Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам


       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 344 від 16.08.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 вересня 2001 р.
                   за N 778/5969
 
   Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії
на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Національного банку
       N 19 ( z0119-02 ) від 17.01.2002
       N 297 ( z0712-02 ) від 09.08.2002 )
 
   На виконання вимог статті 47 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою вдосконалення
нормативно-правової бази щодо видачі ліцензії Національного банку
України на здійснення окремих банківських операцій юридичним
особам - небанківським установам Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити  Положення про порядок видачі ліцензії на
здійснення окремих банківських операцій небанківським установам
(додається).
   2. Зобов'язати керівників підрозділів центрального апарату та
територіальних управлінь Національного банку України взяти для
керівництва  в  роботі цю постанову та суворо дотримуватися
затверджених нею вимог.
   3. Постанова набирає чинності з 1.01.2002 після державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України.
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника  Голови  В.Л.Кротюка,  Генеральний  департамент
банківського  нагляду  (П.В.Андрущенко), Департамент валютного
контролю та ліцензування (С.О.Брагін), Юридичний  департамент
(В.В.Пасічник).
 
 Голова                        В.С.Стельмах
                   Затверджено
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   16.08.2001 N 344
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 вересня 2001 р.
                   за N 778/5969
              Положення
      про порядок видачі ліцензії на здійснення
    окремих банківських операцій небанківським установам
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), іншими законодавчими актами України та
нормативно-правовими актами Національного банку України (далі -
Національний банк).
   1.2. Це Положення визначає загальні принципи, порядок і умови
видачі  ліцензії  Національного  банку на здійснення окремих
банківських операцій небанківським установам та умови, за якими
Національний банк може відмовити в наданні ліцензії.
   1.3. У цьому Положенні  термін  "небанківська  установа"
вживається у значенні фінансової установи, що надає виключно
фінансові послуги.
   1.4. Здійснення окремих банківських операцій небанківськими
установами проводиться відповідно до вимог нормативно-правових
актів Національного банку.
   Небанківські установи зобов'язані забезпечити формування та
подання операційної та фінансової звітності в розрізі проведення
окремих банківських операцій в порядку, установленому Національним
банком.  ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 19 ( z0119-02 ) від 17.01.2002 )
   1.5. Небанківські  установи  можуть  виконувати  окремі
банківські операції, зазначені в пункті 2.1 цього Положення,
тільки після отримання ліцензії Національного банку на здійснення
окремих банківських операцій.
   1.6. За здійснення окремих банківських операцій без ліцензії
Національного банку небанківська установа несе відповідальність
згідно з чинним законодавством України.
   1.7. Ліцензія на здійснення окремих банківських операцій не
може передаватися третім особам.
       2. Операції, що підлягають ліцензуванню
   2.1. Національний банк видає небанківським установам ліцензії
на здійснення таких банківських операцій:
   відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі
переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних
інструментів та зарахування коштів на них через  банківські
установи;
   розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик.
   2.2. Небанківські установи здійснюють  окремі  банківські
операції,  зазначені  в  пункті  2.1  цього  Положення, для
обслуговування клієнтів (резидентів), розміщення вільних коштів на
своїх рахунках через банківські установи від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик.
    3. Умови, дотримання яких надає право небанківській
     установі отримати ліцензію на здійснення окремих
            банківських операцій
   Національний банк видає небанківській установі ліцензію на
здійснення окремих банківських операцій у разі дотримання нею
таких обов'язкових умов:
   включення небанківської установи  до  державного  реєстру
фінансових установ;
   отримання небанківською установою ліцензії  уповноваженого
органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових
послуг на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
   наявність статутного капіталу в сумі, еквівалентній не менше
ніж 0,5 млн. євро; ( Абзац четвертий глави 3 в редакції Постанови
Національного банку N 297 ( z0712-02 ) від 09.08.2002 )
   строк діяльності небанківської установи не менше ніж один
рік;
   наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про
фінансові результати, підтвердженого аудитом;
   наявність системи  бухгалтерського  обліку, що відповідає
вимогам чинного законодавства;
   відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюджетами
всіх рівнів;
   наявність кваліфікованих кадрів для проведення відповідних
банківських операцій;
   наявність технічних та інших умов, потрібних для здійснення
відповідних банківських операцій, та забезпечення їх належного
обліку  відповідно  до  вимог  чинних  законодавчих актів і
нормативно-правових актів Національного банку (у т.ч. відповідне
приміщення  і  програмне  забезпечення,  спеціальне профільне
обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо).
(  Глава  3 в редакції Постанови Національного банку N 19
( z0119-02 ) від 17.01.2002 )
    4. Порядок подання документів для отримання ліцензії
   4.1.  Небанківська  установа  для отримання ліцензії на
здійснення окремих банківських операцій подає до Генерального
департаменту  банківського  нагляду  Національного банку такі
документи:
   письмове клопотання про видачу ліцензії (додаток 1);
   документ, що підтверджує включення небанківської установи до
державного реєстру фінансових установ;
   копію ліцензії уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг на провадження діяльності з
надання фінансових послуг;
   копію статуту небанківської установи;
   балансовий звіт за попередній фінансовий рік (звіт  про
фінансові результати), підтверджений аудитом;
   дані про  управлінську  та  організаційну   структуру
небанківської установи;
   наявність внутрішніх  нормативних  актів,  які  регулюють
здійснення окремих банківських операцій;
   відомості про  забезпеченість  відповідним  приміщенням,
обладнанням,  технікою,  засобами  зв'язку  та  програмним
забезпеченням, що відповідають вимогам Національного банку.
( Пункт 4.1 в редакції Постанови Національного банку N 19
( z0119-02 ) від 17.01.2002 )
   4.2. Документи,  що  подаються  до  Національного  банку
відповідно до вимог цього Положення, мають  бути  викладені
українською мовою.
   4.3. Документи на двох і більше сторінках  мають  бути
пронумеровані, прошиті та засвідчені відбитком печатки.
   4.4. За повноту, достовірність викладеної інформації та її
відповідність вимогам цього Положення і нормативно-правових актів
Національного банку відповідальність несе керівник небанківської
установи.
 
 5. Порядок розгляду Національним банком документів для видачі
               ліцензії
   5.1. При отриманні пакета документів Генеральний департамент
банківського  нагляду  Національного  банку  перевіряє  його
комплектність.
   У разі відсутності хоча б одного з документів Генеральний
департамент банківського нагляду Національного банку протягом
трьох днів з дня їх отримання повертає небанківській установі
пакет документів із супровідним листом з обгрунтуванням причин
його повернення.
   5.2. У місячний строк з дня отримання  повного  пакета
документів  Генеральний  департамент  банківського  нагляду
Національного банку розглядає його щодо дотримання небанківською
установою вимог, зазначених у цьому Положенні, та за результатами
розгляду готує висновок щодо видачі  небанківській  установі
ліцензії (додатки 2, 3).
   5.3. У разі потреби подані документи розглядаються іншими
департаментами та структурними підрозділами Національного банку,
які в межах своєї компетенції подають висновки про діяльність
небанківської установи та пропозиції щодо видачі їй ліцензії на
здійснення окремих банківських операцій.
   5.4. У  разі  прийняття рішення про видачу ліцензії на
здійснення окремих банківських операцій Генеральний департамент
банківського  нагляду  надсилає  територіальному  управлінню
Національного банку за місцезнаходженням небанківської установи
відповідним чином оформлену ліцензію (додатки 4, 5) із супровідним
листом для видачі  представнику  небанківської  установи  та
здійснення відповідного нагляду.
   5.5. Ліцензія на здійснення окремих банківських операцій
видається  представнику  небанківської  установи  на підставі
відповідним чином  оформленої  довіреності,  копій  платіжних
доручень, що підтверджують оплату видачі ліцензії.
   Оплата за видачу ліцензії на здійснення окремих банківських
операцій здійснюється небанківською установою в порядку та в
розмірі, установленому чинним законодавством.
   5.6. Національний банк може відмовити небанківській установі
у видачі ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакета
документів або висновку, зазначеного в пункті 5.3 цього Положення,
установлено, що надано недостовірну або неповну інформацію, якщо
здійснення  операцій  може  негативно вплинути на діяльність
небанківської установи або небанківська установа не виконала вимог
цього Положення.
   Рішення про відмову  у  видачі  ліцензії  повідомляється
небанківській установі в письмовій формі із зазначенням причин
відмови.
   5.7. Рішення про видачу небанківській установі ліцензії на
здійснення  окремих  банківських  операцій  приймає  Комісія
Національного банку України з питань нагляду та регулювання
діяльності банків.
   5.8. Ліцензія  оформляється  на  спеціальному  бланку,
підписується  заступником  Голови  Національного  банку  і
засвідчується відбитком гербової печатки.
   Ліцензія на здійснення окремих банківських операцій набирає
чинності з дня її підписання.
   5.9. Пакети документів щодо видачі ліцензії на здійснення
окремих  банківських  операцій,  відкликання  ліцензії та її
відновлення формуються у справи та передаються на зберігання до
архіву.
 
 6. Порядок надання дозволу на здійснення окремих банківських
       операцій філіям небанківських установ
   6.1. Філія небанківської установи має право  здійснювати
окремі банківські операції згідно з положенням про філію та за
умови видачі їй небанківською установою - юридичною особою дозволу
на здійснення визначених у цьому дозволі окремих банківських
операцій, погодженого територіальним управлінням Національного
банку.
   6.2. Небанківська установа - юридична особа  має  право
видавати своїм філіям дозвіл на здійснення окремих банківських
операцій у межах отриманої ліцензії на  здійснення  окремих
банківських операцій.
   6.3. Небанківська установа - юридична особа  має  право
видавати дозвіл на здійснення окремих банківських операцій своїм
філіям за таких умов:
   а) у межах однієї територіальної одиниці з небанківською
установою - юридичною особою:
   мінімальний розмір власного капіталу небанківської установи
становить суму, що еквівалентна 3 млн. євро;
   три роки  беззбиткової діяльності і відсутність порушень
чинного законодавства;
   наявність відповідних приміщень, обладнання, програм тощо;
   б) на території всієї України:
   мінімальний розмір власного капіталу небанківської установи
становить суму, що еквівалентна 5 млн. євро;
   п'ять років беззбиткової діяльності та без порушень чинного
законодавства;
   наявність відповідних приміщень, обладнання, програм тощо.
   6.4. Дозвіл має бути виписаний на бланку  небанківської
установи, підписаний керівником небанківської установи або його
заступником і  засвідчений  відбитком  печатки  небанківської
установи.
   6.5. Копію дозволу небанківська установа в триденний строк
подає  територіальному  управлінню  Національного  банку  за
місцезнаходженням небанківської установи - юридичної особи та за
місцезнаходженням філії.
   6.6. Протягом одного місяця з дня отримання від небанківської
установи  -  юридичної  особи  територіальним  управлінням
Національного банку за місцезнаходженням юридичної особи або філії
дозволу на здійснення філією окремих банківських операцій та
подання усіх  документів,  потрібних  для  його  узгодження,
територіальне  управління  Національного банку після розгляду
поданих документів приймає відповідне рішення про його погодження.
   6.7. Філія небанківської установи має право почати здійснення
окремих банківських операцій з дати погодження територіальним
управлінням Національного банку за місцезнаходженням небанківської
установи - юридичної особи або філії дозволу на здійснення окремих
банківських  операцій, виданого їй небанківською установою -
юридичною особою.
   6.8. Філія небанківської установи здійснює окремі банківські
операції відповідно до вимог чинного законодавства.
           7. Прикінцеві положення
   Небанківські установи,  що  виконували  окремі банківські
операції на підставі окремих ліцензій (дозволів), з набранням
чинності  цього  Положення мають привести свою діяльність у
відповідність до   вимог   цього   Положення   та  інших
нормативно-правових актів Національного банку.
 
 Начальник Управління методології
 Генерального департаменту банківського нагляду   К.Є.Раєвський
 
 Погоджено:
 
 Директор Генерального департаменту
 банківського нагляду                П.В.Андрущенко
 
 Юридичний департамент                 В.В.Новіков
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   видачі ліцензії на
                   здійснення окремих
                   банківських операцій
                   небанківським установам
        Клопотання небанківської установи
            про видачу ліцензії
      Дата
      Заступнику Голови Національного банку України
      Адреса
   Клопотання (назва небанківської установи) про видачу ліцензії
на здійснення окремих банківських операцій
   Шановний (прізвище,  ім'я, по батькові заступника Голови
Національного банку) !
   (Небанківська установа), розташована за адресою (адреса),
звертається до Національного банку України з проханням видати
ліцензію на здійснення окремих банківських операцій.
   (Примітка. Слід перелічувати тільки ті банківські операції,
що передбачені пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).
   (Перелік банківських  операцій,  на  здійснення  яких
небанківська установа бажає отримати ліцензію).
   Необхідні біографічні відомості про перших керівних осіб та
керівників відповідних підрозділів додаються.
   (Примітка. Біографічні відомості щодо кожного  з  перших
керівних  осіб  і  керівників відповідних підрозділів за їх
попереднім місцем роботи повинні підтверджувати наявність у них
вищої  економічної  освіти,  необхідний  стаж  роботи  в
фінансово-кредитних установах, банках на відповідних посадах, а
також свідчити про відсутність письмово підтверджених фактів
порушення чинного законодавства).
   (Небанківська установа)  готова  виконувати  відповідні
внутрішні положення, що регулюють здійснення нею діяльності,
ліцензованої Національним банком України.
   Крім цього (небанківська установа) забезпечена необхідним
банківським  обладнанням,  комп'ютерною  технікою,  програмним
забезпеченням та засобами зв'язку, що  відповідають  вимогам
Національного банку України.
   (Небанківська установа) орендує (строком не менше ніж на
п'ять років за наявності підписаної відповідної угоди) або має на
правах власності приміщення, що відповідає вимогам Національного
банку України.
   До клопотання додаються: ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Прошу Національний банк України розглянути подані документи і
прийняти відповідне рішення.
   Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх
поданих  документів.  Мені  відомо, що надання недостовірної
інформації та приховування будь-яких відомостей у зв'язку з цим
клопотанням і додатками до нього може призвести до відмови у
видачі ліцензії або відкликання наданої ліцензії.
   У разі виникнення будь-яких питань щодо цього клопотання або
документів, що додаються до нього, прошу звертатися до (прізвище,
ім'я, по батькові, адреса, номер телефону).
 
 Голова правління (директор)
 (небанківської установи)                 (Підпис)
 
 Начальник Управління методології
 Генерального департаменту банківського нагляду   К.Є.Раєвський
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   видачі ліцензії на
                   здійснення окремих
                   банківських операцій
                   небанківським установам
       Процедура перевірки пакета документів,
  що подається небанківською установою для отримання ліцензії
      на здійснення окремих банківських операцій
            Клопотання N_______
 
Назва небанківської установи _____________________________________
Адреса небанківської установи ____________________________________
   Перевірка наявності необхідних документів (так, ні, не потр.)
__________________________________________________________________
   Чи міститься у пакеті документів, поданих  небанківською
установою, така інформація:
   Назва небанківської установи ________________________________
   Адреса небанківської установи _______________________________
   Перелік банківських операцій, які небанківська установа бажає
здійснювати.
 
Інформація, що підтверджує
професійну кваліфікацію
відповідальних працівників
небанківської установи.          _____ _____ _____
 
Інформація, що підтверджує
наявність у небанківської
установи підрозділів, які будуть
проводити операції, на які вона
бажає отримати ліцензію.         _____ _____ _____
 
Внутрішні положення небанківської
установи, що регулюють здійснення
банківських операцій, на які
вона бажає отримати ліцензію.       _____ _____ ____
 
Інформація, що підтверджує
наявність у небанківської
установи необхідного банківського
обладнання, комп'ютерної техніки,
програмного забезпечення та
засобів зв'язку.             _____ _____ _____
 
Інформація, що підтверджує
відповідність приміщення
небанківської установи всім
необхідним вимогам.            _____ ____ _____
 
Зазначити, чи міститься у пакеті
інформація про наявність
документів на право власності або
договору про оренду приміщення
строком не менше ніж п'ять
років.                  _____ _____ _____
 
   Примітка. Якщо   працівники   структурного   підрозділу
Національного банку України встановили, що в пакеті відсутні
документи,  які  стосуються одного чи кількох вищезазначених
пунктів, то документи повертаються небанківській установі протягом
трьох днів з поясненням причини відхилення клопотання.
          Оброблення пакета документів
   Протягом двох тижнів із часу отримання від небанківської
установи повного пакета документів має бути проведений детальний
аналіз даних, що містяться у клопотанні небанківської установи про
видачу ліцензії. Висновок  про  задоволення  або  відхилення
клопотання  чи  безпосереднє  рішення  з  цього приводу має
грунтуватися насамперед на аналізі інформації, що міститься у
клопотанні,  результатах  перевірок  на  місцях, співбесід з
керівництвом небанківської установи та іншій інформації, доступній
працівникам Національного банку України.
 
  Керівництво небанківської установи, персонал підрозділів, що
  здійснюватимуть операції, на які небанківська установа бажає
            отримати ліцензію
   Примітка. Відповіді на нижчезазначені питання  стосуються
кожного  працівника  небанківської  установи,  зазначеного  в
клопотанні.
 
Чи має працівник небанківської
установи вищу  економічну
освіту?                  _____ _____ _____
 
Чи має працівник небанківської установи
стаж роботи в фінансово-кредитній
системі не менше ніж
три роки?                 _____ _____ _____
 
Чи   ознайомлений   працівник
небанківської установи з
функціонуванням ринку банківських
послуг і характером своєї
майбутньої діяльності?          _____ _____ _____
   Аналіз якісних  і  професійних  характеристик працівників
небанківської установи, включаючи співбесіди під час перевірок на
місцях, має проводитися таким чином, щоб працівники Національного
банку України могли переконатися у компетентності, досвідченості,
чесності кожного працівника небанківської установи.
   Яка стратегія діяльності визначена в документах, поданих
небанківською установою?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Чи достатньо заходів,
запропонованих у пакеті документів,
поданому небанківською установою,
для успішного проведення окремих
банківських  операцій, на які
небанківська установа бажає
отримати ліцензію?
                     _____ _____ _____
Чи  адекватно  регламентовані
операції,  на які небанківська
установа бажає отримати ліцензію,
у   внутрішніх   положеннях
небанківської установи?          _____ ______ _____
 
Чи   відповідає   спеціальне
обладнання, комп'ютерна техніка,
програмне забезпечення та засоби
зв'язку  небанківської установи
вимогам  Національного  банку
України?                 _____ _____ _____
 
Чи   правильно   та   повно
представлена інформація про ринок
банківських  послуг (наприклад,
про основних клієнтів
небанківської установи)?         _____ _____ _____
 
Чи не викличе початок проведення
банківських операцій, на які
небанківська установа бажає
отримати ліцензію, необгрунтовану
концентрацію діяльності небанківської
установи в одному секторі економіки?   _____ _____ __
   Примітка. Якщо дані не можуть бути застосовані в конкретному
випадку, то необхідно зробити відповідну відмітку в колонці "не
потрібно".
   Після завершення перевірки даних пакета документів, поданих
небанківською установою, відповідальний працівник готує звіт на
ім'я  начальника  структурного підрозділу Національного банку
України з чітким визначенням відповідності або невідповідності
діяльності небанківської установи вимогам, викладеним у цьому
Положенні. У звіті мають відображатися відомості за кожним з
факторів, що впливають на остаточний висновок. Звіт також повинен
містити  висновок  про  технічну готовність і забезпеченість
небанківської  установи  кваліфікованими  спеціалістами  для
проведення операцій, на які небанківська установа бажає отримати
ліцензію.
   Начальник структурного підрозділу Національного банку України
несе персональну відповідальність за якість і  достовірність
інформації, що міститься у висновку, а також за своєчасність його
підготовки. Після вивчення клопотання і пакета документів, що його
супроводжує, всі документи, подані небанківською установою разом
із висновком, повинні бути направлені до Комісії Національного
банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.
 
 Начальник Управління методології
 Генерального департаменту банківського нагляду   К.Є.Раєвський
                   Додаток 3
                   до Положення про порядок
                   видачі ліцензії на
                   здійснення окремих
                   банківських операцій
                   небанківським установам
              Висновок
         Національного банку України
   Дата
   Національний банк України
   (структурний підрозділ)
   (Структурний підрозділ) Національного банку України розглянув
пакет документів на отримання ліцензії на здійснення окремих
банківських операцій (тут і нижче - повна назва небанківської
установи):
   (перелік)
   За результатами  аналізу  поданого  пакета  документів,
діяльності небанківської установи за останній фінансовий рік і
дотримання нею законодавства України повідомляємо, що
 
(небанківська установа) забезпечена/незабезпечена кваліфікованими
спеціалістами,  які  відповідають вимогам Національного банку
України.
   Кадри (за потреби)
   Приміщення небанківської установи,
   У тому числі каса
   Висновок повинен містити інформацію про наявність договору
оренди (строком не менше ніж на 5 років за наявності підписаної
відповідної угоди) або договору купівлі-продажу приміщення, що
відповідає вимогам Національного банку України.
   Відповідність приміщення небанківської установи та касового
вузла технічним вимогам відомчих будівельних норм "Проектування
банків і банківських сховищ", затверджених постановою Правління
Національного банку України від 29.08.95 N 216 ( v0286500-95 ), та
відповідність організації охорони небанківської установи вимогам
Інструкції  з  організації  охорони  установ банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
25.12.98 N 548дск та наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 25.12.98 N 963дск і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 22.01.99 за N 35/2228.
      Технічна готовність небанківської установи
   (Небанківська установа) забезпечена необхідним банківським
обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та
засобами зв'язку, що відповідають вимогам Національного банку
України.
      Внутрішні положення небанківської установи
   У внутрішніх  положеннях небанківської установи правильно
визначено порядок виконання операцій, на які небанківська установа
бажає отримати ліцензію. Вони розроблені відповідно до чинного
законодавства України.
   (Небанківська установа) дотримується відповідних внутрішніх
положень, що регулюють здійснення нею діяльності, ліцензованої
Національним банком України.
       Фінансовий стан небанківської установи
   У цьому розділі висновку повинна надаватися інформація про:
   капітал небанківської установи, розмір якого повинен бути не
менше, ніж установлено Національним банком України;
   беззбиткову діяльність  небанківської  установи  протягом
півріччя, що передує її зверненню до Національного банку України;
   наявність або відсутність порушень небанківською установою
чинного  законодавства  протягом  року, що передує зверненню
небанківської установи до Національного банку України.
   Враховуючи вищезазначене,  вважаємо  за  доцільне  видати
небанківській установі ліцензію на здійснення окремих банківських
операцій.
   Примітка. Слід перелічити тільки ті операції, на які доцільно
було б видати небанківській установі ліцензію.
 
 Начальник (структурного підрозділу)
 Національного банку України               (Підпис)
 
 Начальник Управління методології
 Генерального департаменту банківського нагляду   К.Є.Раєвський
                      Додаток 4
                до Положення про порядок видачі
                ліцензії на здійснення окремих
                банківських операцій небанківським
                установам
           (МАЛИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ)
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Ліцензія N __________
 
   Видана ______________________________________________________
          (повна назва небанківської установи)
_________________________________________________________________,
зареєстрованій уповноваженим органом виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг
   "___"_________ 200__ р.        за номером __________,
 
про те, що (небанківська установа) має право здійснювати операції,
перелічені в додатку до ліцензії.
   Заступник Голови
   Національного банку України
   "___"_____________ 200__ р.
   Ліцензія не дійсна без додатка.
 
( Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку N 19
( z0119-02 ) від 17.01.2002 )
 
 Начальник Управління методології
 Генерального департаменту банківського нагляду   К.Є.Раєвський
                   Додаток 5
                   до Положення про порядок
                   видачі ліцензії на
                   здійснення окремих
                   банківських операцій
                   небанківським установам
          Національний банк України
         Додаток до ліцензії N________
 
 
 
 Заступник Голови
 Національного банку України
 
 Начальник Управління методології
 Генерального департаменту банківського нагляду   К.Є.Раєвський
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка