Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі


        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 738 від 14.11.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 листопада 2001 р.
                   за N 964/6155
 
     Про затвердження Положення про Державний реєстр
      деклараційних патентів України на секретні
             корисні моделі
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про Державний реєстр деклараційних
патентів України на секретні корисні моделі (далі - Положення), що
додається.
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
це  Положення  до  Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
   3. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
опублікувати це Положення в офіційному бюлетені  "Промислова
власність".
   4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 3 наказу
Держпатенту України "Про затвердження нормативних актів"  від
14 грудня 1995 року N 187 ( z0023-96 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 січня 1996 року за N 23/1048, і
затверджене ним Положення про Державний реєстр посвідчень України
на корисні моделі, що становлять державну таємницю, та порядок
видачі посвідчень ( z0025-96 ).
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                     В.Г. Кремень
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   14.11.2001 N 738
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 листопада 2001 р.
                   за N 964/6155
              Положення
      про Державний реєстр деклараційних патентів
        України на секретні корисні моделі
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон), Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),
Положення про Державний департамент інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2000 року  N  997 ( 997-2000-п ), визначає порядок ведення
Державного реєстру деклараційних патентів України на секретні
корисні моделі, видачі деклараційних патентів України на секретні
корисні моделі та їх дублікатів, а також установлює  форму
зазначених деклараційних патентів.
   1.2. Державний  реєстр деклараційних патентів України на
секретні корисні моделі (далі - реєстр) - це сукупність офіційних
відомостей  щодо  державної реєстрації деклараційних патентів
України на секретні корисні моделі (далі - деклараційні патенти),
які постійно зберігаються на паперовому носії. Реєстр має гриф
"таємно". Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної
власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України
(далі - Держдепартамент).
   1.3. Реєстрація  та  дії, пов'язані з веденням реєстру,
виконуються за наявності рішення Державного експерта з питань
таємниць (далі - Державний експерт) про віднесення корисної моделі
до державної таємниці.
            2. Ведення реєстру
   2.1. Реєстрація деклараційного  патенту  здійснюється  на
підставі  рішення  Держдепартаменту про видачу деклараційного
патенту шляхом унесення відповідного запису до реєстру.
   Запис про реєстрацію деклараційного патенту, що вноситься до
реєстру, містить такі відомості із  зазначенням  міжнародних
цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД)
відповідно до стандарту ВОІВ ST. 9 :
 
(11) номер реєстрації, який є номером деклараційного патенту;
(16) дату реєстрації деклараційного патенту;
(21) номер заявки;
(22) дату подання заявки;
(23) інші дати;
(24) дату, з якої набирають чинності права, що випливають з
   деклараційного патенту;
(51) індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації;
(54) назву секретної корисної моделі;
(62) номер та дату подання попередньої заявки, з якої виділено
   заявку, позначену кодом (21);
(66) номер (номери)  та  дату  (дати)  подання  попередньої
   (попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими)
   припинено;
(71) повне ім'я або найменування заявника (заявників);
(72) повне ім'я винахідника (винахідників);
(73) повне ім'я  або  найменування  власника  (власників)
   деклараційного патенту;
(98) адресу та повне ім'я фізичної або найменування юридичної
   особи, якій надсилається деклараційний патент, адресу для
   листування;
   номер і дату реєстрації рішення Державного експерта про
   віднесення корисної моделі до державної таємниці;
   ступінь секретності;
   строк дії ступеня секретності;
   найменування державного органу (органів), якому надається
   право приймати рішення щодо кола підприємств, установ,
   організацій,  що матимуть доступ до секретної корисної
   моделі, згідно з рішенням Державного експерта.
   2.2. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості
щодо:
   зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) або
найменування юридичної особи - власника (власників) та/або адреси
власника (власників) деклараційного патенту;
   зміни складу  винахідників  або  власників деклараційного
патенту;
   зміни адреси для листування;
   зміни назви секретної корисної моделі;
   передачі права власності на секретну корисну модель;
   надання ліцензії на використання секретної корисної моделі;
   змін до відомостей про надання ліцензії на використання
секретної корисної моделі;
   визнання деклараційного  патенту  недійсним  повністю або
частково;
   припинення дії деклараційного патенту;
   відмови від деклараційного патенту повністю або частково;
   зміни обсягу прав у разі часткової відмови від деклараційного
патенту;
   видачі дубліката деклараційного патенту;
   зміни ступеня секретності;
   строку дії зміненого ступеня секретності;
   номера і дати реєстрації рішення Державного експерта про
зміну ступеня секретності;
   змін унаслідок виправлення очевидних помилок (граматичних,
синтаксичних, фактичних даних тощо).
   2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:
   рішення Держдепартаменту;
   рішення судових органів;
   клопотання або заява власника (власників)  деклараційного
патенту;
   рішення Державного експерта.
   2.4. У разі зміни повного імені фізичної особи - власника
(власників)  або  найменування  юридичної  особи - власника
(власників) деклараційного патенту та/або зміни адреси власника
(власників) деклараційного патенту, зміни адреси для листування,
зміни складу винахідників, видачі дубліката деклараційного патенту
та виправлення очевидних помилок власник (власники) деклараційного
патенту за своєю ініціативою подає до Держдепартаменту клопотання
щодо зазначених змін, викладене українською мовою. Клопотання має
стосуватися одного деклараційного патенту і містити:
   номер деклараційного патенту;
   номер заявки;
   дату подання заявки;
   назву секретної корисної моделі;
   повне ім'я фізичної особи -  власника  (власників)  або
найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу
власника (власників) деклараційного патенту;
   адресу для листування.
   Клопотання підписується власником (власниками) деклараційного
патенту. Якщо власником деклараційного патенту є юридична особа,
то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис
складається з повного найменування посади особи,  особистого
підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
   У разі подання клопотання про зміну складу винахідників
клопотання  підписується  особами, що зазначені в заявці як
винахідники, а також особами, які фактично є винахідниками, але в
заявці винахідниками не зазначені.
   До клопотання  додаються  документи,  що  підтверджують
правомірність змін (за потреби).
   2.5. Заява про повну або часткову відмову від деклараційного
патенту подається власником (власниками) деклараційного патенту і
містить:
   номер деклараційного патенту;
   номер заявки;
   дату подання заявки;
   назву секретної корисної моделі;
   повне ім'я  фізичної  особи - власника  (власників)  або
найменування  юридичної особи - власника (власників) й адресу
власника (власників) деклараційного патенту;
   адресу для листування;
   обсяг прав, щодо яких здійснюється часткова відмова від
деклараційного патенту.
   У заяві також повинно бути зазначено,  що  особа,  яка
використовує секретну корисну модель на підставі ліцензійного
договору, попереджена про відмову від деклараційного патенту.
   Заява підписується  власником  (власниками) деклараційного
патенту, а якщо власником (власниками) деклараційного патенту є
юридична особа, то заява підписується особою, що має на це
повноваження. Підпис складається з повного найменування посади
особи,  яка  підписує  заяву, особистого підпису, ініціалів,
прізвища, дати і скріплюється печаткою.
   2.6. У разі розсекречування секретної корисної моделі до
реєстру  на  підставі  рішення Державного експерта вносяться
відомості про припинення дії деклараційного патенту.
   2.7. Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам)
деклараційного патенту доповнення до деклараційного патенту щодо
зміни власника (власників) деклараційного  патенту  внаслідок
передачі права власності та змін у відомостях щодо реєстрації
деклараційного патенту за встановленою формою, наведеною в додатку
1 до цього Положення.
   Доповнення до деклараційного патенту надсилаються за адресою,
зазначеною в клопотанні або заяві.
         3. Видача деклараційного патенту
   3.1. Видача   деклараційного   патенту   здійснюється
Держдепартаментом у  місячний  строк  після  його  державної
реєстрації.
   3.2. Деклараційний патент видається за встановленою формою,
наведеною в додатку 2 до цього Положення. Деклараційний патент
засвідчується підписом голови Держдепартаменту та скріплюється
печаткою Держдепартаменту.
   3.3. Деклараційний патент видається особі, яка має право на
його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо
право на одержання того самого деклараційного патенту мають
декілька осіб, то видається один деклараційний патент особі, яка
має відповідні повноваження на його одержання.
   3.4. До виданого деклараційного патенту на вимогу  його
власника (власників) Держдепартамент вносить виправлення очевидних
помилок відповідно до пункту 2.4 цього Положення.
   3.5. На клопотання  власника  (власників)  деклараційного
патенту Держдепартамент видає або надсилає за адресою, зазначеною
в клопотанні, дублікат деклараційного патенту.
   Клопотання подається у порядку, передбаченому пунктом 2.4
цього Положення.
   3.6. До виданого деклараційного патенту додається  копія
рішення Державного експерта про визначення державного органу
(державних органів), якому надається право приймати рішення щодо
кола підприємств, установ, організацій, що матимуть доступ до
секретної корисної моделі.
 
 Начальник управління
 промислової власності              І.Е. Василенко
                   Додаток 1
                   до пункту 2.7 Положення про
                   Державний       реєстр
                   деклараційних    патентів
                   України на секретні корисні
                   моделі
   УКРАЇНА
   (19) UA                   (11)
   Герб
   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
   ВЛАСНОСТІ
 
        Доповнення до деклараційного патенту
          на секретну корисну модель
 
 
_________________________ __________ __________________________
(голова Державного     (підпис)   (ініціали, прізвище)
 департаменту
 інтелектуальної
  власності )
   М.П.
__________________________________________________________________
 
  Зміни у відомостях щодо реєстрації деклараційного патенту
        України на секретну корисну модель
 
   ( ) Код (коди) ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних
відповідно до стандарту ВОІВ ST. 9, щодо яких було внесено зміни
(виправлено помилки).
   Зміст змін у відомостях щодо  реєстрації  деклараційного
патенту.
 
 Начальник управління
 промислової власності              І.Е. Василенко
                   Додаток 2
                   до пункту 3.2 Положення про
                   Державний       реєстр
                   деклараційних    патентів
                   України на секретні корисні
                   моделі
   УКРАЇНА
   (19) UA                   (11)
   Герб
   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
   ВЛАСНОСТІ
 
            Деклараційний патент
          на секретну корисну модель
        видано відповідно до Закону України
     "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
 
 
_________________________ __________ __________________________
(голова Державного     (підпис)   (ініціали, прізвище)
 департаменту
 інтелектуальної
  власності )
   М.П.
__________________________________________________________________
 
   (21) Номер заявки.
   (22) Дата подання заявки.
   (24) Дата, з якої набирають чинності права, що випливають з
 деклараційного патенту.
   (72) Винахідник (и).
   (73) Власник (и).
   ( ) Інші коди ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних
 відповідно до стандарту ВОІВ ST. 9.
 
 Начальник управління
 промислової власності              І.Е. Василенко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка