молодіжного омбудсмена або комісії з
розгляду скарг щодо захисту прав молоді;
   - заходів і процедур примирення молодих правопорушників з
потерпілими.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка